Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o muzejima

NN 65/2009 (5.6.2009.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o muzejima

HRVATSKI SABOR

1458

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MUZEJIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o muzejima, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 22. svibnja 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/77

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 28. svibnja 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MUZEJIMA

Članak 1.

U Zakonu o muzejima (»Narodne novine«, br. 142/98.) u članku 16. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Muzeje kao ustanove mogu osnovati domaće i strane pravne i fizičke osobe.«

Članak 2.

Članak 28. mijenja se i glasi:

»Ravnateljem muzeja može biti imenovana osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i najmanje pet godina rada u muzejskoj struci, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04. i 46/07.) te je istaknuti i priznati stručnjak na području kulture s najmanje deset godina rada u kulturi.«

Članak 3.

Iza članka 35. dodaje se članak 35.a koji glasi:

»Članak 35.a

Inspekcijski nadzor nad muzejskom građom i muzejskom dokumentacijom koja se štiti kao kulturno dobro, prema članku 7. stavku 3. ovoga Zakona, obavljaju inspektori zaštite kulturnih dobara sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i na temelju njega donesenih propisa.

Muzeji, te muzeji, galerije i zbirke unutar ustanova i drugih pravnih osoba, dužni su inspektoru osigurati uvjete za provedbu nadzora, omogućiti mu pregled kulturnoga dobra, uvid u dokumentaciju koju zatraži i dati mu potrebne podatke i obavijesti.«

Članak 4.

U članku 37. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Uvjete i način stjecanja stručnih zvanja propisat će pravilnikom ministar kulture na prijedlog Hrvatskoga muzejskog vijeća.«

Članak 5.

Članci 38. do 48. brišu se.

Članak 6.

U članku 52. stavku 3. briše se točka na kraju rečenice i dodaju se riječi: »i osoba s posebnim ovlastima.«

U stavku 4. iza riječi: »odgovorna osoba« dodaju se riječi: »i osoba s posebnim ovlastima«.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 7.

Osobe koje na dan stupanja na snagu ovoga Zakona obavljaju stručne poslove u muzejima te muzejima, galerijama i zbirkama unutar ustanova i drugih pravnih osoba, nastavljaju s radom u svojim stručnim zvanjima stečenima prema odredbama zakona i drugih propisa koji su bili na snazi do donošenja ovoga Zakona.

Članak 8.

Osobe koje se zapošljavaju na stručnim poslovima u muzejima te muzejima, galerijama i zbirkama unutar ustanova i drugih pravnih osoba, do donošenja pravilnika iz članka 4. ovoga Zakona trebaju ispunjavati uvjete propisane člancima 37. do 48. Zakona o muzejima (»Narodne novine«, br. 142/98.).

Članak 9.

Osobe koje se zapošljavaju u muzejima te muzejima, galerijama i zbirkama unutar ustanova i drugih pravnih osoba, a koje su stekle visoku, odnosno višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, imaju sva prava iz Zakona o muzejima kao i osobe koje su završile odgovarajuću razinu obrazovanja prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04. i 46/07.).

Članak 10.

Hrvatsko muzejsko vijeće će u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona predložiti ministru kulture donošenje pravilnika iz članka 4. ovoga Zakona.

Članak 11.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 1. ovoga Zakona koji stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 612-05/09-01/01

Zagreb, 22. svibnja 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.