Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim medijima

NN 65/2009 (5.6.2009.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim medijima

HRVATSKI SABOR

1460

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRONIČKIM MEDIJIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim medijima, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 22. svibnja 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/79

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 28. svibnja 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRONIČKIM MEDIJIMA

Članak 1.

U Zakonu o elektroničkim medijima (»Narodne novine«, br. 122/03., 79/07. i 32/08.) u članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Pojmovi: autor, programske usluge, kabelska televizija, radio, digitalni radio, radijska frekvencija, koncesionar, televizija, digitalna televizija, televizijski prijenos, multipleks, kao i drugi pojmovi iz područja elektroničkih komunikacija imaju značenje utvrđeno propisima kojima se uređuju autorska i srodna prava, koncesije te elektroničke komunikacije.«

Članak 2.

U članku 10. stavku 1. iza riječi: »ovim Zakonom« na kraju rečenice dodaju se riječi: »i Zakonom o koncesijama«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Uvjete iz stavka 2. ovoga članka i postupak utvrđivanja uvjeta pravilnikom propisuje Vijeće za elektroničke medije, uz prethodno mišljenje Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije o tehničkim i prostornim uvjetima.«

Članak 3.

U članku 11. stavku 4. riječ: »dodijeljena« zamjenjuje se riječju: »dana«.

Članak 4.

U članku 35. stavku 1. podstavku 2. riječ: »izdana« zamjenjuje se riječju: »dana«.

Članak 5.

U članku 36. stavku 4. riječ: »dodjeli« zamjenjuje se riječju: »davanju«.

Članak 6.

U članku 37. stavku 3. riječ: »dodjeli« zamjenjuje se riječju: »davanju«.

Članak 7.

Članak 48. mijenja se i glasi:

»(1) Vijeće za elektroničke medije neće dati koncesiju najpovoljnijem ponuditelju odabranom na temelju raspisanoga javnog natječaja za davanje koncesije, ako se utvrdi da bi davanjem koncesije nastala nedopuštena koncentracija u smislu ovoga Zakona.

(2) Svaki podnositelj ponude na raspisani javni natječaj za davanje koncesije dužan je uz ponudu dostaviti ovjerenu izjavu da se eventualnim davanjem koncesije ne ostvaruje nedopuštena koncentracija u smislu ovoga Zakona.«

Članak 8.

U članku 49. stavku 3. riječ: »dodijeljena« zamjenjuje se riječju: »dana«.

Članak 9.

U članku 50. stavku 1. riječ: »dodjelu« zamjenjuje se riječju: »davanje«.

U stavku 2. riječ: »izdana« zamjenjuje se riječju: »dana«.

Članak 10.

U članku 60. podstavku 1. riječ: »dodjele« zamjenjuje se riječju: »davanja«.

Članak 11.

U članku 61. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Vijeće donosi odluke većinom glasova svih članova Vijeća. Način i postupak donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i oduzimanju koncesije Vijeće utvrđuje svojim poslovnikom. Odluka Vijeća o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i oduzimanju koncesije objavljuje se u »Narodnim novinama«.

U stavku 2. riječ: »telekomunikacija« zamjenjuje se riječima: »elektroničkih komunikacija«, a riječi: »Hrvatska agencija za telekomunikacije« zamjenjuju se riječima: »Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije«.

Članak 12.

Iza članka 61.a dodaje se članak 61.b koji glasi:

»Članak 61.b

Vijeće provodi pripremne radnje za davanje koncesije sukladno Zakonu o koncesijama.«

Članak 13.

Naslov iznad članka 62. mijenja se i glasi: »Postupak davanja koncesije za obavljanje djelatnosti radija i televizije«.

Članak 14.

U članku 62. stavku 1. riječi: »Hrvatska agencija za telekomunikacije« zamjenjuju se riječima: »Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije«, a riječ: »telekomunikacijama« zamjenjuje se riječima: »elektroničkim komunikacijama«.

U stavku 3. iza riječi: »Vijeće« dodaje se riječ: »pravilnikom«.

Stavci 6. i 7. mijenjaju se i glase:

»(6) Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Vijeće nakon provedenog postupka javnog natječaja iz stavka 1. ovoga članka i provedenog postupka utvrđivanja uvjeta za davanje koncesija.

(7) Odluka iz stavka 6. ovoga članka mora sadržavati:

– naziv davatelja koncesije s brojem i datumom donošenja odluke,

– naziv ponuditelja,

– predmet koncesije,

– opis djelatnosti koja će se obavljati,

– razinu i područje koncesije,

– rok trajanja koncesije,

– iznos naknade za koncesiju,

– rok u kojem je najpovoljniji ponuditelj obvezan potpisati ugovor o koncesiji,

– posljedice nepoštivanja roka za sklapanje ugovora o koncesiji,

– obrazloženje razloga za odabir ponuditelja,

– uputu o pravnom lijeku,

– potpis odgovorne osobe i pečat davatelja koncesije.«

Iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»(8) Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja može sadržavati i druge odgovarajuće podatke u skladu s dokumentacijom za javni natječaj, podnesenom ponudom te odredbama ovoga Zakona, Zakona o koncesijama i pravilnika iz stavka 3. ovoga članka.«

Članak 15.

U članku 63. stavku 1. riječi: »odluke o dodjeli koncesije« zamjenjuju se riječima: »odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja«.

Stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Na temelju odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja Vijeće i Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije sklapaju s odabranim ponuditeljem ugovor o koncesiji.

(3) Ako u roku utvrđenom u odluci iz stavka 2. ovoga članka, najpovoljniji ponuditelj ne potpiše ugovor o koncesiji koji je sastavljen u pisanom obliku u skladu s dokumentacijom za javni natječaj, svim podacima iz javnog natječaja, odabranom ponudom te odlukom o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, Vijeće će poništiti odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, a ponuditelj nema pravo na naknadu štete.«

Članak 16.

U članku 64. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Koncesije za obavljanje djelatnosti radija i televizije upisuju se u Upisnik koji vodi Vijeće i Registar koncesija koji vodi Ministarstvo financija.«

Članak 17.

U članku 65. stavku 1. podstavak 1. mijenja se i glasi:

»1. da je koncesija dana na temelju netočno iskazanih podataka važnih za donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.«

U stavku 3. podstavku 4. riječ: »dodijeljena« zamjenjuje se riječju: »dana«.

Članak 18.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 008-02/09-01/02

Zagreb, 22. svibnja 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.