Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 5. - Pregrađivanje (2009.)

NN 65/2009 (5.6.2009.), Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 5. - Pregrađivanje (2009.)

HRVATSKI REGISTAR BRODOVA

1463

Na temelju stavka 3., čl. 1019. Pomorskog zakonika Republike Hrvatske (»Narodne novine« 181/2004, 76/2007 i 146/2008) Upravno vijeće Hrvatskog registra brodova donosi

ODLUKU

O PRAVILIMA ZA STATUTARNU
CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA,
Dio 5. – PREGRAĐIVANJE (2009.)

1.1 Donose se PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA, Dio 5. – PREGRAĐIVANJE (2009.), koji sadrži ove odsjeke:

1. Opći zahtjevi

2. Pregrađivanje i stabilitet u oštećenom stanju putničkih i teretnih brodova

3. Posebni zahtjevi za stabilitet RO-RO putničkih brodova

4 Posebni zahtjevi za brodove tipa »B« sa smanjenim nadvođem

5. Zahtjevi za stabilitet u oštećenom stanju za brodove koji prevoze rasute terete

6. Brodovi posebne namjene

7. Brodovi za opskrbu

8. Brzi brodovi

9. Tankeri

10. Dodatak 1.

1.2 Pravila iz t. 1.1 ove odluke stupaju na snagu 1. srpnja 2009. godine.

1.3 Stupanjem na snagu ovih Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova prestaju vrijediti Pravila za tehnički nadzor pomorskih brodova, Dio 5. – Pregrađivanje iz 2008. godine, objavljena u »Narodnim novinama« br. 86/2008.

Broj: 719/KN/JB

Split, 11. svibnja 2009.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Mario Babić, v. r.