Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju kontejnera (2009.)

NN 65/2009 (5.6.2009.), Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju kontejnera (2009.)

65 05.06.2009 Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju kontejnera (2009.)

HRVATSKI REGISTAR BRODOVA

1480

Na temelju stavka 3., čl. 1019. Pomorskog zakonika Republike Hrvatske (»Narodne novine« 181/2004, 76/2007 i 146/2008) Upravno vijeće Hrvatskog registra brodova donosi

ODLUKU

O PRAVILIMA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU KONTEJNERA (2009)

1.1. Donose se PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU KONTEJNERA (2009.), koja sadrže ove odsjeke:

1. Opći zahtjevi

2. Kontejneri za suhi teret

3. Izotermički kontejneri

4. Kontejneri-tankovi

5. Kontejneri-tankovi za prijevoz opasnih tereta

6. Kontejneri platforme

7. Upute za tehnički nadzor – upute o odobrenju kontejnera za prijevoz robe pod carinskim pečatima i plombama

8. Upute za tehnički nadzor kontejnera koji se nalaze u korištenju

9. Upute za tehnički nadzor – odobrenje postojećih kontejnera u skladu sa CSC

10. Poluprikolice za kontejnere koji se prevoze brodovima

1.2 Pravila iz t. 1.1. ove odluke stupaju na snagu 1. srpnja 2009. godine.

1.3 Stupanjem na snagu ovih pravila, prestaju vrijediti PRAVILA ZA TEHNIČKI NADZOR KONTEJNERA (2002.), objavljena u »Narodnim novinama« br. 85/2002.

Broj: 737/KN/JB

Split, 11. svibnja 2009.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Mario Babić, v. r.