Rješenje kojim se odobravaju izmjene i dopune te pročišćeni tekst Statuta i Informativnog prospekta Zatvorenog dobrovoljnog cestarskog mirovinskog fonda, kojim upravlja Erste DMD društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Zagreb

NN 65/2009 (5.6.2009.), Rješenje kojim se odobravaju izmjene i dopune te pročišćeni tekst Statuta i Informativnog prospekta Zatvorenog dobrovoljnog cestarskog mirovinskog fonda, kojim upravlja Erste DMD društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Zagreb

65 05.06.2009 Rješenje kojim se odobravaju izmjene i dopune te pročišćeni tekst Statuta i Informativnog prospekta Zatvorenog dobrovoljnog cestarskog mirovinskog fonda, kojim upravlja Erste DMD društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Zagreb

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1497

Na temelju odredbi članka 15. točke 4. alineja 2. i članka 8. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05) primjenom odredbe članka 39. stavka 2., članka 79. i članka 107. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« br. 49/99, 63/00, 103/03, 177/04 i 71/07), članka 8. Pravilnika o informativnom prospektu dobrovoljnog mirovinskog fonda (»Narodne novine« br. 113/03), i članka 5. Pravilnika o obavljanju poslova banke skrbnika (»Narodne novine« br. 65/01 i 47/03), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, odlučujući o zahtjevu Erste DMD društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Zagreb, Ulica Ivana Lučića 2/A, u predmetu odobrenja izmjena i dopuna Statuta i Informativnog prospekta Zatvorenog dobrovoljnog cestarskog mirovinskog fonda i I Priloga Ugovora o skrbništvu nad imovinom Zatvorenog dobrovoljnog cestarskog mirovinskog fonda, temeljem odluke Uprave na sjednici održanoj 21. svibnja 2009. godine donosi

RJEŠENJE

1. Odobravaju se izmjene i dopune, te pročišćeni tekst Statuta Zatvorenog dobrovoljnog cestarskog mirovinskog fonda, kojim upravlja Erste DMD društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Zagreb, Ulica Ivana Lučića 2/A.

2. Odobravaju se izmjene i dopune, te pročišćeni tekst Informativnog prospekta Zatvorenog dobrovoljnog cestarskog mirovinskog fonda, kojim upravlja Erste DMD društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Zagreb, Ulica Ivana Lučića 2/A.

3. Odobrava se I Prilog Ugovora o skrbništvu nad imovinom Zatvorenog dobrovoljnog cestarskog mirovinskog fonda zaključen 6. ožujka 2009. godine između Erste DMD društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Zagreb, Ulica Ivana Lučića 2/A i Société Générale-Splitska banka d.d., Split, Ruđera Boškovića 16.

4. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Erste DMD društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Zagreb, Ulica Ivana Lučića 2/A (u daljnjem tekstu: Društvo), dostavilo je dana 30. siječnja i 17. travnja 2009. godine, klasa: UP/I-140-01/09-33/4, urbroj: 383-113-09-1 i 2, zahtjev za odobrenjem izmjena i dopuna Statuta i Informativnog prospekta Zatvorenog dobrovoljnog cestarskog mirovinskog fonda, te I. Priloga Ugovora o skrbništvu nad imovinom Zatvorenog dobrovoljnog cestarskog mirovinskog fonda, sukladno odredbama članka 39. stavka 2. i članka 107. stavka 3. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« br. 49/99, 63/00, 103/03, 177/04 i 71/07).

Izmjene i dopune Statuta Zatvorenog dobrovoljnog cestarskog mirovinskog fonda odnose se na smanjenje naknade banci skrbniku temeljem Cjenika od 6. ožujka 2009. godine, koji je društvo dostavilo Agenciji 8. travnja 2009. godine i I. Priloga Ugovora o skrbništvu nad imovinom Zatvorenog dobrovoljnog cestarskog mirovinskog fonda, zaključenog 6. ožujka 2009. godine između Erste DMD društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom, Zagreb, Ulica Ivana Lučića 2/A i Société Générale-Splitska banka d.d., Split, Ruđera Boškovića 16, a kojeg je društvo dostavilo Agenciji 17. travnja 2009. godine. Također izvršene su izmjene u dijelu koji se odnosi na objavu financijskih izvješća.

Izmjene i dopune Informativnog prospekta Zatvorenog dobrovoljnog cestarskog mirovinskog fonda odnose se na smanjenje naknade banci skrbniku, uneseni su novih podaci o portfelju Fonda i popis pojedinih ulaganja koji čini 1% ili više od ukupne imovine fonda, novi podaci o prinosu fonda, izmijenjen je dio koji se odnosi na objavu financijskih izvješća, dio koji se odnosi na objašnjenje načina donošenja investicijskih i organizacijska shema društva.

Društvo je 17. travnja 2009. godine dostavilo ispravljenu Odluku o izmjenama i dopunama Statut Zatvorenog dobrovoljnog cestarskog mirovinskog fonda i pročišćeni tekst Statuta Zatvorenog dobrovoljnog cestarskog mirovinskog fonda, te je 17. travnja 2009. godine dostavilo ispravljenu Odluku o izmjenama i dopunama Informativnog prospekta i pročišćeni tekst Informativnog prospekta Zatvorenog dobrovoljnog cestarskog mirovinskog fonda.

Pregledom gore navedene dokumentacije utvrđeno je da su izmjene i dopune, te pročišćeni tekst Statuta Zatvorenog dobrovoljnog cestarskog mirovinskog fonda sukladne članku 39. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima. Utvrđeno da su izmjene i dopune, te pročišćeni tekst Informativnog prospekta Zatvorenog dobrovoljnog cestarskog mirovinskog fonda sukladne članku 107. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima i člancima 2., 3., 4., 5., 6. i 7. Pravilnika o informativnom prospektu dobrovoljnog mirovinskog fonda (»Narodne novine« br. 113/03).

Također je utvrđeno da je I. Prilog Ugovora o skrbništvu nad imovinom Zatvorenog dobrovoljnog cestarskog mirovinskog fonda zaključen 6. ožujka 2009. godine između Erste DMD društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Zagreb i Société Générale-Splitske banke d.d., Split sukladan odredbama Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

Slijedom navedenog Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga odobrila je izmjene i dopune, te pročišćeni tekst Statuta i izmjene i dopune, te pročišćeni tekst Informativnog prospekta Zatvorenog dobrovoljnog cestarskog mirovinskog fonda, kao i I. Prilog Ugovora o skrbništvu nad imovinom Zatvorenog dobrovoljnog cestarskog mirovinskog fonda zaključen 6. ožujka 2009. godine između Erste DMD društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Zagreb i Société Générale-Splitske banke d.d., Split.

Sukladno odredbi članka 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-140-01/09-33/4

Urbroj: 326-113-09-3

Zagreb, 21. svibnja 2009.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.