Rješenje kojim se daje suglasnost Društvu za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima Erste DMD d.o.o., na imenovanje člana Nadzornog odbora društva Marka Berića iz Zagreba

NN 65/2009 (5.6.2009.), Rješenje kojim se daje suglasnost Društvu za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima Erste DMD d.o.o., na imenovanje člana Nadzornog odbora društva Marka Berića iz Zagreba

65 05.06.2009 Rješenje kojim se daje suglasnost Društvu za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima Erste DMD d.o.o., na imenovanje člana Nadzornog odbora društva Marka Berića iz Zagreba

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1498

Na temelju odredbi članka 15. stavka 1. točke 4. alineja 2. i članka 8. stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 140/05) te primjenom odredbi članka 14. i 15. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 49/99, 63/00, 103/03 i 177/04), a u svezi članka 2. Pravilnika o dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu za autorizaciju (»Narodne novine«, broj 57/01 i 128/02), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga odlučujući o zahtjevu za odobravanje imenovanja članova Nadzornog odbora Erste DMD d.o.o. za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Zagreb, Ivana Lučića 2a, temeljem odluke Uprave na sjednici održanoj 21. svibnja 2009. godine donosi

RJEŠENJE

1. Daje se suglasnost Društvu za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima Erste DMD d.o.o., na imenovanje člana Nadzornog odbora društva Marka Berića iz Zagreba, Lašćinski borovec 24b.

2. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Društvo Erste DMD d.o.o. za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Zagreb, Ivana Lučića 2a, dostavilo je 16. travnja 2009. godine Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) zahtjev za izdavanje suglasnosti na imenovanje g. Marka Berića za člana Nadzornog odbora Društva.

Navedenom zahtjevu priložena je potrebna dokumentacija kako je to propisano Pravilnikom o dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu za autorizaciju (»Narodne novine«, broj 57/01 i 128/02).

Uvidom u dostavljeni zahtjev, utvrđeno je da je Društvo poslalo sve potrebne dokaze iz kojih je razvidno da predložena zadovoljava uvjete propisane člankom 14. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima i člankom 255. Zakona o trgovačkim društvima, odnosno da ne postoje okolnosti opisane člankom 15. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

Slijedom navedenog Agencija nalazi da su za predloženu članicu Nadzornog odbora Društva ispunjene zakonom propisane pretpostavke za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

Sukladno odredbi članka 8. stavka 4. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, izreka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-140-01/09-31/3

Urbroj: 326-113-09-3

Zagreb, 21. svibnja 2009.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.