Rješenje kojim se utvrđuje da je za Željka Vidakovića, Božu Medića i društvo Tekstil Gvozd d.o.o., Gvozd, nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje društva Kamensko d.d., Zagreb

NN 65/2009 (5.6.2009.), Rješenje kojim se utvrđuje da je za Željka Vidakovića, Božu Medića i društvo Tekstil Gvozd d.o.o., Gvozd, nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje društva Kamensko d.d., Zagreb

65 05.06.2009 Rješenje kojim se utvrđuje da je za Željka Vidakovića, Božu Medića i društvo Tekstil Gvozd d.o.o., Gvozd, nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje društva Kamensko d.d., Zagreb

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1502

Sukladno odredbama članka 15. točka 10. i članka 8. stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05), te članka 48. stavak 1. i stavak 3. točka 1. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (»Narodne novine« br. 109/07 i 36/09), u predmetu utvrđivanja obveze objavljivanja ponude za preuzimanje društva Kamensko d.d. Zagreb, Reljkovićeva 8, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je na sjednici održanoj 21. svibnja 2009. godine donijela

RJEŠENJE

1) Utvrđuje se da je za Željka Vidakovića iz Zagreba, Kneza Višeslava 13, Božu Medića iz Zagreba, I. B. Mažuranić 48, i društvo Tekstil Gvozd d.o.o., Gvozd, Križnog puta 6, stjecanjem 200 redovnih dionica s pravom glasa društva Kamensko d.d. Zagreb, Reljkovićeva 8, od strane društva Tekstil Gvozd d.o.o., 23. svibnja 2007. godine nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje društva Kamensko d.d. Zagreb, Reljkovićeva 8.

2) Nalaže se Željku Vidakoviću iz Zagreba, Kneza Višeslava 13, Boži Mediću iz Zagreba, I. B. Mažuranić 48, i društvu Tekstil Gvozd d.o.o. Gvozd, Križnog puta 6, da u roku od 30 (trideset) dana od dana konačnosti ovog rješenja, u skladu sa Zakonom o preuzimanju dioničkih društava, Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga podnesu zahtjev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje, ponudu za preuzimanje i isprave iz članka 22. stavka 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

3) Nalaže se društvu Kamensko d.d. Zagreb, Reljkovićeva 8, da ovo rješenje dostavi dioničarima društva ili omogući dostavu rješenja putem Središnjeg klirinško depozitarnog društva d.d. Zagreb, Heinzelova 62a, u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja ovog rješenja.

4) Nalaže se Željku Vidakoviću iz Zagreba, Kneza Višeslava 13, Boži Mediću iz Zagreba, I. B. Mažuranić 48, i društvu Tekstil Gvozd d.o.o. Gvozd, Križnog puta 6, da u roku od 5 (pet) dana od dana zaprimanja ovog rješenja plate administrativnu pristojbu u iznosu od 2.000,00 kuna u korist državnog proračuna i naknadu u iznosu od 20.000,00 kuna u korist žiro-računa Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, jer će u protivnom navedeni iznosi biti naplaćeni prisilnim putem.

5) Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) provela je nadzor nad stjecanjem i otpuštanjem dionica društva Kamensko d.d. Zagreb, Reljkovićeva 8 (dalje: Ciljno društvo), te je utvrdila da je dana 23. svibnja 2007. godine, stjecanjem 200 redovnih dionica s pravom glasa Ciljnog društva od strane društva Tekstil Gvozd d.o.o. Gvozd, nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje Ciljnog društva za sljedeće osobe za koje je utvrđeno da djeluju zajednički:

1. Željko Vidaković iz Zagreba, Kneza Višeslava 13;

2. Božo Medić iz Zagreba, I.B.Mažuranić 48;

3. Tekstil Gvozd d.o.o. Gvozd, Križnog puta 6.

Odredbe Zakona o preuzimanju dioničkih društava (»Narodne novine« br. 84/02, 87/02, 120/02 i 02/07), koji je važio u trenutku nastanka obveze, odnosile su se na Ciljno društvo budući da se isto smatralo javnim dioničkim društvom u smislu članka 114. stavak 1. točka 2. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02 i 138/06). Pritom napominjemo da se i odredbe »novog« Zakona o preuzimanju dioničkih društava (»Narodne novine« br. 109/07 i 36/09, dalje: ZPDD) primjenjuju na Ciljno društvo, i to temeljem oba kriterija predviđena u članku 2. stavak 1. točka 1. podtočka a) ZPDD-a, jer je Ciljno društvo – dioničko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj:

– čije su dionice s pravom glasa uvrštene na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj u smislu odredbi Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 88/08 i 146/08), i

– koje ima više od 100 dioničara i čiji temeljni kapital iznosi najmanje 30.000.000,00 kuna, pri čemu se smatra da više od 100 dioničara ima ono dioničko društvo koje je zadnjeg dana u tri uzastopna mjeseca imalo više od 100 dioničara, kako je to propisano stavkom 2. istog članka ZPDD-a.

Uvidom u javno dostupne podatke Zagrebačke burze d.d. Zagreb, Javne informacijske knjižnice (JIK) i Sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu, utvrđeno je da su dionice Ciljnog društva od prosinca 2004. godine neprekidno uvrštene na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj (na Kotaciju javnih dioničkih društava odnosno na Redovito tržište Zagrebačke burze d.d. Zagreb), te da u istom razdoblju Ciljno društvo neprekidno ima više od 100 (čak više od 1.000) dioničara, a temeljni kapital mu iznosi 85.068.400,00 kn.

Odredbom članka 4. stavak 1. Zakona o preuzimanju dioničkih društava, koji je važio u trenutku nastanka obveze, propisano je da je ponudu za preuzimanje obvezna objaviti osoba koja stekne dionice izdavatelja kojima, zajedno s dionicama koje već ima, prelazi prag od 25% od ukupnog broja glasova koje daju dionice izdavatelja s pravom glasa. Sukladno odredbama članka 8. stavak 7. i 8. istog Zakona, glasovima stjecatelja pribrajaju se glasovi osoba koje s njim zajednički djeluju, u kojem slučaju je svaka od tih osoba obvezna objaviti ponudu za preuzimanje.

Sukladno odredbi članka 8. stavak 1. tada važećeg Zakona, fizičke i/ili pravne osobe djeluju zajednički (a) ako su se sporazumjele da usklađeno djeluju u svezi sa stjecanjem dionica izdavatelja ili u svezi s ostvarivanjem prava glasa prema izdavatelju, ili (b) ako jedna od njih drži dionice za račun druge. Odredbama stavaka 2. i 3. istog članka definirano je kada fizičke i pravne osobe djeluju zajednički (odnos izravne ili neizravne kontrole), a odredbom stavka 5. kada fizičke osobe djeluju zajednički (odnos srodstva).

Na dan 23. svibnja 2007. godine, kada je društvo Tekstil Gvozd d.o.o. stjecanjem 200 dionica Ciljnog društva držalo ukupno 700 dionica (što predstavlja 0,33% od ukupnog broja glasova) Ciljnog društva, dionice Ciljnog društva držali su i Željko Vidaković 50.530 dionica (što predstavlja 23,86% od ukupnog broja glasova) i Božo Medić 1.866 dionica (što predstavlja 0,88% od ukupnog broja glasova), dakle ukupno su držali 53.096 dionica Ciljnog društva što predstavlja 25,07% od ukupnog broja glasova koje daju dionice s pravom glasa. Prelaskom praga od 25% od ukupnog broja glasova koje daju dionice Ciljnog društva s pravom glasa, za Željka Vidakovića, Božu Medića i Tekstil Gvozd d.o.o. nastala je obveza objavljivanja ponude za preuzimanje Ciljnog društva. Ovdje se napominje da je Ciljno društvo izdalo ukupno 212.671 dionicu, te da je na dan 23. svibnja 2007. godine držalo 894 vlastite dionice, koje se sukladno odredbi članka 2. točka 5. tada važećeg Zakona ne smatraju dionicama s pravom glasa.

Agencija je zajedničko djelovanje naprijed navedenih osoba utvrdila temeljem analize stjecanja i otpuštanja dionica Ciljnog društva, prikupljene dokumentacije, te izjava uzetih od stranaka u postupku.

Željko Vidaković je, prilikom saslušanja u Agenciji dana 16. studenog 2007. godine, izjavio da mu je Božo Medić novčanim pozajmicama pomagao kupovati dionice Ciljnog društva, pa tako i za transakciju kupnje 12.160 dionica dana 31. siječnja 2006. godine. Zauzvrat je Boži Mediću dana 30. kolovoza 2007. godine prenio 11.000 dionica kao garanciju (zadržavajući pravo prvokupa). Također, predložio je Boži Mediću da bude član nadzornog odbora Ciljnog društva, te je na skupštini društva glasao za njegovo imenovanje. Sva njihova međusobna prava i obveze dogovarana su usmeno.

Božo Medić je saslušan kao stranka u ovom postupku dana 19. studenog 2007. godine, kojom prilikom je potvrdio da je u prijateljskim odnosima sa Željkom Vidakovićem, te da je ovome pomogao u kupnji dionica Ciljnog društva na način da mu je dvije godine ranije posudio novac. Navodi da mu je Željko Vidaković, kao osiguranje vraćanja duga, ponudio prenijeti 11.000 dionica Ciljnog društva, a da je njihov dogovor bio isključivo usmeni.

Anamarija Crlenjak (jedini član i direktor društva Tekstil Gvozd d.o.o.) saslušana je u Agenciji dana 20. veljače 2008. godine, kojom prilikom je na pitanje – koji su bili izvori financiranja društvu Tekstil Gvozd d.o.o. za kupnju dionica Ciljnog društva, odgovorila da su pozajmice društvu Tekstil Gvozd d.o.o. dali ona i članovi njezine obitelji (majka, otac i brat). Također, potvrdila je poznanstvo i poslovnu suradnju s Božom Medićem.

Iako je Anamarija Crlenjak istom prilikom izjavila da nije ni u kakvim odnosima sa Željkom Vidakovićem, te da ga je prvi put vidjela na skupštini društva u svibnju 2007. godine, a Željko Vidaković je, prilikom saslušanja 16. studenog 2007. godine, izjavio da nema nikakve veze s društvom Tekstil Gvozd d.o.o., Agencija nije prihvatila ove njihove izjave kao vjerodostojne. Naime, Agencija je tijekom postupka utvrdila da su Željko Vidaković i Anamarija Crlenjak poslovno surađivali u vrijeme kada je Anamarija Crlenjak bila član i direktor društva Metro moneta d.o.o. Zagreb (razdoblje od veljače 2006. do rujna 2007. godine). Uvidom u podatke iz depozitorija Središnje depozitarne agencije d.d. Zagreb (nova tvrtka glasi Središnje klirinško depozitarno društvo d.d.) utvrđeno je da je dana 29. svibnja 2006. godine zaključen Ugovor o kratkoročnom kreditu između Karlovačke banke d.d. Karlovac (kreditor), društva Metro moneta d.o.o. (korisnik kredita) i Željka Vidakovića (založni dužnik), koji kredit je bio namijenjen za likvidnost društva Metro moneta d.o.o., iznosio je 8.000.000,00 kn, a Željko Vidaković je kao založni dužnik založio 38.813 dionica Ciljnog društva u svrhu osiguranja. Ovdje napominjemo da je, uvidom u podatke iz Sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu, utvrđeno da je Anamarija Crlenjak u rujnu 2007. godine svoj udio u društvu Metro moneta d.o.o. prenijela svojoj majci, koja je od tada jedini član i direktor društva Metro moneta d.o.o.

Dakle, utvrđeno je da je Božo Medić davao pozajmice Željku Vidakoviću za stjecanje dionica Ciljnog društva, pa tako i za transakciju kupnje 12.160 dionica Ciljnog društva, u vrijednosti od 1.484.979,20 kn, 31. siječnja 2006. godine. Nakon toga je u svibnju 2006. godine Željko Vidaković založio ukupno 38.813 dionica Ciljnog društva, kao založni dužnik za kredit društvu Metro moneta d.o.o., da bi, prema podacima kojima raspolaže Agencija, društvo Metro moneta d.o.o. iz sredstava predmetnog kredita u srpnju 2006. godine isplatilo gotovo 20% iznosa kredita društvu V. M. nekretnine d.o.o. Zagreb, I. B. Mažuranić 48 (koje društvo je osnovao Božo Medić u lipnju 2006. godine), a u kolovozu 2006. godine isplatilo manji iznos i društvu Tekstil Gvozd d.o.o. Značajan dio sredstava iz istog kredita (gotovo 33% iznosa kredita) društvo Metro moneta d.o.o. isplatilo je Anamariji Crlenjak i članovima njezine obitelji.

Slijedom izloženog, Agencija je utvrdila da su se naprijed navedene osobe sporazumjele usklađeno djelovati u svezi sa stjecanjem dionica Ciljnog društva, a što predstavlja zajedničko djelovanje prema članku 8. stavak 1. točka a) tada važećeg Zakona o preuzimanju dioničkih društava, te da je za njih nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje Ciljnog društva. Stoga je Agencija, temeljem odredbe članka 143. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine« br. 53/91 i 103/96), dopisima od 16. ožujka 2009. godine pozvala Željka Vidakovića, Božu Medića i Tekstil Gvozd d.o.o. na očitovanje o svim činjenicama i okolnostima utvrđenim tijekom postupka.

Željko Vidaković u svom očitovanju, zaprimljenom u Agenciji 7. travnja 2009. godine, navodi da je njegov odnos s Božom Medićem vezan uz novčanu pozajmicu, ali da njih dvojica ne djeluju zajednički jer da je Božo Medić odmah prodao dionice Ciljnog društva koje mu je Željko Vidaković prenio. Navodi da nema, niti je imao poslovne odnose s društvom Tekstil Gvozd d.o.o.

U svom očitovanju od 24. ožujka 2009. godine, Božo Medić ističe da nije djelovao, niti danas djeluje zajednički s bilo kojom osobom u stjecanju i otpuštanju dionica Ciljnog društva. Glede odnosa sa Željkom Vidakovićem, ostaje kod svojih iskaza danih tijekom postupka, a za društvo Tekstil Gvozd d.o.o. navodi da nikakve poslove nije imao, niti danas ima s navedenim društvom.

Društvo Tekstil Gvozd d.o.o. zastupano po direktorici Anamariji Crlenjak, u očitovanju zaprimljenom u Agenciji 2. travnja 2009. godine, ističe da nije zaključen nikakav sporazum između tog društva i Željka Vidakovića iz kojega bi proizlazio njihov dogovor o stjecanju dionica Ciljnog društva, niti postoji ikakav odnos povezanosti ili ovisnosti iz kojih bi proizlazilo njihovo zajedničko djelovanje. Također, da raniji poslovni aranžman Anamarije Crlenjak sa Željkom Vidakovićem nema nikakvog utjecaja na donošenje odluka društva Tekstil Gvozd d.o.o. o stjecanju dionica Ciljnog društva.

Nadalje, u očitovanju se navodi da povezanost društva Tekstil Gvozd d.o.o. s Božom Medićem proizlazi iz poznanstva Anamarije Crlenjak i Bože Medića od ranije, kao i sa skupština Ciljnog društva. S tim u vezi, ističe se da su Tekstil Gvozd d.o.o., Željko Vidaković i Božo Medić, na skupštini Ciljnog društva održanoj 10. rujna 2007. godine, potpuno različito glasovali po bitnim točkama dnevnog reda, što ukazuje na to da ne postoji njihovo zajedničko djelovanje.

Slijedom navedenog, društvo Tekstil Gvozd d.o.o. smatra da ne postoji niti jedna okolnost koja bi povezivala sve navedene osobe, odnosno koja bi upućivala na to da one zajednički djeluju u cilju stjecanja dionica Ciljnog društva, u smislu odredbi članka 5. ZPDD-a.

Vezano uz zaprimljena očitovanja, Agencija ističe sljedeće. Zajedničko djelovanje Željka Vidakovića, Bože Medića i društva Tekstil Gvozd d.o.o. u ovom se postupku ocjenjuje prema odredbama članka 8. stavak 1. Zakona o preuzimanju dioničkih društava koji je bio na snazi u trenutku nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, a ne prema odredbama ZPDD-a koji je stupio na snagu 1. studenog 2007. godine. Sukladno navedenoj odredbi, fizičke i pravne osobe djeluju zajednički ako su se sporazumjele usklađeno djelovati u svezi sa stjecanjem dionica ili ostvarivanjem prava glasa prema Ciljnom društvu, odnosno ako jedna od njih drži dionice za račun druge.

Temeljem činjenica i okolnosti utvrđenih tijekom postupka, Agencija je utvrdila da su se Željko Vidaković, Božo Medić i društvo Tekstil Gvozd d.o.o. sporazumjeli usklađeno djelovati u svezi sa stjecanjem dionica Ciljnog društva, pri čemu valja napomenuti da takav sporazum ne mora nužno biti u pisanom obliku. Dapače, prema izjavama Željka Vidakovića i Bože Medića danima u Agenciji u studenom 2007. godine, svi njihovi dogovori vezani uz dionice Ciljnog društva (npr. novčane pozajmice, prijenosi dionica, prijedlog izbora u nadzorni odbor) bili su isključivo usmeni.

Navod da je Božo Medić naknadno prodao dio dionica Ciljnog društva koje mu je prenio Željko Vidaković nije dokaz toga da oni ne djeluju zajednički, budući da je i nakon te prodaje dionica Božo Medić ostao jedan od najvećih dioničara Ciljnog društva (danas je, s 8.401 dionicom, 4. najveći dioničar).

Nadalje, usklađeno djelovanje Željka Vidakovića i društva Tekstil Gvozd d.o.o. u svezi sa stjecanjem dionica Ciljnog društva, ogleda se u činjenici njihovog kontinuiteta u stjecanju dionica. Naime, prema podacima kojima Agencija raspolaže, nakon što je Željko Vidaković prestao stjecati dionice Ciljnog društva (do ukupno 50.530 dionica), sa stjecanjem je u travnju 2007. godine počelo društvo Tekstil Gvozd d.o.o., da bi od tada do danas stjecanjem ukupno 24.800 dionica postalo 2. najveći dioničar Ciljnog društva.

Upravo je raniji poslovni aranžman Anamarije Crlenjak sa Željkom Vidakovićem, na koji se u svom očitovanju poziva društvo Tekstil Gvozd d.o.o., a koji se ogleda kroz poslovanje društva Metro moneta d.o.o., jedna od poveznica utvrđenog zajedničkog djelovanja u konkretnom slučaju. Naime, nakon što je u siječnju 2006. godine pozajmicama Bože Medića kupovao dionice Ciljnog društva, Željko Vidaković je iste u svibnju 2006. godine založio za kredit društvu Metro moneta d.o.o., koje društvo je veći dio sredstva iz kredita isplatilo Boži Mediću, Anamariji Crlenjak i članovima njezine obitelji, te društvu Tekstil Gvozd d.o.o., koji su tek nakon toga počeli stjecati dionice Ciljnog društva. Ovdje napominjemo da je Agencija tijekom ovog postupka od društva Metro moneta d.o.o. zatražila analitički pregled svih pozajmica koje je to društvo dalo/primilo od 01. siječnja 2006. godine, ali kako isti nije dostavljen, Agencija je takvo postupanje ocijenila kao pokušaj opstrukcije postupka nadzora te je poduzela odgovarajuće mjere sukladno zakonskim ovlaštenjima.

Agencija je ocijenila da izjave, koje su Željko Vidaković i Anamarija Crlenjak dali pred Agencijom tijekom ovog postupka – nisu vjerodostojne, već da idu za tim da prikriju odnosno zataje njihovu suradnju i poznanstvo uopće. Tako je Željko Vidaković, u svojoj izjavi u studenom 2007. godine, otklonio bilo kakvu vezu s društvom Tekstil Gvozd d.o.o. iako je samo dva mjeseca ranije na Izvanrednoj glavnoj skupštini Ciljnog društva podržao protuprijedloge društva Tekstil Gvozd d.o.o., sukladno kojima su u Nadzorni odbor izabrani Antun Crlenjak i Radovan Drakulić. Također, Anamarija Crlenjak je pred Agencijom izjavila da je Željka Vidakovića prvi put vidjela tek na skupštini Ciljnog društva u svibnju 2007. godine, iako je s njih bila u ugovornom odnosu još od svibnja 2006. godine, kada je on založio 38.813 dionica Ciljnog društva u svrhu osiguranja vraćanja kredita društva Metro moneta d.o.o. čiji je član i direktor Anamarija Crlenjak.

Konačno, glede navoda iz dostavljenog očitovanja – da su društvo Tekstil Gvozd d.o.o., Željko Vidaković i Božo Medić na Izvanrednoj glavnoj skupštini Ciljnog društva, održanoj dana 10. rujna 2007. godine, potpuno različito glasovali po bitnim točkama dnevnog reda, Agencija je uvidom u Zapisnik s te skupštine utvrdila kako navod nije točan. Na Izvanrednoj skupštini ukupno je glasovano o 11 prijedloga/odluka (o dnevnom redu, izmjenama i dopunama Statuta, opozivu i izboru članova NO, te o pojedinačnom glasovanju), te je uvidom u broj danih glasova »za«, »protiv« i »suzdržanih«, te broj glasova koji pripadaju pojedinom dioničaru, utvrđeno da je samo u 3 od 11 glasovanja bilo (teoretski!) moguće da su Tekstil Gvozd d.o.o., Željko Vidaković i Božo Medić glasovali potpuno različito. Radi se o glasovanju o izboru u NO Vladimira Krajine i Tonke Brkić (na prijedlog Uprave) i Sanje Krog (na protuprijedlog društva Tekstil Gvozd d.o.o.; napominjemo da je odlukom NO u travnju 2007. godine ista prestala biti direktor Ciljnog društva), pri čemu niti jedna od ovih odluka nije izglasana. Istovremeno, Tekstil Gvozd d.o.o., Željko Vidaković i Božo Medić potpuno su istovjetno glasovali za najmanje 2 prijedloga/odluke i to za izbor u NO Antuna Crlenjaka (na protuprijedlog društva Tekstil Gvozd d.o.o.) i za opoziv Nikole Bašića (na prijedlog Uprave i protuprijedlog društva Tekstil Gvozd d.o.o.), koje su obje odluke izglasane. Temeljem odluka izglasanih na Izvanrednoj glavnoj skupštini Ciljnog društva, održanoj dana 10. rujna 2007. godine, članovi Nadzornog odbora Ciljnog društva do danas su Antun Crlenjak (predsjednik), Radovan Drakulić (zamjenik) i Božo Medić (član).

Slijedom svega izloženog, Agencija je nedvojbeno utvrdila da je za Željka Vidakovića, Božu Medića i društvo Tekstil Gvozd d.o.o. dana 23. svibnja 2007. godine nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje Ciljnog društva, koju obvezu imenovani do danas nisu ispunili.

Odredbom članka 48. stavak 1. ZPDD-a propisano je da će Agencija, kada utvrdi nepravilnosti i/ili nezakonitosti, rješenjem naložiti poduzimanje radnji koje pridonose uspostavljanju zakonitosti, a stavkom 3. točka 1. istog članka propisano je da će Agencija tada utvrditi postojanje obveze objavljivanja ponude za preuzimanje i naložiti poduzimanje radnji radi objavljivanja ponude za preuzimanje. Slijedom navedenog, riješeno je kao u točki 1) i 2) izreke ovog rješenja. Ovdje napominjemo da su, sukladno odredbi članka 61. stavak 2. ZPDD-a, osobe kojima je obveza objavljivanja ponude za preuzimanje nastala prije stupanja na snagu ZPDD-a (01. studenog 2007. godine), ali koje do dana stupanja na snagu istoga nisu podnijele zahtjev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje, dužne nastalu obvezu izvršiti sukladno odredbama ZPDD-a.

Sukladno odredbi članka 13. stavak 3. točka 1. i članka 61. stavak 3. ZPDD-a, ponuditelj i osobe koje s njim djeluju zajednički ne mogu ostvariti pravo glasa iz svih stečenih dionica ciljnog društva kad, nakon nastupanja obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, u zakonskom roku ne podnesu zahtjev za odobrenje objavljivanja iste.

Kako je odredbom članka 49. ZPDD-a propisano da, ukoliko ponuditelj ne objavi ponudu za preuzimanje pod uvjetima i na način iz ZPDD-a, svaki dioničar ciljnog društva može putem mjesno nadležnog trgovačkog suda zahtijevati obvezno sklapanje ugovora o prodaji dionica, pod uvjetima pod kojima je morala biti objavljena ponuda za preuzimanje, to je Agencija naložila Ciljnom društvu da u roku od 15 dana ovo rješenje dostavi svim dioničarima.

Sukladno odredbama članka 3. stavak 4. i članka 4. stavak 1. točka 3. Pravilnika o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 155/08), Željko Vidaković, Božo Medić i Tekstil Gvozd d.o.o. obvezni su u roku od 5 dana platiti administrativnu pristojbu i naknadu zbog utvrđivanja nezakonitosti i nepravilnosti i izricanja nadzornih mjera iz članka 48. ZPDD-a.

Temeljem odredbe članka 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05), ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-041-02/07-01/24

Urbroj: 326-321/09-86

Zagreb, 21. svibnja 2009.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.