Rješenje kojim se Raiffeisen mirovinskom društvu za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.o.o., Zagreb, produžava rok na 12 mjeseci za usklađivanje aktivnosti ulaganja imovine: Raiffeisen dobrovoljnog mirovinskog fonda; Zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda Novinar; Zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda Ericsson Nikola Tesla; Zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda Hrvatskog liječničkog sindikata; Zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda T-HT i Zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda T-Mobile u dionice Belišće d.d. sa zakonskim odredbama

NN 65/2009 (5.6.2009.), Rješenje kojim se Raiffeisen mirovinskom društvu za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.o.o., Zagreb, produžava rok na 12 mjeseci za usklađivanje aktivnosti ulaganja imovine: Raiffeisen dobrovoljnog mirovinskog fonda; Zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda Novinar; Zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda Ericsson Nikola Tesla; Zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda Hrvatskog liječničkog sindikata; Zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda T-HT i Zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda T-Mobile u dionice Belišće d.d. sa zakonskim odredbama

65 05.06.2009 Rješenje kojim se Raiffeisen mirovinskom društvu za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.o.o., Zagreb, produžava rok na 12 mjeseci za usklađivanje aktivnosti ulaganja imovine: Raiffeisen dobrovoljnog mirovinskog fonda; Zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda Novinar; Zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda Ericsson Nikola Tesla; Zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda Hrvatskog liječničkog sindikata; Zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda T-HT i Zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda T-Mobile u dionice Belišće d.d. sa zakonskim odredbama

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1508

Na temelju odredbi članka 15. točka 4. alineja 2. i članka 8. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05), primjenom odredbi članka 73. stavka 3. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« br. 49/99, 63/00, 103/03, 177/04 i 71/07), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, odlučujući o zahtjevu Raiffeisen mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.o.o., Zagreb, Magazinska 69/V, za produženje roka za usklađivanje aktivnosti ulaganja imovine Raiffeisen dobrovoljnog mirovinskog fonda, Zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda Novinar, Zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda Ericsson Nikola Tesla, Zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda Hrvatskog liječničkog sindikata, Zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda T-HT i Zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda T-Mobile, na sjednici održanoj 21. svibnja 2009. donosi:

RJEŠENJE

1. Raiffeisen mirovinskom društvu za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.o.o., Zagreb, Magazinska 69/V, produžava se rok na 12 (dvanaest) mjeseci za usklađivanje aktivnosti ulaganja imovine Raiffeisen dobrovoljnog mirovinskog fonda u dionice Belišće d.d. sa zakonskim odredbama, a koji rok teče od dana povrede odredbi odnosno od 20. studenog 2008.;

2. Raiffeisen mirovinskom društvu za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.o.o., Zagreb, Magazinska 69/V, produžava se rok na 12 (dvanaest) mjeseci za usklađivanje aktivnosti ulaganja imovine Zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda NOVINAR u dionice Belišće d.d. sa zakonskim odredbama, a koji rok teče od dana povrede odredbi odnosno od 20. studenog 2008.

3. Raiffeisen mirovinskom društvu za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.o.o., Zagreb, Magazinska 69/V, produžava se rok na 12 (dvanaest) mjeseci za usklađivanje aktivnosti ulaganja imovine Zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda Ericsson Nikola Tesla u dionice Belišće d.d. sa zakonskim odredbama, a koji rok teče od dana povrede odredbi odnosno od 20. studenog 2008.;

4. Raiffeisen mirovinskom društvu za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.o.o., Zagreb, Magazinska 69/V, produžava se rok na 12 (dvanaest) mjeseci za usklađivanje aktivnosti ulaganja imovine Zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda Hrvatskog liječničkog sindikata u dionice Belišće d.d. sa zakonskim odredbama, a koji rok teče od dana povrede odredbi odnosno od 20. studenog 2008.;

5. Raiffeisen mirovinskom društvu za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.o.o., Zagreb, Magazinska 69/V, produžava se rok na 12 (dvanaest) mjeseci za usklađivanje aktivnosti ulaganja imovine Zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda T-HT u dionice Belišće d.d. sa zakonskim odredbama, a koji rok teče od dana povrede odredbi odnosno od dana 20. studenog 2008..;

6. Raiffeisen mirovinskom društvu za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.o.o., Zagreb, Magazinska 69/V, produžava se rok na 12 (dvanaest) mjeseci za usklađivanje aktivnosti ulaganja imovine Zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda T-Mobile u dionice Belišće d.d. sa zakonskim odredbama, a koji rok teče od dana povrede odredbi odnosno od 20. studenog 2008.;

7. Izreka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-140-01/09-36/16

Urbroj: 326-322-09-1

Zagreb, 21. svibnja 2009.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.