Rješenje kojim se Daliboru Balgaču oduzima odobrenje za rad investicijskog savjetnika

NN 65/2009 (5.6.2009.), Rješenje kojim se Daliboru Balgaču oduzima odobrenje za rad investicijskog savjetnika

65 05.06.2009 Rješenje kojim se Daliboru Balgaču oduzima odobrenje za rad investicijskog savjetnika

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1509

Na temelju odredbi članka 15. točka 4. alineja 1. i članka 8. stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05) i odredbe članka 27. stavak 1. točka 4. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 88/08 i 146/08), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, po službenoj dužnosti, u predmetu oduzimanja odobrenja Daliboru Balgaču iz Kutine, Moslavačka 44, za rad investicijskog savjetnika, na sjednici održanoj 28. svibnja 2009. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Daliboru Balgaču iz Kutine, Moslavačka 44, oduzima se odobrenja za rad investicijskog savjetnika.

2. Ovo rješenje upisuje se u Registar investicijskih savjetnika, koji vodi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, pod rednim brojem 138 (stotinu trideset osam).

3. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija), klasa: UP/I-451-04/08-08/13 od 14. veljače 2008. godine, Daliboru Balgaču iz Kutine, Moslavačka 44, zaposleniku ovlaštenog društva Abacus brokeri d.d. Zagreb (dalje u tekstu: Društvo), bila je izdana dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika na neodređeno vrijeme.

Odredbom članka 27. stavak 1. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 88/08 i 146/08; dalje: Zakon), propisano je da će Agencija investicijskom savjetniku oduzeti izdano odobrenje ako prestane ispunjavati uvjete na temelju kojih je izdano odobrenje za rad, a u roku koji mu, kada je to primjereno odredi Agencija, ne ispuni te uvjete.

Društvo je 9. siječnja 2009. godine obavijestilo Agenciju da Dalibor Balgač nije više njihov zaposlenik, te mu je Agencija Zaključkom klasa: UP/I-451-04/09-08/03 od 19. veljače 2009. godine, odredila rok od tri mjeseca da Agenciji dostavi dokaz o obavljanju poslova investicijskog savjetnika, sukladno odredbi članka 24. stavka 2. Zakona.

Nadalje je 10. travnja 2009. godine, kreditna institucija Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Zagreb (dalje u tekstu: Banka) dostavila Agenciji obavijest u kojoj navodi da je Dalibor Balgač njihov zaposlenik u Odjelu Ekonomskih istraživanja te da će obavljati pomoćne usluge sukladno odredbi članka 5. stavak 2. točka 5. Zakona, odnosno investicijsko istraživanje i financijske analize, kao i ostale preporuke koje se odnose na transakcije s financijskim instrumentima. Dalibor Balgač supotpisao je naprijed navedenu obavijest Banke.

Sukladno odredbi članka 24. stavak 2. Zakona, investicijski savjetnik je zaposlenik investicijskog društva koji na temelju odobrenja Agencije obavlja poslove sadržane u investicijskim uslugama iz članka 5. stavka 1. točke 1., 2., 4. i 5. Zakona, odnosno zaposlenik društva za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom koji na temelju odobrenja Agencije obavlja poslove sadržane u investicijskim uslugama iz članka 5. stavka 1. točke 4. i 5. Zakona.

Kako Dalibor Balgač više ne obavlja poslove investicijskog savjetnika, odnosno ne ispunjava uvjete na temelju kojih mu je izdano odobrenje za rad investicijskog savjetnika, valjalo je temeljem odredaba članka 27. stavak 1. točka 4. Zakona, riješiti kao u izreci ovog rješenja, dakle Daliboru Balgaču oduzeti izdano odobrenje za rad investicijskog savjetnika.

Sukladno odredbi članka 24. stavak 9. Zakona, Agencija vodi registar investicijskih savjetnika, slijedom čega je riješeno kao u točki 2. izreke ovog rješenja.

Sukladno odredbi članka 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-451-04/09-08/03

Urbroj: 326-111/09-3

Zagreb, 28. svibnja 2009.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.