Rješenje kojim se Jasminki Medved, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju Aurum, Varaždin, izdaje dozvola za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju

NN 65/2009 (5.6.2009.), Rješenje kojim se Jasminki Medved, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju Aurum, Varaždin, izdaje dozvola za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju

65 05.06.2009 Rješenje kojim se Jasminki Medved, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju Aurum, Varaždin, izdaje dozvola za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1511

Na temelju odredbi članka 15. točka 4. alineje 3. i članka 8. stavak 1. i stavak 4. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05), članka 252. stavak 2. u svezi članka 236. stavak 4., članka 250. stavak 2. u svezi članka 236. stavak 4., članka 260. točka 1. u svezi članka 236. stavak 4. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 151/05 i 87/08), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, u predmetu izdavanja dozvole za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju, Jasminki Medved iz Varaždina, Ulica hrvatskih branitelja 2b, osnivaču obrta Aurum, na sjednici održanoj 28. svibnja 2009. godine donijela je

RJEŠENJE

I. Jasminki Medved iz Varaždina, Ulica hrvatskih branitelja 2b, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju Aurum, Varaždin, Ulica hrvatskih branitelja 2b, izdaje se dozvola za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju.

II. Jasminka Medved iz Varaždina, Ulica hrvatskih branitelja 2b, osnivač obrta za zastupanje u osiguranju Aurum, Varaždin, Ulica hrvatskih branitelja 2b, dužna je poslove zastupanja u osiguranju obavljati kao isključivu djelatnost.

III. Jasminka Medved iz Varaždina, Ulica hrvatskih branitelja 2b, osnivač obrta za zastupanje u osiguranju Aurum, Varaždin, Ulica hrvatskih branitelja 2b, dužna je u roku od tri dana od dana upisa u obrtni registar dostaviti Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga izvadak iz obrtnog registra.

IV. Izreka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-453-02/09-37/38

Urbroj: 326-112-09-2

Zagreb, 28. svibnja 2009.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.