Rješenje kojim se Mariji Babić, vlasniku obrta Polica agencija za zastupanje u osiguranju, Donji Miholjac, izdaje dozvola za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju

NN 65/2009 (5.6.2009.), Rješenje kojim se Mariji Babić, vlasniku obrta Polica agencija za zastupanje u osiguranju, Donji Miholjac, izdaje dozvola za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju

65 05.06.2009 Rješenje kojim se Mariji Babić, vlasniku obrta Polica agencija za zastupanje u osiguranju, Donji Miholjac, izdaje dozvola za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1513

Na temelju odredbi članka 15. točka 4. alineja 3. i članka 8. stavak 1. i stavak 4. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05), članka 252. stavak 2. u svezi članka 236. stavak 4., članka 250. stavak 2. u svezi članka 236. stavak 4., članka 260. točka 1. u svezi članka 236. stavak 4. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 151/05 i 87/08), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, u predmetu izdavanja dozvole za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju, Mariji Babić, Radikovci, Matije Gupca 77, vlasniku obrta Polica agencija za zastupanje u osiguranju, Donji Miholjac, na sjednici održanoj 28. svibnja 2009. godine donijela je

RJEŠENJE

I. Mariji Babić, Radikovci, Matije Gupca 77, vlasniku obrta Polica agencija za zastupanje u osiguranju, Donji Miholjac, Trg Ante Starčevića 5, izdaje se dozvola za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju.

II. Marija Babić, Radikovci, Matije Gupca 77, vlasnik obrta Polica agencija za zastupanje u osiguranju, Donji Miholjac, Trg Ante Starčevića 5, dužna je poslove zastupanja u osiguranju obavljati kao isključivu djelatnost.

III. Marija Babić, Radikovci, Matije Gupca 77, vlasnik obrta Polica agencija za zastupanje u osiguranju, Donji Miholjac, Trg Ante Starčevića 5, dužna je u roku od tri dana od dana upisa u obrtni registar dostaviti Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga izvadak iz obrtnog registra.

IV. Izreka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-453-02/09-37/37

Urbroj: 326-112-09-2

Zagreb, 28. svibnja 2009.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.