Pravilnik o iznosu, te načinu i roku plaćanja naknade za vođenje registra objekata leasinga

NN 65/2009 (5.6.2009.), Pravilnik o iznosu, te načinu i roku plaćanja naknade za vođenje registra objekata leasinga

65 05.06.2009 Pravilnik o iznosu, te načinu i roku plaćanja naknade za vođenje registra objekata leasinga

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1518

Na temelju odredbe članka 53. stavka 3. Zakona o leasingu (»Narodne novine«, br. 135/06), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Uprave održanoj 28. svibnja 2009., donijela je

PRAVILNIK

O IZNOSU, TE NAČINU I ROKU PLAĆANJA NAKNADE ZA VOĐENJE REGISTRA OBJEKATA LEASINGA

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuje se iznos te način i rok plaćanja naknade za vođenje Registra objekata leasinga koju obračunava i naplaćuje Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) temeljem odredbe članka 53. stavka 2. Zakona o leasingu (»Narodne novine« br. 135/06, dalje u tekstu: Zakon).

Članak 2.

Obveznici plaćanja naknade iz članka 1. ovoga Pravilnika su subjekti određeni odredbom članka 53. stavka 1. Zakona:

1. leasing društvo iz članka 3. Zakona,

2. leasing društvo države članice iz članka 31. Zakona,

3. podružnica stranoga leasing društva iz članka 32. Zakona,

4. banka sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja obavlja poslove financijskoga leasinga,

5. podružnica banke sa sjedištem u stranoj državi koja u Republici Hrvatskoj obavlja poslove financijskoga leasinga.

Članak 3.

Naknada za vođenje Registra objekata leasinga koju su obveznici dužni plaćati Agenciji iznosi 50 (pedeset) lipa po objektu leasinga u Registru objekata leasinga, a naplaćuje se za polugodišnja razdoblja.

Naknada iz stavka 1. ovoga članka obračunava se i naplaćuje na temelju podataka o broju objekata leasinga po pojedinom obvezniku sa stanjem u Registru objekata leasinga kod Agencije na dan 30. lipnja i 31. prosinca tekuće godine.

Članak 4.

Obveznici su dužni platiti naknadu za vođenje Registra objekata leasinga u roku od 15 (petnaest) dana od isteka obračunskog polugodišnjeg razdoblja uplatom na žiroračun Agencije br.: 2390001-1100329373, poziv na broj: MB (matični broj) -2009-31701.

Članak 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-04/46

Urbroj: 326-01-09-01

Zagreb, 28. svibnja 2009.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.