Rješenje kojim se nalaže da Quaestus invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima iz Zagreba, u ime i za račun Quaestus Nekretnine d.d. zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine u roku od 90 dana od dana dostave ovog rješenja, uskladi strukturu imovine Fonda

NN 65/2009 (5.6.2009.), Rješenje kojim se nalaže da Quaestus invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima iz Zagreba, u ime i za račun Quaestus Nekretnine d.d. zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine u roku od 90 dana od dana dostave ovog rješenja, uskladi strukturu imovine Fonda

65 05.06.2009 Rješenje kojim se nalaže da Quaestus invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima iz Zagreba, u ime i za račun Quaestus Nekretnine d.d. zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine u roku od 90 dana od dana dostave ovog rješenja, uskladi strukturu imovine Fonda

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1519

Na temelju članka 202. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine« 53/91, 103/96), članka 15. točke 2. i 3. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 140/05), članka 228. stavka 2. alineje 2. Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 150/05), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, po službenoj dužnosti u predmetu redovnog nadzora Quaestus Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima iz Zagreba, Ilica 1, MBS: 080626624 i Quaestus Nekretnine d.d. zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine, Zagreb, Jurišićeva 1/a, MBS: 080649036 temeljem odluke Uprave na sjednici održanoj 28. svibnja 2009. godine donosi

RJEŠENJE

1. Nalaže se da Quaestus Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima iz Zagreba, Ilica 1a u ime i za račun Quaestus Nekretnine d.d. zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine (nastavno: Fond), u roku od 90 (devedeset) dana od dana dostave ovog rješenja, uskladi strukturu imovine Fonda kako bi najmanje 60% neto-vrijednosti imovine Fonda bilo uloženo u nekretnine, a radi usklađenja sa odredbama članka 80. stavka 1. i 2. Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 150/05).

2. Nalaže se da Quaestus Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima iz Zagreba, Ilica 1a u ime i za račun Quaestus Nekretnine d.d. zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine, kao izdavatelja vrijednosnih papira uvrštenih na uređeno tržište, dostavom ovog rješenja, bez odgode obavijesti javnost o obvezi iz točke 1. izreke ovog rješenja u skladu sa člankom 459. stavkom 1. i 3. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine«, broj 88/08, 146/08).

3. Izreka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-041-02/09-08/4

Urbroj: 326-322-09-12

Zagreb, 28. svibnja 2009.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.