Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-359/2009 od 13. svibnja 2009.

NN 65/2009 (5.6.2009.), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-359/2009 od 13. svibnja 2009.

65 05.06.2009 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-359/2009 od 13. svibnja 2009.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

1529

Ustavni sud Republike Hrvatske, u Prvom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sudac Aldo Radolović, predsjednik Vijeća, te suci Marko Babić, Mario Jelušić, Davor Krapac, Duška Šarin i Nevenka Šernhorst, članovi Vijeća, odlučujući o ustavnoj tužbi koju je podnijela M. Č. iz P., na sjednici održanoj 13. svibnja 2009. godine, jednoglasno je donio

ODLUKU

I. Ustavna tužba se usvaja.

II. Vrhovni sud Republike Hrvatske dužan je donijeti odluku u predmetu koji se vodi pred tim sudom pod poslovnim brojem Rev-742/05 (predmet Općinskog suda u Petrinji broj: P-62/02), u najkraćem mogućem roku, ali ne duljem od šest (6) mjeseci, računajući od prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u »Narodnim novinama«.

III. Na temelju članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst), podnositeljici ustavne tužbe M. Č. iz P., (kod R. S.), određuje se primjerena naknada zbog povrede ustavnog prava iz članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 41/01. – pročišćeni tekst) u iznosu od 12.000 kuna.

IV. Naknada iz točke III. izreke ove odluke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva podnositeljice Ministarstvu financija Republike Hrvatske za njezinu isplatu.

V. Ova odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. Podnositeljica je 13. studenoga 2008. godine podnijela Vrhovnom sudu Republike Hrvatske zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku zbog dugotrajnosti postupka koji se u parničnom predmetu radi naknade štete vodi u povodu izjavljene revizije pred Vrhovnim sudom Republike Hrvatske pod brojem Rev-742/05, smatrajući da joj je povrijeđeno ustavno pravo na donošenje sudske odluke u razumnom roku.

Vrhovni sud Republike Hrvatske donio je 5. prosinca 2008. godine rješenje broj: Gzp-1586/08-2, kojim se oglasio nenadležnim za postupanje u tom predmetu te ustupio spis »nadležnom Ustavnom sudu Republike Hrvatske na daljnji postupak«, obrazlažući to time što odredbama članka 27. Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 150/05. i 16/07., u daljnjem tekstu: ZS) nije regulirana situacija u kojoj je zahtjev podnesen kada je do povrede prava na suđenje u razumnom roku došlo tijekom postupka pred Vrhovnim sudom Republike Hrvatske, pa smatra da je bilo potrebno primijeniti odredbu članka 63. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst, u daljnjem tekstu: Ustavni zakon). Naime, podnositeljica je 22. travnja 2005. godine podnijela Vrhovnom sudu Republike Hrvatske reviziju protiv presude i rješenja Županijskog suda u Sisku broj: Gž-125/2004-3 od 13. siječnja 2005. godine, kojom je odlučeno o žalbi protiv presude Općinskog suda u Petrinji broj: P-62/02 od 27. listopada 2003. godine

Ustavni sud je tijelo koje na temelju odredbe članka 82. stavka 1. Ustavnog zakona odlučuje o sukobu nadležnosti između tijela zakonodavne i izvršne ili sudbene vlasti, pa nije dopušteno da neko od tih tijela, otklanjajući svoju nadležnost u nekom predmetu, ustupa isti Ustavnom sudu kao nadležnom tijelu. Međutim, imajući u vidu odredbe Ustavnog zakona i ZS-a, koje uređuju zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, Ustavni sud ocjenjuje da bi ustrajanje na spomenutoj zabrani ustupanja predmeta u konkretnom slučaju bilo protivno svrsi zaštite spomenutog prava te stoga ocjenjuje postupak Vrhovnog suda Republike Hrvatske ustavnopravno prihvatljivim.

ČINJENICE VAŽNE ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK

2. Ustavni sud je u postupku pokrenutom ustavnom tužbom, primjenom članka 63. Ustavnog zakona, na temelju navoda ustavne tužbe, te uvida u presliku spisa Općinskog suda u Petrinji broj: P-62/02, utvrdio pravnorelevantne činjenice za odlučivanje o povredi ustavnog prava podnositeljice, zajamčenog člankom 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske.

Podnositeljica (i J. Č.) je 15. veljače 2002. godine podnijela tužbu Općinskom sudu u Petrinji protiv tuženika 1. Grada Petrinje i 2. Republike Hrvatske, radi naknade štete.

II-tužena, Republika Hrvatska, 21. ožujka 2002. godine, dostavila je u spis odgovor na tužbu.

Pripremno ročište održano je 27. ožujka 2002. godine. Raspravnim rješenjem naloženo je podnositeljici dostaviti dokaze na kojima temelji svoj tužbeni zahtjev. I-tuženiku, Gradu Petrinji, naloženo je da sudu dostavi dokumentaciju koju posjeduje.

Rješenjem od 2. travnja 2002. godine sud je vratio tužbu I-tužitelju (J. Č.) radi dopune.

Podneskom od 10. travnja 2002. godine I-tužitelj je povukao tužbu.

Podneskom od 10. travnja 2002. godine podnositeljica, kao II-tužiteljica, očitovala se u vezi s pismenim odgovorom na tužbu tuženika i ostala kod tužbe i tužbenog zahtjeva. U prilogu podneska dostavila je pisane dokaze.

Dana 11. travnja 2002. godine sud je obavijestio tuženike da je I-tužitelj povukao tužbu.

Podneskom od 29. travnja 2002. godine I-tuženik je potraživao trošak u odnosu na povlačenje tužbe od strane I-tužitelja.

Podneskom od 30. travnja 2002. godine II-tuženik se nije protivio povlačenju tužbe i tražio je trošak.

Podneskom od 6. svibnja 2002. godine I-tuženik se očitovao na navode tužbe.

Podneskom od 12. srpnja 2002. godine podnositeljica se očitovala na navode podneska I-tuženika od 6. svibnja 2002. godine.

Podneskom od 19. rujna 2002. godine II-tuženik je ispričao svoj nedolazak na ročište zakazano za isti dan te se u cijelosti protivio tužbi i tužbenom zahtjevu.

Ročište za glavnu raspravu održano je 19. rujna 2002. godine.

Rješenjem od 20. rujna 2002. godine sud je odredio osiguranje dokaza utvrđivanjem stvarnog stanja predmetne kuće za 26. rujna 2002. godine. O istome je sačinjen zapisnik.

Ročište za glavnu raspravu održano je 29. listopada 2002. godine na kojem je saslušana podnositeljica, kao stranka, i svjedoci.

Podneskom od 28. studenoga 2002. godine podnositeljica se očitovala na do tad provedenu raspravu. Podneskom od istog dana podnositeljica je molila odgodu ročišta zakazanog za 29. studenoga 2002. godine radi zdravstvenog stanja.

Ročište za glavnu raspravu zakazano za dan 29. studenoga 2002. odgođeno je na zahtjev podnositeljice.

Rješenjem od 20. prosinca 2002. godine sud je zatražio od Uprave za prognanike i izbjeglice na uvid upravni spis.

Podneskom od 14. siječnja 2003. godine podnositeljica je zamolila odgodu ročišta zakazanog za isti dan. U prilogu je dostavila punomoć za zastupanje u ovom predmetu za odvjetnika koji nije bio u mogućnosti pristupiti ročištu za glavnu raspravu.

Ročište za glavnu raspravu zakazano za dan 14. siječnja 2003. odgođeno je na zahtjev podnositeljice i njenog punomoćnika.

Dana 31. siječnja 2003. godine održano je ročište za glavnu raspravu na kojem je podnositeljica povukla dio tužbenog zahtjeva.

Rješenjem od 7. veljače 2003. godine sud je odredio vještačenje po vještaku građevinske struke za 21. veljače 2003. godine.

Rješenjem suda od 4. ožujka 2003. godine spis je dostavljen vještaku.

Dana 8. svibnja 2003. godine vještak je dostavio u spis »Troškovnik ulaganja za sanaciju štete na kući i zgradi«.

Rješenjem od 9. svibnja 2003. godine sud je požurio dostavu upravnog spisa od strane Uprave za prognanike, povratnike i izbjeglice.

Podneskom od 15. svibnja 2003. godine podnositeljica je obavijestila sud o primitku nalaza vještaka i zamolila je zakazivanje ročišta za glavnu raspravu.

Ročište za glavnu raspravu održano je 6. lipnja 2003. godine. Raspravnim rješenjem određeno je da se na iduće ročište pozove vještak.

Ured državne uprave dostavio je sudu svoje rješenje od 13. ožujka 2003. godine, kojim je odbijen u cijelosti zahtjev podnositeljice za potporu za popravak i dodjelu potpore za opremanje u ratu oštećene kuće. U prilogu je dostavljena i popratna pisana dokumentacija.

Podneskom od 5. lipnja 2003. godine I-tuženik se očitovao na nalaz vještaka.

Sud je rješenjem od 6. lipnja 2003. godine ponovno naložio Uredu državne uprave dostaviti upravni spis.

Podneskom od 9. lipnja 2003. godine II-tuženik se očitovao na nalaz vještaka.

Podneskom od 18. lipnja 2003. godine punomoćnik podnositeljice je otkazao punomoć i o tome obavijestio sud.

Dana 30. lipnja 2003. godine održano je ročište za glavnu raspravu na kojem je saslušan vještak i podnositeljica. Raspravnim rješenjem sud je odredio dodatno vještačenje po vještaku građevinske struke i vještačenje po vještaku poljoprivredne struke. Podnositeljica je dostavila punomoć za zastupanje za odvjetnika.

Rješenjem od 3. srpnja 2003. godine sud je odredio vještaka poljoprivredne struke te odredio podnositeljici uplatu predujma.

Podneskom od 16. srpnja 2003. godine podnositeljica je obavijestila sud da nema novaca za uplatu traženog predujma te je molila produženje roka za uplatu istog.

Podneskom od 22. rujna 2003. podnositeljica je odustala od vještačenja jer nije imala novaca za plaćanje troškova. Podnositeljica je predložila da sud donese odluku na temelju stanja spisa.

Ročište za glavnu raspravu održano je 21. listopada 2003. godine kada je glavna rasprava zaključena.

Općinski sud u Petrinji donio je 27. listopada 2003. godine presudu broj: P-62/02-43, kojom je podnositeljica odbijena s tužbom i tužbenim zahtjevom.

Na presudu Općinskog suda u Petrinji broj: P-62/02-43 od 27. listopada 2003. godine žalbu je podnijela podnositeljica putem punomoćnika 25. studenoga 2003. godine. Dana 3. prosinca 2003. podnositeljica je osobno podnijela žalbu protiv navedene presude.

Dana 19. siječnja 2004. godine spis je u povodu žalbe podnositeljice dostavljen nadležnom Županijskom sudu na postupanje.

Dana 1. travnja 2004. godine Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka dostavilo je Općinskom sudu u Petrinji presliku traženog upravnog spisa. Dana 9. travnja 2004. Općinski sud u Petrinji navedeni spis otpremio je Županijskom sudu u Sisku kao prilog parničnom spisu a zaprimljen je kod Županijskog suda u Sisku dana 14. travnja 2004. godine.

Županijski sud u Sisku donio je 13. siječnja 2005. godine presudu i rješenje pod brojem Gž-125/2004, kojim je odbio žalbu podnositeljice i potvrdio presudu Općinskog suda u Petrinji. Žalbu je uvažio samo u djelu koji se odnosi na trošak.

Dana 22. travnja 2005. godine podnositeljica je izjavila reviziju protiv navedene presude.

Rješenjem suda od 25. travnja 2005. godine zatražena je dostava dovoljnog broja primjeraka revizije.

Podnositeljica je 14. srpnja 2005. godine dostavila traženo.

Dana 15. srpnja 2005. godine sud je primjerak izjavljene revizije dostavio Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske radi očitovanja.

Spis se u povodu revizije podnositeljice, izjavljene 22. travnja 2005. godine, nalazi na Vrhovnom sudu Republike Hrvatske gdje se vodi pod brojem Rev-742/05.

PRAVO VAŽNO ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK

3. Mjerodavno pravo sadržano je u odredbi članka 29. stavka 1. Ustava i odredbama članka 63. Ustavnog zakona.

Ustavna tužba je osnovana.

4. Svoju odluku Ustavni sud obrazlaže sljedećim utvrđenjima:

4.1. DULJINA SUDSKOG POSTUPKA

Tužba je podnijeta Općinskom sudu u Petrinji 15. veljače 2002. godine.

Postupak se u povodu revizije vodi pred Vrhovnim sudom Republike Hrvatske pod brojem Rev-742/05.

Slijedom navedenog, Ustavni sud utvrđuje da se postupak od trenutka pokretanja parničnog postupka do donošenja odluke Ustavnog suda, vodio u trajanju od sedam (7) godina, dva (2) mjeseca i dvadeset osam (28) dana.

4.2. POSTUPANJE NADLEŽNOG SUDA

Postupak se u razmatranom, pravnorelevantnom razdoblju vodio pred Općinskim sudom u Petrinji, koji je održao niz ročišta za glavnu raspravu te je proveo dokaz saslušanjem podnositeljice, kao stranke, svjedoka i dokaz provođenjem građevinskog vještačenja. Sud je 27. listopada 2003. godine donio presudu kojom je odbio tužbeni zahtjev podnositeljice. Ukupno, postupak se pred sudom prvog stupnja vodio u razdoblju od jedne (1) godine, osam (8) mjeseca i dvanaest (12) dana.

Spis je u povodu žalbi podnositeljice i njenog punomoćnika otpremljen Županijskom sudu u Sisku koji je presudom i rješenjem broj: Gž-125/2004 od 13. siječnja 2005. godine odbio žalbu podnositeljice. Žalbu podnositeljice je uvažio samo u djelu koji se odnosi na trošak. Postupak se pred sudom drugog stupnja vodio u razdoblju od jedanaest (11) mjeseci i dvadeset pet (25) dana.

Spis se u povodu revizije podnositeljice, izjavljene 22. travnja 2005. godine, nalazi na Vrhovnom sudu Republike Hrvatske gdje se vodi pod brojem Rev-742/05. Vrhovni sud Republike Hrvatske o reviziji do dana donošenja odluke Ustavnog suda nije odlučio. Slijedom navedenog, Ustavni sud ocjenjuje da se postupak u povodu revizije do odluke Ustavnog suda vodi četiri (4) godine i dvadeset jedan (21) dan.

4.3. PONAŠANJE PODNOSITELJICE USTAVNE TUŽBE (TUŽITELJICE U PARNIČNOM POSTUPKU)

Podnositeljica ustavne tužbe, kao tužiteljica u sudskom postupku, prema utvrđenju Ustavnog suda, pridonijela je trajanju sudskog postupka utoliko što je u dva navrata tražila odgodu ročišta za glavnu raspravu što je potkrijepila medicinskom dokumentacijom. Također, budući da nije bila u mogućnosti uplatiti predujam za vještačenje, tražila je produženje roka za uplatu istog.

4.4. SLOŽENOST SUDSKOG PREDMETA

Ustavni sud ocjenjuje da se u konkretnom slučaju ne radi o predmetu čija bi složenost opravdavala duljinu konkretnog parničnog postupka.

OCJENA USTAVNOG SUDA

5. Ustavni sud utvrđuje da se parnični postupak u konkretnom slučaju vodi više od sedam (7) godina, što ne udovoljava zahtjevu suđenja u razumnom roku, posebno pri tome imajući u vidu činjenicu da postupak još uvijek nije okončan. Pri tome je ovaj sud uzeo u obzir činjenicu da je podnositeljica dva puta tražila odgodu ročišta za glavnu raspravu, te da je tražila produljenje roka za uplatu predujma za vještačenje.

Uzimajući u obzir ukupno trajanje postupka, kao i činjenicu da je podnositeljica svojim ponašanjem djelomično doprinijela njegovoj duljini, Ustavni sud utvrđuje da je podnositeljici povrijeđeno ustavno pravo da zakonom ustanovljeni neovisni i nepristrani sud u razumnom roku odluči o njezinim pravima i obvezama, koje je zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava.

Stoga je, u smislu odredbe članka 63. stavka 2. Ustavnog zakona, donijeta odluka kao pod točkama I. i II. izreke ove odluke.

6. Visinu naknade, zbog povrede ustavnog prava na donošenje odluke u razumnom roku, Ustavni sud utvrđuje uzimajući u obzir okolnosti svakog pojedinog predmeta, uz istodobno uvažavanje ukupnih gospodarskih i socijalnih prilika u Republici Hrvatskoj. Prilikom određivanja visine primjerene naknade uzet je u obzir i doprinos podnositeljice ustavne tužbe trajanju parničnog postupka.

Sukladno odredbi članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona, odlučeno je kao u točkama III. i IV. izreke ove odluke.

7. Odluka o objavi (točka V. izreke) temelji se na odredbama članka 29. Ustavnog zakona.

8. Predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske dužan je dostaviti Ustavnom sudu pisanu obavijest o datumima donošenja i otpreme odluke u roku osam (8) dana od dana njene otpreme, a najkasnije osam (8) dana od isteka roka određenog u točki II. izreke ove odluke. Ovaj nalog temelji se na članku 31. stavcima 4. i 5. Ustavnog zakona.

Broj: U-IIIA-359/2009
Zagreb, 13. svibnja 2009.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća
dr. sc. Aldo Radolović, v. r.