Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-VIIA-2557/2009 od 27. svibnja 2009.

NN 65/2009 (5.6.2009.), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-VIIA-2557/2009 od 27. svibnja 2009.

65 05.06.2009 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-VIIA-2557/2009 od 27. svibnja 2009.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

1531

Ustavni sud Republike Hrvatske, u Trećem vijeću za rješavanje izbornih sporova, u sastavu sudac Marko Babić, predsjednik Vijeća, te suci Mario Jelušić i Miroslav Šeparović, članovi Vijeća, odlučujući u izbornom sporu o žalbi za zaštitu izbornog prava Samostalne demokratske srpske stranke, Općinske organizacije Hrvatska Dubica, na sjednici održanoj 27. svibnja 2009. godine, jednoglasno je donio

ODLUKU

I. Odbija se kao neosnovana žalba Samostalne demokratske srpske stranke, Općinske organizacije Hrvatska Dubica, podnijeta protiv rješenja Županijskog izbornog povjerenstva Sisačko-moslavačke županije, klasa: 013-01/09-01/1, urbroj: 2176-01-01/01-09-514 od 22. svibnja 2009. godine.

II. Ova odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. Samostalna demokratska srpska stranka, Općinska organizacija Hrvatska Dubica (u daljnjem tekstu: žaliteljica) podnijela je žalbu protiv rješenja Županijskog izbornog povjerenstva Sisačko-
-moslavačke županije (u daljnjem tekstu: ŽIP), klasa: 013-01/09-01/1, urbroj: 2176-01-01/01-09-514 od 22. svibnja 2009., kojim su odbijeni prigovori žaliteljice podneseni protiv Odluke Općinskog izbornog povjerenstva Općine Hrvatska Dubica, klasa: 013-01/9-01/01, urbroj: 2176/10-09-02-121 od 17. svibnja 2009., ispravljene odlukom Općinskog izbornog povjerenstva Općine Hrvatska Dubica, klasa: 013-01/9-01/01, urbroj: 2176/10-09-02-124 od 21. svibnja 2009. godine.

Odlukom je utvrđeno da je postignuta odgovarajuća zastupljenost predstavnika srpske nacionalne manjine u Općinskom vijeću Općine Hrvatska Dubica u skladu s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine«, broj 155/02.), te da su izabrani pripadnici srpske nacionalne manjine kandidirani na listi žaliteljice i koalicije stranaka Hrvatske seljačke stranke – HSS, Socijaldemokratske partije Hrvatske – SDP i Hrvatske narodne stranke – HNS i to:

1. Milinko Simić – SDSS

2. Stanko Nježić – SDSS

3. Milivoj Subotić – koalicija stranaka HSS, SDP i HNS.

Istom odlukom utvrđeno je da nije potrebno provoditi dopunske izbore za pripadnike srpske nacionalne manjine za Općinsko vijeće Općine Hrvatska Dubica.

Odluka je ispravljena 21. svibnja 2009., na način da je ispravljena greška u pisanju (umjesto »Stanko Nježić« treba stajati »Stevo Nježić«).

2. Žaliteljica ističe da pripadnici srpske nacionalne manjine čine 27,97% u ukupnom broju stanovništva Općine Hrvatska Dubica te da bi u Općinskom vijeću Općine Hrvatska Dubica trebali biti zastupljeni s 4 člana. Žaliteljica predlaže da Ustavni sud preinači osporeno rješenje ŽIP-a na način da utvrdi da na provedenim izborima nije postignuta odgovarajuća zastupljenost predstavnika srpske nacionalne manjine u Općinskom vijeću Općine Hrvatska Dubica; da poveća broj vijećnika tog predstavničkog tijela za jednog vijećnika te da utvrdi da se izabranim smatra predstavnik srpske nacionalne manjine s kandidacijske liste žaliteljice, Ilija Radmanović.

Žalba nije osnovana.

3. Rješavajući o prigovorima ŽIP je uvidom u odluku Općinskog izbornog povjerenstva Općine Hrvatska Dubica, klasa: 013-01/09-01/01, urbroj: 2176/10-01-09-118 od 18. svibnja 2009. utvrdio da je za Općinsko vijeće Općine Hrvatska Dubica izabrano ukupno 15 kandidata.

ŽIP je nadalje utvrdio da pripadnici srpske nacionalne manjine imaju pravo na zastupljenost s jednim (1) vijećnikom u Općinskom vijeću Općine Hrvatska Dubica, sukladno članku 5. Statutarne odluke o pravima nacionalnih manjina (Službeni vjesnik broj 11/03) i članka 66. Statuta Općine Hrvatska Dubica (Službeni vjesnik broj 6/06).

Kako su na provedenim izborima izabrana ukupno tri pripadnika srpske nacionalne manjine za Općinsko vijeće Općine Hrvatska Dubica, prema stajalištu ŽIP-a, postignuta je odgovarajuća zastupljenost predstavnika srpske nacionalne manjine sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 33/01., 10/02. – odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-39/2002, 155/02. – članak 43. stavak 2. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, 45/03., 43/04. – odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2494/2002, 40/05., 44/05. – pročišćeni tekst i 109/07., u daljnjem tekstu: ZIPT).

4. Odredbe članka 9. ZIPT-a propisuju:

Statutom jedinice odredit će se broj članova njezinog predstavničkog tijela iz redova hrvatskih državljana pripadnika nacionalnih manjina sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Predstavničko tijelo jedinice u kojoj pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo na odgovarajuću zastupljenost u tom tijelu dužno je prije svakih redovnih izbora pravodobno uskladiti statut jedinice s odredbom stavka 1. ovoga članka na način propisan Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina.

U slučaju kada predstavničko tijelo jedinice ne postupi sukladno obvezi iz stavka 2. ovoga članka, obvezu je dužno izvršiti novo izabrano predstavničko tijelo u roku od 60 dana od konstituiranja.

Vlada Republike Hrvatske donijela je Zaključak, klasa: 013-03/09-02/01, urbroj: 5030109-09-1 od 10. ožujka 2009. (u daljnjem tekstu: Zaključak Vlade) koji glasi:

1. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su, u provedbi članaka 20. i 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine«, broj 155/02), osigurati zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u predstavničkim i izvršnim tijelima.

2. Pred predstojeće redovne lokalne izbore zadužuju se jedinice lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave na dosljednu primjenu članka 20. stavka 7. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, koji glasi: »Za određivanje broja pripadnika nacionalne manjine radi provođenja odredbi ovoga članka mjerodavni su službeni rezultati popisa stanovništva. Prije svakih izbora službeni rezultati popisa stanovništva o broju pripadnika nacionalnih manjina u jedinici lokalne samouprave odnosno jedinici područne (regionalne) samouprave usklađuje se s eventualnim promjenama registriranim u posljednjem potvrđenom popisu birača te jedinice.«

3. Zadužuju se uredi državne uprave u županijama da županijskim skupštinama, te gradskim i općinskim vijećima dostave zadnji potvrđeni popis birača.

4. Za praćenje provedbe ovog Zaključka zadužuje se Središnji državni ured za upravu.

(...)

5. Iz dopisa Središnjeg državnog ureda za upravu, klasa: 016-01/09-01/0015, urbroj: 515-09-02-09-2 od 26. svibnja 2009., dostavljenog na traženje Suda, razvidno je da Općina Hrvatska Dubica nije prije izbora uskladila svoj statut sa Zaključkom Vlade te da je na snazi »Statut kojim je propisano da u predstavničkom tijelu Općine participira jedan pripadnik srpske nacionalne manjine, obzirom da je udio pripadnika srpske nacionalne manjine prema popisu stanovništva u Općini Hrvatska Dubica 6,49%«.

Polazeći od navedenog, a imajući u vidu da su nakon provedenih izbora u Općinsko vijeće Općine Hrvatska Dubica izabrana 3 vijećnika pripadnika srpske nacionalne manjine, Ustavni sud ocjenjuje da je nadležni ŽIP pravilno odbio prigovore žaliteljice.

6. Žalbenim navodima žaliteljica zapravo traži da Ustavni sud poveća broj vijećnika pripadnika srpske nacionalne manjine u Općinskom vijeću Općine Hrvatska Dubica na 4 člana, što bi prema njezinom mišljenju bilo srazmjerno udjelu te manjine u stanovništvu Općine Hrvatska Dubica.

Vezano uz takve navode žalbe, Ustavni sud ističe da određivanje broja članova predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave iz redova hrvatskih državljana pripadnika nacionalnih manjina srazmjerno udjelu nacionalne manjine u stanovništvu te jedinice, u ovoj fazi postupka, nije u nadležnosti ni izbornih povjerenstava ni Ustavnog suda. Novoizabrano predstavničko tijelo je to koje ima zakonsko ovlaštenje (i obvezu) postupiti po članku 9. ZIPT-a i u roku od 60 dana od dana konstituiranja izmijeniti statut, pod uvjetom da su ispunjene pretpostavke za njegovu izmjenu, radi usklađenja broja članova predstavničkog tijela iz redova hrvatskih državljana pripadnika nacionalne manjine srazmjerno udjelu te manjine u stanovništvu jedinice lokalne samouprave (stajalište Suda izraženo u odluci U-VIIA-2382/2005 od 31. svibnja 2005., www.usud.hr).

To znači da je tek nakon takve izmjene (usklađivanja) statuta jedinice lokalne samouprave moguće provesti, eventualno potrebne, dopunske izbore sukladno odredbama članaka 9.a – 9.d ZIPT-a.

Ukoliko se utvrdi, u postupku naknadnog usklađenja statuta s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i člankom 9. ZIPT-a, da predstavničko tijelo jedinice treba imati manji broj članova predstavničkog tijela jedinice iz redova hrvatskih državljana pripadnika nacionalnih manjina od onog broja koji je izabran, Ustavni sud utvrđuje da se u tom slučaju ne smiju provoditi dopunski izbori radi postizanja »odgovarajuće« zastupljenosti odnosno radi smanjenja broja članova predstavničkog tijela iz redova pripadnika nacionalnih manjina.

Ustavni sud utvrđuje da su u takvoj pravnoj situaciji vijećnički mandati članova predstavničkog tijela iz redova pripadnika nacionalnih manjina, izabranih u skladu s (neusklađenim) statutom jedinice lokalne samouprave, pravno zaštićeni i da se broj tih članova ne može smanjivati za vrijeme trajanja njihova mandata.

7. Slijedom navedenog, na temelju članka 128. alineje 9. Ustava Republike Hrvatske i članka 87. alineje 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst) odlučeno je kao u izreci.

Odluka o objavi u »Narodnim novinama« temelji se na članku 29. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Broj: U-VIIA-2557/2009
Zagreb, 27. svibnja 2009.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća
dr. sc. Marko Babić, v. r.