Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-4789/2008 od 5. svibnja 2009.

NN 65/2009 (5.6.2009.), Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-4789/2008 od 5. svibnja 2009.

65 05.06.2009 Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-4789/2008 od 5. svibnja 2009.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

1532

Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Jasna Omejec predsjednica Suda, te suci Marko Babić, Snježana Bagić, Slavica Banić, Mario Jelušić, Davor Krapac, Aldo Radolović, Duška Šarin, Miroslav Šeparović i Nevenka Šernhorst, odlučujući o prijedlogu za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti drugog propisa s Ustavom i zakonom, na sjednici održanoj 5. svibnja 2009. godine, donio je

ODLUKU

I. Pokreće se postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom te se ukidaju članci 12., 13., 14. stavak 2. u dijelu koji glasi: »te ispisivanje naloga za plaćanje ugovorne kazne« i 15. Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja (»Službeni glasnik Grada Zagreba« broj 13/08.).

II. Ukinute odredbe Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja (»Službeni glasnik Grada Zagreba« broj 13/08.) iz točke I. izreke ove odluke prestaju važiti 31. prosinca 2009. godine.

III. Ova odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Službenom glasniku Grada Zagreba«.

i
RJEŠENJE

I. Ne prihvaća se prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom preostalog dijela, kao i članka 5. Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja (»Službeni glasnik Grada Zagreba« broj 13/08.).

II. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama« i »Službenom glasniku Grada Zagreba «.

Obrazloženje

1. Igor Svilar iz Zagreba, podnio je Ustavnom sudu prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Odluke o izmjenama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja (»Službeni glasnik Grada Zagreba« broj 16/07., u daljnjem tekstu. Odluka/07.).

Odluka/07. čiju suglasnost s Ustavom i zakonom osporava predlagatelj sadržavala je samo dva članka. U članku 1. izmijenjen je sadržaj članka 5. Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja (»Službeni glasnik Grada Zagreba« broj 20/05., 21/05., 7/07., 12/07.), a članak 2. sadržavao je utvrđenje o stupanju na snagu te odluke.

1.1. Gradska skupština Grada Zagreba na temelju članka 5. stavka 1. točke 6. i stavka 11. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08.) i članka 38. točke 2. Statuta Grada Zagreba (»Službeni glasnik Grada Zagreba« broj 19/99., 19/01., 20/01. – pročišćeni tekst, 10/04., 18/05., 2/06. i 18/06.) 26. rujna 2008. godine donijela je novu Odluku o organizaciji i načinu naplate parkiranja koja je objavljena u »Službenom glasniku Grada Zagreba« broj 13 od 26. rujna 2008. godine (u daljnjem tekstu: Odluka/08.).

Člankom 19. Odluke/08. propisano je da njezinim stupanjem na snagu prestaje vrijediti Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja (»Službeni glasnik Grada Zagreba« broj 20/05., 21/05., 7/07., 12/07., 16/07. i 7/08.), osim članka 5. stavaka 1., 3., 4., 5. i 6. i članka 16. stavka 3. Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja (»Službeni glasnik Grada Zagreba« broj 20/05., 21/05., 7/07., 12/07., 16/07 i 7/08.), koji i dalje ostaju na snazi do donošenja akata na temelju nove odluke.

1.2. Kako je odredbom članka 19. nove Odluke/08. od prestanka važenja Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja (»Službeni glasnik Grada Zagreba« broj 20/05., 21/05., 7/07., 12/07., 16/07. i 7/08.) izuzet upravo članak 5. (kojeg u konkretnom slučaju apostrofira predlagatelj), od donositelja zatraženo je očitovanje o navodima iz prijedloga.

Dopisom od 25. veljače 2009. Gradska skupština Grada Zagreba, Odbor za Statut, Poslovnik i propise, Sudu je dostavio očitovanje u kojem je između ostalog navedeno da je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba donijelo posebni akt iz članka 19. Odluke/08. – Pravilnik o korištenju javnih parkirališta (»Službeni glasnik Grada Zagreba« broj 14/08., 19/08. i 22/08.) kojim su određene zone, vrijeme korištenja parkirališta i naplata naknade za parkiranje, kao i cijena parkirališnih karata (ali i ugovorna kazna za postupanje protivno ugovoru o parkiranju na javnim parkiralištima na području Grada Zagreba – u odredbi članka 11. naznačenog Pravilnika propisana je u iznosima od 250,00 i 150,00 kuna).

2. Dopisom od 5. ožujka 2009. godine predlagatelj je pozvan očitovati se Sudu da li svoj prijedlog dopunjuje i u odnosu na Odluku/08., kao i u odnosu na Pravilnik o korištenju javnih parkirališta (»Službeni glasnik Grada Zagreba« broj 14/08., 19/08. i 22/08.).

Predlagatelj je udovoljio traženju Suda, te svoj prijedlog (podneskom od 18. ožujka 2009.) ispravio u odnosu na osporavanje suglasnosti s Ustavom i zakonom sada u cijelosti Odluke/08. i Pravilnika o korištenju javnih parkirališta (»Službeni glasnik Grada Zagreba« broj 14/08., 19/08. i 22/08.).

Sažeto, predlagatelj smatra da je Odluka/08. u cijelosti nesuglasna s odredbom članka 5. stavka 1. Ustava kojom je propisano da zakoni moraju biti u suglasnosti s Ustavom, a ostali propisi i s Ustavom i zakonom.

Ističe da osporena Odluka/08. nije utemeljena na zakonu, jer je njome u potpunosti neosnovano propisano naplaćivanje naknade za parking mjesta nedjeljom i to u vremenskom razdoblju od 7-22 sata.

Iz navedenog Sud zaključuje da predlagatelj i u odnosu na Odluku/08., u biti osporava suglasnost s Ustavom i zakonom članka 5. te Odluke.

Prijedlog je djelomično osnovan.

3. O suglasnosti zakona s Ustavom, odnosno drugih propisa s Ustavom i zakonom, odlučuje Ustavni sud Republike Hrvatske na temelju članka 128. alineje 1. i 2. Ustava, na način i u postupku koji su propisani Ustavom i Ustavnim zakonom o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst, u daljnjem tekstu: Ustavni zakon).

Budući da je predmet ustavnosudske ocjene drugi propis, koji se u pravilu donosi radi provedbe zakona, on mora biti u skladu s Ustavom i zakonom.

4. Neposredno su mjerodavne za ocjenu ustavnosti osporenog dijela Odluke/08. odredbe članaka 3., 5. stavka 1., 134. stavka 1. i 136. Ustava.

Članak 3. Ustava, u dijelu koji je mjerodavan u konkretnom slučaju, glasi:

(...), vladavina prava (...) najviše su vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.

Članak 5. stavak 1. Ustava glasi:

U Republici Hrvatskoj zakoni moraju biti u suglasnosti s Ustavom, a ostali propisi s Ustavom i zakonom.

Mjerodavni dio članka 134. stavka 1. Ustava glasi:

(1) Jedinice lokalne samouprave obavljaju poslove iz lokalnog djelokruga kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a osobito poslove koji se odnose na uređenje naselja i stanovanja, prostorno i urbanističko planiranje, komunalnu djelatnost (...).

(2) Jedinice područne (regionalne) samouprave obavljaju poslove od područnog (regionalnog) značenja, a osobito poslove koji se odnose na (...) promet i prometnu infrastrukturu (...).

(3) Poslovi lokalnog i područnog (regionalnog) djelokruga uređuju se zakonom (...).

Članak 136. Ustava glasi:

U obavljaju poslova iz svog djelokruga tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave samostalna su i podliježu samo nadzoru ustavnosti i zakonitosti ovlaštenih državnih tijela.

5. Za ocjenu zakonitosti članaka 12., 13.,14. stavak 2. u navedenom dijelu koji glasi: »te ispisivanje naloga za plaćanje ugovorne kazne« i 15. Odluke/08. mjerodavni su članci 295. i 350. Zakona o obveznim odnosima (»Narodne novine« broj 35/05. i 41/08.), koji glase:

VII. OPĆI UVJETI UGOVORA

Pojam i obvezatnost

Članak 295.

(1) Opći uvjeti ugovora su ugovorne odredbe sastavljene za veći broj ugovora koje jedna ugovorna strana (sastavljač) prije ili u trenutku sklapanja ugovora predlaže drugoj ugovornoj strani, bilo da su sadržani u formularnom (tipskom) ugovoru, bilo da se na njih ugovor poziva.

(2) Opći uvjeti ugovora dopunjuju posebne pogodbe utvrđene među ugovarateljima u istom ugovoru, i u pravilu obvezuju kao i ove.

(3) U slučaju neslaganja općih uvjeta i posebnih pogodbi, vrijede ove posljednje.

(4) Opći uvjeti ugovora moraju se objaviti na uobičajeni način.

(5) Opći uvjeti obvezuju ugovornu stranu ako su joj bili poznati ili morali biti poznati u vrijeme sklapanja ugovora.

Članak 350.

1) Vjerovnik i dužnik mogu ugovoriti da će dužnik platiti vjerovniku određeni novčani iznos ili pribaviti neku drugu materijalnu korist ako ne ispuni svoju obvezu ili ako zakasni s njezinim ispunjenjem ili ako je neuredno ispuni.

(...)

(3) Ugovorna kazna ne može biti ugovorena za novčane obveze.

5.1. Ustavni sud napominje da je u postupku ispitivanja zakonitosti podzakonskih akata, kojima jedinice lokalne samouprave uređuju organizaciju i način naplate parkiranja vozila na javnim parkiralištima, potrebno uzeti u obzir i članak 19. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05. i 109/07.), članke 1. stavak 2. i 3. stavak 13. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04. i 178/04.) i članak 5. stavke 1. točka 6., 4. i 11. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08.).

Članci 1. stavak 2. i 3. stavak 13. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04. i 178/04.), razmotreni su u konkretnom slučaju iz razloga što je Gradska skupština Grada Zagreba, na temelju članaka 3. stavka 13. i 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu, kao i članka 21. alineje 2. Privremenog statuta Grada Zagreba (»Službeni glasnik Grada Zagreba« broj 9/93.), 19. listopada 1995. godine donijela Odluku o određivanju djelatnosti koje se smatraju komunalnim djelatnostima gradskog značenja (»Službeni glasnik Grada Zagreba« broj 10/95., 15/97. i 12/07., u daljnjem tekstu: Odluka).

Člankom 1. alinejom 3. naznačene Odluke propisano je da se, između ostalih, komunalnom djelatnošću od gradskog značenja smatraju usluge na javnim parkiralištima i javnim garažama.

6. Članci 5., 12., 13., 14. i 15. Odluke/08. glase:

Članak 5.

Javna parkirališta moraju biti označena prometnom signalizacijom u skladu s propisima o sigurnosti prometa.

Javna parkirališta moraju imati oznaku zone, dopuštenog trajanja parkiranja, režima naplate parkiranja (stalna ili privremena) i visinu naknade jediničnog sata parkiranja.

Članak 12.

Korisnik parkirališta koji postupa protivno ugovoru o parkiranju dužan je platiti ugovornu kaznu.

Iznos ugovorne kazne određuje Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba na prijedlog gradskog upravnog tijela nadležnog za promet.

Nalog za plaćanje ugovorne kazne izdaje osoba ovlaštena za nadzor nad parkiranjem i na odgovarajući ga način pričvršćuje na vozilo.

Dostavljanje naloga za plaćanje ugovorne kazne na način iz stavka 3. ovog članka smatra se urednim i kasnije oštećenje ili uništenje naloga ne utječe na valjanost dostavljanja te ne odgađa plaćanje ugovorne kazne.

Korisnik parkiranja dužan je platiti ugovornu kaznu u roku od osam dana od dana dostave naloga.

Članak 13.

Ako korisnik parkirališta ne plati ugovornu kaznu u roku iz članka 12. stavka 5. ove odluke, dužan je, osim iznosa ugovorne kazne, u daljnjih osam dana, platiti i troškove opomene te zakonsku zateznu kamatu, na što će ga se u nalogu upozoriti.

Ako korisnik parkirališta ne plati u danim rokovima, Organizator parkiranja pokrenut će protiv njega, a u svoje ime i za svoj račun, sudski postupak.

Članak 14.

Nadzor nad parkiranjem vozila na javnim parkiralištima obavlja ovlaštena osoba Organizatora parkiranja.

Ovlaštene se osobe koriste odgovarajućom tehničkom opremom koja omogućuje evidentiranje mjesta i vremena parkiranja, marke, tipa, boje i registarske oznake vozila, te ispisivanje naloga za plaćanje ugovorne kazne, a u skladu s odredbama općih uvjeta ugovora o parkiranju propisanih ovom odlukom.

Članak 15.

Korisnikom parkirališta koji podliježe plaćanju ugovorne kazne smatra se vlasnik vozila koji je evidentiran u odgovarajućim evidencijama Ministarstva unutarnjih poslova, prema registracijskoj oznaci vozila, a za vozila koja nisu evidentirana vlasnik vozila utvrđuje se na drugi način.

7. Ustavni sud je utvrdio da je u konkretnom slučaju riječ o pravno istovjetnom pitanju kao u odluci i rješenju broj: U-II-355/2007 i U-II-3924/2007 od 10. prosinca 2008. godine (»Narodne novine« broj 148 od 12. prosinca 2008. godine), kao i u odluci i rješenju broj: U-II-1274/2006, U-II-442/2008, U-II-1304/2008 i U-II-2290/2008 od 17. ožujka 2009. (»Narodne novine« broj 42 od 6. travnja 2009.).

Razlozi zbog kojih je Sud prihvatio konkretne prijedloge predlagatelja i utvrdio nesuglasnost članaka 12., 13., 14., u ukinutom dijelu stavka 2., i 15. Odluke/08., postoje i u predmetnom slučaju.

Stoga Ustavni sud upućuje na prihvaćeno pravno stajalište o istom pravnom pitanju izraženom u odluci broj: U-II-355/2007 i U-II-3924/2007 od 10. prosinca 2008. godine i odluci broj: U-II-1274/2006, U-II-442/2008, U-II-1304/2008 i U-II-2290/2008 od 17. ožujka 2009.

7.1. U pogledu dijela u kojem Sud nije prihvatio prijedlog predlagatelja u odnosu na članak 5. Odluke/08., navodi se sljedeće:

Sukladno odredbama članaka 134. i 136. Ustava, kao i odredbi članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, jedinice lokalne samouprave u okviru datih nadležnosti, uređuju sustav kontrole i naplate parkiranja. U postupku uređenja prometa na svom području dužne su pridržavati se mjerodavnih odredbi neposredno višeg propisa, zakona i Ustava, sve sukladno normativnom sadržaju odredbe članka 5. Ustava.

U odnosu na konkretne navode kojima predlagatelj osporava suglasnost s Ustavom i zakonom Odluke/08. »iz razloga propisivanja naplate naknade za korištenje parkirnog mjesta nedjeljom i to u vremenskom razdoblju od 7-22 sata«, Ustavni sud sagledavajući predmetnu Odluku /08. u odnosu na navedene mjerodavne odredbe Ustava i naznačenog Zakona, ne nalazi razloga za utvrđenje njezine nesuglasnost s Ustavom i zakonom, konkretno odredbom članka 5. Ustava.

8. Na temelju članka 55. stavka 1. Ustavnog zakona, odlučeno je kao u točki I. izreke odluke.

Odluka o odgodi prestanka važenja ukinutih članaka Odluke/08. iz točke II. izreke ove odluke temelji se na članku 55. stavku 2. Ustavnog zakona.

Na temelju članka 43. Ustavnog zakona, Ustavni sud je riješio kao u točki I. izreke rješenja.

Odluka o objavi odluke i rješenja temelji se na članku 29. stavku 1. Ustavnog zakona.

Broj: U-II-4789/2008

Zagreb, 5. svibnja 2009.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednica
dr. sc. Jasna Omejec, v. r.