Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica

NN 66/2009 (8.6.2009.), Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

1534

Na temelju članka 12. stavak 2. i 3. Zakona o trgovini (»Narodne novine«, br. 87/08. i 116/08.) ministar gospodarstva, rada i poduzetništva uz suglasnost ministra zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, ministra poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja i ministra zdravstva i socijalne skrbi donio je

PRAVILNIK

O MINIMALNIM TEHNIČKIM I DRUGIM UVJETIMA KOJI SE ODNOSE NA PRODAJNE OBJEKTE, OPREMU I SREDSTVA U PRODAJNIM OBJEKTIMA I UVJETIMA ZA PRODAJU ROBE IZVAN PRODAVAONICA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovaj Pravilnik propisuje minimalne tehničke uvjete koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima, uvjete koji se odnose na vanjske površine prodajnog objekta i uvjete za prodaju robe izvan prodavaonica.

(2) Prodajni objekti u kojima se obavlja trgovina robama, za koje su uvjeti propisani posebnim propisima, moraju pored uvjeta propisanih ovim Pravilnikom odgovarati i uvjetima iz tih propisa.

(3) Pravilnik o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo propisuje oblike prodaje kao i definiranje prodavaonica prema određenim zajedničkim temeljnim obilježjima.

Članak 2.

(1) Odredbe ovog Pravilnika glede uvjeta za obavljanje trgovine odnose se na pravne i fizičke osobe, koje kao registrirani trgovci obavljaju trgovinu, kao i na pojedince, pravne i fizičke osobe iz članka 5. Zakona o trgovini.

(2) Odredbe ovog Pravilnika odnose se i na pravne i fizičke osobe koje upravljaju i održavaju tržnice na malo i tržnice na veliko, kao i na organizatore sajmova.

I. MINIMALNI TEHNIČKI I DRUGI UVJETI KOJI SE ODNOSE NA POSLOVNE PROSTORE, OPREMU I SREDSTVA U PRODAJNIM OBJEKTIMA TRGOVINE NA VELIKO I MALO

Članak 3.

Prodajni objekti, oprema i sredstva, u kojima se trguje na veliko i malo, moraju odgovarati načinu trgovanja robom, fizikalno-kemijskim i drugim karakteristikama robe, uvjetima propisanima ovim Pravilnikom i drugim propisima (propisi o higijeni, požarno-preventivni, o gradnji objekata, zaštiti okoliša, zaštiti na radu).

Članak 4.

U prodajne objekte u kojima se trguje na veliko i malo, prema odredbama ovog Pravilnika ubrajaju se:

(1) prodavaonica u kojoj se obavlja djelatnost trgovine na malo

(2) skladište u kojem se obavlja djelatnost trgovine robom na veliko i na malo

(3) tržnica (tržnica na veliko i tržnica na malo)

(4) drugi oblici prodaje robe izvan prodavaonice.

1. Prodavaonica

Članak 5.

Prodavaonica, prema odredbama ovog Pravilnika je posebno uređen prodajni objekt u kojem se obavlja djelatnost trgovine svim vrstama robe prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, u skladu s odredbom iz članka 3. ovog Pravilnika.

Članak 6.

Prodavaonica mora imati prodajni prostor i pomoćne prostorije.

(1) Prodajni prostor, prema odredbama ovog Pravilnika je prostor u kojem se neposredno trguje, dok se pod pomoćnim prostorima podrazumijeva: skladište za čuvanje robe i ambalaže te sanitarni prostori.

(2) Skladište za čuvanje robe i ambalaže može se nalaziti u prodavaonici ili u njezinoj neposrednoj blizini.

Ako se skladište nalazi u sklopu prodajnog prostora, taj dio prostora mora biti odvojen. Skladište za čuvanje hrane mora biti funkcionalno povezano s prodajnim prostorom.

(3) Sanitarni prostori, prema odredbama ovog Pravilnika su: sanitarije s toplom i hladnom vodom, a može i određeno mjesto u kojem se čuvaju pomagala i sredstava za čišćenje prostorija, te prostor s garderobnim ormarima za odjeću zaposlenika u prodavaonici.

Sanitarije, prostor ili mjesto za čuvanje pomagala za čišćenje prostorija mogu se nalaziti pokraj prodavaonice ili u njezinoj neposrednoj blizini. Kod prodavaonica s hranom, sanitarije i prostor ili mjesto za čuvanje pomagala za čišćenje moraju biti povezani s prodavaonicom.

Članak 7.

(1) Minimalni tehnički uvjeti koje moraju ispuniti prodajni objekti su sljedeći:

1. vanjština mora biti građevinski dovršena;

2. na vanjskoj strani mora biti na vidljivom mjestu natpis u kojem se navodi tvrtka, sjedište i naziv pravne ili fizičke osobe registrirane za obavljanje kupnje ili prodaje robe i/ili pružanje usluga u trgovini. Radno vrijeme treba istaknuti jasno, vidljivo i čitljivo na ulazu;

3. prostor ispred i ulaz mora biti siguran, nesmetan, uređen od materijala koji se lako čisti i održava te osvijetljen. Ulaz može biti iz ulice, ceste, dvorišta, veže zgrade ili javnog prilaza, i ne smije biti zajednički s ulazom u stambene prostore. Prolaz u izlaznim vratima ne smije biti uži od 0,70 m. Ako su odvojena vrata za ulaz i za izlaz, na vratima moraju biti istaknute uočljive oznake »ulaz« i »izlaz« i moraju omogućiti laku manipulaciju robom;

4. prostorije (zidovi i podovi) moraju biti građevinski dovršene i izgrađene od materijala koji je nepropustan, neupijajući, periv, neotrovan i glatkih površina do visine primjerene radnjama koje se obavljaju;

5. prostori (prodajni prostori, pomoćni prostori) moraju biti na odgovarajući način osvijetljeni (uz prirodno osvjetljenje kroz prozor i vrata i napravama za umjetno osvjetljenje), prozračivani (prirodno prozračivanje pomoću prozora i vrata i naprava za umjetno prozračivanje) i s obzirom na robu koja se skladišti, i grijani. Najmanja svjetla visina (od završne obrade poda do završne obrade stropa) iznosi 2,8 metara. Iznimno, svjetla visina prodavaonice može biti manja od 2,8 metara, ali ne manja od 2,2 metra, uz uvjet da je ta iznimka u skladu s posebnim propisima;

6. ako je prodajni objekt na više etaža, one moraju biti međusobno povezane stepeništem, čija korisna površina ne može biti manja od 1,10 m² i teretnim dizalom ukoliko se u prodavaonici prodaju teški i veliki proizvodi, kako bi se na taj način osiguralo sigurno kretanje ljudi zaposlenih u prodavaonici, kupaca i postupanje s robom, a prodajni prostor površine 1200 m2 i više mora imati ugrađeno osobno dizalo za 4 i više osoba ili pokretne stepenice,

7. ako se u prodajnom objektu obavlja i ugostiteljska djelatnost, osim ponude bezalkoholnih napitaka i pića iz automata, taj prostor mora biti funkcionalno odvojen;

8. površina ne smije biti manja od 6 m2, osim prodajne površine kioska u kojem se ne priprema hrana, a ista ne smije biti manja od 3,5 m2;

9. prodajni objekt s površinom od više od 600 m2 mora imati agregat za dobivanje električne energije, dok drugi moraju imati naprave za odgovarajuće osvjetljenje u nuždi u skladu s točkom 5. ovoga članka;

10. prodajni objekti korisne površine 600 m2 i veće, moraju imati prostorije za zdravstveno-sanitarne potrebe kupaca, i to odvojeno dvije grupe prostorija, jedna grupa za muškarce (ista grupa treba sadržavati najmanje jedan nužnik s pisoarom, odvojeni pred prostor s umivaonikom s tekućom toplom i hladnom vodom), a jedna grupa za žene (ta grupa treba sadržavati najmanje jedan nužnik, odvojeni predprostor s umivaonikom s tekućom toplom i hladnom vodom). Tehničko rješenje, oprema i uređenje tih prostorija treba biti u skladu s posebnim propisima;

11. oprema mora biti prilagođena vrsti i načinu prodaje robe i izrađena od materijala koji se lako čiste i održavaju;

12. ako je prodaja robe na malo organizirana na način da se obavlja pretežno samoposluživanjem kupaca prodajni objekt mora biti opskrbljen i košaricama za nošenje robe i kolicima za prijevoz robe;

13. raspored opreme mora osigurati sigurno kretanje kupaca i zaposlenih u prodajnom objektu i nesmetano postupanje s robom;

14. u prodajnom objektu u kojem se prodaje odjeća, kabine za isprobavanje moraju biti osvijetljene te imati ogledalo, vješalicu i stolac;

15. s obzirom na vrstu robe koja se prodaje potrebno je imati sprave za mjerenje, vaganje i ispitivanje robe, koje moraju biti ispravne i postavljene tako da je kupcima omogućen uvid u mjerenje;

16. za praćenje isporuke roba i usluga mora se osigurati naplatni uređaj ili drugi oblik evidencije sukladno posebnim propisima;

17. prodajni objekt u kojem se prodaje hrana životinjskog podrijetla mora imati vitrine za hlađenje, ormare za zamrzavanje, odnosno škrinje;

18. ako se prodaje pečeno meso (u komadu ili narezano) i razne salate, potreban je dodatni uređaj za umjetno provjetravanje, odgovarajućeg kapaciteta odzračivanja, kojim se osigurava potpuno odvođenje zagađenog zraka iz prodavaonice;

19. ako se prodaje hrana koja nije u originalnom pakiranju, potreban je odgovarajući dovod tople i hladne vode i praonik za ruke;

20. prodajni objekti s površinom od 1.200 m² i većom, moraju imati osigurano odgovarajuće parkiralište.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, prodavaonica ukoliko se nalazi u zgradi koja je registrirana kao povijesno-kulturni objekt ili u objektu od posebne ambijentalne vrijednosti, odnosno u zajedničkoj spomeničkoj cjelini, može odgovarajuće odstupiti od minimalnih uvjeta, uz prethodno pribavljanje odobrenja sukladno propisima o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

DEFINIRANJE TEMELJNIH OBILJEŽJA PRODAVAONICA I OSTALIH OBLIKA PRODAJE

Specijalizirana prodavaonica prehrambenih ili neprehrambenih proizvoda

Članak 8.

(1) Asortiman prodavaonice prehrambenih proizvoda čini roba sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti za trgovinu na malo u specijaliziranim prodavaonicama.

(2) Asortiman prodavaonice neprehrambenih proizvoda čini raznovrsna roba koja nije hrana, sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti za trgovinu na malo u specijaliziranim prodavaonicama.

(3) Površina prodajnog prostora prodavaonice je najmanje 6 m².

(4) Odredbe članka 7. ovog Pravilnika na odgovarajući način primjenjuju se na specijaliziranu prodavaonicu prehrambenih ili neprehrambenih proizvoda.

Nespecijalizirane prodavaonice pretežno hranom, pićem i duhanskim proizvodima

Klasična prodavaonica

Članak 9.

(1) Asortiman prodavaonice čini ograničen asortiman proizvoda uglavnom dnevne ali i povremene potrošnje, sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti za trgovinu na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama.

(2) Površina prodajnog prostora je najmanje 12 m².

(3) Odredbe članka 7. ovog Pravilnika na odgovarajući način primjenjuju se na klasičnu prodavaonicu.

Minimarket

Članak 10.

(1) Asortiman prodavaonice čini raznovrsna roba sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti za trgovinu na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama.

(2) Površina prodajnog prostora je od najmanje 12 m² do najviše 400 m².

(3) Odredbe članka 7. ovog Pravilnika na odgovarajući način primjenjuju se na minimarket.

Supermarket

Članak 11.

(1) Asortiman prodavaonice čini raznovrsna roba sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti za trgovinu na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama.

(2) Površina prodajnog prostora je od najmanje 400 m² do najviše 2500 m².

(3) Odredbe članka 7. ovog Pravilnika na odgovarajući način primjenjuju se na supermarket.

Hipermarket

Članak 12.

(1) Asortiman prodavaonice čini raznovrsna roba sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti za trgovinu na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama.

(2) Površina prodajnog prostora je najmanje 2500 m².

(3) Odredbe članka 7. ovog Pravilnika na odgovarajući način primjenjuju se na hipermarket.

Diskontna prodavaonica

Članak 13.

(1) Asortiman prodavaonice čini raznovrsna roba u izvornim pakirnim jedinicama, sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti za trgovinu na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama.

(2) Površina prodajnog prostora je najmanje 50 m².

(3) Odredbe članka 7. ovog Pravilnika na odgovarajući način primjenjuju se na diskontnu prodavaonicu.

»Cash&Cary« prodavaonica

Članak 14.

(1) Asortiman prodavaonice čini raznovrsna roba sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti za trgovinu u nespecijaliziranim prodavaonicama.

(2) Površina prodajnog prostora je najmanje 50 m².

(3) Odredbe članka 7. ovog Pravilnika na odgovarajući način primjenjuju se na »Cash&Cary« prodavaonicu.

Benzinska postaja i prodavaonica na benzinskoj postaji

Članak 15.

(1) Asortiman benzinske postaje čini roba sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti za trgovinu na malo motornim gorivima i mazivima u specijaliziranim prodavaonicama.

(2) Asortiman prodavaonice na benzinskim postajama čini raznovrsna roba u kojoj ne prevladavaju hrana, pića i duhanski proizvodi, a svi su proizvodi u originalnom pakiranju ne većem od 0,50 kg i/ili 1,50 l.

U asortiman prodavaonice na benzinskoj postaji ne ulazi hrana koja prema posebnim propisima zahtijeva posebne uvjete čuvanja i izlaganja na policama, koja ne smije biti izložena izvoru kontaminacije, teških metala i otrovnih plinova, a koristi se u svakodnevnoj prehrani ljudi uporabom u kućanstvu.

(3) Odredbe članka 7. stavak 1. ovog Pravilnika na odgovarajući način primjenjuju se na benzinsku postaju i prodavaonicu na benzinskoj postaji.

Robna kuća

Članak 16.

(1) Asortiman prodavaonice čini raznovrsna roba raspoređena po odjelima, sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti za trgovinu na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama.

(2) Površina prodajnog prostora je najmanje 600 m².

(3) Odredbe članka 7. ovog Pravilnika na odgovarajući način primjenjuju se na robnu kuću.

Trgovački centar

Članak 17.

(1) U trgovačkom centru nalaze se različite vrste prodavaonica (specijalizirane prodavaonice, samoposluge, robne kuće i sl.), a mogu se nalaziti i drugi sadržaji kao što su npr. poslovnice banaka, poštanski uredi, ugostiteljski objekti, objekti za slobodno vrijeme te ostalo.

(2) Površina prodajnog prostora je najmanje 3000 m².

(3) Odredbe članka 7. ovog Pravilnika na odgovarajući način primjenjuju se na prodavaonice unutar trgovačkog centra.

Članak 18.

Odredbe članka 7. ovog Pravilnika na odgovarajući način primjenjuju se na upravitelja trgovačkog centra kada se prodaja roba i/ili usluga obavlja na štandovima i klupama unutar trgovačkog centra.

»Outlet« centar

Članak 19.

(1) U »Outlet« centru nalaze se različite vrste »Outlet« prodavaonica (odjeće, obuće, kozmetičkih proizvoda, knjiga, sportske opreme i sl.), a mogu se nalaziti i drugi sadržaji kao što su npr. poslovnice banaka, ugostiteljski objekti, objekti za slobodno vrijeme i slično.

(2) Odredbe članka 7. ovog Pravilnika na odgovarajući način primjenjuju se na prodavaonice unutar »Outlet« centra.

»Outlet« prodavaonica i »Second hand shop«

Članak 20.

Odredbe članka 7. ovog Pravilnika na odgovarajući način primjenjuju se na »Outlet« prodavaonicu i »Second hand shop« prodavaonicu.

Skladišta u kojima se obavlja trgovina na malo

Članak 21.

Na skladišta u kojima se obavlja trgovina na malo na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 7. ovog Pravilnika.

II. POSLOVNE PROSTORIJE U KOJIMA SE OBAVLJA TRGOVINA NA VELIKO

Skladište za trgovanje robom na veliko

Članak 22.

(1) Skladište je prema odredbama ovog Pravilnika prodajni objekt (otvoren, natkriven ili zatvoren) namijenjen za smještaj i čuvanje robe te za obavljanje ostalih aktivnosti skladištenja, odnosno prodajni objekt u kojem se obavlja trgovina.

(2) Površina skladišta za trgovanje robom na veliko je najmanje 50 m2.

Članak 23.

(1) Skladište za trgovanje robom na veliko namijenjeno je prodaji i skladištenju robe. Uz skladište, za trgovanje robom na veliko potrebno je imati i uredski prostor i sanitarne prostorije.

(2) Za trgovanje na veliko hranom biljnog i životinjskog podrijetla na raspolaganju moraju biti još i prostori za sortiranje i pakiranje robe te prostori za dozrijevanje i hlađenje robe.

Članak 24.

Minimalno tehnički uvjeti koje moraju ispuniti skladišta za trgovanje robom na veliko su sljedeći:

(1) pakiranje, rukovanje i skladištenje ekoloških proizvoda provodi se vremenski i prostorno odvojeno od drugih proizvoda sukladno posebnim propisima;

(2) skladište koje ima hladnjaču i komore za dozrijevanje, mora imati agregat za dobivanje električne energije;

(3) skladište mora imati rampu za dostavu; Ako su skladišni prostori ispod ili iznad rampe, u skladištu mora postojati tovarni lift;

(4) skladišta (spremnici) za trgovanje naftnim derivatima moraju ispunjavati uvjete propisane posebnim propisima;

(5) unutar skladišta moraju se osigurati odgovarajuće prometnice za nesmetano kretanje vozila i osoba, te odgovarajuća transportna sredstva namijenjena za utovar i istovar robe.

(6) Odredbe članka 7. ovog Pravilnika na odgovarajući način primjenjuju se na skladišta za trgovanje robom na veliko.

III. UVJETI ZA PRODAJU ROBE IZVAN PRODAVAONICA

Tržnica na malo

Članak 25.

(1) Na tržnici na malo trguje se hranom i ostalim proizvodima koji nisu hrana ako su ispunjeni uvjeti određeni ovim Pravilnikom i odredbama posebnih propisa.

(2) Prostor tržnice može biti otvoren ili zatvoren. Na tržnici se trguje na štandovima i klupama.

(3) Pomoćni prostori tržnice prema odredbama ovog Pravilnika su skladišni prostor za čuvanje robe, prostor ili mjesto za čuvanje pokretne opreme prostora tržnice i sanitarije. Sanitarije za zaposlene na tržnici moraju biti odvojene od sanitarija za posjetitelje tržnice.

Članak 26.

Minimalni tehnički uvjeti koje moraju ispuniti tržnice na kojima se trguje robom su sljedeći:

(1) otvoreni prostor tržnice mora biti osvijetljen te komunalno i infrastrukturno uređen;

(2) raspored prodajnih mjesta na tržnici mora odgovarati vrsti robe koja se prodaje na tržnici;

(3) na tržnici mora na vidljivom mjestu biti obješen kućni red tržnice;

(4) tržnica mora imati i poseban prostor za odlaganje otpadaka, koji mora biti osiguran pred vremenskim utjecajima;

(5) ostali proizvodi koji nisu namijenjeni hrani mogu se prodavati na tržnici u zatvorenom ili otvorenom prostoru tržnice, koji mora biti odvojen od prostora gdje se prodaje hrana;

(6) Odredbe članka 7. ovog Pravilnika na odgovarajući način primjenjuju se na zatvoreni prostor tržnice kao i na prodajna mjesta na kojima se prodaju ostali proizvodi koji nisu namijenjeni hrani.

Tržnica na veliko

Članak 27.

(1) Tržnica na veliko je posebno organiziran i uređen proslovni prostor gdje se trguje na veliko u izvorno pakiranim jedinicama (sanduci, palete, kontejneri i slično).

(2) Tržnica na veliko mora biti uređena tako da se nesmetano odvija prodaja velike količine robe uz osiguran nesmetan protok robe i kupaca.

(3) Na tržnici na veliko se može, uz poljoprivredne proizvode, trgovati i hranom biljnog i životinjskog podrijetla, šumskim voćem i ljekovitim biljem.

Članak 28.

(1) Tržnica na veliko mora imati prostor na kojem će se izlagati roba, prostor za prodavanje i skladištenje poljoprivrednih proizvoda, čija veličina mora odgovarati vrsti, količini i strukturi robe, a mora imati i uredske prostore i mosnu vagu nosivosti najmanje 20 tona.

(2) Tržnica na veliko na kojoj se prerađuju, odnosno dorađuju poljoprivredni proizvodi, za obavljanje tih poslova mora imati posebne prostore. Isto tako, posebne prostore mora imati za probiranje i razvrstavanje poljoprivrednih proizvoda.

(3) Na skladišta tržnice na veliko na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 24. ovog Pravilnika.

OSTALI OBLICI PRODAJE IZVAN PRODAVAONICA

Kiosk

Članak 29.

(1) Prodaja robe na javno-prometnim površinama putem kioska može se obavljati samo na mjestima koje svojim propisom odredi predstavničko tijelo mjesno nadležnog grada ili općine.

(2) Prodaja robe putem kioska na površinama koje imaju pristup s javno-prometne površine može se obavljati samo na mjestima za koja je nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave dalo odobrenje.

Članak 30.

(1) Asortiman kioska čini roba sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti za trgovinu na malo u specijaliziranim prodavaonicama.

(2) Kiosk u kojem se prodaje hrana koja nije u originalnom pakiranju mora biti opremljen praonikom za ruke s toplom i hladnom vodom.

(3) Kiosk mora imati osigurane prostorije za zdravstveno-sanitarne potrebe na udaljenosti od najviše 100 m.

(4) Odredbe članka 7. ovog Pravilnika na odgovarajući način primjenjuju se na kiosk.

Štandovi i klupe izvan tržnica

Članak 31.

(1) Prodaja robe na javno-prometnim površinama na štandovima i klupama izvan tržnica na malo može se obavljati samo na mjestima koje svojim propisom odredi predstavničko tijelo mjesno nadležnog grada ili općine.

(2) Prodaja robe na štandovima i klupama izvan tržnica na malo na površinama koje imaju pristup s javno-prometne površine može se obavljati samo na mjestima za koja je nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave dalo odobrenje.

Članak 32.

(1) Prodaja hrane na štandovima i klupama može se obavljati samo ako su osigurani uvjeti propisani posebnim propisima koji se odnose na hranu.

(2) Hrana ne smije biti smještena izravno na pod ili neposredno uz robu čija svojstva mogu štetno djelovati na hranu.

(3) Odredbe članka 7. ovog Pravilnika na odgovarajući način primjenjuju se na prodaju robe na štandovima i klupama izvan tržnica na malo.

Prodajni automati

Članak 33.

(1) Prodaja putem prodajnih automata izvan prodavaonica može se obavljati samo na mjestima koja svojom odlukom odredi predstavničko tijelo mjesno nadležnog grada ili općine, odnosno vlasnik ili korisnik prostora na kojem se smješta automat.

(2) Prodaja robe putem prodajnih automata na površinama koje imaju pristup s javno-prometne površine može se obavljati samo na mjestima za koja je nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave dalo odobrenje.

Članak 34.

(1) Putem prodajnih automata može se prodavati hrana i ostali proizvodi koji nisu namijenjeni hrani u originalnom pakiranju.

(2) Prodaja putem prodajnih automata obavlja se sukladno tehničkim uvjetima i opremljenosti automata ovisno o vrsti proizvoda.

(3) Trgovac koji prodaje robu putem prodajnih automata dužan je pratiti i osigurati ispravno funkcioniranje automata.

(4) Na prodaju putem prodajnih automata na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 7. ovog Pravilnika.¸

Pokretna prodaja

Članak 35.

(1) U pokretne prodajne objekte za prodaju robe izvan prodavaonica ubrajaju se: pokretno vozilo za prodaju, kolica koja se prevoze od mjesta do mjesta, te plovni objekt.

(2) Odredbe članka 7. ovog Pravilnika na odgovarajući način primjenjuju se na prodaju robe kolicima koja se prevoze od mjesta do mjesta kao i na plovni objekt.

Pokretno vozilo za prodaju

Članak 36.

(1) Pokretno vozilo za prodaju u smislu odredbi ovoga Pravilnika je prilagođeno vozilo koje omogućuje trgovanje robom na malo iz vozila, ako su ispunjeni uvjeti određeni ovim Pravilnikom i sukladno odredbama posebnih propisa.

(2) Pomoću pokretnog vozila za prodaju može se prodavati hrana i ostali proizvodi koji nisu namijenjeni hrani ako su ispunjeni uvjeti iz članka 7. ovog Pravilnika, te ako su ispunjeni uvjeti iz posebnih propisa (o sigurnosti vozila, higijeni hrane, zaštiti okoliša, uređenju naselja, života i zdravlja ljudi, te zaštita na radu).

Prigodna prodaja (sajmovi, izložbe i sl.)

Članak 37.

(1) Prigodna prodaja može se obavljati samo na mjestima koja svojom odlukom odredi predstavničko tijelo mjesno nadležnog grada ili općine, odnosno vlasnik ili korisnik prostora.

(2) Prigodna prodaja na površinama koje imaju pristup s javno-prometne površine može se obavljati samo na mjestima za koja je nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave dalo odobrenje.

Članak 38.

(1) U prodaju robe na pokretnim štandovima ubraja se i prodaja robe na malo tijekom prigodne prodaje.

(2) Tijekom prigodne prodaje prodaja se može obavljati još i pomoću prodajnih automata, u skladu s odredbama članka 33. i 34. ovog Pravilnika.

(3) Odredbe članka 7. ovog Pravilnika na odgovarajući način primjenjuju se na prodaju robe na pokretnim štandovima.

Zajedničke odredbe

Članak 39.

(1) Za prodaju robe na štandovima i klupama izvan tržnica, u kioscima, putem automata, interneta, prodaja na daljinu putem sredstava za daljinsku komunikaciju, gdje se proizvodi kupcu dostavljaju putem pošte, te TV prodaju trgovac mora osigurati odgovarajuće skladištenje robe koju prodaje odnosno nudi izvan prodavaonice i robom rukovati na način kojim se osigurava očuvanje njezine kakvoće.

(2) Na tržnici, kao i na štandovima i klupama izvan tržnice ne mogu se prodavati elektrotehnički i elektronski aparati, radio i TV-prijemnici, njihovi dijelovi i pribor, te pripremljeni nesnimljeni i snimljeni nosači za snimanje zvuka, slike ili sličnih zapisa (audio i video kazete, CD-i, DVD-i i sl.).

(3) Osim proizvoda iz stavka 2. ovog članka na klupama se ne može prodavati roba koju je prema odredbama posebnih propisa zabranjeno prodavati izvan prodavaonica.

IV. POSTUPAK UTVRĐIVANJA UVJETA KOD DONOŠENJA RJEŠENJA

Članak 40.

Trgovačka društva i obrti registrirani za obavljanje trgovačke djelatnosti kao i osobe iz članka 5. stavka 1. podstavka 1., 2., 3., 4. i 6. Zakona o trgovini trebaju prije početka rada od mjesno nadležnog ureda državne uprave u županiji, odnosno gradskog ureda Grada Zagreba nadležnog za gospodarstvo ishoditi rješenje da prostor i oprema ispunjavaju uvjete propisane ovim Pravilnikom.

Članak 41.

Stranke iz članka 40. uz zahtjev prilažu sljedeće dokumente: zahtjev, upravnu pristojbu, rješenje Trgovačkog suda o upisu u sudski registar (za pravne osobe) ili rješenje o upisu u Obrtni registar (za fizičke osobe) ili dokaz u Upisnik sukladno posebnim propisima, dokaz o pravu korištenja poslovnog prostora (Ugovor o zakupu prostora ili Vlasnički list); dokaz o ispunjavanju uvjeta poslovnog prostora temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji, rješenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode, ostale isprave sukladno posebnim propisima.

Članak 42.

(1) Mjesno nadležni ured državne uprave u županiji, odnosno gradski ured Grada Zagreba nadležan za gospodarstvo u postupku donošenja rješenja da prodajni objekt, oprema i sredstva ispunjavaju minimalne uvjete, temeljem Pravilnika o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo i Nacionalne klasifikacije djelatnosti u dispozitiv će navesti sljedeće podatke: adresa prodajnog objekta, oblik prodajnog objekta, površinu prodajnog objekta, vrstu djelatnosti sukladno NKD-u.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 43.

(1) Prodajni objekt, oprema i sredstva koji na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika za obavljanje trgovačke djelatnosti ispunjavaju uvjete propisane Pravilnikom o minimalnim tehničkim uvjetima za poslovne prostorije u kojima se obavlja trgovina i uvjetima za prodaju robe izvan prostorija (»Narodne novine«, broj 37/98., 73/02., 153/02. i 12/06), nastavljaju s radom prema uvjetima iz toga Pravilnika.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka ako su se stekli uvjeti koji utječu na prodajni objekt, opremu i sredstva potrebno je uskladiti uvjete za obavljanje trgovine prema odredbama ovog Pravilnika i Pravilnika o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo u roku od šest (6) mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

(3) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika u skladu sa odredbom stavka 2. ovog članka, Rješenja o udovoljavanju minimalnih tehničkih, općih sanitarnih, zdravstvenih i drugih uvjeta sadržavat će podatke iz članka 42. ovog Pravilnika u svrhu statističkog praćenja i izrade podataka u trgovini na malo.

Članak 44.

Benzinska postaja i prodavaonica na benzinskoj postaji uskladit će asortiman prodavaonice sa odredbama članka 15. ovog Pravilnika u roku od tri (3) mjeseca od dana stupanja na snagu istog.

Članak 45.

(1) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima za poslovne prostorije u kojima se obavlja trgovina i posredovanje u trgovini i uvjetima za prodaju robe (»Narodne novine«, br. 37/98., 73/02., 153/02. i 12/06).

Članak 46.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/09-01/96

Urbroj: 526-05-01-01/3-09-10

Zagreb, 25. svibnja 2009.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
gospodarstva, rada i poduzetništva
Damir Polančec, dipl. ing., v. r.