Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš

NN 67/2009 (10.6.2009.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš

67 10.06.2009 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1594

Na temelju članka 71. stavka 3. i članka 74. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj 110/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. svibnja 2009. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O PROCJENI UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ

Članak 1.

U Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (»Narodne novine«, broj 64/2008), u članku 6. stavku 2. točka 5. briše se.

Dosadašnje točke 6. i 7. postaju točke 5. i 6.

Članak 2.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»(1) Prva sjednica povjerenstva mora se održati u roku od 10 dana od dana imenovanja povjerenstva.

(2) Na prvoj sjednici povjerenstvo ocjenjuje cjelovitost studije u svezi propisanog obveznog sadržaja, odnosno sadržaja utvrđenog uputom u posebnom postupku. Ocjena stručne utemeljenosti studije može se dati nakon što se utvrdi da je studija cjelovita.

(3) Kada povjerenstvo na prvoj sjednici utvrdi da studija ima nedostatke, koji u bitnom, nisu odlučujući za utvrđivanje cjelovitosti i/ili stručne utemeljenosti studije, predložit će nadležnom tijelu da od nositelja zahvata zatraži dopunu studije u primjerenom roku, kojom prilikom će obrazložiti i u kojem dijelu studiju treba dopuniti.

(4) Ukoliko nositelj zahvata ne dopuni studiju prema zaključku nadležnog tijela, tijelo će zahtjev nositelja zahvata odbiti zbog nepodnošenja dokaza.

(5) Kada povjerenstvo na prvoj sjednici ocijeni da studiju treba dopuniti podacima koji su takve prirode da, u bitnom, utječu na cjelovitost studije i pri tome ocijeni da dopunu studije objektivno nije moguće provesti u roku od 30 dana, predložit će nadležnom tijelu da zahtjev nositelja zahvata odbije kao neutemeljen.«.

Članak 3.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»(1) Kada nadležno tijelo utvrdi da zahtjev nositelja zahvata za procjenu utjecaja zahvata na okoliš sadrži sve propisane podatke i dokaze sukladno člancima 6. i 8. ove Uredbe, donosi odluku o upućivanju studije na javnu raspravu. Ovisno o složenosti zahvata, nadležno tijelo može odluku o upućivanju studije na javnu raspravu donijeti i nakon što povjerenstvo ocijeni da je studija cjelovita i stručno utemeljena te predloži da se studija uputi na javnu raspravu.

(2) Odluka o upućivanju studije na javnu raspravu obvezno sadrži:

– naziv JLP(R)S u kojoj/kojima treba provesti javnu raspravu,

– mjesto javnog uvida i način provođenja javnog uvida tijekom javne rasprave s obzirom na broj javnih izlaganja i sudionike,

– rok za provedbu javne rasprave,

– broj primjeraka studije i sažetaka studije koji se upućuju na javni uvid i

– druge podatke po potrebi.

(3) O odluci iz stavka 1. ovoga članka nadležno tijelo informira javnost i zainteresiranu javnost sukladno Zakonu i uredbi kojom se uređuje informiranje i sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.«.

Članak 4.

U članku 15. stavku 1. riječi: »stavka 3.« zamjenjuju se riječima: »stavka 1.«.

Članak 5.

Članak 20. mijenja se i glasi:

»Kada postupak procjene uključuje i ocjenu o prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu te se tijekom postupka utvrdi potreba utvrđivanja prevladavajućeg javnog interesa i utvrđivanja kompenzacijskih uvjeta za ekološku mrežu, nadležno tijelo će donijeti zaključak o prekidu postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš dok se to pitanje ne riješi prema zakonu kojim se uređuje zaštita prirode.«.

Članak 6.

U članku 22. stavku 1. podstavak 2. mijenja se i glasi:

»- očitovanje (akt) tijela nadležnog za poslove prirode o utvrđenom prevladavajućem javnom interesu i kompenzacijskim uvjetima za ekološku mrežu, ukoliko je pribavljeno sukladno odredbama ove Uredbe i prema propisima kojima se uređuje zaštita prirode,«.

Članak 7.

Članak 23. mijenja se i glasi:

»Kada procjena utjecaja zahvata na okoliš uključuje i ocjenu prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu, te se prema zakonu kojim se uređuje zaštita prirode donosi glavna ocjena, tada se izrekom rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš posebno navode mjere ublažavanja štetnih posljedica na ekološku mrežu i/ili program praćenja stanja okoliša u odnosu na ekološku mrežu.«.

Članak 8.

Članak 27. mijenja se i glasi:

»(1) U postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš nadležno tijelo, na temelju pojedinačnih ispitivanja sukladno mjerilima (primjerice: kapacitet, snaga, površina i dr.) i/ili kriterija određenih u Prilogu V. ove Uredbe utvrđuje može li zahvat imati značajne utjecaje na okoliš i odlučuje o potrebi procjene.

(2) Kada nadležno tijelo na temelju dostavljene dokumentacije uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš može utvrditi da je za zahvat potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš, odnosno da procjenu nije potrebno provoditi, ono će o zahtjevu odlučiti u skraćenom postupku sukladno odredbama zakona kojim se uređuje opći upravni postupak.

(3) Kada nadležno tijelo u postupku iz stavaka 1. i 2. ovoga članka utvrdi da je za zahvat potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš, u istom postupku može uputiti nositelja zahvata o obveznom sadržaju studije.«.

Članak 9.

U članku 28. stavku 2. podstavku 3. ispred riječi: »podatke o zahvatu« dodaju se riječi: »idejni projekt odnosno«.

Podstavak 6. briše se.

Članak 10.

Članak 29. mijenja se i glasi:

»(1) Ovisno o lokaciji i obilježju zahvata, nadležno tijelo će na primjeren način o zahtjevu iz članka 28. ove Uredbe zatražiti mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S. Tom prilikom nadležno tijelo može zatražiti i očitovanje o obveznom sadržaju studije ukoliko se mišljenjem utvrdi obveza procjene utjecaja zahvata na okoliš.

(2) U slučaju iz članka 27. stavka 2. ove Uredbe, ovisno o vrsti i složenosti zahvata, neće se provoditi postupak iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 11.

Članak 30. mijenja se i glasi:

»(1) Rješenje kojim se utvrđuje da je za zahvat potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš, odnosno rješenje kojim se utvrđuje da za zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš, donosi se nakon što je proveden postupak u smislu odredbe članka 27. stavka 2. ove Uredbe, odnosno nakon što nadležno tijelo razmotri mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i mišljenja JLP(R)S ukoliko nije proveden skraćeni postupak.

(2) Rješenje kojim se utvrđuje da je za zahvat potrebno provesti procjenu utjecaja zahvata na okoliš sadrži osobito:

– podatke o nositelju zahvata,

– podatke o lokaciji i sažeti opis lokacije zahvata,

– podatke o zahvatu i sažeti opis zahvata,

– obrazloženje razloga zbog kojih je utvrđena potreba procjene utjecaja zahvata na okoliš, te

– pobliže podatke o obveznom sadržaju studije za predmetni zahvat odnosno uputu da se studija izradi prema obveznom sadržaju propisanom ovom Uredbom, ukoliko se daje uputa o sadržaju studije.

(3) Rješenje kojim se utvrđuje da za zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja zahvata na okoliš sadrži podatke iz stavka 2. podstavaka 1., 2. i 3. ovoga članka te obrazloženje razloga zbog kojih se utvrđuje da nije potrebno provesti procjenu.

(4) Rješenje kojim se utvrđuje da je za zahvat potrebno provesti samo glavnu ocjenu utjecaja zahvata na ekološku mrežu sadrži podatke iz stavka 2. podstavaka 1., 2. i 3. ovoga članka te obrazloženje razloga zbog kojih se utvrđuje da je potrebno provesti glavnu ocjenu utjecaja zahvata na ekološku mrežu.

(5) O rješenjima iz ovoga članka nadležno tijelo informira javnost i drugu državu ukoliko je sudjelovala u postupku, sukladno Zakonu i uredbi kojom se uređuje informiranje i sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.«.

Članak 12.

Prilozi I., II. i III. koji su sastavni dio Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (»Narodne novine«, broj 64/2008) zamjenjuju se Prilozima I., II. i III. koji čine sastavni dio ove Uredbe.

Članak 13.

U Prilogu IV. točki 3. podtočki 2. iza riječi: »zahvatima« dodaju se riječi: »te analiza usklađenosti zahvata s dokumentima prostornog uređenja«.

U podtočki 5. iza riječi: »mreže« dodaju se riječi: »i rezultate provedenih konzultacija s tijelom nadležnim za zaštitu prirode vezano za prethodnu ocjenu utjecaja zahvata na ekološku mrežu u postupku prethodne ocjene prema propisima kojima se uređuje zaštita prirode.«.

U točki 5. iza riječi: »tijekom« dodaje se riječ: »pripreme,«.

Članak 14.

U prilogu VI. točki 3. podtočki 3.2. iza riječi: »zahvatima« dodaju se riječi: »te analiza usklađenosti zahvata s dokumentima prostornog uređenja.«.

U podtočki 3.3. iza riječi: »mreže« briše se točka i dodaju riječi: »te analiza utjecaja zahvata na zaštićena i područja ekološke mreže.«.

Podtočke 3.4. i 3.5. brišu se.

U točki 5. podtočka 5.5. mijenja se i glasi:

»5.5. Prijedlog možebitno razmatranih mjera zaštite okoliša, procjena očekivanih otpadnih tvari i emisija, a za riječne i morske luke obvezno podaci o provedenim mjerenjima na lokaciji zahvata s predloženim mjerama zaštite okoliša.«.

Članak 15.

(1) Postupak procjene utjecaja na okoliš za zonu prema točki 41. iz Priloga I. ove Uredbe provodi se na zahtjev nositelja zahvata koji u zoni prvi namjerava ostvariti zahvat.

(2) Obveza provedbe postupka iz stavka 1. ovoga članka odnosi se i na nositelja zahvata koji zahvat namjerava ostvariti u zoni u kojoj postoje realizirani zahvati ali kapacitet zone nije ispunjen a za zonu nije provedena procjena utjecaja na okoliš u prethodnom postupku.

(3) U slučaju izvršenja obveza iz stavaka 1. i 2. ovoga članka sve troškove postupka procjene utjecaja na okoliš snosi središnje tijelo državne uprave nadležno za područje ribarstva.

Članak 16.

Postupci: procjene utjecaja zahvata na okoliš, ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i izdavanja upute o sadržaju studije, koji su započeti prije stupanja na snagu ove Uredbe, provest će se prema odredbama Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (»Narodne novine«, broj 64/2008).

Članak 17.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/09-01/03

Urbroj: 5030105-09-1

Zagreb, 28. svibnja 2009.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

PRILOG I.

POPIS ZAHVATA ZA KOJE JE OBVEZNA PROCJENA UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ[1]

1.

Postrojenja1 za proizvodnju i preradu nafte i prirodnog plina

2.

Postrojenja za uplinjavanje ili ukapljivanje 500 t na dan i više ugljena ili bituminoznih stijena

3.

Elektrane i energane snage veće od 100 MWel

4.

Vjetroelektrane snage veće od 20 MWel

5.

Nuklearne elektrane i drugi nuklearni reaktori, uključujući demontiranje i isključenje iz pogona takvih reaktora2 (izuzevši znanstveno istraživačkih postrojenja čija ukupna snaga ne prelazi 1 kW stalnog toplinskog opterećenja)

6.

Postrojenja za preradu istrošenog nuklearnog goriva

7.

Postrojenja za:

− proizvodnju ili obogaćivanje nuklearnog goriva

− obradu istrošenog nuklearnog goriva ili visokoradioaktivnog nuklearnog otpada

− za konačno odlaganje istrošenog nuklearnog goriva

− za konačno odlaganje nuklearnog otpada

− za skladištenje (planirani rok skladištenja duži od 10 godina) istrošenog nuklearnog goriva ili radioaktivnog otpada na lokaciji izvan mjesta proizvodnje

8.

Postrojenja za proizvodnju sirovog željeza, čelika i ferolegura

9.

Postrojenja za proizvodnju plemenitih i obojenih metala

10.

Kemijska postrojenja za industrijsku proizvodnju tvari koja se sastoje od funkcionalno povezanih jedinica te služe:

− za proizvodnju temeljnih organskih kemikalija

− za proizvodnju temeljnih anorganskih kemikalija

− za proizvodnju umjetnih gnojiva na bazi fosfora, dušika, kalija (jednostavna ili složena umjetna gnojiva)

− za proizvodnju temeljnih proizvoda za zaštitu bilja i biocida

− za proizvodnju osnovnih farmaceutskih proizvoda upotrebom kemijskih ili bioloških postupaka

− za proizvodnju eksploziva

11.

Proizvodnja biogoriva kapaciteta 100.000 t/god i više

12.

Željezničke pruge od značaja za međunarodni promet s pripadajućim građevinama i uređajima

13.

Gradnja aerodroma čija je poletno-sletna staza dužine 2.100 m i više

14.

Gradnja autocesta

15.

Gradnja državnih cesta duljine 2.000 m i više

16.

Luke unutarnjih voda

17.

Plovni putovi

18.

Morske luke otvorene za javni promet osobitoga (međunarodnoga) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku i morske luke posebne namjene od značaja za Republiku Hrvatsku prema posebnom propisu

19.

Građevine za zbrinjavanje opasnog otpada

20.

Građevine za zbrinjavanje neopasnog otpada kapaciteta 100 t/dan i više

21.

Županijski i regionalni centri za gospodarenje otpadom

22.

Građevine za termičku obradu otpada kapaciteta 10 t/dan i više

23.

Kafilerije (obrada životinjskih trupala i otpada životinjskog podrijetla)

24.

Crpljenje podzemnih voda, ili projekti za umjetno dopunjavanje podzemnih voda kapaciteta 10.000.000 m³ godišnje i više

25.

Sustavi za prijenos vodnih resursa između porječja namijenjeni sprječavanju mogućeg manjka vode, pri čemu količina prebačene vode prelazi 100.000.000 m³ godišnje

26.

Melioracijski sustavi površine 5.000 ha i veće, a u Jadranskom slivnom području 500 ha i veće

27.

Brane i druge građevine namijenjene zadržavanju i akumulaciji vode, pri čemu je nova ili dodatna količina zadržane ili akumulirane vode veća od 10.000.000 m3

28.

Postrojenja za obradu otpadnih voda kapaciteta 50.000 ES (ekvivalent stanovnika) i više s pripadajućim sustavom odvodnje

29.

Međunarodni i magistralni cjevovodi za transport plina, nafte i naftnih derivata uključivo terminal, otpremnu i mjerno – regulacijsku (redukcijsku) stanicu tehnološki povezanu s tim cjevovodom

30.

Građevine za intenzivan uzgoj peradi kapaciteta 40.000 komada i više u proizvodnom ciklusu

31.

Građevine za intenzivni uzgoj svinja kapaciteta više od:

− 2 000 mjesta za tovljenike (preko 30 kg)

− 750 mjesta za krmače

32.

Klaonice dnevnog kapaciteta 100 uvjetnih grla i više

33.

Industrijska postrojenja za proizvodnju celuloze i pulpe iz drvne mase ili sličnih vlaknastih materijala

34.

Industrijska postrojenja za proizvodnju papira i kartona kapaciteta 100 t/dan i više

35.

Eksploatacija mineralnih sirovina:

− energetske mineralne sirovine – ugljen, nafta i plin (crpljenje, oplemenjivanje to jest odstranjivanje nečistoća i vode, transport kada je u vezi s eksploatacijskim poljem i skladištenje u geološkim strukturama)

− mineralne sirovine iz kojih se mogu proizvoditi metali i njihovi spojevi

− nemetalne mineralne sirovine – grafit, sumpor, magnezit, fluorit, barit, azbest, tinjac, fosfat, gips, kalcit, kreda, bentonitna glina, kremen, kremeni pijesak, kaolin, keramička i vatrostalna glina, feldspat, talk, tuf, sirovine za proizvodnju cementa i vapna, te karbonatne i silikatne sirovine za industrijsku preradu

− arhitektonsko-građevni kamen

− sve vrste soli i solnih voda

− mineralne i geotermalne vode iz kojih se mogu dobivati mineralne sirovine ili koristiti akumulirana toplina u energetske svrhe

− tehničko-građevni kamen, građevni pijesak i šljunak te ciglarska glina

36.

Eksploatacija šljunka i pijeska iz obnovljivih izvora, osim kod tehničkog i gospodarskog održavanja vodotoka i drugih voda

37.

Eksploatacija mineralne i termalne vode koje se koriste u ljekovite, balneološke i rekreativne svrhe

38.

Dalekovodi, transformatorska i rasklopna postrojenja napona 220 kV i više, duljine 10 km i više

39.

Građevine namijenjene skladištenju:

− naftni terminali i terminali ukapljenog prirodnog plina

− podzemna skladišta prirodnog plina

− skladišta nafte ili njezinih tekućih derivata kao samostalne građevine kapaciteta 50.000 t i više

− skladišta ukapljenog naftnog plina kao samostalne građevine kapaciteta 10.000 t i više

− skladišta kemijskih proizvoda kao samostalne građevine kapaciteta 50.000 t i više

40.

Morska uzgajališta:

− uzgajališta bijele ribe u zaštićenom obalnom području mora (ZOP) godišnje proizvodnje veće od 100 t

− uzgajališta ribe izvan ZOP-a, a do udaljenosti od 1 Nm godišnje proizvodnje veće od 700 t

− uzgajališta ribe izvan ZOP-a, a koja su udaljena od obale otoka ili kopna više od 1 Nm godišnje proizvodnje veće od 3.500 t

41.

Zona marikulture u ZOP-u planirana za više morskih uzgajališta bijele ribe

42.

Uzgajališta školjkaša u ZOP-u godišnje proizvodnje veće od 400 t

43.

Slatkovodni ribnjaci:

− za ciprinide površine ribnjaka 100 ha i veće

44.

Igrališta za golf s pripadajućim građevinama

45.

Izmjena zahvata iz ovog Priloga pri čemu izmijenjeni dio zahvata dosiže kriterije utvrđene ovim Prilogom.

46.

Svi zahvati za koje je potrebno pribaviti objedinjene uvjete zaštite okoliša prema posebnom propisu, a koji nisu sadržani u ovom Prilogu.

PRILOG II.

POPIS ZAHVATA ZA KOJE SE PROVODI OCJENA O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ, A ZA KOJE JE NADLEŽNO MINISTARSTVO[2]

ZAHVAT

1.

Poljoprivreda, šumarstvo i akvakultura (osim zahvata u Prilogu I.)

1.1.

Gospodarenje vodama namijenjeno poljoprivredi, uključujući navodnjavanje i odvodnju pri čemu je površina navodnjavanja 2000 ha i veće, a u Jadranskom slivnom području 300 ha i veće

1.2.

Građevine za intenzivni uzgoj svinja kapaciteta više od:

− 1 000 mjesta za tovljenike (preko 30 kg)

− 500 mjesta za krmače

1.3.

Morska uzgajališta:

− uzgajališta bijele ribe u zaštićenom obalnom području mora (ZOP) godišnje proizvodnje manje od 100 t3

1.4.

Slatkovodni ribnjaci:

− za salmonide godišnje proizvodnje 10 t i više

2.

Energetika (osim zahvata u Prilogu I.)

2.1.

Postrojenja za proizvodnju električne energije, pare i vruće vode snage veće od 10 MWel uz korištenje:

− fosilnih i krutih goriva

− obnovljivih izvora energije (osim vode i vjetra)

2.2.

Hidroelektrane snage veće od 5 MWel

2.3.

Vjetroelektrane snage veće od 10 MWel

2.4.

Cjevovodi za prijenos nafte, plina (visokotlačni plinovodi), pare i vruće vode duljine 10 km i više

2.5.

Površinska skladišta prirodnog plina i drugih fosilnih goriva kapaciteta 5.000 m³ i više

2.6.

Podzemna skladišta zapaljivih plinova kapaciteta 5.000 m³ i više

2.7.

Industrijsko briketiranje ugljena i lignita

2.8.

Proizvodnja biogoriva kapaciteta 20.000 t/god i više

3.

Proizvodnja i obrada metala (osim zahvata u Prilogu I.)

3.1.

Postrojenja za preradu metala kapaciteta prerade 500 kg/h sirovog materijala:

− tople valjaonice (postrojenja za vruće valjanje)

− kovačnice s jednim ili više čekića

− postrojenje za nanošenje taljenih metalnih premaza

3.2.

Ljevaonice metala

3.3.

Postrojenja za taljenje obojenih metala i izradu legura izuzev plemenitih metala

3.4.

Postrojenja za površinsku obradu metala i plastičnih materijala elektrolizom ili drugim kemijskim postupcima

3.5.

Postrojenja za proizvodnju motornih vozila (proizvodnja, sklapanje, proizvodnja motora)

3.6.

Brodogradilišta

3.7.

Postrojenja za gradnju i popravak zrakoplova

3.8.

Postrojenja za proizvodnju željezničke opreme

3.9.

Postrojenja za oblikovanje metala pomoću eksploziva

3.10.

Postrojenja za pripremu, obogaćivanje, pečenje i kalupljenje metalnih ruda

4.

Industrijska prerada mineralnih sirovina (osim zahvata u Prilogu I.)

4.1.

Postrojenja za suhu destilaciju ugljena

4.2.

Postrojenja za proizvodnju cementnog klinkera, cementa i vapna

4.3.

Postrojenja za proizvodnju stakla i staklenih vlakana, uključujući proizvodnju stakla koje se dobiva preradom starog stakla

4.4.

Postrojenja za taljenje mineralnih tvari, uključujući i proizvodnju mineralnih vlakana

4.5.

Proizvodnja keramike i opekarskih proizvoda

5.

Kemijska industrija (osim zahvata u Prilogu I.)

5.1.

Obrada (prerada) kemijskih poluproizvoda i proizvodnja kemikalija kapaciteta 10.000 t/god i više

5.2.

Proizvodnja:

− pesticida

− farmaceutskih proizvoda

− boja i lakova

− peroksida

5.3.

Skladišta nafte, petrokemijskih i kemijskih proizvoda kapaciteta 10.000 t i više

6.

Prehrambena industrija (osim zahvata u Prilogu I.)

6.1.

Postrojenja za proizvodnju i preradu ulja i masti biljnog ili životinjskog podrijetla

6.2.

Postrojenja za proizvodnju, preradu (konzerviranje) i pakiranje proizvoda biljnog ili životinjskog podrijetla kapaciteta 1 t/dan i više

6.3.

Postrojenja za obradu i preradu mlijeka kapaciteta 1 t/dan i više

6.4.

Postrojenja za proizvodnju slada i kvasca

6.5.

Postrojenja za proizvodnju slatkiša i sirupa kapaciteta 5 t/god i više

6.6.

Postrojenja za proizvodnju industrijskog škroba

6.7.

Postrojenja za proizvodnju ribljeg brašna i ribljeg ulja

6.8.

Postrojenja za proizvodnju ili rafiniranje šećera

6.9.

Postrojenja za proizvodnju alkoholnih i bezalkoholnih pića kapaciteta 2.000.000 l/god. i više

6.10.

Postrojenja za proizvodnju duhanskih proizvoda

7.

Tekstilna, kožna, drvna i papirna industrija (osim zahvata u Prilogu I.)

7.1.

Postrojenja za proizvodnju papira, kartona i ljepenke

7.2.

Postrojenja za prethodnu obradu tekstilnih vlakana

7.3.

Postrojenja za proizvodnju i obradu celuloze

7.4.

Postrojenja za obradu i preradu kože i krzna

8.

Gumarska industrija (osim zahvata u Prilogu I.)

8.1.

Postrojenja za proizvodnju i preradu gume i kaučuka

9.

Infrastrukturni projekti (osim zahvata u Prilogu I.)

9.1.

− trgovački i prodajni centri građevinske bruto površine 50.000 m2 i više

− športski i rekreacijski centri površine 10 ha i više

9.2.

Industrijske zone površine 5 ha i više

9.3.

Željezničke pruge (osim gradskih i prigradskih) duljine veće od 10 km i željeznički terminali za kombinirani utovar i istovar tereta

9.4.

Uzletišta

9.5.

Brane i druge građevine namijenjene zadržavanju ili akumulaciji vode pri čemu je nova ili dodatna količina zadržane ili akumulirane vode veća od 1.000.000 m3

9.6.

Međugradski i međunarodni akvadukti

9.7.

Crpljenje podzemnih voda ili programi za umjetno dopunjavanje podzemnih voda

9.8.

Građevine za prijenos vode između porječja (riječnih slivova)

9.9.

Morske luke s više od 100 vezova

9.10.

Svi zahvati koji obuhvaćaju nasipavanje morske obale, produbljivanje i isušivanje morskog dna te izgradnja građevina u moru duljine 50 m i više

10.

Ostali projekti (osim zahvata u Prilogu I.)

10.1.

Postrojenja za obradu otpadnih voda kapaciteta 10.000 ES i više s pripadajućim sustavom odvodnje

10.2.

Punionice vode za piće

10.3.

Postrojenja i uređaji za testiranje motora, turbina i reaktora

10.4.

Postrojenja za uništavanje eksplozivnih tvari

10.5.

Postrojenja za proizvodnju umjetnih mineralnih vlakana

10.6.

Građevine za obradu otpada:

− termička obrada otpada kapaciteta 1 t/dan i i više

− biološka obrada i ostali postupci obrade otpada kapaciteta 100 t/dan i više

10.7.

Građevine za zbrinjavanje otpada

10.8.

Sanacija i rekonstrukcija odlagališta

10.9.

Građevine za skladištenje otpadnog željeza, uključujući otpadna vozila kapaciteta 10.000 t/god i više

10.10.

Asfaltne baze nazivnog kapaciteta 100 t/sat i više, izuzev privremenih postrojenja

10.11.

Betonare nazivnog kapaciteta 30 m³/sat i više, izuzev privremenih postrojenja

11.

Turizam i odmor (osim zahvata u Prilogu I.)

11.1.

Turističke zone površine 15 ha i veće izvan granica građevinskog područja naselja

12.

Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš.

13.

Rekonstrukcija postojećih postrojenja i uređaja za koje su utvrđeni objedinjeni uvjeti zaštite okoliša koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš.

PRILOG III

POPIS ZAHVATA ZA KOJE SE PROVODI OCJENA O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ, A ZA KOJE JE NADLEŽNO UPRAVNO TIJELO U ŽUPANIJI, ODNOSNO U GRADU ZAGREBU

ZAHVAT

1.

Poljoprivreda, šumarstvo i akvakultura (osim zahvata u Prilogu I. i II.)

1.1.

Obnavljanje ruralnih područja površine 10 ha i veće

1.2.

Korištenje neobrađenog ili djelomično prirodnog područja za intenzivnu poljoprivredu površine 10 ha i veće

1.3.

Početno pošumljavanje u svrhu prenamjene zemljišta površine 50 ha i veće

1.4.

Krčenje šuma u svrhu prenamjene zemljišta površine 10 ha i veće

1.5.

Građevine za intenzivan uzgoj peradi kapaciteta 30 000 komada i više u proizvodnom ciklusu

1.6.

Građevine za intenzivan uzgoj stoke i drugih životinja kapaciteta većeg od 500 uvjetnih grla (što ne uključuje građevine za uzgoj svinja i peradi)

1.7.

Slatkovodni ribnjaci:

− za salmonide godišnje proizvodnje veće od 5 t

− za ciprinide površine ribnjaka 50 ha i veće

2.

Infrastrukturni projekti (osim zahvata u Prilogu I. i II.)

2.1.

Parkirališta kao samostalni zahvati površine 2 ha i veće

2.2.

Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplave i erozije obale

2.3.

Tramvajske pruge, ulične i podzemne željeznice, viseće i druge željeznice koje se upotrebljavaju za prijevoz putnika:

– gradske – duljine 10 km i više

– prigradske – duljine 15 km i više

3.

Ostali projekti (osim zahvata u Prilogu I. i II.)

3.1.

Trkaće staze za motorna vozila i staze za ispitivanje motornih vozila površine 1 ha i veće

4.

Turizam i odmor (osim zahvata u Prilogu I. i II.)

4.1.

Skijaške staze, liftovi i žičare i slične konstrukcije s pratećim građevinama površine 1 ha i veće

4.2.

Zabavni parkovi površine 5 ha i veće

5.

Izmjena zahvata s ovog Priloga koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje nadležno upravno tijelo u županiji, odnosno u Gradu Zagrebu mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš.

[1]1 Pod pojmom »postrojenje« u ovom Prilogu i Prilogu II. i III., podrazumijevaju se i građevine kako je to propisano posebnim zakonom kojim se uređuje gradnja.

2 Nuklearne elektrane i drugi nuklearni reaktori prestaju biti takva postrojenja nakon što se cjelokupno nuklearno gorivo i drugi radioaktivno onečišćeni dijelovi opreme trajno odstrane s lokacije postrojenja.

[2]3 Dokumentacija potrebna za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš sastoji se od identifikacije lokacije i podataka o godišnjoj količini proizvodnje bijele ribe, a ostale potrebne podatke dužno je pribaviti Ministarstvo.