Pravilnik o tržnim standardima određenih proizvoda ribarstva

NN 67/2009 (10.6.2009.), Pravilnik o tržnim standardima određenih proizvoda ribarstva

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1602

Na temelju članka 6a. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 74/94, 57/96, 46/97 – pročišćeni tekst i 48/05) i članka 94. Zakona o hrani (»Narodne novine«, br. 46/07 i 155/08) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O TRŽNIM STANDARDIMA ODREĐENIH PROIZVODA RIBARSTVA

TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se tržni standardi koje moraju zadovoljiti određeni proizvodi ribarstva navedeni u članku 4. ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu: proizvodi ribarstva) prilikom stavljanja na tržište.

(2) Tržni standardi iz stavka 1. ovoga članka podrazumijevaju kategorije svježine i kategorije veličine proizvoda ribarstva.

Članak 2.

(1) Proizvodi ribarstva mogu se stavljati na tržište ukoliko zadovoljavaju odredbe ovoga Pravilnika.

(2) Na proizvode ribarstva sukladno se primjenjuju odredbe Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, br. 99/07), Pravilnika o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, br. 99/07), Pravilnika o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane (»Narodne novine«, br. 41/08), Pravilnika o provedbenim mjerama za određene proizvode na koje se primjenjuju propisi o hrani (»Narodne novine«, br. 154/08) te Naredbe o zaštiti riba i drugih morskih organizama (»Narodne novine«, br. 101/02, 96/05, 53/06 i 30/07).

Članak 3.

U smislu ovog Pravilnika pojedini izrazi imaju sljedeća značenja:

a) stavljanje na tržište[1] – prva ponuda za kupnju i/ili prva prodaja proizvoda namijenjenih za konzumaciju,

b) lot (ili serija) – podrazumijeva proizvode ribarstva određene vrste koji su prošli isti postupak te mogu potjecati iz istog ribolovnog područja i s istog plovila,

c) ribolovno područje – područje na kojem je ostvaren ulov,

d) prezentiranje – način na koji se proizvodi ribarstva stavljaju na tržište, primjerice neočišćeni, bez utrobe, bez glave itd.

Članak 4.

(1) Tržni standardi odnose se na sljedeće proizvode ribarstva:

a) Morsku ribu određenu unutar tarifne oznake 0302 prema važećoj Uredbi o Carinskoj tarifi:

– iverak zlatopjeg (Pleuronectes platessa),

– albakor ili tunj dugokrilac (Thunnus alalunga),

– plavoperajna tuna (Thunnus thynnus),

– velikooka tuna (Thunnus ili Parathunnus obesus),

– atlantska haringa (Clupea harengus),

– bakalar vrste Gadus morhua,

– srdela vrste Sardina pilchardus,

– bakalarka (Melanogrammus aeglefinus),

– crni bakalar (koljuška) (Pollachius virens),

– kolja (Pollachius pollachius),

– skuša vrste Scomber scombrus,

– plavica, lokarda Scomber japonicus,

– šarun, šnjur (Trachurus spp.)

– morski pas kostelj i mačka bljedica (Squalus acanthias i Scyliorhinus spp.)

– škarpina (Sebastes spp.),

– pišmolj, molet (Merlangius merlangus),

– ugotica pučinka (Micromesistius poutassou ili Gadus poutassou),

– morski manjić (Molva spp.),

– inćun (Engraulis spp.),

– oslić (Merluccius merluccius),

– patarača oštronoska (Lepidorhombus spp.),

– grboglavka, lančeska (Brama spp.),

– grdobina (Lophius spp.),

– iverak (Limanda limanda),

– limanda (Microstomus kitt),

– ugotica (Trisopterus minutus) i Trisopterus luscus,

– bukva (Boops boops),

– gira oblica (Maena smaris),

– ugor (Conger conger),

– lastavica (Trigla spp.),

– cipal (Mugil spp.),

– raža (Raja spp.),

– iverak (Platichthys flesus),

– list (Solea spp.),

– zmijičnjak repaš (Lepidopus caudatus i Aphanopus carbo),

– trlja od blata i trlja od kamena (Mullus barbatus, Mullus surmuletus),

– kantar, sivac (Spondyliosoma cantharus),

– papalina (Sprattus sprattus);

b) Rakove određene unutar tarifne oznake 0306 prema važećoj Uredbi o Carinskoj tarifi:

– kozica pjeskulja (Crangon crangon) i račić Pandalus borealis

– rakovica vrste bramburač (Cancer pagurus),

– škamp (Nephrops norvegicus);

c) Glavonošce određene unutar tarifne oznake 0307 prema važećoj Uredbi o Carinskoj tarifi:

– sipe (Sepia officinalis i Rossia macrosoma);

d) Jakovljeve kapice i ostale vodene beskralješnjake određene unutar tarifne oznake 0307 prema važećoj Uredbi o Carinskoj tarifi:

– Jakovljeva kapica (Pecten maximus),

– Puž Buccinum undatum.

KATEGORIJE SVJEŽINE

Članak 5.

(1) Kategorije svježine određuju se sukladno kriterijima u Dodatku I. ovog Pravilnika.

(2) Svaki lot mora sadržavati proizvode ribarstva istog stupnja svježine.

(3) Odredba stavka 2. ovog članka ne odnosi se na mali lot koji ne mora biti jednoliko svjež.

(4) Ukoliko mali lot iz stavka 3. ovoga članka ne sadrži proizvode ribarstva jednolike svježine, kategorija svježine tog lota određuje se prema najnižoj kategoriji svježine koja je u njemu prisutna, a sukladno članku 12. stavku 1. ovoga Pravilnika.

Članak 6.

(1) Na osnovu kategorija iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika, proizvodi ribarstva klasificiraju se po lotu u jednu od sljedećih kategorija svježine:

a) EKSTRA, A ili B – za ribe koštunjače, hrskavičnjače, glavonošce i škampe,

b) EKSTRA ili A – za kozice.

(2) Živi škampi svrstavaju se u kategoriju svježine E.

(3) Rakovica, Jakovljeva kapica i puž Buccinum undatum iz članka 4. ovoga Pravilnika ne klasificiraju se u posebne kategorije svježine.

Članak 7.

(1) Ribe koštunjače, hrskavičnjače, glavonošci i škampi koji pripadaju kategoriji svježine Ekstra, ne smiju imati udubine, ozljede, mrlje i neuobičajeno bljedilo.

(2) Ribe koštunjače, hrskavičnjače, glavonošci i škampi koji pripadaju kategoriji svježine A ne smiju imati mrlje i neuobičajeno bljedilo. Tolerira se vrlo mali udio s manjim udubinama i površinskim ozljedama.

(3) Ribe koštunjače, hrskavičnjače, glavonošci i škampi koji pripadaju kategoriji svježine B smiju imati mali udio s ozbiljnijim udubinama i površinskim ozljedama. Ribe ne smiju imati mrlje i neuobičajeno bljedilo.

(4) Kada se proizvodi klasificiraju prema kategoriji svježine, ne dovodeći u pitanje važeća zdravstvena pravila, u obzir se uzima i prisutnost vidljivih parazita i njihov mogući učinak na kvalitetu proizvoda, te se proizvodi odobravaju s obzirom na vrstu proizvoda i njegovo prezentiranje.

Članak 8.

Na svaki lot mora biti pričvršćena naljepnica na kojoj je označena kategorija svježine tog lota. Slova moraju biti jasno vidljiva, najmanje veličine 5 cm te moraju biti neizbrisiva.

KATEGORIJE VELIČINE

Članak 9.

Proizvodi ribarstva svrstavaju se u kategorije veličine prema sljedećim kriterijima:

a) Morska riba i glavonošci – prema masi ili prema broju jedinki iste vrste u kilogramu (pecatura),

b) Kozice i rakovi – prema širini oklopa,

c) Jakovljeva kapica i puž vrste Buccinum undatum – prema širini ljušture.

Članak 10.

(1) Kategorija veličine svakog lota određuje se na temelju uvjeta navedenih u tablici iz Dodatka II. ovoga Pravilnika.

(2) Pored odredbi stavka 1. ovoga članka, kategorija veličine svakog lota namijenjenog domaćem tržištu, a porijeklom iz ulova ostvarenog od ovlaštenika povlastice za gospodarski ribolov na moru, može se odrediti sukladno kategorijama navedenim u tablici u Dodatku III. ovoga Pravilnika.

(3) Odredba stavka 1. ovog članka ne odnosi se na mali lot koji ne mora sadržavati proizvode ribarstva iste veličine.

(4) Ukoliko mali lot iz stavka 3. ovoga članka ne sadrži proizvode ribarstva iste veličine, kategorija veličine tog lota određuje se prema najnižoj kategoriji veličine koja je u njemu prisutna, a sukladno odredbi članka 12. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Članak 11.

(1) Na svaki lot mora biti pričvršćena naljepnica na kojoj je označena kategorija veličine i način izlaganja tog lota. Slova moraju biti jasno vidljiva, najmanje veličine 5 cm te moraju biti neizbrisiva.

(2) Neto masa u kilogramima mora biti jasno i čitko označena na svakom lotu. Kada se lotovi stavljaju u prodaju u standardnoj ambalaži neto masa ne mora biti vidljiva ako je očito da sadržaj ambalaže, izvagan prije stavljanja u prodaju, odgovara predviđenom sadržaju izraženom u kilogramima. Neto masa u navedenom slučaju može varirati 5% ispod ili iznad navedene ili pretpostavljene mase, što se provjerava tako da se za svaki stoti lot u standardnim kutijama izvrši vaganje.

(3) Standardnom ambalažom, u smislu ovog Pravilnika, smatraju se stiroporne i plastične kutije namijenjene prezentiranju proizvoda ribarstva.

ZAJEDNIČKE ODREDBE

Članak 12.

(1) Lot se smatra jednolikim ukoliko najviše 10% ukupne količine proizvoda ribarstva u lotu pripada kategoriji svježine ili veličine neposredno ispod ili iznad one koja je navedena na danom lotu ili standardnom pakiranju.

(2) Malim lotom smatra se lot koji sadrži do maksimalno 100 kg proizvoda ribarstva.

(3) Prvi kupac[2] je odgovoran za označavanje svakoga lota sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

PROIZVODI IZ UVOZA

Članak 13.

Proizvodi ribarstva uvezeni iz drugih zemalja, ne dovodeći u pitanje članak 2. ovoga Pravilnika, mogu se prezentirati samo u pakiranjima na kojima su vidljivo i čitko označene sljedeći podaci:

– zemlja podrijetla, ispisana hrvatskim jezikom, latiničnim pismom veličine najmanje 20 mm,

– latinski naziv proizvoda i njegov trgovački naziv,

– prezentiranje,

– kategorije svježine i veličine,

– neto masa u kilogramima proizvoda u pakovanju,

– datum ocjenjivanja i datum otpreme,

– ime i adresa pošiljatelja.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Dodaci I. do III. tiskani su u prilogu ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o kvaliteti riba, rakova, školjkaša, morskih ježeva, žaba, kornjača i puževa i njihovih proizvoda (»Narodne novine«, br. 53/91 i 158/03) koje se odnose na morsku ribu, rakove, školjkaše i morske ježeve.

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. listopada 2009. godine.

Klasa: NP 080-01/08-01/134

Urbroj: 525-08-2-0339/09-12

Zagreb, 1. lipnja 2009.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

DODATAK I

OCJENA SVJEŽINE

Razredi utvrđeni u ovom Dodatku primjenjuju se na sljedeće proizvode ili skupine proizvoda, pozivanjem na kriterije za procjenu koji su specifični za svakog od njih.

A. Bijela riba

Bakalarka, bakalar, crni bakalar, kolja, škarpina, pišmolj, morski manjić, oslić, grboglavka, grdobina, ugotica i vrsta Trisopterus luscus, bukva, gira oblica, ugor, lastavica, cipal, iverak zlatopjeg, patarača oštronoska, list, iverak, limanda, zmijičnjak repaš.

B. Plava riba

Albakor ili tunj dugokrilac, plavoperajna tuna, velikooka tuna, ugotica pučinka, haringa, srdele, skuša, šarun, inćun, papalina.

C. Hrskavičnjače

Morski pas kostelj i mačka bljedica, raža.

D. Glavonošci

Sipe.

E. Rakovi

1. Kozice,

2. Škamp.

A. BIJELA RIBA

Kriteriji

Kategorija svježine

Nedopušteno

Ekstra

A

B

Koža

Sjajna, iridescentni pigment (osim za škarpinu) ili opalescentan; bez bljedila

Pigmentacija svijetla, ali ne sasvim sjajna

Pigmentacija koja postaje blijeda i bez sjaja

Pigmentacija bez sjaja (1)

Kožna sluz

Vodenasta, prozirna

Pomalo mutna

Mliječnobijela

žućkasto siva, tamna sluz

Oko

Konveksno (izbočeno); crna, sjajna zjenica; prozirna rožnica

Konveksno i pomalo utonulo; crna zjenica bez sjaja; pomalo opalescentna rožnica

Ravno; opalescentna rožnica; mutna zjenica

Konkavno u sredini; siva zjenica; mliječnobijela rožnica (1)

Škrge

Sjajne boje; bez sluzi

Slabije obojene; prozirna sluz

Smeđe/sive postaju blijede; gusta, tamna sluz

Žućkaste; mliječnobijela sluz (1)

Potrbušnica
(kod ribe bez utrobe)

Glatka; sjajna; teško se odvaja od mesa

Pomalo mutna; može se odvojiti od mesa

Posuta mrljama; lako se odvaja od mesa

Ne prianja (1)

Miris škrga i trbušne šupljine – bijela riba osim iverka zlatopjega

Miriše po morskoj travi

Nema mirisa morske trave; neutralan miris

Fermentiran; pomalo kiseo

Kiseo (1)

– iverak zlatopjeg

Svježe uljevit; paprenast; zemljast miris

Uljevit; po morskoj travi ili pomalo slatkast

Uljevit; fermentiran; ustajao, pomalo užegao

Kiseo

Meso

Čvrsto i elastično; glatka površina(2)

Manje elastično

Pomalo mekano (mlitavo), manje elastično; površina mutna i poput voska (baršunasta)

Mekano (mlitavo) (1); ljuske se lako odvajaju od kože, površina prilično naborana

Dodatni kriteriji za grdobinu bez glave

Krvne žile (trbušni mišići)

Oštrih linija i svijetlo crvene

Oštre linije; tamnija krv

Difuzne i smeđe

Potpuno (1) difuzne, smeđe i žućkasto meso

(1) Ili u uznapredovanom stadiju propadanja.

(2) Svježa riba prije početka mrtvačke ukočenosti nije čvrsta i elastična, ali se ipak ocjenjuje kao Ekstra kategorija.

B. PLAVA RIBA

Kriteriji

Kategorija svježine

Nedopušteno

Ekstra

A

B

Koža (2)

Sjajna pigmentacija, sjajne, svijetleće iridescentne boje; jasna razlika između leđnih i srednjih površina

Gubitak sjaja; mutnije boje; manja razlika između leđnih i trbušnih površina

Mutne, blijede boje bez sjaja; pri savijanju ribe koža se bora

Vrlo mutna pigmentacija; koža se odvaja od mesa(2)

Kožna sluz

Vodenasta, prozirna

Pomalo mutna

Mliječnobijela

Žućkastosiva, tamna sluz(2)

Kompaktnost mesa (1)

Vrlo čvrsto, kruto

Relativno kruto, čvrsto

Pomalo mekano

Mekano (mlitavo)(2)

Škržni
poklopci

Srebrnasti

Srebrnasti, pomalo crveni ili smeđi

Smeđkasto i obimno istjecanje krvi iz žila

Žućkasti (2)

Oko

Konveksno, izbočeno; plavo-crna sjajna zjenica, proziran »kapak«

Konveksno i pomalo utonulo; tamna zjenica; pomalo opalescentna rožnica

Ravno; zamućena zjenica; istjecanje krvi oko oka

Konkavno u sredini; siva zjenica; mliječnobijela rožnica(2)

Škrge (1)

Jednolično tamnocrvene do ljubičaste. Bez sluzi

Manje sjajne boje, bljeđe na rubovima. Prozirna sluz

Stvara se gusta sluz, mutna i blijeda

Žućkaste; mliječnobijela sluz(2)

Miris škrga

Po svježoj morskoj travi; po jodu

Nema mirisa morske trave. Neutralan miris

Pomalo sumporast (3), po masti, po užegloj slanini ili pokvarenom voću

Trulo, kiselo(2)

(1) Za haringu i skušu očuvanu u hladnoj morskoj vodi (ohlađenoj ledom ili ohlađenoj mehaničkim sredstvima) primjenjuju se sljedeće kategorije svježine:

– kriterij A primjenjuje se za kategorije Ekstra i A.

(2) Ili u uznapredovanom stadiju propadanja.

(3) Riba ohlađena na ledu prvo postane užegla pa ustajala, a riba čuvana u hladnoj morskoj vodi prvo postane ustajala pa užegla.

C. HRSKAVIČNJAČE

Kriteriji

Kategorija svježine

Nedopušteno

Ekstra

A

B

Oko

Konveksno, vrlo sjajno i iridescentno; male zjenice

Konveksno i pomalo utonulo; gubitak sjaja i iridescencije, ovalne zjenice

Ravno, mutno

Konkavno i žućkasto (1)

Izgled

Mrtvačka ukočenost ili djelomična ukočenost prisutna; mala količina prozirne sluzi prisutna na koži

Nakon stadija ukočenosti; na koži nema sluzi i osobito u ustima i na škržnim otvorima

Malo sluzi u ustima i na škržnim otvorima; pomalo ravna čeljust

Velike količine sluzi u ustima i na škržnim otvorima (1)

Miris

Miris po morskoj travi

Bez mirisa ili vrlo lagan ustajali miris, ali ne na amonijak

Lagan miris amonijaka; kiseo

Snažan miris po amonijaku

Posebni ili dodatni kriteriji za ražu

Ekstra

A

B

Nedopušteno

Koža

Sjajna, iridescentna i blistava pigmentacija, vodenasta sluz

Sjajna pigmentacija, vodenasta sluz

Pigmentacija postaje blijeda i mutna, neprozirna sluz

Blijeda, naborana koža, gusta sluz

Struktura mesa

Čvrsto i elastično

Čvrsto

Mekano

Mlitavo

Izgled

Rub peraja napola proziran i savijen

Krute peraje

Mekane

Klonule

Trbuh

Bijel i sjajan, sa pomalo svijetlo ljubičastim rubom oko peraja

Bijel i sjajan, s crvenim mrljama samo oko peraja

Bijel i mutan, s brojnim crvenim ili žutim mrljama

Trbušne crvene mrlje su žute do zelenkaste i na samom tijelu

(1) Ili u uznapredovanom stadiju propadanja.

D. GLAVONOŠCI

Kriteriji

Kategorija svježine

Ekstra

A

B

Koža

Sjajna pigmentacija, koža priljubljena uz meso

Mutna pigmentacija; koža priljubljena uz meso

Blijeda; lako se odvaja od mesa

Meso

Vrlo čvrsto; biserno bijelo

Čvrsto; vapnenasto bijelo

Pomalo mekano; ružičasto bijelo ili pomalo žućkasto

Krakovi

Otporni na uklanjanje

Otporni na uklanjanje

Lakše se uklanjaju

Miris

Svježi; po morskoj travi

Slab miris ili bez mirisa

Miris po tinti

E. RAKOVI

1. Kozice

Kriteriji

Kategorija svježine

Ekstra

A

Minimalni zahtjevi

– površina oklopa: vlažna i sjajna

– kozice moraju ispadati pojedinačno kada se prenose iz jednog spremnika u drugi

– meso ne smije imati nikakav strani miris

– kozice ne smiju imati pijesak, sluz ili bilo kakvo drugo strano tijelo

Isto kao i za kategoriju Ekstra

Izgled:

1. kozica s oklopom

Jasna crvenkastoružičasta boja s malim bijelim pjegama; na prsnom dijelu oklopa prevladava svijetla boja

– Boja varira od pomalo isprane crvenkasto-ružičaste do plavkasto-crvene s bijelim pjegama; prsni dio oklopa trebao bi biti svijetle boje koja kreće prema sivoj

2. dubokomorska kozica

Jednoliko ružičasta

– Ružičasta, glava postupno može početi crniti

Stanje mesa tijekom i nakon skidanja oklopa

– Skida se lako, uz tehnički neizbježan gubitak mesa

– Čvrsto, ali ne tvrdo

– Skida se malo teže, uz manje gubitke mesa

– Manje čvrsto, pomalo tvrdo

Fragmenti

Dozvoljeni povremeni fragmenti kozica

Dozvoljena manja količina fragmenata kozica

Miris

Po svježoj morskoj travi, pomalo slatkast miris

Kiselkast; nema mirisa morske trave

2. Škamp

Kriteriji

Kategorija svježine

Ekstra

A

B

Oklop

Blijedoružičast ili ružičast do narančasto-crven

Blijedoružičast ili ružičast do narančasto-crven; bez crnih točki

Pomalo blijed; malo crnih točki i sive boje, posebno na oklopu i između repnih kolutića

Oko i škrge

Sjajne crne oči; ružičaste škrge

Oči mutne i sive/crne; sivkaste škrge

Škrge tamnosive ili malo zelenkaste boje na leđnoj površini oklopa

Miris

Karakterističan blagi miris po školjkašima

Nema karakterističnog mirisa po školjkašima. Nema mirisa po amonijaku

Pomalo kiseo

Tijelo (rep)

Napola prozirno i plave boje koja prelazi u bijelu

Nije napola prozirno, ali nije izblijeđeno

Izgleda neprozirno i mutno

DODATAK II

KATEGORIJE VELIČINE

Vrsta

Veličina

Kg/riba(1)

Broj riba/kg (2)

Atlantska haringa (Clupea harengus)

1

2

3

4

5

6

7

8

0,250 i više

0,125 do 0,250

0,085 do 0,125

0,057 do 0,085

0,031 do 0,057

0,023 do 0,031

0,014 do 0,023

0,010 do 0,014

4 ili manje

5 do 8

9 do 11

12 do 17

18 do 32

33 do 44

45 do 70

71 do 100

Srdela
(Sardina pilchardus)

1

2

3

4

0,067 i više

0,042 do 0,067

0,028 do 0,042

0,015 do 0,028

15 ili manje

16 do 24

25 do 35

36 do 91

Morska mačka (Scyliorhinus spp.)

1

2

3

2 i više

1 do 2

0,5 do 1

-

Morski pas kostelj (Squalus acanthias)

1

2

3

2,2 i više

1 do 2,2

0,5 do 1

-

Škarpina
(Sebastes spp.)

1

2

3

2 i više

0,6 do 2

0,35 do 0,6

-

Bakalar
(Gadus morhua)

1

2

3

4

5

7 i više

4 do 7

2 do 4

1 do 2

0,3 do 1

-

Crni bakalar, koljuška (Pollachius virens)

1

2

3

4

5 i više

3 do 5

1,5 do 3

0,3 do 1,5

-

Bakalarka
(Melanogrammus aeglefinus)

1

2

3

4

1 i više

0,57 do 1

0,37 do 0,57

0,17 do 0,37

-

Pišmolj, molet
(Merlangius merlangus)

1

2

3

4

0,5 i više

0,35 do 0,5

0,25 do 0,35

0,11 do 0,25

-

Morski manjić
(Molva spp.)

1

2

3

5 i više

3 do 5

1,2 do 3

-

Skuša Scomber scombrus iz Sredozemlja

1

2

3

0,5 i više

0,2 do 0,5

0,08 do 0,2

50 ili manje

51 do 125

126 do 325

Plavica, lokarda Scomber japonicus

1

2

3

4

0,5 i više

0,25 do 0,5

0,14 do 0,25

0,05 do 0,14

-

Inćun (Engraulis spp.)

1

2

3

4

0,033 i više

0,020 do 0,033

0,012 do 0,020

0,008 do 0,012

30 ili manje

31 do 50

51 do 83

84 do 125

Iverak zlatopjeg
(Pleuronectes platessa)

1

2

3

4

0,6 i više

0,4 do 0,6

0,3 do 0,4

0,15 do 0,3

Oslić
(Merluccius merluccius)

1

2

3

4

5

2,5 i više

1,2 do 2,5

0,6 do 1,2

0,28 do 0,6

0,15 do 0,28

-

Patarača oštronska (Lepidorhombus spp.)

1

2

3

4

0,45 i više

0,25 do 0,45

0,20 do 0,25

0,05 do 0,20

-

Grboglavka, lančeska (Brama spp.)

1

2

0,8 i više

0,2 do 0,8

-

Grdobina
(Lophius spp.)

Neočišćena, bez utrobe

1

2

3

4

5

8 i više

4 do 8

2 do 4

1 do 2

0,5 do 1

-

Grdobina
(Lophius spp.)

Bez glave

1

2

3

4

5

4 i više

2 do 4

1 do 2

0,5 do 1

0,2 do 0,5

-

Iverak
(Limanda limanda)

1

2

0,25 i više

0,13 do 0,25

-

Limanda
(Microstomus kitt)

1

2

3

0,6 i više

0,35 do 0,6

0,18 do 0,35

-

Albakor ili tunj dugokrilac (Thunnus alalunga)

1

2

4 i više

1,5 do 4

-

Plavoperajna tuna (Thunnus thynnus)

1

2

3

4

5

70 i više

50 do 70

25 do 50

10 do 25

6,4 do 10

-

Velikooka tuna (Thunnus obesus)

1

2

10 i više

3,2 do 10

-

Kolja
(Pollachius pollachius)

1

2

3

4

5 i više

3 do 5

1,5 do 3

0,3 do 1,5

-

Ugotica pučinka, pišmolj (Micromesistius poutassou ili Gadus poutassou)

1

2

3

4

-

7 ili manje

8 do 14

15 do 25

26 do 30

Ugotica
(Trisopterus minutus) i Trisopterus luscus

1

2

3

4

0,4 i više

0,25 do 0,4

0,125 do 0,25

0,05 do 0,125

-

Bukva (Boops boops)

1

2

3

-

5 ili manje

6 do 31

32 do 70

Gira oblica
(Maena smaris)

1

2

3

-

20 ili manje

21 do 40

41 do 90

Ugor (Conger conger)

1

2

3

7 i više

5 do 7

0,5 do 5

-

Lastavica balavica (Trigla spp.)

1

2

3

4

1 i više

0,4 do 1

0,2 do 0,4

0,06 do 0,2

-

Ostale lastavice

1

2

0,25 i više

0,2 — 0,25

Šarun, šnjur
(Trachurus spp.)

1

2

3

4

5

0,6 i više

0,4 do 0,6

0,2 do 0,4

0,08 do 0,2

0,02 do 0,08

-

Cipal (Mugil spp.)

1

2

3

4

1 i više

0,5 do 1

0,2 do 0,5

0,1 do 0,2

-

Raža (Raja spp.)

1

2

3

4

5 i više

3 do 5

1 do 3

0,3 do 1

-

Raža (krila)

1

2

3 i više

0,5 do 3

-

Iverak
(Platichthys flesus)

1

2

Više od 0,3

0,2 do 0,3

-

List (Solea spp.)

1

2

3

4

5

0,5 i više

0,33 do 0,5

0,25 do 0,35

0,2 do 0,25

0,12 do 0,2

-

Zmijičnjak repaš
(Lepidopus caudatus)

1

2

3

4

3 i više

2 do 3

1 do 2

0,5 do 1

-

Aphanopus carbo

1

2

3 i više

0,5 do 3

-

Sipa (Sepia officinalis i Rossia macrosoma)

1

2

3

0,5 i više

0,3 do 0,5

0,1 do 0,3

-

Škamp (Nephrops norvegicus)

1

2

3

4

-

20 i manje

21 do 30

31 do 40

preko 40

Škamp – repovi

1

2

3

4

-

60 i manje

61 do 120

121 do 180

više od 180

Kozica pjeskulja (Crangon crangon)

račić Pandalus borealis svježi ili ohlađeni

1

2

Jedna veličina

6,8 mm i više (3)

6,5 mm i više

-

-

-

250 i manje

Račić Pandalus borealis kuhan u vodi ili na pari

1

2

-

160 i manje

161 do 250

Rakovica bramburač (Cancer pagurus)

1

2

16 cm i više (4)

13 do 16 cm

-

Jakovljeva kapica (Pecten maximus)

Puž Buccinum undatum

jedna veličina

jedna veličina

10 cm i više (4)

4,5 cm i više (4)

-

Trlja od blata i trlja od kamena

(Mullus surmuletus, Mullus barbatus)

1

2

3

500 g i više

200 g do 500 g

18 g do 200 g

-

Kantar, sivac (Spondyliosoma cantharus)

1

2

3

4

800 g i više

500 g do 800 g

300 g do 500 g

180 g do 300 g

-

Papalina

(Sprattus sprattus)

1

0,004 i više

250 ili manje

(1) Razdioba težine odnosi se na ribu od niže granice do više, isključujući višu granicu

(2) Za skušu obje vrste, broj ribe/25 kg

(3) Širina ljušture

(4) Širina ljušture u najširem dijelu

DODATAK III

KATEGORIJE VELIČINE ZA DOMAĆE TRŽIŠTE

Vrsta ribe

Kategorija

Inćun (Engraulis encrasicholus)

1. ≤45 kom/kg

2. 46-60 kom/kg

3. >60 kom/kg

Iglica (Belone belone)

1. ≤10 kom/kg

2. >10 kom/kg

3. -

Papalina (Sprattus sprattus)

1. ≤80 kom/kg

2. 81-100 kom/kg

3. >100 kom/kg

Plavica, lokarda (Scomber japonicus)

1. ≤12 kom/kg

2. 13-22 kom/kg

3. >22 kom/kg

Skuša (Scomber scombrus)

1. ≤12 kom/kg

2. 13-22 kom/kg

3. >22 kom/kg

Srdela (Sardina pilchardus)

1. ≤36 kom/kg

2. 37-45 kom/kg

3. >45 kom/kg

Šarun, šnjur (Trachurus spp.)

1. ≤12 kom/kg

2. 13-22 kom/kg

3. >22 kom/kg

Luc (Euthynus alletteratus)

1. Bez obzira na masu

2. -

3. -

Palamida (Sarda spp.)

1. >1,5 kg

2. ≤1,5 kg

3. -

Rumbac, trup (Auxis thazard)

1. Bez obzira na masu

2. -

3. -

Tunj (Thunnus spp.)

1. > 30 kg

2. -

3. -

Gof, orhan (Seriola dumerilli)

1. Bez obzira na masu

2. -

3. -

Arbun, rumenac (Pagellus erythrinus)

1. >0,25 kg

2. 0,15-0,25 kg

3. 0,08-0,15 kg

Bukva (Boops boops)

1. ≤12 kom/kg

2. 13-22 kom/kg

3. >22 kom/kg

Gira oblica (Maena smaris)

1. ≤40 kom/kg

2. >40 kom/kg

3. -

Lastavice, kokoti (Triglidae)

1. >0,50 kg

2. 0,15-0,50 kg

3. ≤0,15 kg

Listovi (Soleidae)

1. >0,20 kg

2. 0,10-0,20 kg

3. ≤0,10 kg

Oslić (Gadidae)

1. >0,25 kg

2. 0,15-0,25 kg

3. -

Ovčica (Pagelus mormyrus)

1. >0,20 kg

2. 0,10-0,20 kg

3. -

Salpa (Sarpa salpa)

1. >0,20 kg

2. 0,10-0,20 kg

3. -

Škrpina (Scorpaena spp.)

1. >0,25 kg

2. -

3. -

Trlja od kamena (Mullus surmuletus)

1. >0,20 kg

2. 0,10-0,20 kg

3. ≤0,10 kg

Trlja od mulja (Mullus barbatus)

1. >0,10 kg

2. 0,04-0,10 kg

3. -

Ugor (Conger conger)

1. >1kg

2. 0,5-1 kg

3. -

Ušata (Oblada melanura)

1. >0,20 kg

2. 0,10-0,20 kg

3. 0,05-10 kg

Zubatac (Dentex spp.)

1. >0,30 kg

2. -

3. -

Cipal (Mugilidae)

1. >0,10 kg

2. 0,10-0,25 kg

3. 0,06-0,19 kg

Kostelj (Squalidae)

1. >2 kg

2. 0,5-2 kg

3. ≤0,5

Raža (Rajidae)

1. >1 kg

2. 0,50- 1 kg

3. -

Vrsta glavonožaca

Kategorija (kg)

Hobotnica (Octopus vulgaris)

1. >1

2. -

Lignja (Loligo spp.)

1. >0,10

2. 0,05-0,10

Sipa (Sepia officinalis)

1. >0,10

2. -

Vrsta rakova

Kategorija (kg)

Rakovica (Maja squinado), muški

1. >0,75

2. ≤0,75

3. -

Rakovica (Maja squinado), ženski

1. >0,40

2. ≤0,40

3. -

Kozica (Penaeus spp.)

1. >0,10

2. ≤0,10

3. -

Škamp (Nephrops norvegicus)

1. >0,04

2. <0,04

3. -

Vrsta školjkaša

Kategorija

Kamenica (Ostrea edulis)

1. 8-12 kom/kg

2. 13-16 kom/kg

3. 17-20 kom/kg

4. >20 kom/kg

Dagnja (Mytilus galloprovincialis)

1. >7 cm

2. 5-7 cm

3. 3-5 cm

4. -

[1] Stavljanje na tržište ne podrazumijeva prodaju malih količina proizvoda ribarstva trgovcima na malo ili izravno potrošačima sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu stavljanja u promet riba i drugih morskih organizama (»Narodne novine«, br. 154/08).

[2]Prvim kupcem smatra se fizička ili pravna osoba, koja obavlja djelatnost veleprodaje, maloprodaje, prerade i/ili skladištenja ribe sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu stavljanja u promet riba i drugih morskih organizama (»Narodne novine«, br. 154/08).