Pravilnika o sastavu, djelokrugu i načinu rada povjerenstva za sredstva za zaštitu bilja i ostatke sredstava za zaštitu bilja

NN 67/2009 (10.6.2009.), Pravilnika o sastavu, djelokrugu i načinu rada povjerenstva za sredstva za zaštitu bilja i ostatke sredstava za zaštitu bilja

67 10.06.2009 Pravilnika o sastavu, djelokrugu i načinu rada povjerenstva za sredstva za zaštitu bilja i ostatke sredstava za zaštitu bilja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1603

Na temelju članka 20. stavka 5. Zakona o sredstvima za zaštitu bilja (»Narodne novine«, br. 70/05), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, uz suglasnost ministra zdravstva i socijalne skrbi i ministra zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donosi

PRAVILNIK

O SASTAVU, DJELOKRUGU I NAČINU RADA POVJERENSTVA ZA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA I OSTATKE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuje sastav, djelokrug i način rada Povjerenstva za sredstva za zaštitu bilja i ostatke sredstava za zaštitu bilja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Sastav Povjerenstva i način imenovanja

Članak 2.

(1) Članovi Povjerenstva imenuju se iz redova znanstvenih i stručnih djelatnika iz područja poljoprivrede – biljnog zdravstva, šumarstva, vodnoga gospodarstva, zdravstva i zaštite okoliša.

(2) Ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: ministar) rješenjem imenuje članove Povjerenstva i zamjenike članova Povjerenstva na prijedlog čelnika središnjeg tijela državne uprave, znanstvene ili stručne institucije u kojoj je član i njegov zamjenik zaposlen.

(3) Povjerenstvo ima 9 (devet) članova i tajnika. Za svakog člana Povjerenstva te za tajnika imenuje se zamjenik.

(4) Po jedan član Povjerenstva i njegov zamjenik imenuje se iz sljedećih područja:

1. poljoprivrede – biljno zdravstvo – entomologija,

2. poljoprivrede – biljno zdravstvo – fitopatologija,

3. poljoprivrede – biljno zdravstvo – herbologija,

4. poljoprivrede – poljoprivredna mehanizacija – uređaji za primjenu sredstava za zaštitu bilja,

5. sigurnosti hrane – ostaci pesticida u hrani i hrani za životinje,

6. zdravstva – kemikalije,

7. vodnoga gospodarstva – zaštita voda od štetnih tvari (pesticida),

8. zaštite okoliša – gospodarenje opasnim otpadom,

9. šumarstva – zaštita šuma od štetnih organizama.

(5) Zamjenik se imenuje iz iste institucije i istog područja iz koje je imenovan član Povjerenstva.

(6) Tajnika Povjerenstva i zamjenika tajnika Povjerenstva imenuje ministar iz redova državnih službenika Ministarstava poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, iz uprave nadležne za registraciju sredstava za zaštitu bilja.

(7) Tajnik Povjerenstva ima status člana Povjerenstva.

Mandat članova Povjerenstva

Članak 3.

(1) Članovi Povjerenstva imenuju se na razdoblje od 4 (četiri) godine i mogu biti ponovno imenovani.

(2) Članovi Povjerenstva na prvom sastanku Povjerenstva biraju, između članova, predsjednika i zamjenika predsjednika na razdoblje od dvije godine.

(3) Članovi Povjerenstva mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka mandata u sljedećim slučajevima:

– na osobni zahtjev,

– opozivom na prijedlog predlagatelja,

– prestankom radnog odnosa imenovanog,

– drugim opravdanim razlogom kao što su neopravdani izostanci, dugoročna spriječenost, trajna nesposobnost, sukob interesa, kazneno djelo, smrt i sl.

Djelokrug rada Povjerenstva

Članak 4.

(1) Povjerenstvo je savjetodavno tijelo Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u području sredstava za zaštitu bilja i ostataka sredstava za zaštitu bilja i obavlja sljedeće poslove:

– razmatra probleme i pitanja, predlaže i daje stručna mišljenja iz područja sredstava za zaštitu bilja i ostataka sredstava za zaštitu bilja koja uređuje Zakon o sredstvima za zaštitu bilja i podzakonski propisi doneseni na temelju njega,

– obavlja i druge poslove i zadatke koje mu povjeri Ministarstvo u okviru djelokruga rada Povjerenstva.

(2) Povjerenstvo mora pri davanju prijedloga, mišljenja i odlučivanju uvažavati odredbe važećih propisa iz područja sredstava za zaštitu bilja i ostataka pesticida, drugih propisa, standarda EU-a i međunarodnih standarda te najnovijih znanstvenih i stručnih dostignuća i spoznaja kako bi se osigurao najniži stupanj rizika za zdravlje ljudi, životinja i onečišćenje okoliša.

(3) Povjerenstvo je u svom radu samostalno i neovisno.

Prava i obveze članova Povjerenstva

Članak 5.

(1) Predsjednik, tajnik i ostali članovi Povjerenstva imaju pravo i obvezu nazočiti sastancima Povjerenstva.

(2) Radom sastanka Povjerenstva rukovodi predsjednik Povjerenstva.

(3) Predsjednik Povjerenstva potpisuje mišljenja, prijedloge, i druge akte iz djelokruga rada Povjerenstva.

(4) Osobe iz stavka 1. ovoga članka obvezni su proučiti dostavljene materijale za sastanak, pripremiti se za raspravu o svakoj točki dnevnog reda, te sudjelovati u raspravi o pitanjima koja su na dnevnom redu sastanka Povjerenstva.

(5) U pojedinim slučajevima kada je potrebno pojedinačno mišljenje iz nekog područja, član Povjerenstva obvezan je u roku koji odredi nadležna uprava Ministarstva pripremiti stručno mišljenje i dostaviti Ministarstvu.

(6) Povjerenstvo odluke donosi glasovanjem o svakoj točki iz utvrđenog dnevnog reda sastanka Povjerenstva.

(7) Član Povjerenstva koji radi spriječenosti nije u mogućnosti nazočiti sastanku Povjerenstva, mora o tome obavijestiti tajnika Povjerenstva najkasnije 3 (tri) dana prije zakazanog sastanka Povjerenstva.

(8) Zamjenik predsjednika Povjerenstva zamjenjuje predsjednika Povjerenstva, zamjenik tajnika Povjerenstva zamjenjuje tajnika Povjerenstva a zamjenik člana Povjerenstva zamjenjuje člana Povjerenstva u slučaju njegove spriječenosti.

(9) Zamjenicima iz stavka 8. ovoga članka pripadaju ista prava i obveze kao i osobi koju zamjenjuje.

(10) Članovi Povjerenstva i nihovi zamjenici ne smiju biti u sukobu interesa s podnositeljima zahtjeva ili s pravnim i/ili fizičkim osobama koje proizvode ili se bave prometom sredstava za zaštitu bilja ili u sukobu interesa s djelokrugom rada Povjerenstva.

(11) Administrativne poslove i poslove koordinacije za potrebe rada Povjerenstva obavlja tajnik Povjerenstva.

Otvorenost za javnost

Članak 6.

(1) Sastanci Povjerenstva su u pravilu otvoreni za javnost.

(2) Povjerenstvo može odlučiti da se pojedine točke dnevnog reda rasprave bez prisutnosti javnosti.

(3) Informacije u svezi rada Povjerenstva daje Ministarstvo.

Pozivanje stručnjaka

Članak 7.

(1) Na sastanak Povjerenstva se prema potrebi mogu pozvati stručne osobe koje nisu članovi Povjerenstva, predstavnici udruga, ustanova i drugih tijela radi traženja stručnog mišljenja o pitanjima iz djelokruga rada Povjerenstva.

(2) Prema potrebi, na sastanke Povjerenstva pozivaju se ocjenjivači iz Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo i Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada te stručnjaci iz područja ostataka pesticida Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

(3) Pozvani stručnjaci prisustvuju sastanku Povjerenstva samo tijekom točke dnevnog reda za koju su pozvani i nemaju pravo glasa.

Sazivanje sastanka

Članak 8.

(1) Sastanak Povjerenstva saziva predsjednik Povjerenstva na prijedlog Ministarstva.

(2) Sastanci Povjerenstva u pravilu se održavaju u prostorijama Ministarstva.

(3) Sastanak Povjerenstva održava se prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje.

(4) U pojedinim slučajevima kada je potrebno pojedinačno mišljenje iz nekog područja, radi žurnosti rješavanja predmetnog pitanja neće se sazivati sastanak Povjerenstva. Tajnik Povjerenstva proslijedit će predmetno pitanje onom članu Povjerenstva na čije područje se pitanje odnosi. Član Povjerenstva obvezan je postupiti u skladu s člankom 5. stavkom 5. ovoga Pravilnika.

Poziv na sastanak

Članak 9.

(1) Poziv na sastanak Povjerenstva, dnevni red i materijali bitni za odlučivanje na sastanku moraju se dostaviti svim članovima i zamjenicima Povjerenstva najkasnije 20 (dvadeset) dana prije dana određenog za održavanje sastanka Povjerenstva.

(2) Poziv, dnevni red i materijali za sastanak Povjerenstva dostavljaju se elektroničkom poštom.

(3) U pozivu se obvezno naznačuje datum, vrijeme i mjesto održavanja sastanka.

(4) Iznimno, u slučaju žurnosti može se sazvati sastanak Povjerenstva bez dostave materijala.

(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka dnevni red predložit će se na sastanku i predočiti potreban materijal.

Potvrda dolaska na sastanak

Članak 10.

(1) Nakon zaprimljenog poziva za sastanak Povjerenstva svaki član Povjerenstva provjerava svoju raspoloživost. Ako je u mogućnosti nazočiti sastanku Povjerenstva mora poslati potvrdu svoga dolaska tajniku Povjerenstva elektroničkom poštom u roku od 8 (osam) dana od zaprimljenog poziva.

(2) U slučaju nemogućnosti dolaska ili sumnje u mogućnost dolaska član Povjerenstva obvezan je obavijestiti tajnika Povjerenstva i svoga zamjenika elektroničkom poštom u roku iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Zamjenik člana Povjerenstva obvezan je poslati potvrdu svoga dolaska tajniku Povjerenstva elektroničkom poštom u roku od 5 (pet) dana nakon obavijesti člana Povjerenstava o nemogućnosti dolaska.

(4) Član Povjerenstva ili njegov zamjenik koji je potvrdio dolazak na sastanak Povjerenstva u slučaju izvanredne spriječenosti dolaska na sastanak Povjerenstva, mora o tome obavijestiti tajnika Povjerenstva.

Dnevni red

Članak 11.

(1) Dnevni red predlaže predsjednik Povjerenstva u dogovoru s Ministarstvom.

(2) Prijedlog točke dnevnoga reda može predložiti i član Povjerenstva ili ostale zainteresirane strane.

(3) Prijedlozi iz stavka 2. ovoga članka moraju biti dostavljeni tajniku Povjerenstva prije slanja poziva za sastanak Povjerenstva.

(4) Iznimno od odredbe stavka 1., 2. i 3. ovoga članka, točka dnevnog reda može se predložiti i na sastanku Povjerenstva prije utvrđivanja dnevnog reda, kao izvanredna točka.

(5) Točke dnevnog reda moraju biti iz djelokruga rada Povjerenstva.

(6) Predloženi dnevni red utvrđuje se na sastanku Povjerenstva većinom glasova nazočnih članova Povjerenstva.

Sastanak Povjerenstva

Članak 12.

(1) Sastanak Povjerenstva se može održati ako je nazočno najmanje 7 (sedam) članova Povjerenstva.

(2) Predsjednik Povjerenstva obvezan je prije otvaranja sastanka utvrditi jesu li ispunjeni uvjeti za održavanje sastanka.

(3) Predsjednik Povjerenstva otvara sastanak Povjerenstva i upoznaje članove Povjerenstva s predloženim dnevnim redom. Nakon usvajanja predloženog dnevnog reda Povjerenstvo započinje s radom.

(4) Na početku sastanka usvaja se zapisnik s prošlog sastanka. O primjedbama na zapisnik odlučuje Povjerenstvo. Usvojene primjedbe unose se u zapisnik. Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik Povjerenstva i tajnik Povjerenstva.

(5) O svakoj točki dnevnoga reda predsjednik Povjerenstva podnosi uvodno izlaganje, daje riječ članovima Povjerenstva, ako je potrebno drugim nazočnima, zaključuje raspravu i predlaže zaključke o svakoj točki dnevnog reda.

(6) Osoba koja dobije riječ mora se u izlaganju pridržavati predmeta točke dnevnog reda. U protivnom, predsjednik Povjerenstva će takvu osobu prvo opomenuti, a ako se govornik niti nakon opomene ne bude pridržavao predmeta točke predsjednik Povjerenstva će ga prekinuti i oduzeti riječ.

(7) Nakon završene rasprave po pojedinoj točki dnevnog reda predsjednik Povjerenstva poziva članove Povjerenstva da donesu odluku glasovanjem.

(8) Glasovanje je javno. Svi članovi Povjerenstva ravnopravni su u glasovanju.

(9) Zaključci o pojedinim točkama dnevnog reda sastanaka donose se većinom glasova svih nazočnih članova Povjerenstva.

(10) Predsjednik Povjerenstva utvrđuje rezultate glasovanja.

(11) Povjerenstvo može tijekom rasprave po pojedinoj točki dnevnoga reda ocijeniti da se na temelju iznijetih činjenica ne može odlučivati, te može zatražiti dodatno obrazloženje, podatke ili odrediti da će se o točki odlučivati na sljedećom sastanku Povjerenstva. Povjerenstvo može predložiti stručnjake iz pojedinog područja u svrhu pomoći pri rješavanja pojedinog problema iz djelokruga rada Povjerenstva.

(12) Predsjednik Povjerenstva može iz opravdanih razloga prekinuti ili odgoditi sastanak Povjerenstva, o čemu daje obrazloženje.

(13) Kad se dnevni red iscrpi, predsjednik Povjerenstva zaključuje sastanak.

Povjerljivost

Članak 13.

(1) Tajnik Povjerenstva obvezan je upoznati članove Povjerenstva i ostale prisutne ako tijekom rasprave o pojedinom pitanju postoje ili se koriste podaci koji predstavljaju službenu ili poslovnu tajnu ili se neki podatak smatra povjerljivim.

(2) Na sastanku Povjerenstva ne smiju se koristiti podaci i dokumentacija koji su dostavljeni nadležnoj upravi Ministarstva u postupku registracije sredstva za zaštitu bilja ako su ti podaci označeni kao povjerljivi i ako je povjerljivost tih podataka zakonski opravdana.

(3) Članovi Povjerenstva i ostali prisutni na sastanku Povjerenstva obvezni su čuvati kao tajnu podatke koje saznaju tijekom sastanka Povjerenstva a koji se smatraju službenom ili poslovnom tajnom.

Zapisnik

Članak 14.

(1) Na svakom sastanku Povjerenstva vodi se zapisnik. Zapisnik vodi tajnik Povjerenstva.

(2) Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu Povjerenstva, a naročito:

– redni broj sastanka Povjerenstva,

– datum i mjesto održavanja Povjerenstva,

– imena i prezimena nazočnih članova Povjerenstva s naznakom institucije iz koje član dolazi,

– imena i prezimena drugih nazočnih s naznakom institucije iz koje dolaze,

– vrijeme početka i završetka sastanka Povjerenstva,

– utvrđeni dnevni red,

– donijete odluke o svakoj točki dnevnoga reda s rezultatima glasovanja,

– imena i prezimena prisutnih koji su sudjelovali u raspravi i bitan sadržaj rasprave,

– druge potrebne podatke.

(3) Svaki član Povjerenstva može zahtijevati da se u zapisnik unese njegovo izdvojeno mišljenje.

(4) Zapisnik se izrađuje u pravilu u roku od 8 (osam) dana po održavanju sastanka Povjerenstva.

(5) Zapisnik potpisuje tajnik i predsjednik Povjerenstva. Zapisnik se dostavlja s pozivom za sljedeći sastanak Povjerenstva svim članovima Povjerenstva, a usvaja se na sjednici Povjerenstva.

(6) Izvornik zapisnika, kao i materijali sa sastanka, čuvaju se 5 (pet) godina u Ministarstvu.

Naknada za rad Povjerenstva

Članak 15.

(1) Članovima Povjerenstva pripada naknada za sudjelovanje u radu Povjerenstva u visini koju odredi ministar.

(2) Naknada se isplaćuje na temelju evidencije o nazočnosti na sastancima Povjerenstva i zapisnika sa sastanka Povjerenstva.

Stupanje na snagu

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: NP 011-02/09-01/133
Urbroj: 525-02-2-0018/09-1
Zagreb, 28. svibnja 2009.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.