Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja upisnika obavljanja geodetske djelatnosti

NN 67/2009 (10.6.2009.), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja upisnika obavljanja geodetske djelatnosti

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

1611

Na temelju odredbe članka 90. stavak 2. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (»Narodne novine« br. 152/2008) ravnatelj Državne geodetske uprave, donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA UPISNIKA OBAVLJANJA GEODETSKE DJELATNOSTI

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se propisuje sadržaj i način vođenja Upisnika obavljanja geodetske djelatnosti (u daljnjem tekstu: Upisnik) za koju je pravna osoba registrirana za obavljanje stručnih geodetskih poslova, ovlašteni inženjer geodezije koji stručne geodetske poslove obavlja samostalno u uredu ovlaštenog inženjera geodezije ili u zajedničkom geodetskom uredu (u daljnjem tekstu: ovlaštena osoba), kao i fizička osoba iz članka 93. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (u daljnjem tekstu: Zakon), dobila suglasnost Državne geodetske uprave.

Članak 2.

Sadržaj Upisnika prikazuje obrazac koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

Upisnik, ovisno o suglasnosti koju je ovlaštena osoba dobila temeljem odredbe članka 10. stavak 1. Zakona, sadrži podatke iz obrasca koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (Prilog I, II i III). Obrazac je dimenzija 29,7 x 21 cm.

Članak 4.

Način upisa podataka u Upisnik:

1. Na prvoj stranici Upisnika upisuje se kalendarska godina za koju se Upisnik vodi, naziv i sjedište pravne osobe, ureda ovlaštenog inženjera geodezije ili fizičke osobe – obrtnika, koja ima suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje stručnih geodetskih poslova, te pečat.

2. Način upisa podataka u tablicu:

1. kolona – redni broj upisa (daje se u rastućem nizu unutar godine za koju se vodi upisnik)

2. kolona – vrsta djelatnosti (upisuju se djelatnosti iz članka 9. stavaka 1. i 2. ili članka 93. Zakona)

3. kolona – ime i prezime, odnosno naziv naručitelja te adresa odnosno sjedište naručitelja, OIB (upisuje se ime i prezime, odnosno naziv fizičke ili pravne osobe naručitelja, te adresa odnosno sjedište naručitelja i osobni identifikacijski broj naručitelja. Do dodjeljivanja OIB-a odnosno stupanja na snagu obvezne primjene OIB-a isti se ne upisuje)

4. kolona – datum ugovaranja posla (upisuje se datum ugovaranja posla (sklapanja ugovora, narudžbe i sl.))

5. kolona – klasa zaprimljenog predmeta (upisuje se klasifikacijska oznaka zaprimljenog predmeta (posla) dodijeljena od strane nadležnog tijela. Ukoliko izvršeni posao ne podliježe pregledu i ovjeri, polje se ostavlja prazno)

6. kolona – datum podnošenja zahtjeva za pregled i potvrđivanje (upisuje se datum podnošenja zahtjeva za pregled i potvrđivanje izvršenog posla nadležnom tijelu. Ukoliko izvršeni posao ne podliježe pregledu i potvrđivanju od strane nadležnog tijela, polje se ostavlja prazno)

7. kolona – datum potvrđivanja posla (upisuje se datum potvrđivanja posla od strane nadležnog tijela. Ukoliko izvršeni posao ne podliježe potvrđivanju od strane nadležnog tijela, polje se ostavlja prazno)

8. kolona – datum predaje posla naručitelju (upisuje se datum kad je naručitelj preuzeo izvršeni posao)

9. kolona – ime i prezime odgovorne osobe koja je izvršila upis (upisuje se ime i prezime odgovorne osobe iz članka 5. ovog Pravilnika koja je izvršila upis u Upisnik).

Ovlaštena osoba kao i fizička osoba iz članka 93. Zakona je dužna u svojoj poslovnoj dokumentaciji voditi i pohranjivati podatke o dokazima (potpise naručitelja) koji se odnose na datum ugovaranja posla (4. kolona tablice), te na datum predaje posla naručitelju (8. kolona tablice).

Članak 5.

Podatke u Upisnik unosi odgovorna osoba iz članka 7. stavka 1. Zakona, odnosno fizička osoba iz članka 93. Zakona.

Upisnik se vodi na računalu, a ispis Upisnika mora oblikom i sadržajem odgovarati obrascu propisanom ovim Pravilnikom.

Članak 6.

Ovlaštene osobe iz članka 1. ovog Pravilnika kao i fizičke osobe iz članka 93. Zakona obvezne su osigurati ažurno unošenje podataka u Upisnik iz članka 2. ovog Pravilnika.

Ovlaštene osobe iz članka 1. ovog Pravilnika kao i fizičke osobe iz članka 93. Zakona obvezne su jednom godišnje do 31. siječnja za prethodno jednogodišnje razdoblje dostaviti Državnoj geodetskoj upravi podatke iz Upisnika u obliku Godišnjeg izvješća.

Obrazac Godišnjeg izvješća iz stavka 2. ovog članka tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (Prilog IV, V i VI).

Članak 7.

Godišnje izvješće iz članka 6. stavka 2. ovog Pravilnika dostavlja se Državnoj geodetskoj upravi u analognom i elektroničkom obliku.

Članak 8.

Ispunjene obrasce Upisnika i Godišnja izvješća ovlaštene osobe iz članka 1. ovog Pravilnika kao i fizičke osobe iz članka 93. Zakona dužne su čuvati pet godina.

Sva dostavljena Godišnja izvješća čuvaju se u arhivi Državne geodetske uprave pet godina.

Članak 9.

Podatke iz Godišnjih izvješća koje ovlaštene osobe iz članka 1. ovog Pravilnika kao i fizičke osobe iz članka 93. Zakona dostavljaju sukladno članku 6. stavak 2. ovog Pravilnika, Državna geodetska uprava koristi u svrhu praćenja i usmjeravanja geodetske djelatnosti i vođenja dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina.

Članak 10.

Ako ovlaštena osoba iz članka 1. ovog Pravilnika kao i fizička osoba iz članka 93. Zakona ne dostavi cjelovito Godišnje izvješće Državnoj geodetskoj upravi u roku određenom u članku 6. ovog Pravilnika, smatrat će se da Upisnik nije vođen.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/09-02/02

Urbroj: 541-02-1/1-09-2

Zagreb, 22. svibnja 2009.

Ravnatelj
prof. dr. sc. Željko Bačić, v. r.

PRILOG I

UPISNIK OBAVLJANJA DJELATNOSTI U _______ GODINI

PRILOG I PRAVNA OSOBA

(naziv, sjedište pravne osobe i pečat)

Redni broj upisa

Vrsta djelatnosti

Ime i prezime, odnosno naziv naručitelja i adresa odnosno sjedište naručitelja, OIB

Datum ugovaranja posla

Klasa zaprimljenog predmeta

Datum podnošenja zahtjeva za pregled i potvrđivanje

Datum potvrđivanja posla

Datum predaje posla naručitelju

Ime i prezime odgovorne osobe koja je izvršila upis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

PRILOG II

UPISNIK OBAVLJANJA DJELATNOSTI U _______ GODINI

PRILOG II URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE

(naziv, sjedište ureda ovlaštenog inženjera geodezije i pečat)

Redni broj upisa

Vrsta djelatnosti

Ime i prezime, odnosno naziv naručitelja i adresa odnosno sjedište naručitelja, OIB

Datum ugovaranja posla

Klasa zaprimljenog predmeta

Datum podnošenja zahtjeva za pregled i potvrđivanje

Datum potvrđivanja posla

Datum predaje posla naručitelju

Ime i prezime odgovorne osobe koja je izvršila upis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

PRILOG III

UPISNIK OBAVLJANJA DJELATNOSTI U _______ GODINI

PRILOG III FIZIČKE OSOBE - OBRT

(naziv, sjedište obrta i pečat)

Redni broj upisa

Vrsta djelatnosti

Ime i prezime, odnosno naziv naručitelja i adresa odnosno sjedište naručitelja, OIB

Datum ugovaranja posla

Klasa zaprimljenog predmeta

Datum podnošenja zahtjeva za pregled i potvrđivanje

Datum potvrđivanja posla

Datum predaje posla naručitelju

Ime i prezime odgovorne osobe koja je izvršila upis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

PRILOG IV

PRILOG IV - PRAVNA OSOBA

(naziv, sjedište pravne osobe)

GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA ______ GODINU

Redni broj
djelatnosti

Djelatnosti iz čl. 9. st. 2. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti

Ukupno ugovorenih poslova po djelatnostima

Broj predanih poslova naručiteljima

1.

Izrada elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova

2.

Izrada elaborata izmjere, označivanja i održavanja državne granice

3.

Izrada elaborata izrade Hrvatske osnovne karte

4.

Izrada elaborata izrade digitalnih ortofoto karata

5.

Izrada elaborata izrade detaljnih topografskih karata

6.

Izrada elaborata izrade preglednih topografskih karata

7.

Izrada elaborata katastarske izmjere

8.

Izrada elaborata tehničke reambulacije

9.

Izrada elaborata prevođenja katastarskog plana u digitalni oblik

10.

Izrada elaborata prevođenja digitalnog katastarskog plana u zadanu strukturu

11.

Izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog plana

12.

Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta

13.

Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina

14.

Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina

15.

Izrada elaborata katastra vodova i stručni geodetski poslovi za potrebe pružanja geodetskih usluga

16.

Tehničko vođenje katastra vodova

17.

Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja

18.

Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja

19.

Izrada geodetskih elaborata stanja građevina prije rekonstrukcije

20.

Izrada geodetskog projekta

21.

Iskolčenje građevina i izrada elaborata iskolčenja građevine

22.

Izrada geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine

23.

Geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja

24.

Praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog praćenja

25.

Geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru urbane komasacije

26.

Izrada projekta komasacije poljoprivrednog zemljišta i geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog zemljišta

27.

Izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja

28.

Stručni nadzor nad radovima navedenim pod točkama 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 23., 24. i 27.

Ukupno

0

0

U ………………… , ……………… godine

Potpis i pečat direktora pravne osobe

PRILOG V

PRILOG V – URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE

(naziv, sjedište ureda)

GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA ______ GODINU

Redni broj djelatnosti

Djelatnosti iz čl. 9. st. 1. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti

Ukupno ugovorenih poslova po djelatnostima

Broj predanih poslova naručiteljima

1.

Izrada elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova

2.

Izrada elaborata katastarske izmjere

3.

Izrada elaborata tehničke reambulacije

4.

Izrada elaborata prevođenja katastarskog plana u digitalni oblik

5.

Izrada elaborata prevođenja digitalnog katastarskog plana u zadanu strukturu

6.

Izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog plana

7.

Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta

8.

Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina

9.

Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina

10.

Izrada elaborata katastra vodova i stručni geodetski poslovi za potrebe pružanja geodetskih usluga

11.

Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja

12.

Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja

13.

Izrada geodetskih elaborata stanja građevina prije rekonstrukcije

14.

Izrada geodetskog projekta

15.

Iskolčenje građevina i izrada elaborata iskolčenja građevine

16.

Izrada geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine

17.

Geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja

18.

Praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog praćenja

19.

Geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru urbane komasacije

20.

Izrada projekta komasacije poljoprivrednog zemljišta i geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog zemljišta

21.

Izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja

22.

Stručni nadzor nad radovima navedenim pod točkama 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 23., 24. i 27.

Ukupno

0

0

U ………………… , ……………… godine

Potpis i pečat ovlaštenog inženjera geodezije

PRILOG VI

PRILOG VI - FIZIČKA OSOBA - OBRT

(naziv, sjedište obrta)

GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA ______ GODINU

Djelatnosti iz čl. 93. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti

Ukupno ugovorenih poslova po djelatnostima

Broj predanih poslova naručiteljima

Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta

Izrada elaborata katastra vodova

Izrada situacijskih nacrta za objekte za koje ne treba izraditi geodetski projekt

Iskolčenje građevina

Ukupno

0

0

U ………………… , ……………… godine

Potpis i pečat vlasnika obrta