Rješenje o dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara

NN 68/2009 (15.6.2009.), Rješenje o dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara

68 15.06.2009 Rješenje o dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

1647

Na temelju članka 61. stavka 2. a u vezi s člankom 23. stavkom 2. Zakona o privatnoj zaštiti (»Narodne novine« br. 68/03), ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

RJEŠENJE

O IZMJENI I DOPUNI RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA I SPECIJALISTA MEDICINE RADA U PRIVATNOJ PRAKSI ZA UTVRĐIVANJE OPĆE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ČUVARA I OPĆE I POSEBNE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ZAŠTITARA

I.

U Rješenju o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara (»Narodne novine« br. 159/03, 179/03, 95/04, 179/04, 113/05, 130/05, 05/06, 45/06, 78/06, 98/06, 113/06, 45/07, 77/07, 116/07, 126/07 i 133/07, 15/08, 29/08, 45/08, 90/08, 135/08, 15/09, 26/09, 33/09 i 43/09).

U točki I. iza rednog broja 62. dodaju se brojevi i riječi:

» 63. Alfa Medicina Rada d.o.o., Zagreb, Ivanićgradska 59A

64. Poliklinika za medicinu rada i fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Novomed, Novska, Radnička 20

65. Zdravstvena ustanova za medicinu rada »Rijeka«, Rijeka, Riva Boduli 1«.

U točki II. iza rednog broja 76. dodaje se redni broj

» 77. Specijalistička ordinacija medicine rada Almenka Balenović, dr. med. spec. med. rada, Ivanić-Grad, Omladinska 25«.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-500-01/03-06/1

Urbroj: 534-05-1-1/3-09-44

Zagreb, 25. svibnja 2009.

Ministar
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.