Odluka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Agencije za regulaciju tržišta željezničkih usluga

NN 69/2009 (17.6.2009.), Odluka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Agencije za regulaciju tržišta željezničkih usluga

69 17.06.2009 Odluka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Agencije za regulaciju tržišta željezničkih usluga

HRVATSKI SABOR

1666

Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske i članka 11. stavka 2. Zakona o Agenciji za regulaciju tržišta željezničkih usluga (»Narodne novine«, br. 79/07.), Hrvatski sabor na sjednici 5. lipnja 2009. donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA

I.

Imenuje se GORAN MATEŠIĆ predsjednikom Upravnog vijeća Agencije za regulaciju tržišta željezničkih usluga.

II.

Za članove Upravnog vijeća Agencije za regulaciju tržišta željezničkih usluga, imenuju se:

– mr. sc. NIKOLA POPOVIĆ

– ZORAN RAVLIĆ.

Klasa: 021-13/09-07/12

Zagreb, 5. lipnja 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.