Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

NN 72/2009 (23.6.2009.), Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

MINISTARSTVO KULTURE

1735

Na temelju članka 101. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, broj 70/05 i 138/08), ministar kulture donosi

PRAVILNIK

O PREKOGRANIČNOM PROMETU I TRGOVINI ZAŠTIĆENIM VRSTAMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuje se postupak i uvjeti za izdavanje rješenja o unosu, iznosu, izvozu ili uvozu i unosu s mora te potvrda za ponovni izvoz divljih svojti, utvrđuju popisi svojti za koje se donose rješenja ili izdaju potvrde, propisuje sadržaj i način podnošenja zahtjeva, sadržaj i način podnošenja Obavijesti o uvozu, opća i posebna ograničenja pri uvozu, način označavanja životinja ili pošiljki, način zbrinjavanja oduzetih primjeraka, tijela nadležna za provedbu i nadzor, vođenje evidencije, izrada izvješća te drugi uvjeti potrebni za odvijanje prekograničnog prometa divljim svojtama sukladno Konvenciji o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore kojeg je Republika Hrvatska stranka kao i uvjeti trgovine i uzgoja.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se i na derivate i dijelove divljih svojti.

(3) Odredbe ovoga Pravilnika kojima se uređuje uzgoj i trgovina divljih svojti ne primjenjuju se na vrste iz Priloga I za koje postoji oznaka da su lovne vrste. Na trgovinu i uzgoj ovih vrsta primjenjuju se odredbe Zakona o lovstvu.

Članak 2.

(1) Za potrebe ovoga Pravilnika u uporabi su pojmovi za slijedećim značenjem:

»cirkusi i druge putujuće izložbe« su cirkusi, putujuće zbirke, menažerije ili izložbe biljaka, koje se komercijalno izlažu pred publikom,

»datum nabave« je datum kada je primjerak uzet iz prirode, rođen u zatočeništvu ili umjetno razmnožen, ili ukoliko takav datum ne može biti dokazan, slijedeći datum kojim se dokazuje prvo posjedovanje primjeraka,

»derivat« je svaki prerađeni dio životinje, biljke ili gljive ili tjelesna tekućina. Derivati većinom nisu prepoznatljivi dio primjerka od kojeg potječu,

»dio« je svaki dio životinje, biljke ili gljive, neovisno o tome da li je u svježem ili jednostavno prerađenom stanju,

»država podrijetla« je država u kojoj je primjerak uzet iz prirode, rođen i uzgojen u zatočeništvu ili umjetno razmnožen,

»druga generacija potomaka« (F2) i »sljedeće generacije potomaka« (F3, F4 itd.) su primjerci nastali u kontroliranom okolišu od roditelja koji su također rođeni u kontroliranom okolišu,

»Konvencija« je Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore koja je potvrđena Zakonom o potvrđivanju Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 12/99),

»kontrolirani okoliš« je okoliš kojim se manipulira da bi se proizvele životinje određenih vrsta, a u koji je spriječen nekontrolirani ulazak i izlazak životinja, jaja i zametaka; on može obuhvaćati i umjetne nastambe za životinje, odvoz otpada, zdravstvenu skrb, zaštitu od predatora, umjetnu opskrbu hranom i drugo,

»matični fond« su sve životinje koje se u rasplodnom procesu koriste za razmnožavanje,

»Ministarstvo« je središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove zaštite prirode, koje obavlja dužnosti nadležnog upravnog tijela u skladu s člankom 9. Konvencije, te obavlja poslove iz članka 51. Pravilnika,

»nadležno upravno tijelo« je tijelo državne uprave nadležno za provođenje Konvencije u pojedinoj državi stranci u skladu s člankom 9. Konvencije,

»nadležno znanstveno tijelo« je znanstvenik i/ili znanstvena ustanova nadležna za osiguravanje znanstvene podloge za provođenje Konvencije u skladu s člankom 9. Konvencije te obavlja poslove iz članka 52. Pravilnika,

»nuđenje na prodaju« je nuđenje na prodaju i svaka druga radnja koja se opravdano može time smatrati, uključujući oglašavanje ili davanje povoda za oglašavanjem prodaje te poziv na ponudu,

»komercijalne svrhe« su sve svrhe kojima je cilj ostvarivanje ekonomske ili kakve druge koristi, uključujući i sve one aktivnosti za koje nije moguće dokazati nekomercijalnu svrhu,

»osobne ili kućne stvari« su mrtvi primjerci, njihovi dijelovi i derivati koji pripadaju privatnoj osobi i čine dio njezinih uobičajenih dobara i imovine ili su tome namijenjeni,

»Obavijest o uvozu« je prijava graničnoj carinskoj službi od strane uvoznika, njegova ovlaštenog zastupnika, ili predstavnika u trenutku unošenja u Republiku Hrvatsku primjerka vrste iz Priloga III ili IV na ispunjenom obrascu iz Priloga XII, sukladno odredbama iz članaka 5. i 6. Pravilnika,

»odredište« je mjesto u kojemu se u trenutku unošenja u Republiku Hrvatsku primjerci namjeravaju držati; u slučaju živih primjeraka, to je prvo mjesto gdje se primjerci namjeravaju držati nakon bilo kakvog razdoblja karantene ili nekog drugog zadržavanja u svrhu sanitarnih provjera i kontrole,

»obrađeni primjerci stečeni prije više od 50 godina« podrazumijevaju primjerke koji su znatno promijenjeni u odnosu na svoje prirodno sirovo stanje te obrađeni u nakit, ukrase, umjetničke predmete, predmete za praktičnu uporabu ili glazbene instrumente prije 1. lipnja 1947. godine i za koje je Ministarstvu pružen zadovoljavajući dokaz da su stečeni u takvim stanjima; takvi će se primjerci smatrati obrađenima samo ako se nalaze u jednoj od naprijed navedenih kategorija i ako im nije potrebno daljnje rezbarenje, oblikovanje i izrada kako bi postigli svoju svrhu,

»Potvrda za trgovinu« je potvrda koja se izdaje za radnje iz članka 24. ovoga Pravilnika, vrijedi samo na teritoriju Republike Hrvatske a koristi se za jednu ili više transakcija,

»Potvrda za primjerak« je potvrda koja se izdaje za radnje iz članka 24. ovoga Pravilnika za žive kralješnjake označene u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.; za svaki primjerak izdaje se zasebna potvrda, a vrijedi samo na teritoriju Republike Hrvatske,

»pretkonvencijski primjerak« podrazumijeva primjerak stečen prije nego je predmetna vrsta uvrštena na Dodatke Konvencije,

»provoz« je prijevoz primjeraka imenovanom primatelju između dvije točke izvan Republike Hrvatske preko teritorija Republike Hrvatske, tijekom kojega eventualni prekid kretanja nastaje samo zbog postupaka koji se zahtijevaju ovim oblikom prometa,

»primjerak« je svaka životinja, biljka ili gljiva, bez obzira je li živa ili mrtva, koja pripada vrstama navedenim u Prilozima I do X, svaki njezin dio ili prerađevinu, bez obzira jesu li uključeni u drugoj robi. Ovim pojmom obuhvaćena je i sva druga roba za koju je iz popratne isprave, pakiranja, oznake, etikete ili ostalih dokumenata vidljivo da predstavlja životinju biljku ili gljivu koja pripada tim vrstama, ili da sadržava dijelove ili derivate životinja, biljaka ili gljiva koje pripadaju tim vrstama, osim ako takvi dijelovi ili derivati nisu izričito izuzeti od odredbi ovoga Pravilnika ili Priloga Pravilnika. »Primjerak« će se smatrati primjerkom vrste navedene u Prilozima I do X ako predstavlja životinju ili biljku, ili je dio ili derivat životinje ili biljke čiji barem jedan roditelj pripada ondje navedenoj vrsti. U slučajevima kada roditelji takve životinje ili biljke pripadaju vrstama navedenim u različitim Prilozima, ili vrstama od kojih je samo jedna navedena, primjenjuju se odredbe restriktivnijeg Priloga. U slučaju primjeraka biljaka križanaca, ako je jedan od roditelja pripadnik vrste navedene u Prilogu I, primjenjuju se odredbe restriktivnijeg Priloga samo ako u tom Prilogu uz tu vrstu stoji napomena u tom smislu,

»ponovni uvoz u Republiku Hrvatsku« je unošenje u Republiku Hrvatsku bilo kojeg primjerka koji je prethodno bio izvezen ili ponovno izvezen,

»populacija« je biološki ili zemljopisno određen ukupan broj jedinki,

»ponovni izvoz iz Republike Hrvatske« je izvoz iz Republike Hrvatske svih primjeraka koji su prethodno uneseni,

»prva generacija potomaka (F1)« su primjerci dobiveni u kontroliranom okolišu od roditelja od kojih je barem jedan začet u prirodi ili uzet iz prirode,

»prekogranični promet« je iznos, unos, izvoz ili uvoz i unos s mora, zaštićenih divljih svojti, njihovih dijelova i derivata,

»provjere u trenutku uvoza, izvoza, ponovnog izvoza i provoza« su provjere dopuštenja, potvrda i prijava predviđenih ovim Pravilnikom i posebnim propisima te pregled primjeraka, kao i uzimanje uzoraka radi analize ili detaljnijih provjera,

»trgovina« je prodaja i kupnja, stjecanje u komercijalne svrhe, izlaganje javnosti radi stjecanja dobiti, korištenje u svrhu stjecanja dobiti, držanje radi prodaje, nuđenje na prodaju ili prijevoz radi prodaje, te najam i razmjenu zaštićenih divljih svojti,

»unošenje s mora« je unošenje u Republiku Hrvatsku bilo kojeg primjerka koji je uzet u morskom okruženju i unosi se izravno iz morskog okruženja koje nije u nadležnosti niti jedne države, uključujući zračni prostor iznad mora te morsko dno i podzemlje ispod mora.

(2) Ostali pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku definirani su Zakonom o zaštiti prirode.

II. UVJETI ZA ODVIJANJE PREKOGRANIČNOG PROMETA

Uvoz

Članak 3.

(1) Primjerci vrsta navedenih u Prilogu I mogu se unijeti u Republiku Hrvatsku nakon predočenja uvoznog dopuštenja koje je izdalo Ministarstvo i okončanja postupka u graničnoj carinskoj ispostavi na mjestu unošenja.

(2) Uvozno dopuštenje može se izdati samo u skladu s propisanim ograničenjima iz ovoga Pravilnika i uz sljedeće uvjete:

1) da je podnositelj zahtjeva dostavio dokumentaciju kojom se dokazuje da su primjerci nabavljeni u skladu sa zakonskim propisima o zaštiti predmetnih vrsta u državi izvoza ili ponovnog izvoza. U slučaju uvoza primjeraka vrsta iz Priloga I koji su navedeni u Dodacima I., II. ili III. Konvencije, podnositelj zahtjeva prilaže izvozno dopuštenje ili potvrdu o ponovnom izvozu koje je u skladu s Konvencijom izdalo nadležno tijelo države izvoza ili države ponovnog izvoza, ili njihov preslik,

2) da je Ministarstvu pružen zadovoljavajući dokaz da se primjerci neće upotrebljavati u komercijalne svrhe,

3) da je nadležno znanstveno tijelo na osnovi dostupnih podataka i dokumentacije utvrdilo:

– da unošenje u Republiku Hrvatsku nema štetan utjecaj na status očuvanja tih vrsta ili na veličinu teritorija koji zauzimaju odgovarajuće populacije tih vrsta,

– da je unošenje u Republiku Hrvatsku potrebno za:

a) napredak znanosti i provođenje nužnih bio-medicinskih istraživanja, ako se dokaže da su te vrste jedine primjerene za navedene svrhe te ne postoje drugi primjerci uzgojeni u zatočeništvu ili umjetno razmnoženi, ili

b) uzgoj ili razmnožavanje u svrhu očuvanja vrsta, ili

c) istraživanje i obrazovanje u svrhu očuvanja vrsta, ili

d) druge potrebe koje nisu štetne za opstanak vrsta,

– da je smještaj namijenjen živom primjerku u odredištu odgovarajuće opremljen za njegovo primjereno držanje i skrb,

4) da je Ministarstvo nakon savjetovanja s nadležnim znanstvenim tijelom utvrdilo da nema nikakvih drugih čimbenika koji se odnose na očuvanje vrsta, a koji bi bili protivni izdavanju uvozne dozvole,

5) da je Ministarstvu pružen zadovoljavajući dokaz da će svaki živi primjerak biti otpremljen na način koji na najmanju moguću mjeru smanjuje rizik ozljede, narušavanja zdravlja ili okrutnog postupanja.

(3) Uvozno dopuštenje iz stavka 2. ovoga članka izdaje Ministarstvo na zahtjev stranke. Zahtjev se podnosi sukladno članku 36. Pravilnika.

Članak 4.

(1) Primjerci vrsta navedenih u Prilogu II mogu se unijeti u Republiku Hrvatsku nakon predočenja uvoznog dopuštenja koje je izdalo Ministarstvo i okončanja postupka u graničnoj carinskoj ispostavi na mjestu unošenja.

(2) Uvozno dopuštenje može se izdati samo u skladu s propisanim ograničenjima iz ovoga Pravilnika i uz sljedeće uvjete:

– da je podnositelj zahtjeva dostavio dokumentaciju kojom se dokazuje kako su primjerci nabavljeni u skladu sa zakonskim propisima o zaštiti predmetnih vrsta u državi izvoza ili ponovnog izvoza. U slučaju uvoza primjeraka vrsta navedenih u Dodacima Konvencije, podnositelj zahtjeva prilaže izvozno dopuštenje ili potvrdu o ponovnom izvozu koju je u skladu s Konvencijom izdalo nadležno tijelo države izvoza ili države ponovnog izvoza, ili njihov preslik,

– da je podnositelj zahtjeva predočio dokumente kojima se dokazuje da je smještaj za žive primjerke u odredištu odgovarajuće opremljen za njihovo primjereno držanje i skrb,

– da je podnositelj zahtjeva pružio zadovoljavajući dokaz da će svaki živi primjerak biti otpremljen na način koji na najmanju moguću mjeru smanjuje rizik ozljede, narušavanja zdravlja ili okrutnog postupanja,

– da je nadležno znanstveno tijelo, na osnovi dostupnih podataka i dokumentacije, utvrdilo da unošenje u Republiku Hrvatsku nema štetan utjecaj na status očuvanja vrste ili na veličinu teritorija koji zauzima odgovarajuća populacija te vrste uzimajući u obzir sadašnju ili predviđenu razinu trgovine. Ovo mišljenje vrijedi za sljedeće uvoze sve dok se naprijed navedene okolnosti značajno ne promijene,

– da je Ministarstvo nakon savjetovanja s nadležnim znanstvenim tijelom utvrdilo da nema nikakvih drugih čimbenika koji se odnose na očuvanje vrsta, a koji su protivni uvjetima izdavanja uvozne dozvole.

(3) Uvozno dopuštenje iz stavka 2. ovoga članka izdaje Ministarstvo na zahtjev stranke. Zahtjev se podnosi sukladno članku 36. Pravilnika.

Članak 5.

Primjerci vrsta navedenih u Prilogu III mogu se unijeti u Republiku Hrvatsku nakon predočenja ispunjenog obrasca Obavijesti o uvozu iz Priloga XII i okončanja provjera u graničnoj carinskoj ispostavi na mjestu unošenja, te:

– izvoznog dopuštenja koje je u skladu s Konvencijom izdalo nadležno tijelo države izvoza ako se radi o uvozu iz države koja je naznačena uz ime te vrste u Prilogu III, ili

– izvoznog dopuštenja, potvrde o ponovnom izvozu ili potvrde o podrijetlu koje je u skladu s Konvencijom izdalo nadležno tijelo države izvoza ili države ponovnog izvoza ako se radi o uvozu iz svih drugih zemalja, osim one čije ime stoji u napomenama uz ime vrste u Prilogu III.

Članak 6.

Primjerci vrsta navedenih u Prilogu IV mogu se unijeti u Republiku Hrvatsku tek nakon predočenja ispunjenog obrasca Obavijesti o uvozu iz Priloga XII i okončanja provjera u graničnoj carinskoj ispostavi na mjestu unošenja.

Članak 7.

Uvjeti za izdavanje uvoznog dopuštenja iz članka 3. stavka 2. podstavaka 2. i 3. i članka 4. stavka 2. točaka 1. do 5. ovoga Pravilnika ne odnose se na primjerke za koje podnositelj zahtjeva predoči dokumentirani dokaz:

– da su oni prethodno zakonito uneseni u Republiku Hrvatsku ili stečeni u njoj te da se, bez obzira jesu li izmijenjeni ili ne, ponovno unose u Republiku Hrvatsku, ili

– da oni predstavljaju obrađene primjerke koji su stečeni prije više od 50 godina.

Izvoz i ponovni izvoz

Članak 8.

(1) Primjerci vrsta navedenih u Prilogu I i VIII mogu se izvoziti i ponovno izvoziti iz Republike Hrvatske nakon predočenja izvoznog dopuštenja ili potvrde o ponovnom izvozu koju je izdalo Ministarstvo i okončanja postupka u graničnoj carinskoj ispostavi na mjestu iznošenja.

(2) Izvozno dopuštenje za primjerke vrsta navedenih u Prilogu I može se izdati samo ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1) da je podnositelj zahtjeva predočio dokumentirani dokaz o tome:

– da su primjerci nabavljeni u Republici Hrvatskoj u skladu s važećim zakonima koji uređuju njihovo uzimanje iz prirode,

– da su primjerci nabavljeni u Republici Hrvatskoj u skladu s odredbama Konvencije,

– da će svaki živi primjerak biti otpremljen na način koji na najmanju moguću mjeru smanjuje rizik ozljede, narušavanja zdravlja ili okrutnog postupanja,

– da se primjerci neće koristiti u komercijalne svrhe,

– da je izdano uvozno dopuštenje u slučaju izvoza primjeraka vrsta iz Dodatka I Konvencije u neku od država stranka Konvencije,

2) da je nadležno znanstveno tijelo, na osnovi dostupnih podataka, u pisanom obliku utvrdilo da hvatanje ili sakupljanje primjeraka iz prirode, ili njihov izvoz, neće imati štetan utjecaj na status očuvanja tih vrsta ili na veličinu teritorija koji zauzima odgovarajuća populacija tih vrsta,

3) da je Ministarstvo, nakon konzultacija s nadležnim znanstvenim tijelom, utvrdilo da ne postoje nikakvi drugi čimbenici koji se odnose na očuvanje vrsta, a koji sprječavaju izdavanje izvozne dozvole.

(3) Potvrda o ponovnom izvozu može se izdati samo ako su ispunjeni uvjeti iz stavka 2. podstavka 1. točaka 3., 4 i 5. i podstavka 3. ovoga članka te ako podnositelj zahtjeva predoči dokumentirani dokaz da su primjerci:

– uneseni u Republiku Hrvatsku u skladu s odredbama ovoga Pravilnika,

– uvedeni u međunarodnu trgovinu u skladu s odredbama Konvencije, ako su uneseni u Republiku Hrvatsku prije 12. lipnja 2000. godine,

– zakonito uneseni na teritorij Republike Hrvatske prije nego što su se odredbe iz točaka 1. i 2. ovoga članka i odredbe Konvencije počele primjenjivati na njih ili su postale primjenjive u Republici Hrvatskoj.

(4) Izvozno dopuštenje iz stavka 2. ovoga članka i potvrdu o ponovnom izvozu iz stavka 3. ovoga članka izdaje Ministarstvo na zahtjev stranke. Zahtjev se podnosi sukladno članku 36. Pravilnika.

Članak 9.

(1) Primjerci vrsta navedenih u Prilozima II, III i IX mogu se izvoziti i ponovno izvoziti iz Republike Hrvatske tek nakon predočenja izvoznog dopuštenja ili potvrde o ponovnom izvozu koju je izdalo Ministarstvo i okončanja postupka u graničnoj carinskoj ispostavi na mjestu iznošenja.

(2) Izvozno dopuštenje može se izdati samo ako su ispunjeni uvjeti iz članka 8. stavka 2. podstavka 1. točaka 1. – 3., te podstavaka 2. i 3.

(3) Potvrda o ponovnom izvozu može se izdati samo ako su ispunjeni uvjeti iz članka 8. stavka 2. podstavka 1. točke 3. i podstavka 3. te stavka 3. točaka 1. – 3.

(4) Izvozno dopuštenje iz stavka 2. ovoga članka i potvrdu o ponovnom izvozu iz stavka 3. ovoga članka izdaje Ministarstvo na zahtjev stranke. Zahtjev se podnosi sukladno članku 36. Pravilnika.

Članak 10.

Uvjeti za izdavanje izvoznog dopuštenja ili potvrde o ponovnom izvozu iz članka 8. stavka 2. podstavka 1. točaka 4. i 5. podstavka 2. ovoga Pravilnika, ne odnose se na:

– obrađene primjerke koji su stečeni prije više od 50 godina, i

– mrtve primjerke te njihove dijelove i derivate za koje podnositelj zahtjeva pruži odgovarajući dokaz da su primjerci zakonito stečeni prije nego što su se na njih počele primjenjivati odredbe Konvencije i odredbe ovoga Pravilnika.

Posebna pravila za uvoz živih primjeraka stranih vrsta

Članak 11.

(1) Živi primjerci stranih vrsta koje nisu navedene u Prilozima I do X, mogu se unijeti u Republiku Hrvatsku na temelju uvoznog dopuštenja koje je izdalo Ministarstvo, nakon okončanja postupka u graničnoj carinskoj ispostavi na mjestu unošenja.

(2) Dopuštenje se izdaje ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1) podnositelj zahtjeva priložio je pisanu izjavu iz koje je vidljiva namjena uvoza,

2) podnositelj zahtjeva posjeduje dopuštenje o uvođenju stranih divljih svojti u prirodu Republike Hrvatske ili dopuštenje za uzgoj u kontroliranim uvjetima ili je nadležno znanstveno tijelo izdalo je stručno mišljenje iz kojeg proizlazi:

– da unošenje u Republiku Hrvatsku nema štetan utjecaj na status očuvanja vrste ili na veličinu teritorija koji zauzima odgovarajuća populacija te vrste u državi podrijetla, uzimajući u obzir sadašnju ili predviđenu razinu trgovine; ovo mišljenje vrijedi za sve sljedeće uvoze sve dok se naprijed navedene okolnosti značajno ne promijene,

– da ne postoji opasnost po zavičajne vrste, ukoliko dođe do slučajnog ili namjernog bijega primjeraka u slobodnu prirodu Republike Hrvatske,

– da je smještaj namijenjen živim primjercima u odredištu odgovarajuće opremljen za njihovo primjereno držanje i skrb,

3) podnositelj zahtjeva je Ministarstvu pružio zadovoljavajući dokaz da će svaki živi primjerak biti otpremljen na način koji na najmanju moguću mjeru smanjuje rizik ozljede, narušavanja zdravlja ili okrutnog postupanja.

Provoz

Članak 12.

(1) Provoz kroz Republiku Hrvatsku primjeraka vrsta iz Priloga I do IV te VI do X obvezno se prijavljuje u graničnoj carinskoj ispostavi na mjestu unošenja.

(2) Za provoz primjeraka vrsta iz stavka 1. ovoga članka potrebno je predočiti odgovarajuću dokumentaciju države izvoza iz koje je vidljivo konačno odredište. Za vrste iz Priloga I, II i III ovoga Pravilnika potrebno je predočiti valjano izvozno dopuštenje ili potvrdu o ponovnom izvozu koju je izdalo nadležno upravno tijelo države izvoza ili ponovnog izvoza u skladu s odredbama Konvencije.

III. POSEBNE IZNIMKE PRI UVOZU, PONOVNOM UVOZU I PONOVNOM IZVOZU

Uvoz i ponovni uvoz

Članak 13.

(1) Iznimno od odredbi članaka 3., 4., 5. i 6., za uvoz ili ponovni uvoz u Republiku Hrvatsku mrtvih primjeraka, dijelova i derivata koji predstavljaju osobne ili kućne stvari, nije potrebno:

– ishoditi uvozno dopuštenje Republike Hrvatske za vrste s Priloga I i II,

– popuniti Obavijest o uvozu u graničnoj carinskoj ispostavi na mjestu unošenja za vrste s Priloga III. i IV.

(2) Iznimka iz stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se na osobne i kućne stvari koji se koriste za ostvarenje komercijalne dobiti, te se prodaju, izlažu u komercijalne svrhe, čuvaju za prodaju, nude za prodaju ili prevoze radi prodaje.

(3) Pod mrtvim primjercima iz stavka 1. ovoga članka podrazumijevaju se i lovački trofeji ako su:

– sastavni dio osobne prtljage putnika koji dolaze iz inozemstva, ili

– sastavni dio osobne imovine strane fizičke osobe koja mijenja boravište u inozemstvu za boravište u Republici Hrvatskoj, ili

– lovački trofeji odstrijeljeni u inozemstvu, a uvoze se naknadno.

(4) Kada osoba koja ima prebivalište ili boravište u Republici Hrvatskoj prvi puta unosi u Republiku Hrvatsku osobne i kućne stvari, uključujući i lovačke trofeje, koje potječu od primjeraka vrsta navedenih u Prilogu II ili III, dužna je nadležnoj carinskoj službi predočiti izvornik i preslik za vlasnika izvoznog dopuštenja ili potvrde o ponovnom izvozu države izvoza. Carinska služba prosljeđuje izvornik izvoznog dopuštenja ili potvrde o ponovnom izvozu Ministarstvu, a vlasniku vraća pečatom ovjeren preslik za vlasnika.

(5) Iznimke iz stavaka 1. i 4. ovoga članka ne primjenjuju se na osobne i kućne stvari, uključujući i lovačke trofeje, podrijetlom od primjeraka vrsta navedenih u Prilogu I, koje prvi puta u Republiku Hrvatsku unosi osoba koja ima prebivalište ili boravište u Republici Hrvatskoj ili dokaže da namjerava ostvariti prebivalište u Republici Hrvatskoj.

(6) Kada osoba koja ima prebivalište ili boravište u Republici Hrvatskoj ponovno unosi osobne i/ili kućne stvari u Republiku Hrvatsku, uključujući i lovačke trofeje, koji potječu od vrsta navedenih u Prilogu I ili Prilogu II ovoga Pravilnika, dužna je carinskoj službi predočiti preslik za vlasnika ranije upotrijebljenog uvoznog ili izvoznog dopuštenja Republike Hrvatske ovjeren od carinske službe, Republike Hrvatske, preslik za vlasnika izvoznog dopuštenja ili potvrde o ponovnom izvozu države izvoza iz stavka 4. ovoga članka korišten kod prvog ulaska u RH ili dokaz da su primjerci zakonito nabavljeni u Republici Hrvatskoj.

(7) Iznimno od stavaka 1., 4. i 6. ovoga članka, pri uvozu ili ponovnom uvozu u Republiku Hrvatsku nije potrebno predočiti uvozno dopuštenje, izvozno dopuštenje ili potvrdu o ponovnom izvozu za:

– najviše 125 g kavijara jesetrinih vrsta (Acipenseriformes spp.) po osobi, u pakiranjima označenim u skladu s člankom 33. stavkom 1. točkom 7. ovoga Pravilnika,

– najviše 3 komada udaraljki »rainstick« izrađenih od kaktusa (Cactaceae spp.) po osobi,

– najviše 4 mrtva, obrađena primjerka krokodila (Crocodylia spp.) po osobi, osim mesa i lovačkih trofeja,

– najviše tri ljušture puža vrste Strombus gigas po osobi,

– najviše 4 mrtva morska konjica (Hippocampus spp.) po osobi,

– najviše 3 primjerka školjkaša Tridacnidae spp. do 3 kg ukupne težine (3 cijela školjkaša ili 6 odgovarajućih polovica ljušture) po osobi.

Ponovni izvoz

Članak 14.

(1) Iznimno od odredbi članka 8. stavka 3. i članka 9. stavka 3., nije potrebno ishoditi potvrdu za ponovni izvoz iz Republike Hrvatske mrtvih primjeraka, dijelova i derivata vrsta navedenih u Prilozima I do III koji predstavljaju osobne ili kućne stvari, uključujući lovačke trofeje, koje se ponovno izvoze iz Republike Hrvatske i sastavni su dio:

– osobne prtljage putnika koji putuje u inozemstvo, ili

– osobne imovine fizičke osobe radi stjecanja prebivališta u inozemstvu.

(2) Iznimka iz stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se na:

– osobne i kućne stvari te lovačke trofeje kada se prvi puta izvoze iz Republike Hrvatske,

– osobne i kućne stvari koje se koriste za ostvarenje komercijalne dobiti, te se prodaju, izlažu u komercijalne svrhe, čuvaju za prodaju, nude za prodaju ili prevoze radi prodaje ili izvoze u svrhu prodaje.

(3) Kada osoba koja ima prebivalište ili boravište u Republici Hrvatskoj ponovno izvozi osobne i kućne stvari te lovačke trofeje, koji potječu od primjeraka vrsta navedenih u Prilogu I, II i III, nije dužna predočiti carinskoj službi potvrdu o ponovnom izvozu Republike Hrvatske ako predoči preslik za vlasnika izvoznog dopuštenja korištenog kod prvog izlaska iz Republike Hrvatske, preslik za vlasnika ranije upotrijebljenog uvoznog dopuštenja Republike Hrvatske za vrste s Priloga I, preslik za vlasnika izvoznog dopuštenja ili potvrde o ponovnom izvozu iz članka 13. stavka 4. korišten kod prvog ulaska u Republiku Hrvatsku, ovjeren od carinske službe, ili dokaz da su primjerci zakonito nabavljeni u Republici Hrvatskoj.

(4) Iznimno od stavka 1., stavka 2. točke 1. i stavka 3. ovoga članka, pri izvozu ili ponovnom izvozu nije potrebno predočiti izvozno dopuštenje ili potvrdu o ponovnom izvozu za primjerke i količine iz članka 13. stavka 7. točki 1. – 6. ovoga Pravilnika.

Etiketa za razmjenu znanstvenog materijala

Članak 15.

(1) Dopuštenja iz članaka 3., 4., 5., 6., 8. i 9. ovoga Pravilnika nisu obvezna ako se radi o konzerviranim, osušenim ili na neki drugi način pohranjenim muzejskim primjercima, primjercima iz herbarija, te živom biljnom materijalu, u slučaju kada se oni posuđuju, daruju ili razmjenjuju u nekomercijalne svrhe među znanstvenicima i znanstvenim ustanovama koje su registrirane pri nadležnom tijelu države u kojoj se nalaze, a pošiljka predmetnih primjeraka je označena etiketom iz Priloga XIV ovoga Pravilnika. Znanstvenici i znanstvene ustanove moraju popuniti sva polja etikete te o upotrebi svake etikete obavijestiti Ministarstvo, na način da mu dostave za to predviđeni dio etikete.

(2) Znanstvenike i znanstvene ustanove iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo upisuje u evidenciju, tako da im dodjeljuje evidencijski broj koji se sastoji od pet znakova, od kojih su prva dva dvoslovni ISO-kôd države, a zadnje tri znamenke su jedinstveni broj znanstvenika ili znanstvene ustanove.

(3) Znanstvenici i znanstvene ustanove dužni su voditi inventar primjeraka iz Priloga I do IV ovoga Pravilnika te omogućiti Ministarstvu uvid u isti.

(4) Ministarstvo obavještava Tajništvo Konvencije o znanstvenicima ili znanstvenim ustanovama registriranim za razmjenu znanstvenog materijala.

Članak 16.

(1) Na zahtjev zainteresirane stranke Ministarstvo izdaje potvrdu da su primjerci stečeni prije datuma stupanja na snagu odredbi Konvencije za predmetnu vrstu, odnosno odredbi ovoga Pravilnika (pretkonvencijski status).

(2) Pod datumom stjecanja živih ili mrtvih primjeraka uzetih iz prirode podrazumijeva se onaj datum kada su isti uzeti iz prirodnog okruženja, a pod datumom stjecanja dijelova i derivata podrazumijeva se datum kada su legalno postali nečije vlasništvo. Ako nije moguće utvrditi datum stjecanja primjerka, za takav primjerak ne može se utvrditi pretkonvencijski status.

Dopuštenje za cirkuse i druge putujuće izložbe

Članak 17.

(1) Za zakonito nabavljene primjerke vrsta iz Priloga I, II i III Pravilnika, koji su sastavni dio cirkusa ili drugih putujućih izložbi, Ministarstvo može izdati dopuštenje za cirkuse i druge putujuće izložbe ukoliko je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

– primjerci životinja rođeni su i uzgojeni u zatočeništvu u skladu s odredbama iz članka 28., a primjerci biljaka umjetno razmnoženi u skladu s odredbama iz članka 30. Pravilnika,

– primjerci su nabavljeni ili uneseni u Republiku Hrvatsku prije nego su se na njih počele primjenjivati odredbe Konvencije za vrste iz Dodataka I, II ili III, ili odredbe Pravilnika za vrste u Prilozima I, II i III.

(2) Dopuštenje za cirkuse i druge putujuće izložbe koristi se za višekratni prelazak granice kao uvozna dozvola iz članaka 3., 4. i 5, izvozna dozvola ili potvrda o ponovnom izvozu iz članaka 8. i 9. te kao potvrda iz članka 24. stavka 4. Pravilnika izdana samo u svrhu izlaganja javnosti, a izdaje se na obrascu iz Priloga XV Pravilnika.

(3) Za žive životinje izdaje se zasebno dopuštenje is stavka 1. ovoga članka za svaki primjerak. Za žive biljke ili mrtve primjerke biljaka i životinja sastavni dio dopuštenja može biti prilog s popisom i opisom vrsta (inventarni popis) na kojem se ponavljaju polja 9 -18 obrasca iz Priloga XV.

(4) Sastavni dio dopuštenja za cirkuse i druge putujuće izložbe je jedan ili više primjeraka popratnog obrazaca iz Priloga XVI Pravilnika.

(5) Za primjerke životinja iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se sljedeći uvjeti:

– primjerak mora biti uveden u evidenciju Ministarstva,

– primjerak mora biti označen jedinstvenom trajnom oznakom u skladu s člankom 35. Pravilnika ako se radi o živim životinjama, ili trajno označen na neki drugi način tako da nadležna upravna tijela svake države u koju primjerak uđe mogu provjeriti odgovara li dozvola primjerku koji se uvozi ili (ponovno) izvozi.

– primjerak mora biti vraćen u Republiku Hrvatsku prije datuma isteka dopuštenja.

Članak 18.

(1) Dopuštenje iz članka 17. stavka 1. za cirkuse i druge putujuće izložbe registrirane u Republici Hrvatskoj izdaje Ministarstvo na temelju zahtjeva. Na obrascu dopuštenja se u polju 20 navodi napomena: »Sastavni dio dopuštenja je x (navesti broj) stranica popratnog obrasca, koje carinski službenik ovjerava pri svakom prekograničnom prelasku«.

(2) Dopuštenje iz članka 17. stavka 1. za cirkuse i druge putujuće izložbe iz druge države izdaje Ministarstvo na temelju zahtjeva i istovjetne dozvole koju je izdalo nadležno tijelo te druge države. Tada se ne primjenjuju točke 1. i 3. stavka 5. članka 17. Na obrascu dopuštenja se u polju 20 navodi napomena: »Ovo dopuštenje je valjano samo ako je uz njega priložen izvornik dozvole za cirkuse i druge putujuće izložbe broj xx (navesti broj dopuštenja) izdane u xxxx (navesti naziv države). Sastavni dio dopuštenja je x (navesti broj) stranica popratnog obrasca, koje carinski službenik ovjerava pri svakom prekograničnom prelasku«.

(3) Ako tijekom boravka u Republici Hrvatskoj neka od životinja s dopuštenja iz članka 17. stavka 1. dobije potomke, nositelj dopuštenja ili njegov ovlašteni zastupnik dužan je obavijestiti Ministarstvo, te ishoditi odgovarajuće dopuštenje ili potvrdu za sve potomke.

(4) Svako izgubljeno, ukradeno ili uništeno dopuštenje za cirkuse i druge putujuće izložbe može zamijeniti samo nadležno upravno tijelo koje ga je izdalo. Ukoliko Ministarstvo izdaje zamjensko dopuštenje, rok valjanosti ostaje isti kao i na izvornom dokumentu, te se u polju 20 obrasca dopuštenja navodi sljedeća napomena: »Ovo dopuštenje poništava i zamjenjuje dopuštenje broj xx (navesti klasu), izdano xx.xx.xxxx. (navesti datum)«.

Dopuštenje za životinje u osobnom vlasništvu

Članak 19.

(1) Za zakonito nabavljene žive životinje iz Priloga I, II i III Pravilnika, koje se smatraju osobnim vlasništvom, Ministarstvo može izdati dopuštenje za životinje u osobnom vlasništvu ukoliko je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

– primjerci životinja rođeni su i uzgojeni u zatočeništvu u skladu s odredbama iz članka 28. Pravilnika,

– primjerci životinja nabavljeni su ili uneseni u Republiku Hrvatsku prije nego su se na njih počele primjenjivati odredbe Konvencije za vrste iz Dodataka I, II ili III, ili odredbe Pravilnika za vrste u Prilozima I, II i III.

(2) Dopuštenje za životinje u osobnom vlasništvu koristi se za višekratni prelazak granice kao uvozna dozvola iz članaka 3., 4. i 5. i izvozna dozvola ili potvrda o ponovnom izvozu iz članaka 8. i 9. Pravilnika, a izdaje se na obrascu iz Priloga XI Pravilnika. Dopuštenje je valjano samo ako životinju prati vlasnik odnosno nositelj dopuštenja.

(3) Dopuštenje iz stavka 1. ovoga članka odnosi se na samo jedan primjerak.

(4) Sastavni dio dopuštenja iz stavka 1. ovoga članka je jedan ili više primjeraka popratnog obrazaca iz Priloga XVI Pravilnika.

(5) Za primjerke životinja iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se slijedeći uvjeti:

– primjerak mora biti uveden u evidenciju Ministarstva,

– primjerak mora biti označen jedinstvenom trajnom oznakom u skladu s člankom 35. Pravilnika,

– primjerak se ne smije koristiti u komercijalne svrhe; iznimno je dopušteno ukoliko su ispunjeni uvjeti iz članka 20. stavka 4.,

– primjerak mora biti vraćen u Republiku Hrvatsku prije datuma isteka dopuštenja.

Članak 20.

(1) Dopuštenje iz članka 19. stavka 1. za životinju iz Republike Hrvatske izdaje Ministarstvo na temelju zahtjeva. Na obrascu dopuštenja se u polju 23 navodi napomena: »Koristi se za višekratni prelazak granice ako životinju prati vlasnik/nositelj dopuštenja. Ako primjerak ugine, bude ukraden, ubijen, izgubljen ili se vlasništvo nad primjerkom prenese na drugi način, dopuštenje se mora odmah vratiti nadležnom upravnom tijelu koje ga je izdalo. Sastavni dio dopuštenja je x (navesti broj) stranica popratnog obrasca, koje carinski službenik ovjerava pri svakom prekograničnom prelasku«.

(2) Dopuštenje iz članka 19. stavka 1. za životinju registriranu u drugoj državi, koja ulazi u Republiku Hrvatsku, izdaje Ministarstvo na temelju zahtjeva i istovjetne dozvole koju je izdalo nadležno tijelo te druge države. Tada se ne primjenjuju točke 1. i 4. stavka 5. članka 19. Na obrascu dopuštenja se u polju 23 navodi napomena: »Ovo dopuštenje je valjano samo ako je uz njega priložen izvornik dozvole za životinje u osobnom vlasništvu broj xx (navesti br. dopuštenja) izdane u xxx (navesti naziv države) te ako je primjerak u pratnji vlasnika /nositelja dopuštenja«.

(3) Ako tijekom boravka u Republici Hrvatskoj životinja s dopuštenja iz članka 19. stavka 1. dobije potomke, nositelj dopuštenja dužan je obavijestiti Ministarstvo, te ishoditi odgovarajuće dopuštenje ili potvrdu za sve potomke.

(4) Ako nositelj dopuštenja iz stavka 19. želi prodati životinju, izvornik dopuštenja i popratne obrasce mora vratiti Ministarstvu. Ukoliko se radi o vrsti iz Priloga I Pravilnika, nositelj dopuštenja dužan je podnijeti zahtjev za ishođenje potvrde iz članka 24. stavka 4. Pravilnika. Ukoliko se radi o vrsti iz Priloga II Pravilnika, nositelj dopuštenja dužan je podnijeti zahtjev za ishođenje potvrde iz članka 25. stavka 3. Pravilnika.

(5) Svako izgubljeno, ukradeno ili uništeno dopuštenje za životinje u osobnom vlasništvu može zamijeniti samo nadležno upravno tijelo koje ga je izdalo. Ukoliko Ministarstvo izdaje zamjensko dopuštenje, klasa i rok valjanosti ostaju isti kao i na izvornom dokumentu, te se u polju 23 obrasca dopuštenja navodi sljedeća napomena: »Ovo dopuštenje je stvarni prijepis izvornika«.

Opća ograničenja pri uvozu

Članak 21.

(1) Uvoz vrsta navedenih u Prilogu VI nije dopušten.

(2) Iznimno, Ministarstvo može dopustiti uvoz vrsta iz stavka 1. ovoga članka izdavanjem uvoznog dopuštenja, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

– zahtjev za uvoz podnesen je prije stupanja na snagu zabrane uvoza,

– Ministarstvo utvrdi da je narudžba za uvoz plaćena ili su primjerci otpremljeni prije stupanja na snagu zabrane uvoza.

(3) Iznimka iz stavka 2. ne primjenjuje se na vrste iz Priloga I Pravilnika koje se nalaze na Dodatku I Konvencije.

(4) Rok valjanosti uvoznog dopuštenja izdanog u skladu sa stavkom 2. ovoga članka ne smije biti dulji od jednog mjeseca.

(5) Ako u Prilogu VI uz ime vrste u rubrikama pod nazivom »podrijetlo primjerka« ili »tip primjerka« nije izričito drugačije propisano, zabrana uvoza iz stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na:

– primjerke rođene ili uzgojene u zatočeništvu ili umjetno razmnožene,

– primjerke neophodne za napredak znanosti te provođenje nužnih bio-medicinskih istraživanja ako se dokaže da je ta vrsta jedino primjerena za te svrhe, a ne postoje alternativni primjerci uzgojeni u zatočeništvu ili umjetno razmnoženi, primjerke namijenjene uzgoju ili razmnožavanju u svrhu očuvanja vrste i primjerke namijenjene istraživanju i obrazovanju u svrhu očuvanja vrste,

– primjerke koji su dio osobnih i kućnih stvari fizičkih i pravnih osoba koje ulaze u Republiku Hrvatsku s namjerom privremenog ili trajnog nastanjivanja.

(6) Dopuštenje za uvoz iz stavka 2. ovoga članka izdaje Ministarstvo na zahtjev stranke.

Članak 22.

(1) Nije dopušten uvoz krzna životinja iz Priloga VII Poglavlja 1, te od njega sastavljenih prerađevina navedenih u Prilogu VII Poglavlju 2.

(2) Iznimno, Ministarstvo može dopustiti uvoz krzna životinja te od njega sastavljenih prerađevina iz stavka 1. ovoga članka ako se radi o:

– uvozu krzna životinjskih vrsta iz država navedenih na popisu Priloga VII Poglavlja 3, ili

– krznu dobivenom od primjeraka životinja rođenih i uzgojenih u zatočeništvu.

(3) U slučaju uvoza iz stavka 2. krzna životinja i od njega sastavljenih prerađevina vrsta iz Priloga VII Pravilnika, uvoznik mora graničnoj carinskoj ispostavi predočiti potvrdu koju izdaje Ministarstvo na obrascu iz Priloga VII Poglavlja 4 ovoga Pravilnika. U slučaju da se radi o uvozu vrsta navedenih i na Prilogu I i II Pravilnika, uvoznik mora graničnoj carinskoj ispostavi predočiti uvozno dopuštenje iz članaka 3. i 4. ovoga Pravilnika.

(4) Uvoznik ne mora predočiti graničnoj carinskoj ispostavi potvrdu iz stavka 3. ovoga članka u slučajevima kada se radi o:

– gotovim proizvodima za osobnu i privatnu uporabu, ako predoči dokaz o podrijetlu ili račun,

– gotovim proizvodima koji nisu namijenjeni prodaji na području Republike Hrvatske već ponovnom izvozu,

– krznu životinja te od njega sastavljenim prerađevinama koji se ponovno uvoze u Republiku Hrvatsku nakon provedenog postupka prerade u drugoj državi, ako predoči dokaz da se radi o krznu životinja te od njega sastavljenim prerađevinama koje su prethodno izvezene ili ponovno izvezene iz Republike Hrvatske.

Članak 23.

(1) Nije dopušten uvoz kože, kožnih prerađevina i drugih proizvoda podrijetlom od primjeraka vrsta navedenih u Prilogu X u komercijalne svrhe.

(2) Iznimno, uvoz kože, kožnih prerađevina i drugih proizvoda podrijetlom od primjeraka vrsta navedenih u Prilogu X može se dopustiti ako se radi o primjercima ulovljenim tradicionalnim eskimskim lovom ili se radi o uvozu u nekomercijalne svrhe.

(3) Ministarstvo će izdati uvozno dopuštenje na zahtjev stranke ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1) nadležno znanstveno tijelo na osnovi dostupnih podataka izda pisano stručno mišljenje koje potvrđuje da:

– uvoz primjeraka ne utječe štetno na povoljno stanje populacija vrste ili područje rasprostranjenosti u državi podrijetla,

– uvoz primjeraka je neophodan za napredak znanosti i provođenje nužnih bio-medicinskih istraživanja te da je ta vrsta jedina primjerena za te svrhe i ne postoje alternativni primjerci uzgojeni u zatočeništvu ili umjetno razmnoženi; ili je uvoz primjeraka neophodan za istraživanja i obrazovanje u svrhu očuvanja vrste,

– svrha uvoza ne šteti opstanku vrste,

2) uvoznik je priložio dokumentaciju iz koje je vidljivo da su primjerci pribavljeni u skladu s odgovarajućim propisima države podrijetla te pisanu izjavu kojom potvrđuje da će primjerci biti korišteni u svrhe iz prethodnog podstavka, točke 2.

(4) U slučaju uvoza iz stavka 2. ovoga članka, uvoznik mora graničnoj carinskoj ispostavi predočiti uvozno dopuštenje.

IV. TRGOVINA

Članak 24.

(1) Nije dopuštena prodaja, kupnja, podnošenje ponude za kupnju, stjecanje u komercijalne svrhe, izlaganje javnosti radi stjecanja dobiti, korištenje u svrhu stjecanja dobiti, držanje radi prodaje, nuđenje na prodaju ili prijevoz radi prodaje, te najam i razmjena primjeraka vrsta navedenih u Prilogu I i Prilogu VIII.

(2) Iznimno, Ministarstvo može dopustiti radnje iz stavka 1. ovoga članka, ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

– primjerci su stečeni ili uneseni u Republiku Hrvatsku u skladu s propisima iz područja zaštite prirode prije stupanja na snagu odredbi Konvencije koje se primjenjuju na vrste s Dodataka I ili odredbi Pravilnika za vrste s Priloga I,

– primjerci podrijetlom iz Republike Hrvatske uzeti su iz prirode u skladu s propisima iz područja zaštite prirode,

– primjerci su obrađeni, te stečeni prije više od 50 godina,

– primjerci su uneseni u Republiku Hrvatsku u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i upotrebljavat će se u svrhe koje nisu štetne za opstanak populacija predmetne vrste,

– radi se o primjercima životinjskih vrsta rođenih i uzgojenih u zatočeništvu, primjercima umjetno razmnoženih biljnih vrsta, ili o dijelovima i derivatima takvih primjeraka,

– primjerci su potrebni za napredovanje znanosti ili za nužne biomedicinske svrhe ako se pokaže da je dotična vrsta jedina prikladna za te svrhe i ako nema primjeraka vrste koji su rođeni i uzgojeni u zatočeništvu ili umjetno razmnoženi;

– primjerci su namijenjeni za uzgoj ili razmnožavanje u korist očuvanja vrste,

– primjerci su namijenjeni za istraživanje ili obrazovanje radi očuvanja vrste,

– radi se o primjercima iz znanstvenih zbirki namijenjenih uzgoju u zarobljeništvu ili umjetnom razmnožavanju s ciljem zaštite vrste, ili istraživanju i obrazovanju u svrhu zaštite vrste, koji se komercijalno razmjenjuju samo među znanstvenim ustanovama i znanstvenicima koji su registrirani pri Ministarstvu.

(3) Za radnje iz stavka 2. ovog članka potrebno je ishoditi Potvrdu za trgovinu. Potvrdu za trgovinu izdaje Ministarstvo vlasniku primjeraka, a svaki daljnji vlasnik mora ishoditi novu potvrdu. Potvrda se izdaje na obrascu iz Priloga XIII Pravilnika.

(4) Iznimno od stavka 3. ako se radi o živim kralješnjacima potrebno je ishoditi Potvrdu za primjerak. Potvrda se izdaje samo za pojedinačni primjerak koje je označen u skladu s člankom 35. ovoga Pravilnika. Potvrdu izdaje Ministarstvo na obrascu iz Priloga XIII Pravilnika.

(5) Ministarstvo vodi evidenciju fizičkih i pravnih osoba koje su dobile potvrde za trgovinu temeljem ovoga Pravilnika.

Članak 25.

(1) Nije dopuštena prodaja, kupnja, podnošenje ponude za kupnju, stjecanje u komercijalne svrhe, izlaganje javnosti radi stjecanja dobiti, korištenje u svrhu stjecanja dobiti, držanje radi prodaje, nuđenje na prodaju ili prijevoz radi prodaje, te najam i razmjena primjeraka vrsta navedenih u Prilogu II.

(2) Iznimno, Ministarstvo može dopustiti radnje iz stavka 1. ovoga članka, ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

– primjerci su stečeni u Republici Hrvatskoj u skladu s propisima iz područja zaštite prirode,

– primjerci su uneseni u Republiku Hrvatsku u skladu s propisima iz područja zaštite prirode.

(3) Za radnje iz stavka 2. ovoga članka Ministarstvo izdaje potvrdu. Potvrda se izdaje vlasniku primjeraka, a svaki daljnji vlasnik mora ishoditi novu potvrdu.

Članak 26.

Odredbe članka 24. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na:

– u zatočeništvu rođene i uzgojene primjerke životinjskih vrsta navedenih u Prilogu V ovoga Pravilnika i njihove hibride, pod uvjetom da su primjerci predmetnih vrsta označeni u skladu s člankom 35. ovoga Pravilnika,

– umjetno razmnožene primjerke biljnih vrsta,

– obrađene primjerke stečene prije više od 50 godina, sukladno definiciji iz članka 2. ovoga Pravilnika.

V. PREMJEŠTAJ ŽIVIH PRIMJERAKA UNUTAR REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 27.

(1) Za svaki premještaj (prijevoz, selidba, novo nastanjivanje, promjena prebivališta itd.) nekoga živog primjerka vrsta navedenih u Prilogu I s mjesta naznačenog u uvoznom dopuštenju ili u potvrdi izdanoj u skladu s ovim Pravilnikom, Ministarstvo izdaje potvrdu na obrascu iz Priloga XIII.

(2) Potvrda iz prethodnog stavka može se izdati ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

– osoba odgovorna za prijenos primjerka dostavi dokumentaciju iz koje je vidljivo da je primjerak pribavljen u skladu s propisima iz područja zaštite prirode,

– nadležno znanstveno tijelo izda pisano stručno mišljenje iz kojeg proizlazi da je smještaj koji je namijenjen živom primjerku u mjestu u koje se šalje odgovarajuće opremljen za njegovo primjereno držanje i skrb.

(3) Iznimno, potvrda iz 1. stavka ovoga članka nije potrebna ako se živa životinja mora premjestiti zbog hitnog veterinarskog liječenja, nakon čega će biti vraćena na mjesto navedeno u uvoznom dopuštenju ili drugoj potvrdi.

(4) Žive primjerke životinja koji se prevoze u Republiku Hrvatsku, iz Republike Hrvatske ili unutar nje, ili pretovaruju, obvezno je potrebno pripremiti, prevoziti i njegovati na način koji na najmanju moguću mjeru smanjuje rizik ozljede, narušavanja zdravlja ili okrutnog postupanja, sukladno posebnim propisima.

(5) Na obrascu potvrde iz Priloga XIII označava se svrha odobrenja premještaja živih primjeraka vrsta iz Priloga I unutar Republike Hrvatske s mjesta navedenog u uvoznom dopuštenju ili drugoj potvrdi.

VI. UZGOJ I UMJETNO RAZMNOŽAVANJE

Primjerci životinjskih vrsta rođeni i uzgojeni u zatočeništvu

Članak 28.

Smatra se da je primjerak životinjske vrste rođen i uzgojen u zatočeništvu ako Ministarstvo, nakon pribavljenog mišljenja nadležnog znanstvenog tijela, utvrdi:

1) da sam primjerak jest potomak, ili potječe od potomka rođenog ili na drugi način dobivenog u kontroliranom okolišu – parenjem roditelja ili drugačijim prijenosom njihovih zametaka u kontroliranom okolišu, ako se radi o spolnom razmnožavanju, ili dobivenog od roditelja koji su se nalazili u kontroliranom okolišu kada je počeo razvoj potomka, ako je razmnožavanje nespolno,

2) da je matični fond formiran u skladu sa zakonskim odredbama koje su se na njega odnosile u vrijeme kad je nabavljen i na način koji ne šteti opstanku tih vrsta u prirodi,

3) da se matični fond održava bez unošenja primjeraka iz prirode, osim povremenog obogaćivanja fonda novim životinjama, jajima ili zamecima, u skladu s važećim zakonskim odredbama i na način koji ne šteti opstanku tih vrsta u prirodi, koje je moguće isključivo u sljedeće svrhe:

– da bi se spriječilo ili ublažilo štetno parenje životinja u bliskom srodstvu, s tim da se opseg proširenja fonda utvrđuje sukladno potrebi za novim genetskim materijalom,

– da bi se zbrinule životinje zaplijenjene sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode, ili

– iznimno, za povećanje matičnog fonda u registriranim uzgojnim operacijama,

4) da je matični fond stvorio drugu ili sljedeću generaciju potomaka u kontroliranom okolišu, ili da se matičnim fondom upravlja na način koji omogućava stvaranje potomaka druge generacije u kontroliranom okolišu.

Utvrđivanje podrijetla

Članak 29.

Vlasnik životinje dužan je osigurati dostupnost uzorka krvi ili drugog tkiva radi provedbe analize u slučajevima kada Ministarstvo odredi potrebu utvrđivanja podrijetla životinje. Troškove molekularne i genetske analize snosi vlasnik životinje.

Umjetno razmnoženi primjerci biljnih vrsta

Članak 30.

(1) Primjerak biljne vrste smatrat će se umjetno razmnoženim ako Ministarstvo nakon pribavljenog mišljenja nadležnog znanstvenog tijela, utvrdi:

– da primjerak biljne vrste je, ili potječe od biljke uzgojene iz sjemena, biljne sadnice, reznice, kalusa ili drugog biljnog tkiva, spora ili drugih propagula u kontroliranim uvjetima, tj. u okolišu koji nije prirodan i kojim čovjek u znatnoj mjeri manipulira, što može obuhvaćati obrađivanje tla, gnojenje, kontrolu korova, navodnjavanje ili rasadne postupke poput presađivanja u lonac ili gredice ili zaštitu od vremenskih uvjeta,

– da je uzgojeni matični fond formiran u skladu sa zakonskim odredbama koje su se na njega odnosile u vrijeme kad je nabavljen te na način koji ne šteti opstanku tih vrsta u prirodi,

– da se matičnim fondom upravlja na način koji jamči njegovo dugotrajno održanje,

– kada se radi o cijepljenim biljkama, da su i podloga i plemka dobivene umjetno u skladu s točkama 1. do 3. ovoga članka,

(2) Drvo će se smatrati umjetno razmnoženim ako potječe od stabala uzgojenih na jednovrsnoj plantaži u skladu sa stavkom 1. ovoga članka.

Uzgoj i umjetno razmnožavanje

Članak 31.

(1) Prije početka uzgoja ili umjetnog razmnožavanja primjeraka vrsta iz Priloga I i II te Priloga VIII i IX, fizička ili pravna osoba dužna je ishoditi dopuštenje Ministarstva. Dopuštenje se izdaje na osnovi prethodnog mišljenja nadležnog znanstvenog tijela.

(2) Zahtjev za izdavanjem dopuštenja mora sadržavati sljedeće:

– ime i adresu fizičke osobe, odnosno naziv i sjedište pravne osobe te ime odgovorne osobe unutar pravne osobe, koja će obavljati uzgoj,

– lokaciju uzgajališta,

– datum planiranog početka uzgoja,

– znanstveni naziv vrste koja je predmet uzgoja,

– opis planiranog matičnog fonda koji uključuje broj i starost mužjaka i ženki koji čine matični fond, te poznatu ili vjerojatnu genetsku vezu između jedinki u paru te među parovima matičnog fonda, ako se može odrediti,

– dokaz o zakonitom podrijetlu matičnog fonda,

– dokumentaciju koja pokazuje da je vrstu moguće uzgojiti do druge generacije potomaka (F2) i opis korištenih metoda, odnosno ako je uzgoj proveden samo do prve generacije, dokumentaciju koja pokazuje da su metode uzgoja iste ili slične onima koje su drugdje rezultirale uzgojem druge generacije potomaka,

– opis smještaja sadašnjeg i očekivanog broja jedinki, uključujući sigurnosne mjere radi sprječavanja bijega i/ili krađe (detaljni podaci o broju i veličini prostorija za uzgoj i podizanju mladunaca, kapacitetu inkubatora, proizvodnji ili opskrbi hranom, raspoloživosti veterinarskih usluga itd.),

– procjenu predviđene potrebe i izvore dodatnih primjeraka za povećanje broja životinja u uzgoju radi povećanja genetske raznolikosti uzgojene populacije, da bi se izbjeglo štetno križanje,

– detaljni opis metode označavanja (prstenovi, mikročipovi ili druge oznake) jedinki matičnog fonda, njihovih potomaka te produkata (npr. koža, meso) namijenjenih izvozu,

– vrstu proizvoda s kojom se namjerava ostvariti komercijalna dobit (živi primjerci, meso, jaja, krzno, koža, drugi dijelovi tijela te njihove prerađevine, itd.).

(3) Ministarstvo vodi evidenciju fizičkih i pravnih osoba kojima je dopušten uzgoj temeljem ovoga Pravilnika.

(4) Uzgajivač mora svake godine do 1. ožujka Ministarstvu dostaviti godišnje izvješće o uzgoju ili umjetnom razmnožavanju za proteklu godinu.

(5) Ako uzgajivač ne postupa u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i u skladu s uvjetima propisanim dopuštenjem o uzgoju, izdano dopuštenje Ministarstvo će poništiti, a daljnji uzgoj ili umjetno razmnožavanje zabraniti.

(6) Odredbe stavka 2. ovoga članka primjenjuju se odgovarajuće na postupak izdavanja dopuštenja za uzgoj ili umjetno razmnožavanje biljnih vrsta iz Priloga I, II, VIII i IX.

Članak 32.

S primjercima vrsta iz Priloga I koji su rođeni i uzgojeni u zatočeništvu ili umjetno razmnoženi postupat će se u skladu s odredbama koje se primjenjuju na primjerke vrsta navedenih u Prilogu II, osim u slučaju svrhe iz članka 24. stavka 1. ovoga Pravilnika.

VII. OZNAČAVANJE POŠILJKI I POJEDINAČNIH ŽIVIH PRIMJERAKA BILJNIH I ŽIVOTINJSKIH VRSTA, NJIHOVIH DIJELOVA I DERIVATA

Označavanje primjeraka prilikom uvoza i trgovine u Republici Hrvatskoj

Članak 33.

(1) Ministarstvo će izdati uvozno dopuštenje za primjerke vrsta s Priloga I i II Pravilnika ako podnositelj zahtjeva dokaže da su označeni u skladu s Konvencijom te da su:

– uzgojeni u zatočeništvu u uzgojnim operacijama koje su odobrene na sastancima stranaka Konvencije,

– dobiveni farmskim uzgojem koji je odobren na sastancima stranaka Konvencije,

– primjerci populacija vrsta navedenih u Prilogu I Konvencije za koje je na sastancima stranaka Konvencije odobrena izvozna kvota,

– neobrađene kljove afričkog slona i njihovi narezani dijelovi koji su svi duži od 20 cm i teži od 1 kg,

– svježa, štavljena i /ili obrađena krokodilska koža, te dijelovi kože sa slabina, repova, vratova, nogu, hrptova, i ostali njezini dijelovi koji se uvoze u Republiku Hrvatsku, te cijela svježa, štavljena ili obrađena krokodilska koža i koža slabina koja se ponovno uvozi u Republiku Hrvatsku,

– živi kralježnjaci vrsta navedenih u Prilogu I ovoga Pravilnika koji pripadaju cirkusu ili drugoj putujućoj izložbi ili

– bilo koje pakiranje kavijara od vrsta jesetri (Acipenseriformes sp.) (limenka, staklenka ili spremnik u koji se kavijar neposredno pakira) označeno metodom odobrenom na sastancima stranaka Konvencije. Pakiranja se označavaju pojedinačno, naljepnicama za jednokratnu upotrebu, koje se stavljaju na svako pakiranje.

(2) Ministarstvo će ovlastiti postrojenja za preradu i prepakiravanje kavijara od vrsta jesetri (Acipenseriformes sp.) u Republici Hrvatskoj te im dodijeliti jedinstvenu evidencijsku oznaku. Ovlaštena postrojenja dužna su voditi evidenciju o količinama kavijara koje se uvoze, izvoze, ponovo izvoze, proizvode ili skladište te istu dostaviti Ministarstvu. Popis ovlaštenih postrojenja Ministarstvo dostavlja Tajništvu Konvencije.

Označavanje primjeraka za izvoz i ponovni izvoz

Članak 34.

(1) Ministarstvo izdaje izvozno dopuštenje za žive kralješnjake vrsta iz Priloga I ako podnositelj zahtjeva dokaže da su primjerci označeni sukladno odredbama iz članka 35. ovoga Pravilnika.

(2) Ministarstvo izdaje izvozno dopuštenje i potvrdu o ponovnom izvozu za sva pakiranja kavijara označena u skladu s člankom 33. stavkom 1. točkom 7.

(3) Ministarstvo izdaje potvrdu o ponovnom izvozu za primjerke označene u skladu s člankom 33. stavkom 1. točkama 1., 2., 3., 4. i 6. ovoga Pravilnika ako njihovo stanje nije bitno promijenjeno, a podnositelj zahtjeva dokaže da su izvorne oznake kojima su primjerci označeni netaknute.

(4) Ministarstvo izdaje potvrdu o ponovnom izvozu za cijelu svježu, štavljenu i /ili obrađenu krokodilsku kožu i kožu slabina, ako podnositelj zahtjeva dokaže da su njihove izvorne oznake netaknute ili, ako su one izgubljene ili uklonjene, da su primjerci označeni oznakom za ponovni izvoz.

Metode označavanja

Članak 35.

(1) Živi kralješnjaci označavaju se na način propisan Pravilnikom o uvjetima držanja, načinu označavanja i evidenciji zaštićenih životinja u zatočeništvu.

(2) Kod izdavanja dopuštenja i potvrda za primjerke iz članka 17. stavka 5., članka 19. stavka 5., članka 24. stavka 4. i članka 34. stavka 1. te za jedinke matičnog fonda iz registriranih uzgoja iz članka 31. primjenjuju se odredbe o označavanju iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Iznimno, stavak 1. ovoga članka ne primjenjuje se na primjerke živih kralježnjaka za koje se Ministarstvu pruži zadovoljavajući dokaz da su njihove fizičke osobine u vrijeme izdavanja dopuštenja i potvrde onemogućavale sigurnu primjenu metoda označavanja propisanih Pravilnikom o uvjetima držanja, načinu označavanja i evidenciji zaštićenih životinja u zatočeništvu iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Za primjerke na koje se odnosi iznimka iz stavka 3. ovoga članka Ministarstvo izdaje samo Potvrdu za trgovinu iz članka 24. stavka 3., na kojoj se u polju 20. navodi odgovarajuća napomena o nemogućnosti označavanja, a ako je metodu označavanja moguće sigurno primijeniti kasnije i odgovarajuća napomena o tome. Za svaki primjerak koji nije označen sukladno stavku 1. ovoga članka nije moguće ishoditi Potvrdu za primjerak iz članka 24. stavka 4., dopuštenje za životinje u osobnom vlasništvu iz članka 19. i dopuštenje za cirkuse i druge putujuće izložbe iz članka 17. ovog Pravilnika.

VIII. POSTUPAK IZDAVANJA DOPUŠTENJA I POTVRDA

Zahtjevi

Članak 36.

(1) Zahtjevi za izdavanje dopuštenja i potvrda na osnovi ovoga Pravilnika podnose se Ministarstvu u pisanom obliku.

(2) Zahtjevi za izdavanje dopuštenja i potvrda iz stavka 1. ovoga članka podnose se Ministarstvu pravovremeno, prije uvoza primjeraka u Republiku Hrvatsku, odnosno njihovog izvoza ili ponovnog izvoza.

(3) Zahtjevi za izdavanje dopuštenja i potvrda za primjerke iz Priloga I – III ovoga Pravilnika podnose se na obrascu zahtjeva iz Priloga XI, XIII i XV.

(4) Zahtjevi za izdavanje dopuštenja, potvrda i drugih isprava za primjerke vrsta iz Priloga VII do X ovoga Pravilnika podnose se na obrascu zahtjeva iz Priloga XVIII.

(5) Podnositelj zahtjeva mora u zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka navesti istinite podatke, dati istinite izjave i informacije te priložiti valjanu dokumentaciju.

Odbijanje zahtjeva

Članak 37.

(1) Ministarstvo će odbiti zahtjev za izdavanje uvoznog dopuštenja za kavijar i meso vrsta jesetri (Acipenseriformes spp.) ako nisu unaprijed propisane izvozne kvote u skladu s procedurom odobrenom na sastanku stranaka Konvencije.

(2) Ministarstvo će odbiti zahtjev za izdavanje izvoznog dopuštenja za kavijar i meso vrsta jesetri (Acipenseriformes spp.) ako nisu unaprijed propisane izvozne kvote u skladu s procedurom odobrenom na sastanku stranaka Konvencije.

Naknadno izdavanje dokumenata

Članak 38.

(1) Iznimno od odredbe iz članka 36. stavka 2., a pod uvjetom da uvoznik ili (ponovni) izvoznik nakon prispijeća ili prije otpreme pošiljke obavijesti Ministarstvo o razlozima zbog kojih dopuštenja i potvrde iz članaka 3., 4., 8. i 9. ovoga Pravilnika nisu pravovremeno ishođene, iste se mogu izdati naknadno za primjerke vrsta iz Priloga II i III, te za primjerke vrsta iz Priloga I koji ispunjavaju uvjete iz članka 7. i 10. Pravilnika ako:

– Ministarstvo u konzultaciji s nadležnim upravnim tijelom druge države utvrdi da se razlozi zbog kojih dokumentacija nije pravovremeno ishođena ne mogu pripisati podnositelju zahtjeva, i

– se uvoz, izvoz ili ponovni izvoz odvija u skladu s odredbama Konvencije i s važećim propisom druge države.

(2) Iznimno od odredbi iz članka 36. stavka 2., kada su primjerci koji se uvoze i/ili (ponovno) izvoze osobne i kućne stvari na koje se primjenjuju posebne iznimke iz članaka 13. i 14. ili zakonito nabavljene žive životinje u osobnom vlasništvu koje se koriste samo za nekomercijalne svrhe, dopuštenja i potvrde iz članaka 3., 4., 8. i 9., ovoga Pravilnika mogu se izdati naknadno za primjerke vrsta iz Priloga II i III, te za primjerke vrsta iz Priloga I koji ispunjavaju uvjete iz članka 7. i 10. Pravilnika, uz uvjet da je Ministarstvo u konzultaciji s nadležnom carinskom službom utvrdilo da se radi o slučajnoj pogrešci te da nije bilo pokušaja prijevare prilikom uvoza ili ponovnog izvoza u skladu s odredbama Pravilnika i važećim zakonodavstvom druge države.

(3) Za primjerke vrsta iz Priloga I za koje je uvozno dopuštenje izdano naknadno temeljem stavka 2. ovoga članka, zabranjuje se svako komercijalno korištenje iz članka 24. stavka 1. Pravilnika u razdoblju od 6 mjeseci od datuma izdavanja dozvole, uz nemogućnost korištenja iznimki iz članka 24. stavka 2.

(4) Za primjerke vrsta iz Priloga II i Priloga I koji podliježu uvjetima iz članka 7. Pravilnika, za koje se izdaje uvozno dopuštenje temeljem stavka 2. ovoga članka, na obrascu dopuštenja iz Priloga XI se u polju 23 navodi zabrana svakog komercijalnog korištenja u razdoblju od 6 mjeseci od datuma izdavanja dozvole.

(5) Na dokumentima koji se izdaju sukladno stavcima 1. i 2. ovoga članka na obrascu iz Priloga XI mora u polju 23 biti naveden razlog za naknadno izdavanje.

(6) O dopuštenjima izdanim sukladno stavcima 1. i 2. ovoga članka Ministarstvo obavještava Tajništvo Konvencije.

Valjanost dokumenata iz drugih država

Članak 39.

(1) Pri uvozu u Republiku Hrvatsku i provozu kroz Republiku Hrvatsku, dopuštenja, potvrde i druge dozvole izdane u drugim državama smatraju se valjanima ako su upotrijebljene za izvoz ili ponovni izvoz iz druge države do dana isteka roka njihove valjanosti te se koriste za uvoz u Republiku Hrvatsku ili provoz kroz Republiku Hrvatsku unutar šest mjeseci od datuma izdavanja.

(2) Potvrde o podrijetlu iz članka 5. ovoga Pravilnika za primjerke vrsta iz Priloga III mogu se koristiti za uvoz primjeraka u Republiku Hrvatsku unutar 12 mjeseci od datuma izdavanja.

(3) Dopuštenja za cirkuse i druge putujuće izložbe i dopuštenja za životinje u osobnom vlasništvu mogu se koristiti za unošenje u Republiku Hrvatsku unutar 3 godine od datuma izdavanja.

IX. DOPUŠTENJA I POTVRDE

Članak 40.

(1) Uvozna dopuštenja, izvozna dopuštenja, potvrde o ponovnom izvozu i dopuštenja za životinje u osobnom vlasništvu za primjerke vrsta iz Priloga I – IV Pravilnika, izdaju se u obliku i sadržaju prema obrascu iz Priloga XI Pravilnika, a sastoje se od:

1. izvornika,

2. preslika za vlasnika,

3. preslika za državu izvoza ili ponovnog izvoza pri uvoznim dopuštenjima, ili preslika za državu izvoza pri izvoznim dopuštenjima odnosno potvrdama o ponovnom izvozu koji granična carinska ispostava vraća Ministarstvu,

4. preslika za Ministarstvo,

5. zahtjeva,

6. preslika za carinsku službu.

(2) Dopuštenje za cirkuse i druge putujuće izložbe za primjerke vrsta iz Priloga I – III Pravilnika izdaju se u obliku i sadržaju prema obrascu iz Priloga XV Pravilnika, a sastoje se od:

1. izvornika,

2. preslika za Ministarstvo,

3. zahtjeva.

(3) Popratni obrazac, koji je sastavni dio dopuštenja za životinje u osobnom vlasništvu i dopuštenja za cirkuse i druge putujuće izložbe, izdaje se u obliku i sadržaju prema obrascu iz Priloga XVI Pravilnika.

(4) Obavijest o uvozu za primjerke vrsta iz Priloga III i IV Pravilnika izdaje se u obliku i sadržaju prema obrascu iz Priloga XII Pravilnika, a sastoji se od:

1. izvornika,

2. preslika za uvoznika,

3. preslika za carinsku službu.

(5) Potvrde iz članka 24. stavaka 3. i 4. te članka 27. stavka 1. Pravilnika izdaju se u obliku i sadržaju prema obrascu iz Priloga XIII, a sastoje se od:

1. izvornika,

2. preslika za Ministarstvo,

3. zahtjeva.

(6) Etiketa iz članka 15. Pravilnika izdaje se u obliku i sadržaju prema obrascu iz Priloga XIV Pravilnika.

Obrasci za dopuštenja, potvrde i druge akte

Članak 41.

(1) Papir za obrasce iz članka 40. ovoga Pravilnika ne sadržava mehaničku celulozu, te je prilagođen za pisanje i teži najmanje 55 g/m2.

(2) Dimenzije obrazaca iz članka 40., izuzev etikete, su 210 x 297 mm (A4), uz najveće odstupanje od 18 mm manje ili 8 mm više po dužini.

(3) Papir za obrasce iz članka 40. stavka 1. je:

– bijele boje za »izvornik«, s uzorkom u pozadini tiskanim u sivoj boji na prednjoj strani obrasca kako bi se mogla otkriti svaka krivotvorina, bilo mehaničkim ili kemijskim sredstvima,

– žute boje za »preslik za vlasnika«,

– svijetlozelene boje za »preslik za državu izvoza ili državu ponovnoga izvoza« ako se radi o uvoznoj dozvoli, odnosno preslik koju carinska služba vraća Ministarstvu, ako se radi o izvoznoj dozvoli ili potvrdi o ponovnom izvozu,

– ružičaste boje za »preslik za Ministarstvo«,

– bijele boje za »zahtjev«,

– svijetloplave boje za »preslik za carinsku službu«.

(4) Papir za obrasce iz članka 40. stavka 2. je:

– žute boje za »izvornik«, s uzorkom u pozadini tiskanim u sivoj boji na prednjoj strani obrasca kako bi se mogla otkriti svaka krivotvorina, bilo mehaničkim ili kemijskim sredstvima,

– ružičaste boje za »preslik za Ministarstvo«,

– bijele boje za »zahtjev«.

(5) Papir za popratni obrazac iz članka 40. stavka 3. je bijele boje.

(6) Papir koji se koristi za obrasce iz članka 40. stavka 4. je:

– bijele boje za »izvornik«,

– žute boje za »preslik za uvoznika«,

– svijetloplave boje za »preslik za carinsku službu«.

(7) Papir koji se koristi za obrasce iz članka 40. stavka 5. je:

– žute boje za »izvornik«, s uzorkom u pozadini tiskanim u sivoj boji na prednjoj strani kako bi se mogla otkriti svaka krivotvorina, bilo mehaničkim ili kemijskim sredstvima,

– ružičaste boje za »preslik za Ministarstvo«,

– bijele boje za »zahtjev«.

(8) Papir za etiketu iz članka 40. stavka 6. je bijele boje.

(9) Obrasci i etiketa iz članka 40. tiskaju se i ispunjaju na hrvatskom i engleskom jeziku.

(10) Obrasci iz članka 40. stavaka 1., 2., 3. i 5. ovoga Pravilnika sastavni su dio elektronskog postupka izdavanja.

Članak 42.

(1) Obrasci iz članka 40. ispunjaju se elektronskim putem.

(2) Zahtjevi za dopuštenja i potvrde, obrazac Obavijest o uvozu i etiketa iz članka 40. ovoga Pravilnika mogu biti ispunjeni i rukom uz uvjet da su ispunjeni čitko, tintom i velikim tiskanim slovima.

(3) Na dopuštenjima, potvrdama i obavijestima o uvozu ne smije se naknadno ništa brisati, mijenjati ili popravljati, osim ako takve izmjene nisu potvrđene pečatom i potpisom Ministarstva ili nadležne carinske službe.

(4) U dopuštenjima i potvrdama te zahtjevima za izdavanje istih upotrebljavaju se:

– kôdovi iz Priloga XVII, za opis primjeraka,

– jedinice iz Priloga XVII, za iskazivanje količine i neto mase,

– znanstveni nazivi vrsta korišteni u Pravilniku, a temeljeni na uobičajenim izvorima za nomenklaturu iz Priloga XVII,

– kôdovi iz Priloga XX Poglavlja 1, za opis svrhe prometa,

– kôdovi iz Priloga XX Poglavlja 2, za opis podrijetla primjeraka.

(5) Ako neki obrazac iz članka 40. Pravilnika sadržava prilog koji se smatra njegovim sastavnim dijelom, taj se prilog, kao i broj stranica priloga, navodi u obrascu dopuštenja ili potvrde, a svaka stranica priloga treba sadržavati klasu dopuštenja ili potvrde i datum njezina izdavanja, te potpis i pečat Ministarstva.

(6) Ako se obrazac iz članka 40. stavka 1. upotrebljava za više od jedne vrste u pošiljci, dodaje mu se prilog u kojemu se, uz uvjete iz stavka 5. ovoga članka, za svaku vrstu iz pošiljke ponavljaju polja 8 do 22 obrasca iz Priloga XI te polje 27 obrasca predviđeno za unošenje »stvarno uvezene količine/neto mase« i »broj mrtvih životinja pri dolasku«.

(7) Ako se obrazac iz članka 40. stavka 2. upotrebljava za više od jedne vrste u pošiljci, dodaje mu se prilog u kojem se, uz uvjete iz stavka 5. ovoga članka, za svaku vrstu iz pošiljke ponavljaju polja 8 do 18 obrasca iz Priloga XV.

(8) Ako se obrazac iz članka 40. stavka 5. ovoga Pravilnika upotrebljava za više od jedne vrste, dodaje mu se prilog u kojemu se, uz uvjete iz stavka 5. ovog članka, za svaku vrstu iz pošiljke ponavljaju polja 4 do 18 obrasca iz Priloga XIII.

(9) Odredbe stavka 1., 2., 3., 4., 5., 6. i 7. ovoga članka primjenjuju se i pri odlučivanju o prihvatljivosti dopuštenja i potvrda koje izdaju druge države za primjerke koji se unose u Republiku Hrvatsku.

(10) Dopuštenja i potvrde iz stavka 9. ovoga članka koja se odnose na primjerke za koje su utvrđene izvozne kvote dobrovoljno ili na sastanku stranaka Konvencije, mogu se prihvatiti jedino ako je u njima naveden ukupan broj primjeraka prethodno izvezenih u tekućoj godini, uključujući i primjerke obuhvaćene tom dozvolom, te kvota za tu vrstu.

(11) Potvrde o ponovnom izvozu izdane od strane država izvoza mogu se prihvatiti jedino ako je u njima navedena država podrijetla, broj i datum izdavanja izvozne dozvole države podrijetla te, prema potrebi, država zadnjeg ponovnog izvoza, broj i datum izdavanja potvrde o ponovnom izvozu, ili ako sadrže zadovoljavajuće obrazloženje za nedostatak tih podataka.

(12) Dopuštenja i potvrde iz druge države koje sadrže kôd za oznaku podrijetla »O« smatrat će se valjanima samo ako primjerak na dozvoli odgovara definiciji za pretkonvencijski primjerak iz članka 2. Pravilnika te ako sadržavaju datum stjecanja primjerka ili izjavu da je primjerak stečen prije određenog datuma.

Članak 43.

Za svaku pošiljku primjeraka poslanih kao dio jednog utovara Ministarstvo izdaje zasebno uvozno dopuštenje, izvozno dopuštenje ili potvrdu o ponovnom izvozu.

Rok valjanosti dopuštenja i potvrda

Članak 44.

(1) Rok valjanosti uvoznih dopuštenja je najdulje 12 mjeseci. Uvozno dopuštenje nije valjano bez odgovarajućeg valjanog dokumenta države izvoza ili države ponovnog izvoza.

(2) Uvozno dopuštenje iz stavka 1. ovoga članka, ukoliko se radi o kavijaru vrsta jesetri (Acipenseriformes spp.) za kojeg su propisane godišnje izvozne kvote, te je nadležno tijelo države izvoza izdalo izvoznu dozvolu, nije valjano nakon zadnjeg dana godine propisane kvote u kojoj je kavijar sakupljen i prerađen ili zadnjeg dana razdoblja od 12 mjeseci iz stavka 1. ovog članka, odnosno datuma koji nastupi ranije.

(3) Uvozno dopuštenje iz stavka 1. ovoga članka, ukoliko se radi o kavijaru vrsta jesetri (Acipenseriformes spp.) za kojeg je nadležno tijelo države ponovnog izvoza izdalo potvrdu o ponovnom izvozu, nije valjano nakon zadnjeg dana razdoblja od 18 mjeseci nakon datuma izdavanja izvoznog dopuštenja ili zadnjeg dana razdoblja od 12 mjeseci iz stavka 1. ovoga članka, odnosno datuma koji nastupi ranije.

(4) Rok valjanosti izvoznih dopuštenja i potvrda o ponovnom izvozu je najdulje 6 mjeseci.

(5) Izvozno dopuštenje iz stavka 4. ovoga članka, ukoliko se radi o kavijaru vrsta jesetri (Acipenseriformes spp.) za kojeg su propisane godišnje izvozne kvote, nije valjano nakon zadnjeg dana godine propisane kvote u kojoj je kavijar sakupljen i prerađen ili zadnjeg dana razdoblja od 6 mjeseci iz stavka 4. ovoga članka, odnosno datuma koji nastupi ranije.

(6) Potvrda o ponovnom izvozu iz stavka 4. ovog članka, ukoliko se radi o kavijaru vrsta jesetri (Acipenseriformes spp.), nije valjana nakon zadnjeg dana razoblja od 18 mjeseci nakon datuma izdavanja izvoznog dopuštenja ili zadnjeg dana razdoblja od 6 mjeseci iz stavka 4. ovoga članka, odnosno datuma koji nastupi ranije.

(7) Izvozne kvote iz stavka 2. ovoga članka usvajaju se na sastancima stranaka Konvencije.

(8) Rok valjanosti dopuštenja za cirkuse i druge putujuće izložbe i dopuštenja za životinje u osobnom vlasništvu je najdulje 3 godine od datuma izdavanja. Dopuštenje za cirkuse i druge putujuće izložbe i dopuštenje za životinje u osobnom vlasništvu nije valjano ukoliko se primjerak proda, izgubi, uništi, ukrade, ako se vlasništvo nad primjerkom promijeni ili ako se radi o živom primjerku isti ugine, pobjegne ili se pusti u prirodu.

(9) Nakon isteka roka valjanosti, dopuštenja i potvrde iz stavaka 1., 2., 3., 4., 5., 6. i 8. ovoga članka smatraju se nevažećim i nemaju zakonske valjanosti.

(10) Nositelj dopuštenja i/ili potvrde mora bez odlaganja Ministarstvu vratiti izvornik i sve preslike uvozne dozvole, izvozne dozvole, dozvole za cirkuse i druge putujuće izložbe i dozvole za životinje u osobnom vlasništvu, koje su istekle, nisu iskorištene, ili su prestale vrijediti.

Prestanak valjanosti dopuštenja i potvrda

Članak 45.

(1) Preslik za vlasnika iskorištenih uvoznih dozvola prestaje biti valjano ako:

– živi primjerci na koje se isti odnosi uginu ili se unište,

– žive životinje na koje se isti odnosi pobjegnu ili se puste u prirodu,

– bilo koji od podataka unesenih u polje 3 te polja 6 ili 8 uvozne dozvole više ne odražava stvarno stanje.

(2) Dopuštenja i potvrde iz članka 8. stavaka 2. i 3., potvrde iz članka 9., te potvrde iz članka 24. stavaka 3. i 4. i članka 27. stavka 1. Pravilnika, prestaju biti valjano ako:

– živi primjerci na koje se odnosi ta dokumentacija uginu ili se unište,

– žive životinje na koje se odnosi ta dokumentacija pobjegnu ili se puste u prirodu,

– podaci na potvrdi iz članka 24. stavaka 3. i 4. te članka 27. stavka 1. Pravilnika u poljima 2 i 4 obrasca više ne odražavaju stvarno stanje, ili nisu ispunjeni posebni uvjeti navedeni u polju 20.

(3) Potvrde iz članka 24. stavka 4. ne mogu biti izdane kao Potvrde za primjerak dok primjerci na koje se potvrda odnosi nisu označeni jedinstvenim i trajnim oznakama u skladu s člankom 35. Pravilnika.

(4) Potvrde za trgovinu iz članka 24. stavka 3. izdane sukladno uvjetima iz članka 24. stavka 2. točaka 3., 5., 6., 7. i 9. Pravilnika prestaju biti valjane ako podaci uneseni u polje 1 obrasca Potvrde iz Priloga XIII više ne odražavaju stvarno stanje.

(5) U slučajevima iz stavka 1., 2. i 4. ovoga članka, nositelj dopuštenja i potvrde dužan je izvornik i sve preslike bez odgode vrati Ministarstvu. Ministarstvo može na temelju zahtjeva izdati novo dopuštenje, potvrdu ili drugi dokument, koji uvažava nastale promjene.

Zamjena dopuštenja i potvrda

Članak 46.

(1) Pri izdavanju dopuštenja ili potvrde koja zamjenjuje poništeni, izgubljeni, ukradeni ili uništeni dokument, ili dopuštenje ili potvrdu koja je istekla, u polju predviđenom za posebne uvjete navodi se broj zamijenjenog dokumenta i razlog njegove zamjene.

(2) Ako je izvozno dopuštenje ili potvrda o ponovnom izvozu za vrste iz Priloga I do IV ovoga Pravilnika poništena, izgubljena, ukradena ili uništena, Ministarstvo o tome obavještava nadležno upravno tijelo države odredišta i Tajništvo Konvencije.

(3) Dopuštenje, potvrdu ili Obavijest o uvozu koja je izgubljena, ukradena ili uništena može zamijeniti samo nadležno upravno tijelo koje je istu izdalo.

(4) Ukoliko se pošiljka razdvoji na više dijelova ili iz nekih drugih razloga više ne odražava stvarno stanje iz »preslika za vlasnika« uvozne dozvole iz Priloga XI, »preslika za uvoznika« Obavijesti o uvozu ili druge potvrde, Ministarstvo može izmijeniti podatke na dokumentu sukladno članku 42. stavku 3. ili može izdati jednu ili više odgovarajućih potvrda ako utvrdi valjanost dokumenta koji treba zamijeniti.

(5) Pri izdavanju potvrde iz stavka 4. ovoga članka koja zamjenjuje »preslik za vlasnika« uvozne dozvole, »preslik za uvoznika« Obavijesti o uvozu ili drugu potvrdu, Ministarstvo zadržava dokument koji je zamijenilo.

X. NAČIN ZBRINJAVANJA ODUZETIH PRIMJERAKA

Članak 47.

(1) Živi primjerci životinjskih i biljnih vrsta iz Priloga I do X ovoga Pravilnika, njihovi dijelovi i derivati, koje inspekcija zaštite prirode oduzme ili zaplijeni, mogu se privremeno zbrinuti kod fizičkih i pravnih osoba koje za to ovlasti Ministarstvo.

(2) Nakon pravomoćnosti sudskog rješenja o trajnom oduzimanju, oduzeti primjerak zaštićene divlje svojte postaje vlasništvo Republike Hrvatske.

Postupanje sa trajno oduzetim primjercima životinjskih vrsta

Članak 48.

(1) U slučaju kada se radi o primjercima živih životinja, koji su trajno oduzeti pri uvozu u Republiku Hrvatsku, a za koje Ministarstvo utvrdi državu podrijetla, odnosno koji su oduzeti ili zaplijenjeni na drugi način na području Republike Hrvatske, a poznata je lokacija s koje su primjerci uzeti iz prirode, oni mogu biti vraćeni državi podrijetla uz njezinu prethodnu suglasnost, odnosno vraćeni na lokaciju s koje su uzeti iz prirode, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

– životinje su boravile u karanteni te je utvrđeno da nisu nositelji bolesti ili parazita,

– životinje će biti pripremljene za prijevoz i prevezene na način koji na najmanju moguću mjeru smanjuje rizik ozljede, narušavanja zdravlja ili okrutnog postupanja,

– povratak je opravdan i koristan sa stajališta zaštite te vrste.

(2) Ako postupanje s trajno oduzetim primjercima živih životinja iz prethodnog stavka ovoga članka nije moguće, Ministarstvo donosi odluku o:

1) puštanju u prirodu, uz uvjet:

– da se dokazano radi o autohtonoj vrsti,

– da primjerci pripadaju istoj populaciji kao i primjerci te vrste u prirodi,

– da se ponašanje primjeraka ne razlikuje od ponašanja divljih primjeraka u prirodi,

– da su primjerci boravili u karanteni te je utvrđeno da nisu nositelji bolesti ili parazita,

2) ustupanju pravnim ili fizičkim osobama u svrhu trajnog držanja u zatočeništvu u nekomercijalne svrhe, koje se može odobriti:

– fizičkim i pravnim osobama ovlaštenim od Ministarstva za skrb o oduzetim ili zaplijenjenim životinjama, ili

– drugim fizičkim i pravnim osobama koje se bave nekomercijalnom djelatnošću, ako dokažu da su sposobne osigurati odgovarajuće uvjete smještaja i skrbi sukladno Pravilniku o uvjetima držanja, načinu označavanja i evidenciji zaštićenih životinja u zatočeništvu.

3) ustupanju znanstvenicima i znanstvenim ustanovama, ako trajni smještaj nije moguće osigurati sukladno stavku 2. podstavku 2. ovoga članka; ako se radi o živim primjercima iz Priloga I i Priloga VIII ovoga Pravilnika, ustupanje se može odobriti samo ako će se primjerci koristiti u svrhu istraživanja koja pridonose očuvanju te ili srodne vrste u prirodi,

4) ustupanju pravnim ili fizičkim osobama u komercijalne svrhe uz uvjet:

– da posjeduju dopuštenje Ministarstva za komercijalni uzgoj ili umjetno razmnožavanje,

– da su registrirane pri Tajništvu Konvencije, ako se radi o primjercima vrsta s Dodatka I. Konvencije,

5) prodaji, uz uvjet:

– da se primjerci neće preprodati,

– da su primjerci boravili potrebno vrijeme u karanteni i nisu nositelji zaraznih bolesti ili parazita,

– da kupac nije evidentiran kao prekršitelj propisa s područja zaštite prirode, te dokaže da je osigurao uvjete za smještaj živog primjerka sukladno Pravilniku o uvjetima držanja, načinu označavanja i evidenciji zaštićenih životinja u zatočeništvu, te da je poduzeo sve potrebne mjere u svrhu sprječavanja bijega primjerka u prirodu.

6) usmrćivanju, u slučaju kada životinje nije moguće smjestiti sukladno odredbama podstavaka 1. – 5. ovoga članka. Usmrćivanje se provodi u skladu s propisima koji uređuju područje dobrobiti životinja. Mrtve primjerke moguće je ustupiti muzejima, znanstvenim ustanovama i znanstvenicima, a ako ne postoji takav interes, mrtvi primjerci se komisijski uništavaju.

(3) Ministarstvo donosi odluku o postupanju s trajno oduzetim primjercima živih životinja iz stavaka 1. i 2. ovoga članka na osnovi pisanoga stručnog mišljenja nadležnoga znanstvenog tijela.

Članak 49.

Mrtve primjerke životinjskih vrsta, kao i dijelove ili derivate, Ministarstvo može:

– zadržati za vlastito korištenje u edukativne svrhe,

– ustupiti drugim fizičkim i pravnim osobama koje djeluju u području zaštite prirode, kao što su škole, muzeji, znanstvene ustanove, znanstvenici itd.,

– prodati,

– komisijski uništiti.

Postupanje s trajno oduzetim primjercima biljnih vrsta

Članak 50.

Odredbe članka 48. i 49. ovoga Pravilnika primjenjuju se na odgovarajući način na žive i mrtve primjerke biljnih vrsta navedene u prilozima ovoga Pravilnika.

XI. TIJELA NADLEŽNA ZA PROVEDBU ODREDBI OVOGA PRAVILNIKA

Članak 51.

Ministarstvo obavlja poslove nadležnog upravnog tijela u smislu provedbe odredbi ovoga Pravilnika, a osobito:

– izdaje dopuštenja i potvrda te drugih akata temeljem Pravilnika,

– odlučuje o postupanju u slučajevima oduzimanja,

– vodi evidencije o znanstvenim ustanovama i znanstvenicima,

– vodi evidencije o međunarodnoj trgovini primjercima vrsta iz Priloga I do IV te izrađuje jednogodišnja izvješća o prekograničnoj trgovini koja se svake godine do 31. listopada dostavljaju Tajništvu Konvencije, izrađuje dvogodišnja izvješća o trgovini te izvješćuje druge međunarodne organizacije u skladu s rokovima,

– priprema prijedloge za sastanak stranaka Konvencije te prijedloge za izmjene i dopune dodataka i rezolucija Konvencije u suradnji sa stručnjacima

– sudjeluje na sastancima stranaka Konvencije gdje predstavlja stajališta Republike Hrvatske,

– organizira i vodi projekte informiranja i educiranja javnosti o trgovini ugroženim vrstama,

– organizira i vodi programe osposobljavanja djelatnika drugih tijela državne uprave odgovornih za provedbu odredbi ovoga Pravilnika i Konvencije,

– djeluje kao nadležno upravno tijelo u smislu članka 9. Konvencije,

– kontaktira s Tajništvom Konvencije i državama strankama Konvencije,

– surađuje s upravnim i stručnim tijelima drugih država te međunarodnim organizacijama nadležnim za poslove zaštite prirode,

– surađuje s nevladinim udrugama iz područja zaštite prirode,

– obavlja i druge poslove sukladno ovom Pravilniku.

Članak 52.

(1) Nadležna znanstvena tijela koja obavljaju poslove za potrebe ovoga Pravilnika ministar propisuje odlukom.

(2) Znanstvena tijela iz prethodnog stavka ovoga članka obavljaju sljedeće poslove:

– utvrđuju da li uvoz, izvoz, ponovni izvoz ili unos s mora u prirodi ugrožava opstanak vrsta navedenih u Prilozima I do X ovoga Pravilnika,

– izdaju pisana stručna mišljenja, na zahtjev Ministarstva, o postupanju sa zaplijenjenim i oduzetim primjercima,

– izdaju pisana stručna mišljenja, na zahtjev Ministarstva, vezano uz uvjete držanja živih jedinki životinjskih i biljnih vrsta u zatočeništvu,

– izdaju pisana stručna mišljenja, na zahtjev Ministarstva, da su primjerci umjetno uzgojeni ili razmnoženi,

– izdaju stručna mišljenja u slučaju uvoza i izvoza koji se ostvaruju u okviru programa očuvanja vrste,

– izdaju pisana stručna mišljenja, na zahtjev Ministarstva, vezana uz način označavanja,

– izdaju pisana stručna mišljenja, na zahtjev Ministarstva, o podrijetlu primjeraka,

– surađuju sa stručnim tijelima drugih država stranaka Konvencije,

– izdaju pisana stručna mišljenja vezano uz registraciju znanstvenih ustanova i znanstvenika,

– pružaju stručnu pomoć Ministarstvu, uključujući i inspekciju zaštite prirode, carinskoj službi i graničnoj policiji, pri taksonomskom određivanju vrsta,

– sudjeluju u radu stručnih tijela Konvencije, ako je potrebno,

– izrađuju prijedloge u svrhu smanjenja nedopuštene trgovine ugroženim vrstama,

– na osnovi usporedbe izdanih izvoznih dopuštenja za vrste iz Priloga II ovoga Pravilnika s realiziranim izvoznim dopuštenjima, radi praćenja pritiska na populacije, izdaju pisana stručna mišljenja u svrhu poduzimanja potrebnih mjera od strane Ministarstva, ako utvrde da bi izvoz mogao ugroziti povoljno stanje vrste u prirodi,

– u suradnji s Ministarstvom, sudjeluju u organizaciji i vođenju programa osposobljavanja djelatnika drugih tijela državne uprave odgovornih za provedbu odredbi ovoga Pravilnika i Konvencije te informiranja i educiranja javnosti,

– surađuju s Ministarstvom pri izradi stručnih podloga te definiranju stajališta Republike Hrvatske za sastanak stranaka Konvencije,

– obavljaju i druge poslove sukladno ovom Pravilniku.

Članak 53.

(1) Carinska služba provjerava uvoz, izvoz, ponovni izvoz i provoz vrsta iz Priloga I do X ovoga Pravilnika te živih primjeraka stranih vrsta, a osobito:

– provjerava posjeduju li primjerci pri prelasku granice valjana dopuštenja, potvrde ili druge akte, koje u skladu s ovim Pravilnikom i Zakonom o zaštiti prirode izdaje Ministarstvo, ili propisanu dokumentaciju druge države izdanu u skladu s Konvencijom,

– uz pomoć granične veterinarske i fito-sanitarne inspekcije provjerava odgovaraju li primjerci i pošiljke podacima navedenim u popratnoj dokumentaciji,

– uz pomoć granične veterinarske inspekcije provjerava uvjete prijevoza navedene u popratnoj dokumentaciji,

– obavlja i druge poslove sukladno ovom Pravilniku.

(2) Carinska služba dužna je obavijestiti Ministarstvo o pronalasku ili prijavi primjeraka koji mogu biti predmetom ovoga Pravilnika ili o kršenju odredbi ovoga Pravilnika i Zakona o zaštiti prirode, te carinskih propisa, koji se odnose na žive primjerke stranih vrsta i primjerke vrsta navedene u Prilozima I do X ovoga Pravilnika.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 54.

(1) Dopuštenja, potvrde i druge akte Ministarstvo može izdavati na dosadašnjim obrascima najdulje 6 mjeseci nakon stupanja ovoga Pravilnika na snagu.

(2) Pravne ili fizičke osobe koje posjeduju primjerke vrsta iz Priloga I i VIII u svrhu obavljanja radnji iz članka 24. stavka 1. i 2. i članka 31. dužne su ishoditi potvrde iz članka 24. stavaka 3. ili 4. Pravilnika u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 55.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovinu zaštićenih vrsta (»Narodne novine« 34/06).

(2) Do stupanja na snagu novog Pravilnika o uvjetima držanja, načinu označavanja i evidenciji zaštićenih životinja u zatočeništvu primjenjuju se odredbe Pravilnika o uvjetima držanja, načinu obilježavanja i evidenciji zaštićenih životinja u zatočeništvu (»Narodne novine« 146/05).

Članak 56.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-07/09-49/457

Urbroj: 532-08-01-04/2-09-1

Zagreb, 15. lipnja 2009.

Ministar kulture
mr. sc. Božo Biškupić, v. r.


PRILOZI I - XXII