Uredba o medicinskom vještačenju u mirovinskom osiguranju

NN 73/2009 (24.6.2009.), Uredba o medicinskom vještačenju u mirovinskom osiguranju

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1738

Na temelju članka 114. i članka 116. stavka 6. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 102/98, 127/2000, 59/2001, 109/2001, 147/2002, 117/2003, 30/2004, 177/2004, 92/2005, 79/2007 i 35/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. lipnja 2009. godine donijela

UREDBU

O MEDICINSKOM VJEŠTAČENJU U MIROVINSKOM OSIGURANJU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Uredbom uređuje se postupak medicinskog vještačenja u mirovinskom osiguranju, tko su ovlašteni vještaci iz članka 113. stavka 1. i članka 120. stavka 4. Zakona o mirovinskom osiguranju (u daljnjem tekstu: Zakon), način imenovanja, područje i način njihova rada, kao i sadržaj nalaza i mišljenja koja daju.

(2) Ovom Uredbom uređuje se i postupak revizije, broj članova, način imenovanja i rada stručnog povjerenstva za reviziju i ostala pitanja u vezi s provedbom revizije.

Članak 2.

(1) Kada je za rješavanje o pravu iz mirovinskog osiguranja potrebno za osiguranika utvrditi invalidnost i tjelesno oštećenje, a za člana obitelji opću nesposobnost za rad, nadležna ustrojstvena jedinica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) koja rješava o pravu, utvrđuje te činjenice na osnovi nalaza i mišljenja ovlaštenih vještaka.

(2) Vještaci iz stavka 1. ovoga članka donose nalaz i mišljenje i o neposrednoj opasnosti od nastanka invalidnosti (članak 36. Zakona).

(3) Nalaz i mišljenje o činjenicama iz stavaka 1. i 2. ovoga članka daju u prvom stupnju vještaci, a u drugom stupnju viši vještaci.

(4) Vještaci i viši vještaci moraju se u svojem radu držati Zakona, ove Uredbe i drugih propisa, te načela i dostignuća suvremene medicinske znanosti.

II. VJEŠTACI

Članak 3.

(1) Vještake i više vještake imenuje Upravno vijeće Zavoda na temelju javnog natječaja koji se objavljuje u najmanje jednom glasilu.

(2) Broj vještaka i viših vještaka određuje Upravno vijeće Zavoda na prijedlog ravnatelja Zavoda.

(3) Za vještaka i višeg vještaka može biti imenovana osoba iz reda doktora medicine – specijalista medicine rada, opće medicine, interne medicine, psihijatrije, neurologije, ortopedije, fizikalne medicine, reumatologije i drugih specijalnosti, s najmanje pet godina radnog iskustva u svojoj specijalnosti.

(4) Vještak i viši vještak, koji obavlja poslove vještačenja na temelju medicinske dokumentacije dostavljene u sklopu pravne pomoći od inozemnog nositelja mirovinskog osiguranja primjenom međunarodnog ugovora o socijalnom osiguranju, mora ispunjavati uvjet znanja jednog stranog jezika.

Članak 4.

(1) Imenovani vještaci i viši vještaci obavljaju poslove medicinskog vještačenja zasnivanjem radnog odnosa na neodređeno vrijeme.

(2) Ako nakon raspisanog natječaja nije bilo moguće zasnovati radni odnos s vještakom ili višim vještakom, iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, poslove medicinskog vještačenja može obavljati imenovani vještak ili viši vještak koji ne zasniva radni odnos u Zavodu.

(3) Pravni status imenovanih vještaka i viših vještaka iz stavaka 1. i 2. ovoga članka pobliže se uređuje općim aktom Upravnog vijeća Zavoda.

(4) Općim aktom iz stavka 3. ovoga članka uređuje se postupak u vezi s imenovanjem i razrješenjem vještaka i viših vještaka, slučajevi u kojima liječnik-specijalist obavlja poslove konzultanta i slučajevi u kojima liječnik-specijalist izrađuje ekspertizu za potrebe inozemnog nositelja socijalnog osiguranja, te druga pitanja u vezi s obavljanjem poslova vještačenja.

Članak 5.

Za rad vještaka i viših vještaka potrebnu medicinsku opremu i pribor, namještaj i druga sredstva za obavljanje poslova vještačenja i odgovarajuće radne prostorije osigurava Zavod.

III. POSTUPAK VJEŠTAČENJA

Članak 6.

(1) Vještak, prije nego što da nalaz i mišljenje o invalidnosti, neposrednoj opasnosti od nastanka invalidnosti, tjelesnom oštećenju ili općoj nesposobnosti za rad člana obitelji, obavlja neposredni pregled osigurane osobe.

(2) Vještak može, iznimno, dati nalaz i mišljenje o činjenicama iz stavka 1. ovoga članka i bez pregleda osigurane osobe na temelju medicinske i druge dokumentacije, kada osigurana osoba zbog objektivnih razloga ne može biti pregledana (u slučaju boravka u inozemstvu, smrti i sl.).

(3) Za osobe s boravkom u inozemstvu vještak iz članka 2. stavka 4. ove Uredbe daje nalaz i mišljenje na temelju medicinske dokumentacije dostavljene od inozemnog nositelja mirovinskog osiguranja primjenom međunarodnog ugovora o socijalnom osiguranju. Kada za to postoje razlozi, vještak daje nalaz i mišljenje na temelju neposrednog pregleda osigurane osobe.

Članak 7.

(1) Viši vještak, u pravilu, daje nalaz i mišljenje o invalidnosti, neposrednoj opasnosti od nastanka invalidnosti, tjelesnom oštećenju, odnosno općoj nesposobnosti za rad člana obitelji na temelju odgovarajuće medicinske i druge dokumentacije.

(2) Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovoga članka, viši vještak, kada smatra da je to potrebno, može dati nalaz i mišljenje o invalidnosti i na temelju neposrednog pregleda osigurane osobe.

Članak 8.

(1) Postupak za ostvarivanje prava na temelju invalidnosti i neposredne opasnosti od nastanka invalidnosti za vrijeme zaposlenja ili drugog svojstva koje daje pravo na osiguranje prema Zakonu, pokreće se u povodu prijedloga izabranog doktora medicine primarne zdravstvene zaštite koji upućuje osiguranika na ocjenu radne sposobnosti (u daljnjem tekstu: liječnik) i njegovog mišljenja o zdravstvenom stanju i radnoj sposobnosti osiguranika prema propisima o zdravstvenom osiguranju. Postupak se može pokrenuti i na zahtjev osiguranika odnosno osigurane osobe.

(2) Postupak za osobu koja ostvaruje pravo na temelju invalidnosti nakon prestanka zaposlenja ili drugog svojstva koje daje pravo na osiguranje, pokreće se na njezin zahtjev. Nadležna ustrojstvena jedinica Zavoda u kojoj je pokrenut postupak upućuje tu osobu liječniku iz stavka 1. ovoga članka. Na isti način postupit će se i u slučaju ako se postupak za ostvarivanje prava na temelju invalidnosti pokreće na zahtjev osiguranika, odnosno osigurane osobe.

(3) Liječnik iz stavka 1. ovoga članka pri davanju mišljenja o zdravstvenom stanju i radnoj sposobnosti dužan je prethodno pripremiti cjelokupnu medicinsku dokumentaciju u skladu s propisom Vlade Republike Hrvatske iz članka 112. stavka 2. Zakona.

Članak 9.

(1) Kada liječnik koji je liječio osiguranika smatra da je liječenje i medicinska rehabilitacija završena i da je nastala trajna nesposobnost za rad na poslovima koje osiguranik obavlja, upućuje osiguranika nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Zavoda, kojoj dostavlja na utvrđenom obrascu svoje izvješće s nalazom i mišljenjem o zdravstvenom stanju i radnoj sposobnosti osiguranika i opće podatke o osiguraniku s opisom poslova koje obavlja.

(2) »Izvješće s nalazom i mišljenjem liječnika« (obrazac: 1-IN) sadrži: anamnestičke i katamnestičke podatke o bolestima, podatke o mjestu, načinu i trajanju liječenja, podatke o sadašnjem zdravstvenom stanju osiguranika s nalazima o anatomsko-funkcionalnim oštećenjima, stupnju oštećenja, te prognozi, uz prilaganje odgovarajuće medicinske dokumentacije.

(3) »Opći podaci o osiguraniku s opisom poslova koje obavlja« (obrazac: 2-IN) sadrži: opće podatke o osiguraniku, stručnoj spremi, mirovinskom stažu i podatke o poslovima koje obavlja.

(4) Medicinska dokumentacija koju pribavlja liječnik mora biti u skladu s propisom Vlade Republike Hrvatske iz članka 112. stavka 2. Zakona.

Članak 10.

(1) Nadležna ustrojstvena jedinica Zavoda koja vodi postupak za ostvarivanje prava na temelju invalidnosti prikuplja podatke o svojstvu osiguranika, mirovinskom stažu i druge podatke, a ovlašteni vještak ispituje je li »Izvješće s nalazom i mišljenjem liječnika« dano u skladu s člankom 9. stavkom 4. ove Uredbe, a u slučaju primjene članka 6. stavka 3. ove Uredbe je li inozemna medicinska dokumentacija obrađena i dostavljena u skladu s međunarodnim ugovorom o socijalnom osiguranju.

(2) Nadležna ustrojstvena jedinica Zavoda koja vodi postupak za ostvarivanje prava na temelju invalidnosti primljeni nalaz i mišljenje liječnika, zajedno sa svim prikupljenim podacima iz članka 9. ove Uredbe, dostavlja vještaku.

(3) Vještak, nakon primitka izvještaja s podacima iz stavka 2. ovoga članka, ispituje i ocjenjuje može li se na temelju dostavljenih podataka dati nalaz i mišljenje o invalidnosti.

(4) Kada vještak utvrdi da se liječnik nije držao propisa u pogledu opsega i sadržaja medicinske dokumentacije (članak 9. stavak 4.), vratit će mu izvješće i zatražiti, najkasnije u roku od 10 dana nakon primitka izvješća liječnika u nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Zavoda, dopunu medicinske i ostale dokumentacije.

Članak 11.

(1) Kada vještak utvrdi da su prikupljeni svi potrebni podaci u smislu članka 9. ove Uredbe, određuje dan pregleda osiguranika i poziva ga na pregled. Poziv na pregled dostavlja se osiguraniku s dostavnicom i upozorenjem da je obvezan u navedeno vrijeme javiti se vještaku radi pregleda.

(2) Nakon neposrednog osobnog pregleda osiguranika, vještak daje nalaz i mišljenje o invalidnosti.

(3) Ako vještak ocijeni da se na temelju dostavljene dokumentacije i obavljenog pregleda ne može dati nalaz i mišljenje o invalidnosti, uputit će osiguranika, s pozivom uz dostavnicu, liječniku iz članka 8. stavka 1. ove Uredbe na dodatne preglede i obradu.

(4) Liječnik iz članka 8. stavka 1. ove Uredbe dužan je traženu dopunu medicinske dokumentacije ovlaštenom vještaku dostaviti najkasnije u roku od 7 dana, a ovlašteni vještak dužan je potom nalaz i mišljenje donijeti najkasnije u roku od 3 dana.

(5) Bez obzira na dodatne preglede i obradu iz stavaka 3. i 4. ovoga članka, ako vještak ocijeni da je to potrebno radi cjelovitog utvrđivanja stanja radne sposobnosti, uputit će osiguranika na pregled odnosno obradu medicinskoj ustanovi ili liječniku – specijalisti određenim od strane Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

Članak 12.

(1) Ako vještak utvrdi da kod osiguranika još nisu nastale trajne promjene u zdravstvenom stanju, koje uzrokuju invalidnost, donosi nalaz i mišljenje da ne postoji invalidnost.

(2) Ako vještak utvrdi, na temelju anatomsko-funkcionalnog oštećenja organa i organskih sustava, kao i medicinskih kontraindikacija koje ta oštećenja uzrokuju, uspoređujući psihofizičke mogućnosti osiguranika zbog nastalih kontraindikacija s psihofizičkim zahtjevima poslova koje osiguranik obavlja, da osiguranik, unatoč toga, može raditi na poslovima koje obavlja, donosi nalaz i mišljenje da ne postoji invalidnost.

(3) Vještak će donijeti nalaz i mišljenje da invalidnost ne postoji i ako utvrdi da radna sposobnost osiguranika nije trajno smanjena za više od polovice prema tjelesno i psihički zdravome osiguraniku iste ili slične naobrazbe. Poslovi prema kojima se ocjenjuje sposobnost za rad osiguranika obuhvaćaju sve poslove koji odgovaraju njegovim tjelesnim i psihičkim sposobnostima, a smatraju se odgovarajućim njegovim dosadašnjim poslovima.

(4) Ako vještak utvrdi da je radna sposobnost osiguranika trajno smanjena za više od polovice prema tjelesno i psihički zdravome osiguraniku iste ili slične naobrazbe za poslove prema kojima se ocjenjuje sposobnost za rad, a smatraju se odgovarajućim njegovim dosadašnjim poslovima, utvrđuje da postoji invalidnost.

(5) Kada utvrdi da kod osiguranika postoji invalidnost, vještak utvrđuje je li nastala profesionalna nesposobnost za rad ili opća nesposobnost za rad.

(6) Vještak će donijeti nalaz i mišljenje da postoji profesionalna nesposobnost za rad kada utvrdi da je radna sposobnost osiguranika trajno smanjena za više od polovice prema tjelesno i psihički zdravome osiguraniku iste ili slične naobrazbe, ali da još postoji preostala sposobnost za rad na poslovima prema kojima se ocjenjuje radna sposobnost osiguranika odnosno za rad na drugim poslovima. U slučaju iz ovoga stavka, vještak je dužan u nalazu i mišljenju navesti poslove koje je osiguranik, s obzirom na preostalu radnu sposobnost, sposoban obavljati i poslove koje osiguranik nije sposoban dalje obavljati (uz kontraindikacije).

(7) Vještak će donijeti nalaz i mišljenje da postoji opća nesposobnost za rad kada utvrdi da je kod osiguranika radna sposobnost trajno smanjena za više od polovicu prema tjelesno i psihički zdravome osiguraniku iste ili slične naobrazbe i sposobnosti i da kod njega nema preostale radne sposobnosti.

Članak 13.

(1) Kada se utvrdi da je kod osiguranika mlađeg od 50 godina života nastala profesionalna nesposobnost za rad, vještak će utvrditi može li se s obzirom na njegovo zdravstveno stanje, životnu dob, naobrazbu i sposobnost, osiguranik profesionalnom rehabilitacijom osposobiti za rad s punim radnim vremenom na drugom poslu.

(2) Ako se za osiguranika iz stavka 1. ovoga članka može odmah donijeti mišljenje o profesionalnoj rehabilitaciji vještak će donijeti nalaz i mišljenje i utvrditi posao za koji će se osiguranik profesionalnom rehabilitacijom osposobiti za rad s punim radnim vremenom, način obavljanja profesionalne rehabilitacije (školovanje, praktični rad, stručno osposobljavanje) i trajanje profesionalne rehabilitacije.

(3) Ako se za osiguranika iz stavka 1. ovoga članka ne može odmah dati mišljenje o profesionalnoj rehabilitaciji, vještak će zatražiti od nadležne ustrojstvene jedinice Zavoda da prikupi podatke o poslu za koji bi se osiguranik mogao osposobiti za rad s punim radnim vremenom.

(4) Radi donošenja mišljenja o profesionalnoj rehabilitaciji, vještak može zatražiti da se obavi profesionalna orijentacija. Ako smatra potrebnim, vještak može pribaviti i mišljenje pojedinih stručnih ustanova (klinike, instituti, Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, Hrvatski zavod za zapošljavanje i dr.) ili pojedinih stručnjaka (liječnika-specijalista, psihologa, inženjera i dr.).

(5) Nakon što prikupi podatke i mišljenje iz stavaka 3. i 4. ovoga članka vještak donosi odgovarajući nalaz i mišljenje o invalidnosti osiguranika.

Članak 14.

(1) Nalaz i mišljenje o invalidnosti ili neposrednoj opasnosti od nastanka invalidnosti vještak donosi na obrascu »Nalaz i mišljenje vještaka o invalidnosti« (obrazac: 3-IN).

(2) Nalaz i mišljenje o invalidnosti sadrži:

1) osobne podatke o osiguraniku: prezime i ime, datum rođenja, osobni identifikacijski broj i osobni broj;

2) dopune anamneze i statusa, dopunske laboratorijske pretrage, dopunske specijalističke nalaze, dopunska funkcionalna ispitivanja i mišljenje ustanove za profesionalnu orijentaciju;

3) dijagnozu glavne bolesti, drugih bolesti koje utječu na radnu sposobnost, kao i ostalih bolesti koje ne utječu na tu sposobnost, te šifre bolesti;

4) mišljenje o radnoj sposobnosti osiguranika:

a) je li završeno liječenje,

b) je li radna sposobnost osiguranika trajno smanjena za više od polovicu prema tjelesno i psihički zdravom osiguraniku iste ili slične naobrazbe i sposobnosti,

c) postoji li neposredna opasnost od nastanka invalidnosti ako bi osiguranik-zaposlenik nastavio raditi na poslovima koje obavlja,

d) ako je radna sposobnost osiguranika trajno smanjena za više od polovicu prema tjelesno i psihički zdravom osiguraniku, postoji li kod osiguranika preostala radna sposobnost, odnosno može li se, s obzirom na njegovo zdravstveno stanje, životnu dob, naobrazbu i sposobnost, profesionalnom rehabilitacijom osposobiti za rad s punim vremenom na drugom poslu;

5) zaključak o radnoj sposobnosti:

a) ne postoji invalidnost,

b) postoji neposredna opasnost od nastanka invalidnosti,

c) postoji profesionalna nesposobnost za rad,

d) postoji preostala radna sposobnost uz profesionalnu rehabilitaciju,

e) postoji opća nesposobnost za rad;

6) datum nastanka invalidnosti ili neposredne opasnosti od nastanka invalidnosti;

7) uzrok nastanka invalidnosti: bolest-ozljeda izvan rada – ozljeda na radu-profesionalna bolest;

8) mjesec i godina u kojoj treba obaviti kontrolni pregled;

9) obrazloženje mišljenja.

Članak 15.

(1) Postupak za ostvarivanje prava na temelju tjelesnog oštećenja pokreće se na zahtjev osiguranika. Osiguranik je dužan uz zahtjev priložiti odgovarajuću medicinsku dokumentaciju i prijavu o ozljedi na radu, odnosno odgovarajuću dokumentaciju o profesionalnoj bolesti.

(2) Vještak donosi nalaz i mišljenje o tjelesnom oštećenju na temelju osobnog pregleda osiguranika i dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Nalaz i mišljenje o tjelesnom oštećenju vještak donosi na utvrđenom obrascu »Nalaz i mišljenje vještaka o tjelesnom oštećenju« (obrazac: 4-TO).

(4) Nalaz i mišljenje o tjelesnom oštećenju sadrži:

1) osobne podatke o osiguraniku: prezime i ime, datum rođenja, osobni identifikacijski broj i osobni broj;

2) nalaz zdravstvenog stanja s obzirom na gubitak, bitnije oštećenje ili onesposobljenost pojedinih organa ili dijelova tijela, ustanovljenog na temelju pregleda i medicinske dokumentacije;

3) dijagnoze i šifre bolesti;

4) ako postoji tjelesno oštećenje, treba navesti naziv tjelesnog oštećenja iz Zakona o listi tjelesnih oštećenja, odnosno Zakona o listi profesionalnih bolesti, uzrok oštećenja, dan nastanka tjelesnog oštećenja i postotak tjelesnog oštećenja;

5) obrazloženje mišljenja.

Članak 16.

(1) Uz zahtjev za ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu na temelju opće nesposobnosti za rad, član obitelji dužan je priložiti odgovarajuću medicinsku dokumentaciju.

(2) Vještak donosi nalaz i mišljenje o općoj nesposobnosti za rad na temelju osobnog pregleda člana obitelji i medicinske dokumentacije.

(3) Nalaz i mišljenje o općoj nesposobnosti za rad člana obitelji koji boravi u inozemstvu donosi vještak iz članka 3. stavka 4. ove Uredbe na temelju inozemne medicinske dokumentacije.

(4) Nalaz i mišljenje o općoj nesposobnosti za rad člana obitelji vještak donosi na obrascu »Nalaz i mišljenje vještaka o općoj nesposobnosti za rad« (obrazac: 5-O).

(5) Nalaz i mišljenje o općoj nesposobnosti za rad sadrži:

1) osobne podatke o umrlom osiguraniku: prezime i ime, datum rođenja, datum smrti, osobni identifikacijski broj i osobni broj;

2) osobne podatke o članu obitelji: prezime i ime, datum rođenja, osobni identifikacijski broj, s naznakom rodbinskog odnosa s umrlim osiguranikom (bračni drug, dijete, roditelj i dr.);

3) nalaz zdravstvenog stanja ustanovljenog na temelju pregleda i medicinske dokumentacije;

4) dijagnoze glavne bolesti i drugih bolesti koje utječu na nesposobnost za rad, te šifre bolesti;

5) zaključak o postojanju opće nesposobnosti za rad;

6) datum nastanka opće nesposobnosti za rad;

7) obrazloženje mišljenja.

Članak 17.

(1) Pri donošenju nalaza i mišljenja kao dan nastanka invalidnosti, opasnosti od nastanka invalidnosti i tjelesnog oštećenja uzima se dan kada je na temelju obavljenog pregleda dano mišljenje o invalidnosti, opasnosti od nastanka invalidnosti i tjelesnom oštećenju. Nastanak invalidnosti, odnosno tjelesnog oštećenja prije obavljenog pregleda može se utvrditi samo na temelju medicinske dokumentacije iz ranijeg razdoblja (članak 115. stavak 1. Zakona).

(2) Kada se radi o pravu člana obitelji osiguranika na obiteljsku mirovinu na temelju opće nesposobnosti za rad, pri utvrđivanju dana nastanka opće nesposobnosti za rad uzima se dan od kojega pripada pravo na obiteljsku mirovinu (članak 115. stavak 2. Zakona).

Članak 18.

Vještak je dužan donijeti nalaz i mišljenje o invalidnosti i općoj nesposobnosti za rad člana obitelji u roku od 10 dana, računajući od dana dostave zahtjeva za donošenje nalaza i mišljenja vještaku.

Članak 19.

Nakon donošenja nalaza i mišljenja, vještak vraća predmet s dokumentacijom ustrojstvenoj jedinici Zavoda koja mu je dostavila predmet. Primjerak nalaza i mišljenja vještak zadržava u svojoj evidenciji.

IV. REVIZIJA NALAZA I MIŠLJENJA O INVALIDNOSTI

Članak 20.

(1) Nalaz i mišljenje o invalidnosti, na temelju koje se stječe pravo prema Zakonu, prije donošenja rješenja o pravu podliježe reviziji, koju obavlja stručno povjerenstvo za reviziju (članak 116. stavak 1. Zakona).

(2) Stručno povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka ima predsjednika i 11 članova.

(3) Stručno povjerenstvo za reviziju obavlja poslove revizije u vijećima sastavljenim od predsjednika i dva člana. Predsjednik povjerenstva je ujedno i predsjednik jednog od vijeća.

(4) Isto vijeće ne može obavljati reviziju nalaza i mišljenja višeg vještaka donesenog u povodu žalbe, ako je obavilo reviziju nalaza i mišljenja u prvome stupnju, koje je predmet žalbe.

(5) Članove stručnog povjerenstva za reviziju, na prijedlog ministra nadležnog za mirovinsko osiguranje i ministra nadležnog za zdravstvo, imenuje Vlada Republike Hrvatske iz reda istaknutih stručnjaka na području ocjene radne sposobnosti.

(6) Predsjednik i članovi stručnog povjerenstva zaposlenici su Zavoda na neodređeno vrijeme, a poslove revizije obavljaju u središnjoj ustrojstvenoj jedinici Zavoda.

(7) Stručno povjerenstvo za reviziju donosi poslovnik o svom radu, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za mirovinsko osiguranje.

Članak 21.

(1) Nalaz i mišljenje o invalidnosti na temelju koje se stječe pravo prema Zakonu, zajedno s medicinskom i drugom dokumentacijom, ustrojstvena jedinica Zavoda dostavlja stručnom povjerenstvu radi revizije.

(2) Revizija nalaza i mišljenja o invalidnosti obavlja se na temelju medicinske i druge dokumentacije u predmetu, a iznimno na temelju neposrednog pregleda osiguranika.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, ako stručno povjerenstvo ocijeni da je to potrebno radi cjelovitog utvrđivanja stanja radne sposobnosti, uputit će osiguranika na pregled odnosno obradu medicinskoj ustanovi ili liječniku-specijalisti određenim od strane Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

(4) U obavljanju revizije donosi se mišljenje kojim se potvrđuje nalaz i mišljenje vještaka o invalidnosti ili daju primjedbe s uputom vještaku za izmjenu nalaza i mišljenja o invalidnosti.

(5) Revizija nalaza i mišljenja o invalidnosti mora biti obavljena u roku od 10 dana od dana davanja nalaza i mišljenja vještaka o invalidnosti, a iznimno, u slučaju iz stavka 3. ovoga članka, u roku od 20 dana po dostavi dokumentacije.

(6) Nakon obavljene revizije stručno povjerenstvo za reviziju vraća predmet, zajedno sa svojim mišljenjem, ustrojstvenoj jedinici Zavoda koja mu je dostavila predmet. Primjerak mišljenja stručno povjerenstvo za reviziju zadržava u svojoj evidenciji.

(7) Po primitku predmeta, nadležna ustrojstvena jedinica Zavoda nastavlja s postupkom za ostvarivanje prava u Zavodu i o nalazu i mišljenju bez odgađanja obavještava izabranog doktora medicine primarne zdravstvene zaštite i nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Članak 22.

(1) Mišljenje stručnog povjerenstva za reviziju donosi se na obrascu »Mišljenje stručnog povjerenstva za reviziju« (obrazac: 6-R).

(2) Mišljenje stručnog povjerenstva za reviziji sadrži:

1) osobne podatke o osiguraniku: prezime i ime, datum rođenja, osobni identifikacijski broj i osobni broj;

2) podatke o nalazu i mišljenju o invalidnosti: prezime i ime vještaka, broj i datum nalaza i mišljenja i mišljenje vještaka o invalidnosti;

3) mišljenje stručnog povjerenstva za reviziju;

4) obrazloženje mišljenja kojim su dane primjedbe s uputom vještaku.

Članak 23.

(1) Ustrojstvena jedinica Zavoda dostavlja vještaku, koji je donio nalaz i mišljenje o invalidnosti, predmet u kojem je stručno povjerenstvo za reviziju donijelo mišljenje s primjedbama i uputom, radi donošenja novog nalaza i mišljenja.

(2) Vještak, čiji nalaz i mišljenje o invalidnosti nakon obavljene revizije treba mijenjati, dužan je donijeti novi nalaz i mišljenje držeći se uputa danih u postupku revizije.

(3) Vještak je dužan donijeti novi nalaz i mišljenje iz stavka 2. ovoga članka u roku od 3 dana od dana kada mu je dostavljen predmet, ako nije potrebno pribaviti nove medicinske nalaze.

V. PONOVNI I KONTROLNI PREGLED

Članak 24.

(1) Ponovni pregled invalida rada obavlja vještak u slučaju kada invalid rada s pravom na profesionalnu rehabilitaciju nije u roku od šest mjeseci od dana pravomoćnosti rješenja o priznanju prava upućen na profesionalnu rehabilitaciju. Ponovni pregled radi ocjene preostale radne sposobnosti obavlja vještak i u slučaju kada Zavod ocijeni da se invalid rada s pravom na profesionalnu rehabilitaciju neće moći osposobiti za rad na određenom poslu.

(2) Kada nadležna ustrojstvena jedinica Zavoda zatraži ponovni pregled invalida rada iz stavka 1. ovoga članka, vještak će odrediti, prema potrebi, dopunu medicinske i druge dokumentacije prije donošenja novog nalaza i mišljenja.

(3) Ponovi pregled obavlja vještak i u slučaju kada se prava iz mirovinskog osiguranja ponovno određuju zbog nastalih promjena u stanju invalidnosti.

(4) U slučaju ponovnog pregleda iz stavka 3. ovoga članka, postupa se u skladu s odredbama članaka 8. do 10. i članka 11. stavka 1. ove Uredbe.

Članak 25.

(1) Kontrolni pregled invalida rada, koji je pravo iz mirovinskog osiguranja ostvario na temelju invalidnosti (članak 113. stavak 2. Zakona), obavlja vještak na zahtjev nadležne ustrojstvene jedinice Zavoda koja je pokrenula postupak po službenoj dužnosti.

(2) U pozivu za kontrolni pregled iz stavka 1. ovoga članka upozorit će se invalid rada na pravne posljedice iz članka 113. stavka 5. Zakona.

(3) Ako vještak koji obavlja kontrolni pregled ocijeni da je to potrebno radi cjelovitog utvrđivanja stanja radne sposobnosti, uputit će korisnika prava na pregled odnosno obradu medicinskoj ustanovi ili liječniku – specijalisti određenim od strane Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

Članak 26.

(1) Nalaz i mišljenje u povodu ponovnog pregleda i kontrolnog pregleda, vještak donosi na obrascu »Nalaz i mišljenje vještaka na ponovnom – kontrolnom pregledu« (obrazac: 7-PK).

(2) Nalaz i mišljenje na ponovnom – kontrolnom pregledu sadrži:

1) osobne podatke invalida rada: prezime i ime, datum rođenja, osobni identifikacijski broj i osobni broj;

2) podatke o ranijim nalazima i mišljenjima o invalidnosti: prezime i ime vještaka, odnosno naziv invalidske komisije, broj i datum nalaza i mišljenja i mišljenje vještaka odnosno invalidske komisije o invalidnosti;

3) povod za upućivanje na ponovni, odnosno kontrolni pregled;

4) poslovi prema kojima se ocjenjuje radna sposobnost na ponovnom, odnosno kontrolnom pregledu;

5) promjene u zdravstvenom stanju;

6) dijagnoza glavne bolesti, drugih bolesti koje utječu na radnu sposobnost, kao i ostalih bolesti koje ne utječu na radnu sposobnost, te šifre bolesti;

7) mišljenje:

a) jesu li nastale takve promjene u zdravstvenom stanju koje utječu na ranije utvrđenu invalidnost (pogoršanje odnosno poboljšanje zdravstvenog stanja ili novi slučaj invalidnosti);

b) za invalida rada koji nije u roku od 6 mjeseci od dana pravomoćnosti rješenja o priznanju prava na profesionalnu rehabilitaciju upućen na profesionalnu rehabilitaciju, a kod kojega nije došlo do promjene u zdravstvenom stanju – je li potrebno odrediti drugi posao koji bi više odgovarao njegovim tjelesnim i psihičkim mogućnostima i stvarnim mogućnostima za provedbu profesionalne rehabilitacije;

c) za korisnika prava na profesionalnu rehabilitaciju za kojega Zavod ocijeni da se profesionalnom rehabilitacijom neće moći osposobiti za rad na određenom poslu, a kod kojega nije nastala promjena u zdravstvenom stanju – je li potrebno odrediti drugi posao koji bi više odgovarao njegovim tjelesnim i psihičkim mogućnostima i stvarnim mogućnostima za provedbu profesionalne rehabilitacije;

8) utvrđenu promjenu u invalidnosti, odnosno u preostaloj radnoj sposobnosti;

9) datum nastale promjene;

10) naznaka datuma kontrolnog pregleda;

11) obrazloženje mišljenja.

VI. ŽALBENI POSTUPAK

Članak 27.

(1) Kada osiguranik odnosno osigurana osoba podnese žalbu protiv rješenja nadležne ustrojstvene jedinice Zavoda kojom se pobija nalaz i mišljenje o invalidnosti, neposrednoj opasnosti od nastanka invalidnosti, tjelesnom oštećenju i općoj nesposobnosti za rad članova obitelji, nadležna ustrojstvena jedinica Zavoda dostavlja žalbu zajedno sa spisom središnjoj ustrojstvenoj jedinici Zavoda.

(2) Središnja ustrojstvena jedinica Zavoda dostavlja žalbu iz stavka 1. ovoga članka sa spisom višem vještaku radi donošenja nalaza i mišljenja.

Članak 28.

(1) Nalaz i mišljenje u povodu žalbe viši vještak donosi na utvrđenom obrascu »Nalaz i mišljenje višeg vještaka« (obrazac: 8-Ž).

(2) Nalaz i mišljenje višeg vještaka sadrži:

1) osobne podatke o osiguraniku, odnosno osiguranoj osobi: prezime i ime, datum rođenja, osobni identifikacijski broj i osobni broj;

2) nalaz i mišljenje vještaka koji se u žalbenom postupku osporava;

3) razloge zbog kojih se osporava nalaz i mišljenje vještaka;

4) dopunu anemnestičkih podataka;

5) dopune kliničkih, specijalističkih, laboratorijskih i drugih nalaza;

6) novu medicinsku dokumentaciju, ako je žalitelj priloži;

7) dijagnoze sa šifrom bolesti;

8) bitne činjenice, okolnosti i sporna pitanja koja vještak nije razmatrao;

9) mišljenje o pravilnosti nalaza i mišljenja vještaka te o osnovanosti žalbenih navoda;

10) obrazloženje mišljenja;

11) mišljenje o kontrolnom pregledu, s datumom kada se taj pregled treba izvršiti.

Članak 29.

(1) Viši vještak dužan je donijeti nalaz i mišljenje u roku od 10 dana od dana primitka žalbe, ako daje nalaz i mišljenje bez prethodnog pregleda žalitelja. Ako je potreban pregled žalitelja, viši vještak dužan je dati nalaz i mišljenje u roku od 5 dana nakon obavljenog pregleda.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, ako viši vještak ocijeni da je to potrebno radi cjelovitog utvrđivanja stanja radne sposobnosti, uputit će osiguranika na pregled odnosno obradu medicinskoj ustanovi ili liječniku – specijalisti određenim od strane Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

(3) Nalaz i mišljenje višeg vještaka donesenog u žalbenom postupku, na temelju kojeg se stječe pravo na temelju invalidnosti, podliježe reviziji, koju obavlja stručno povjerenstvo za reviziju. U obavljanju revizije stručno povjerenstvo postupa odgovarajuće odredbama članaka 21. do 23. ove Uredbe.

VII. OBRASCI

Članak 30.

Obrasce potrebne za primjenu ove Uredbe općim aktom utvrđuje ravnatelj Zavoda.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

(1) S vještacima i višim vještacima s kojima su do stupanja na snagu ove Uredbe sklopljeni ugovori na određeno vrijeme, sklopit će se ugovori o radu na neodređeno vrijeme u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, osim s vještacima i višim vještacima koji imaju navršenih 65 godina života i 20 godina staža osiguranja.

(2) Postupak imenovanja u skladu s ovom Uredbom provest će se za vještake i više vještake koji su na dan stupanja na snagu Uredbe o medicinskom vještačenju u mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 52/99, 145/99, 24/2000 i 52/2000) obavljali poslove vještačenja.

(3) Postupak imenovanja prema stavku 2. ovoga članka provest će se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 32.

(1) Zavod će donijeti opći akt iz članka 4. stavka 3. ove Uredbe u roku od 60 dana od dana njezinog stupanja na snagu.

(2) Ravnatelj Zavoda općim aktom utvrdit će obrasce iz članka 30. ove Uredbe u roku od 60 dana od dana njezinog stupanja na snagu.

Članak 33.

(1) Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o medicinskom vještačenju u mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 52/99, 145/99, 24/2000 i 52/2000).

(2) Do utvrđivanja obrazaca za primjenu ove Uredbe (članak 30.), medicinsko vještačenje obavljat će se na obrascima utvrđenim Odlukom o obliku i sadržaju obrazaca o medicinskom vještačenju u mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, broj 120/99).

Članak 34.

Postupci medicinskog vještačenja pokrenuti do 31. prosinca 2008. godine u Zavodu, okončat će se primjenom odredaba Uredbe o medicinskom vještačenju u mirovinskom osiguranju iz članka 33. stavka 1. ove Uredbe.

Članak 35.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 140-01/09-01/02

Urbroj: 5030104-09-1

Zagreb, 19. lipnja 2009.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.