Pravilnik o zvanjima i stručnoj osposobljenosti brodaraca

NN 73/2009 (24.6.2009.), Pravilnik o zvanjima i stručnoj osposobljenosti brodaraca

73 24.06.2009 Pravilnik o zvanjima i stručnoj osposobljenosti brodaraca

MINISTARSTVO MORA, PROMETA  I INFRASTRUKTURE

1756

Na temelju članka 244. stavka 1. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine« br. 109/07 i 132/07) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O ZVANJIMA I STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI BRODARACA

Glava I.
UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju zvanja, stručna osposobljenost, dopunska osposobljenost, ispitni programi, uvjeti i način stjecanja zvanja, postupak izdavanja, priznavanja, obnove i zamjene svjedodžbi brodaraca, te uvjeti koje moraju ispuniti osobe koje obavljaju izobrazbu brodaraca.

Članak 2.

Pojedini izrazi u ovom Pravilniku imaju sljedeća značenja:

1) »brodarac« je osoba koja ima brodarsku knjižicu /dozvolu za ukrcaj.

2) »izobrazba« je stjecanje znanja i vještina putem uvježbavanja i svladavanja stručnih programa posebne namjene, propisanih ovim Pravilnikom;

3) »obrazovanje« je stjecanje znanja i vještina u sklopu redovnog školovanja;

4) »uvjerenje o završenoj izobrazbi« je isprava kojom ovlaštena osoba koja obavlja izobrazbu brodaraca potvrđuje da je na ispravi naznačeni polaznik s uspjehom završio propisanu izobrazbu, u propisanom trajanju, sukladno propisanom programu;

5) »uvjerenje o stečenom zvanju« je isprava izdana i ovjerena sukladno odredbama ovoga Pravilnika, kojom se dokazuje da je ovlaštenik stekao zvanje na temelju plovidbene službe propisane ovim Pravilnikom;

6) »uvjerenje o položenom ispitu« je isprava izdana i ovjerena sukladno odredbama ovoga Pravilnika, kojom se dokazuje da je ovlaštenik položio stručni ispit i stekao zvanje propisano ovim Pravilnikom;

7) »svjedodžba o stručnoj osposobljenosti« je isprava izdana i ovjerena sukladno odredbama ovoga Pravilnika, kojom se dokazuje da je ovlaštenik stručno osposobljen za obavljanje poslova na plovilu u stečenom zvanju;

8) »nacionalna plovidba« je plovidba državnim vodnim putovima.

Glava II.
ZVANJA BRODARACA

Članak 3.

(1) Brodarci stječu zvanja u službi palube ili službi stroja, u pravilu, položenim stručnim ispitom.

(2) Pojedina zvanja mogu se steći, bez polaganja ispita iz stavka 1. ovoga članka, temeljem plovidbene službe čije trajanje je propisano ovim Pravilnikom.

(3) Zvanja brodaraca u službi palube su:

1) zapovjednik

2) kormilar

3) vođa palube

4) mornar

5) rukovatelj tehničkog plovila.

(4) Zvanja brodaraca u službi stroja su:

1) pomoćni strojar unutarnje plovidbe,

2) strojar unutarnje plovidbe.

Članak 4.

(1) Svaki brodarac dužan je prije prvog ukrcanja položiti ispit prema posebnom programu o postupcima u slučaju opasnosti na plovilu iz Priloga 1. (dio IV.) ovoga Pravilnika.

(2) Ispit iz stavka 1. ovoga članka polaže se pred posebnim povjerenstvom koje pri lučkim kapetanijama imenuje lučki kapetan i koje se sastoji od predsjednika, dva člana i tajnika.

(3) Nakon položenog ispita kandidatu se izdaje Uvjerenje o položenom ispitu. Obrazac Uvjerenja dan je u Prilogu 2. točka 3. ovoga Pravilnika.

(4) Naknadu za troškove polaganje ispita propisuje ministar i plaća je kandidat.

(5) Ispit iz stavka 1. ovoga članka nisu dužne polagati osobe koje su tim postupcima ovladale u prethodnom obrazovanju.

(6) Prilozi iz stavka 1. i 3. ovoga članka sastavni su dio ovoga Pravilnika.

Članak 5.

(1) Vježbenik palube i vježbenik stroja dužni su tijekom vježbeničke službe slijediti propisani program izobrazbe za stjecanje zvanja i svjedodžbe o stručnoj osposobljenosti za koje se pripremaju na plovilu i to pod nadzorom i uz praćenje od strane osposobljenog i ovlaštenog člana posade na takvom plovilu.

(2) (2) Zapovjednik plovila je dužan ovlastiti člana posade odgovornog za nadzor i praćenje rada vježbenika.

(3) (3) Vježbenici iz stavka 1. ovoga članka moraju imati obrazovanje propisano u Glavi III. ovoga Pravilnika za pojedina od zvanja za koja se pripremaju kao vježbenici.

Glava III.
UVJETI ZA STJECANJE ZVANJA

Članak 6.

(1) Brodarci koji ispunjavaju uvjete za stjecanje određenog zvanja imaju obvezu prije polaganja stručnog ispita završiti izobrazbu propisanu programom za pojedino zvanje (Program je u Prilogu 1. ovoga Pravilnika).

(2) Nakon završene izobrazbe, osobe iz članka 26. stavka 1. ovoga Pravilnika, izdaju polaznicima tečaja Uvjerenje o završenoj izobrazbi.

(3) Uvjerenje iz stavka 2. ovoga članka vrijedi najduže 12 mjeseci od dana izdavanja.

(4) Na zahtjev brodarca koji ispunjava propisane uvjete za stjecanje zvanja temeljem trajanja plovidbene službe, izdat će se Uvjerenje o stečenom zvanju. Obrazac uvjerenja propisan je u Prilogu 2. točka 2. ovoga Pravilnika.

(5) Uvjerenje o stečenom zvanju izdaje nadležna lučka kapetanija prema mjestu prebivališta brodarca. Postupak izdavanja uvjerenja o stečenom zvanju upravni je postupak.

Služba palube

Članak 7.

Zvanje MORNAR stječe brodarac koji:

1) ima najmanje 18 godina života,

2) ima osnovno obrazovanje,

3) završi izobrazbu i položi ispit za zvanje MORNAR prema programu iz Priloga 1. (Dio I. broj 1.) ovog Pravilnika ili

4) ima minimalno 3 godine plovidbene službe kao brodarac ili pomorac u službi palube i ishodi Uvjerenje o stečenom zvanju MORNAR.

Članak 8.

Zvanje VOĐA PALUBE stječe brodarac koji:

1) ima najmanje 18 godina života,

2) ima osnovno obrazovanje,

3) ima najmanje 2 godine plovidbene službe na motornom plovilu u unutarnjoj plovidbi u zvanju MORNAR i ishodi Uvjerenje o stečenom zvanju VOĐA PALUBE ili

4) ima najmanje 1 godinu plovidbene službe u zvanju MORNAR te završi izobrazbu i položi ispit za zvanje VOĐA PALUBE prema programu iz Priloga 1. (Dio I. broj 1.) ovoga Pravilnika.

Članak 9.

Zvanje KORMILAR stječe brodarac koji:

1) ima najmanje 18 godina života,

2) ima osnovno obrazovanje,

3) ima minimalno 1 godinu plovidbene službe na motornom plovilu u zvanju VOĐA PALUBE i ishodi Uvjerenje o stečenom zvanju KORMILAR ili

4) ima najmanje 3 godine plovidbene službe na motornom plovilu u zvanju MORNAR i ishodi Uvjerenje o stečenom zvanju ili

5) ima najmanje 1,5 godina plovidbene službe u unutarnjoj plovidbi u zvanju MORNAR, od čega najmanje 1 godinu kormilarenja motornim plovilom pod nadzorom (plovidbena služba u svojstvu vježbenika za zvanje kormilar), te završi izobrazbu i položi ispit za zvanje KORMILAR prema programu iz Priloga 1. (Dio I. broj 2.) ovoga Pravilnika.

Članak 10.

(1) Brodarac može steći zvanje ZAPOVJEDNIK i to kako slijedi:

– vrsta C

– vrsta B

– vrsta A.

(2) Zvanje ZAPOVJEDNIK – vrsta C stječe brodarac koji:

1) ima najmanje 21 godinu života,

2) ima najmanje osnovno obrazovanje,

3) priloži dokaz o stručnoj osposobljenosti za rukovanje radiotelefonskim uređajem iz članka 14. ovoga Pravilnika,

4) ima najmanje 1 godinu plovidbene službe u svojstvu zapovjednika broda do 50 BRT ili zvanje KORMILAR i ishodi Uvjerenje o stečenom zvanju ZAPOVJEDNIK – vrsta C ili ima najmanje 1 godinu plovidbene službe u zvanju VOĐA PALUBE, te završi izobrazbu i položi ispit za zvanje ZAPOVJEDNIK – vrsta C prema programu iz Priloga 1. (Dio I. broj 3.) ovoga Pravilnika.

(3) Zvanje ZAPOVJEDNIK – vrsta B stječe brodarac koji:

1) ima najmanje 21 godinu života,

2) ima najmanje osnovno obrazovanje,

3) priloži dokaz o stručnoj osposobljenosti za rukovanje radiotelefonskim uređajem iz članka 14. ovoga Pravilnika,

4) ima najmanje 1 godinu plovidbene službe na motornim plovilima u unutarnjoj plovidbi u zvanju KORMILAR, te završi izobrazbu i položi ispit za stjecanje zvanja

ZAPOVJEDNIK – vrsta B prema programu iz Priloga 1. (Dio I. broj 4.) ovoga Pravilnika.

(4) Zvanje ZAPOVJEDNIK – vrsta A stječe brodarac koji:

1) ima najmanje 23 godine života,

2) ima najmanje srednjoškolsko obrazovanje,

3) priloži dokaz o stručnoj osposobljenosti za rukovanje radiotelefonskim uređajem iz članka 14. ovoga Pravilnika,

4) ima najmanje 4 godine plovidbene službe u službi palube na motornom plovilu u unutarnjoj plovidbi od čega najmanje 1 godinu u zvanju ZAPOVJEDNIK – vrsta B ili 2 godine u zvanju KORMILAR, te završi izobrazbu i položi ispit za stjecanje zvanja

ZAPOVJEDNIK- vrsta A prema programu iz Priloga 1. (Dio I. broj 5.) ovoga Pravilnika.

Članak 11.

Zvanje RUKOVATELJ TEHNIČKOG PLOVILA stječe brodarac koji:

1) ima najmanje 18 godina života,

2) ima osnovno obrazovanje,

3) priloži dokaz o stručnoj osposobljenosti za rukovanje radiotelefonskim uređajem iz članka 14. ovoga Pravilnika,

4) ima najmanje 1 godinu plovidbene službe na tehničkom plovilu u zvanju MORNAR, te završi izobrazbu i položi ispit za stjecanje zvanja RUKOVATELJ TEHNIČKOG PLOVILA prema programu iz Priloga 1. (Dio I. broj 6.) ovoga Pravilnika.

Služba stroja

Članak 12.

Zvanje POMOĆNI STROJAR UNUTARNJE PLOVIDBE stječe brodarac koji:

1) ima najmanje 17 godina života,

2) ima obrazovanje tehničkog usmjerenja,

3) ima najmanje 1 godinu plovidbene službe na motornim plovilima u zvanju MORNAR i ishodi Uvjerenje o stečenom zvanju POMOĆNI STROJAR UNUTARNJE PLOVIDBE.

Članak 13.

Zvanje STROJAR UNUTARNJE PLOVIDBE stječe brodarac koji:

1) ima najmanje 18 godina života,

2) ima srednjoškolsko obrazovanje strojarskog ili elektrotehničkog usmjerenja,

3) ima najmanje 2 godine plovidbene službe na motornim plovilima u zvanju POMOĆNI STROJAR UNUTARNJE PLOVIDBE te završi izobrazbu i položi ispit za stjecanje zvanja STROJAR UNUTARNJE PLOVIDBE prema programu iz Priloga 1. (Dio II. broj 1.) ovoga Pravilnika.

Dopunska osposobljenost

Članak 14.

Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za rukovanje radiotelefonskim uređajem izdat će se brodarcu koji:

1) ima najmanje 18 godina života,

2) završi izobrazbu i položi ispit prema programu iz Priloga 1. (Dio III. broj 2.) ovoga Pravilnika.

Članak 15.

Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za upravljanje plovilom uz pomoć radara izdat će se brodarcu koji:

1) ima najmanje 18 godina života,

2) ima svjedodžbu o stručnoj osposobljenosti za rukovanje radiotelefonskim uređajem iz članka 14. ovoga Pravilnika,

3) završi izobrazbu i položi ispit prema programu iz Priloga 1. (Dio III. broj 1.) ovoga Pravilnika.

Članak 16.

Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za rukovanje dizalicom na plovilu stječe brodarac koji:

1) ima najmanje 18 godina života,

2) ima osnovno obrazovanje,

3) ima plovidbenu službu na tehničkom plovilu s dizalicom (dizaličarskim uređajem) u trajanju od 6 mjeseci, te završi izobrazbu i položi ispit prema programu iz Priloga 1. (Dio III. broj 3.) ovoga Pravilnika.

Članak 17.

Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za upravljanje putničkim plovilom izdat će se brodarcu koji:

1) ima zvanje ZAPOVJEDNIK – vrsta A i završi izobrazbu i položi ispit prema programu iz Priloga 1. (Dio III. broj 4.) ovoga Pravilnika,

2) ima zvanje ZAPOVJEDNIK – vrsta B i završi izobrazbu i položi ispit prema programu iz Priloga 1. (Dio III. broj 4.) ovoga Pravilnika,

3) ima zvanje ZAPOVJEDNIK – vrsta C i završi izobrazbu i položi ispit prema programu iz Priloga 1. (Dio III. broj 4.) ovoga Pravilnika.

Glava IV.
PLOVIDBENA SLUŽBA

Članak 18.

(1) Plovidbena služba je vrijeme provedeno na plovilu, osim čamaca i plutajućih objekata, u plovidbi, pri čemu se 180 dana plovidbe smatra kao jedna godina plovidbene službe. U okviru 365 uzastopnih dana može se uzeti u obzir samo 180 dana plovidbe.

(2) Plovidbena služba u pomorskoj plovidbi u trajanju od 180 dana smatra se kao jedna godina plovidbene službe.

(3) Trajanje plovidbene službe utvrđuje se na temelju podataka iz brodarske/pomorske knjižice/dozvole za ukrcaj, a ukoliko je potrebno i na temelju izvadaka iz dnevnika plovila ili popisa posade pojedinih plovila na kojima je kandidat bio ukrcan.

Članak 19.

(1) U plovidbenu službu može se priznati i služba ostvarena na plovilima strane zastave.

(2) Plovidbena služba iz stavka 1. ovoga članka priznaje se na temelju potvrde inozemnih tijela državne uprave nadležnih za unutarnju plovidbu, te uz dokaze da je obavljena u odgovarajućim ili sličnim uvjetima kao na plovilima Republike Hrvatske.

(3) Ako plovidbena služba iz stavka 2. ovoga članka, po uvjetima ne odgovara plovidbenoj službi na plovilima Republike Hrvatske, mora se dopuniti na istima.

Glava V.
PRIZNAVANJE SVJEDODŽBI

Članak 20.

(1) Svjedodžbe o stručnoj osposobljenosti izdane sukladno odredbama Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save i Odluka Međunarodne komisije za sliv rijeke Save priznaju se kao da su izdane u Republici Hrvatskoj.

(2) Svjedodžbe o stručnoj osposobljenosti izdane od nadležnih tijela stranih država, osim Svjedodžbi iz stavka 1. ovoga članka i članka 48. stavka 1. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda, priznaju se u Republici Hrvatskoj, uz uvjet uzajamnosti i jednakovrijednosti.

(3) Isprava iz stavka 2. ovoga članka priznaje se, na zahtjev brodarca, ako su ispunjeni svi zahtjevi i uvjeti propisani za izdavanje takve svjedodžbe, sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

(4) Ako se utvrdi da standardi obrazovanja i izobrazbe, te uvjeti za izdavanje svjedodžbe u državi koja je izdala svjedodžbu ne odgovaraju uvjetima propisanim ovim Pravilnikom, Ministarstvo može odrediti dodatno obrazovanje i izobrazbu, dodatnu plovidbenu službu i polaganje odgovarajućih ispita prema odgovarajućem programu iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(5) Da bi se isprave iz članka 48. stavka 1. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda priznale za plovidbu rijekom Savom, Kupom, Unom i Dravom uzvodno od rkm 20. imatelj isprave mora položiti dio ispita o detaljnom poznavanju plovnog puta za koji traži priznavanje isprave.

(6) Isprave kojima se dokazuju stečena pomorska zvanja u službi stroja, a izdane su u Republici Hrvatskoj, priznat će se kao jednakovrijedne u unutarnjoj plovidbi ako se utvrdi da standardi obrazovanja i izobrazbe, te uvjeti za izdavanje svjedodžbe odgovaraju uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

(7) Isprave kojima se dokazuje stečeno pomorsko zvanje mornara motoriste, odnosno, zapovjednika broda do 50 BRT u nacionalnoj plovidbi, priznat će se kao jednakovrijedna u unutarnjoj plovidbi za stjecanje zvanja ZAPOVJEDNIK – vrsta C, ako se utvrdi da standardi obrazovanja i izobrazbe te uvjeti za izdavanje svjedodžbe odgovaraju uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

(8) Postupak priznavanja svjedodžbi vodi Ministarstvo.

Glava VI.
SVJEDODŽBE O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI

Članak 21.

(1) Svjedodžba o stručnoj osposobljenosti za obavljanje odgovarajućih poslova na plovilu izdaje se brodarcu:

1) koji ima potrebne godine života,

2) koji je tjelesno i duševno sposoban obavljati posao na plovilu te ako ispunjava ostale zdravstvene uvjete propisane posebnim propisom,

3) koji je stekao zvanje propisano ovim Pravilnikom.

(2) Ukoliko pored uvjeta iz ovoga Pravilnika, ispunjava i uvjete propisane Odlukom br. 32/07 Međunarodne komisije za sliv rijeke Save o Pravilima o minimalnim uvjetima za izdavanje svjedodžbe zapovjednika u slivu rijeke Save, brodarcu će se izdati Svjedodžba zapovjednika na rijeci Savi.

(3) Izvornik svjedodžbe o stručnoj osposobljenosti brodarac je dužan posjedovati tijekom službe na plovilu, a bez svjedodžbe ne smije biti ukrcan na plovilo.

(4) Obrasci svjedodžbi o stručnoj osposobljenosti iz stavka 1. i 2. ovoga članka propisani su u Prilogu 2. ovoga Pravilnika.

(5) Svjedodžba o stručnoj osposobljenosti brodarca uz izvorni tekst na hrvatskom jeziku, mora sadržavati i usporedni prijevod na njemačkom.

Članak 22.

(1) Ispunjavanje zdravstvenih uvjeta propisanih člankom 21. stavka 1. točka 2. ovoga Pravilnika, dokazuje se valjanim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti, koje je izdala ovlaštena zdravstvena ustanova prema posebnom propisu.

(2) Imatelji svjedodžbe o stručnoj osposobljenosti iz članka 10. ovoga Pravilnika, u roku od tri mjeseca nakon navršenih 65 godina života, moraju ponovo proći provjeru zdravstvene sposobnosti iz članka 21., stavka 1. točka 2. ovoga Pravilnika te istu ponavljati u razmacima od jedne godine.

(3) Ispunjavanje uvjeta iz stavka 2. ovoga članka dokazuje se valjanim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 23.

(1) Svjedodžbu o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova na plovilu izdaje lučka kapetanija nadležna prema mjestu prebivališta brodarca, ako su ispunjeni svi propisani uvjeti za izdavanje svjedodžbe.

(2) Postupak izdavanja svjedodžbi o stručnoj osposobljenosti upravni je postupak.

Članak 24.

(1) Lučke kapetanije dužne su protekom svake godine, a najkasnije do konca mjeseca veljače, dostaviti Ministarstvu popis brodaraca kojima je izdana svjedodžba o stručnoj osposobljenosti u protekloj godini.

(2) Brodarcima kojima je na temelju ranijih propisa izdana svjedodžba, izdat će se na njihov zahtjev nova svjedodžba sa tekstom na hrvatskom i njemačkom jeziku, ukoliko ispunjavaju sve uvjete propisane ovim Pravilnikom.

Glava VII.
OVLASTI ZA OBAVLJANJE POSLOVA

Članak 25.

(1) Brodarac je ovlašten na plovilu obavljati poslove u zvanju koje je stekao i za koje ima svjedodžbu o stručnoj osposobljenosti kao i sve poslove nižih zvanja.

(2) Brodarac kojemu je izdana svjedodžba o stručnoj osposobljenosti za obavljanje poslova određenog zvanja može obavljati ove poslove:

1) MORNAR

1.1. održavati plovilo i palubu, rukovati opremom i uređajima,

1.2. samostalno upravljati skelom bez vlastitog pogona,

1.3. samostalno u smjeni upravljati plovilom bez vlastitog pogona neograničene nosivosti.

2) VOĐA PALUBE

2.1. zapovijedati plovilom bez vlastitog pogona neograničene nosivosti.

3) KORMILAR

3.1. kormilariti pod nadzorom motornim plovilom, tegljenim, bočnim ili potiskivanim sastavom.

4) ZAPOVJEDNIK – vrsta C

4.1. zapovijedati plovilima u nacionalnoj plovidbi.

4.2. zapovijedati putničkim plovilima u nacionalnoj plovidbi za prijevoz do 12 putnika,

4.3. upravljati tehničkim plovilima kapaciteta do 50m3/h u nacionalnoj plovidbi.

5) ZAPOVJEDNIK – vrsta B

5.1. zapovijedati plovilom duljine do 35 m kada plovilo ne obavlja tegljenje, potiskivanje ili pokretanje bočnog sastava,

5.2. zapovijedati plovilom za prijevoz do 12 putnika,

5.3. upravljati tehničkim plovilom kapaciteta do 50m3/h.

6) ZAPOVJEDNIK – vrsta A

6.1. zapovijedati plovilima i sastavima svih vrsta.

6.2. zapovijedati plovilima za prijevoz do 12 putnika.

7) RUKOVATELJ TEHNIČKOG PLOVILA

7.1. samostalno upravljati radom tehničkog plovila bez ograničenja kapaciteta.

8) POMOĆNI STROJAR UNUTARNJE PLOVIDBE

8.1. u smjeni nadzirati rad i opsluživati motorno postrojenje neograničene snage na plovilima.

9) STROJAR UNUTARNJE PLOVIDBE

9.1. upravljati motornim postrojenjem neograničene snage na plovilima.

(3) Za zapovijedanje putničkim plovilom za prijevoz više od 12 putnika, zapovjednik vrsta C, vrsta B i vrsta A, mora steći Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za upravljanje putničkim plovilom.

(4) Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za upravljanje putničkim plovilom na međunarodnom i međudržavnom plovnom putu može steći samo brodarac sa zvanjem zapovjednik – vrsta A.

Glava VIII.
STRUČNI ISPITI

Izobrazba brodaraca

Članak 26.

(1) Izobrazbu brodaraca, radi stjecanja pojedinih svjedodžbi o stručnoj osposobljenosti, obavljaju osobe ovlaštene odlukom o povjeravanju izobrazbe koju donosi Ministarstvo.

(2) Zahtjev za povjeravanje izobrazbe mora sadržavati najmanje:

1) popis predavača sa sljedećim podacima: ime i prezime, dob, školska sprema, osnovna i dopunska stručna osposobljenost sukladno ovom Pravilniku,

2) veličinu i opis prostora u kojima će se izobrazba odvijati,

3) naziv i vrstu opreme i pomagala koja će se koristiti,

4) popis obveznih i dopunskih uređaja i simulatora s njihovim opisom,

5) primjerke korištene literature i/ili pisanih uputa, nastavnih filmova i druge prikladne opreme.

Članak 27.

Osoba koja podnosi zahtjev za povjeravanje izobrazbe brodaraca dužna je dokazati da predavači koji će sudjelovati u teoretskoj ili praktičnoj izobrazbi polaznika, ispunjavaju ove uvjete:

1) da su stručni sukladno propisanom Programu ili imaju najmanje ono zvanje kojem je izobrazba namijenjena,

2) da imaju potrebno iskustvo u struci.

Članak 28.

(1) Ministarstvo može donijeti odluku o povjeravanju izobrazbe ako podnositelj zahtjeva:

1) raspolaže potrebnim brojem predavača,

2) raspolaže potrebnim prostorom, opremom i uređajima,

3) raspolaže plovilom za praktično uvježbavanje.

(2) Rješenje o povjeravanju izobrazbe Ministarstvo donosi nakon što neposrednim uvidom utvrdi da podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom.

Članak 29.

(1) Ministarstvo će u roku od 30 dana odlučiti o podnesenom zahtjevu.

(2) Rješenje o povjeravanju izobrazbe mora sadržavati najmanje: naziv osobe, naziv stručne odnosno dopunske osposobljenosti koju će provoditi, visinu godišnje naknade i rok važenja.

(3) Rješenje Ministarstva o povjeravanju izobrazbe brodaraca donosi se za razdoblje od najviše tri godine.

(4) Protiv odluke iz stavka 1. ovoga članka žalba nije dopuštena.

(5) Naknada se plaća godišnje unaprijed, a za prvu godinu prilikom preuzimanja rješenja.

(6) Visinu naknade propisat će ministar.

Članak 30.

Ako Ministarstvo utvrdi da osoba ne ispunjava uvjete na temelju kojih mu je izdano rješenje ili utvrdi bilo koju drugu nepravilnost u radu, odnosno osoba ne plati naknadu iz članka 29. ovoga Pravilnika, oduzet će ovlasti iz članka 28. ovoga Pravilnika i prije isteka roka važenja rješenja.

Članak 31.

Osoba koja vrši izobrazbu dužna je najmanje sedam dana prije početka izobrazbe izvijestiti Ministarstvo i nadležnu lučku kapetaniju o datumu i vremenu početka i okončanja izobrazbe, broju pristupnika, te točnom rasporedu sati, predmeta i predavača.

Članak 32.

(1) Svakom pristupniku koji završi propisani program izobrazbe izdaje se uvjerenje iz članka 6. ovoga Pravilnika.

(2) Uvjerenje iz stavka 1. ovoga članka neće se izdati brodarcu koji nije bio nazočan na više od 50% ukupnog trajanja programa izobrazbe, ali se praktični dio izobrazbe mora pohađati u cijelosti.

Članak 33.

(1) Stručne ispite za stjecanje zvanja i dopunske osposobljenosti prema odredbama ovoga Pravilnika, brodarci polažu pred ispitnim povjerenstvima.

(2) Lučki kapetan predlaže članove ispitnog povjerenstva i ispitivače.

(3) Članove ispitnog povjerenstva i ispitivače imenuje ministar na rok od dvije godine.

(4) Tajnika ispitnog povjerenstva imenuje lučki kapetan.

Članak 34.

(1) Svaki član ispitnog povjerenstva mora imati odgovarajuću stručnost ili zvanje i to najmanje ono zvanje za koje se ispit održava, a za jedan stupanj više, ukoliko se radi o stjecanju zvanja za koje je potrebno osnovno obrazovanje.

(2) Najmanje tri člana povjerenstva moraju imati minimalno zvanje za koje se održava ispit prema odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 35.

(1) Ispitno povjerenstvo za svaki pojedini ispit čine predsjednik i četiri člana.

(2) Predsjednika, članove i ispitivače ispitnog povjerenstva za svaki pojedini ispit određuje ravnatelj nadležne Uprave iz redova imenovanih članova i ispitivača ispitnog povjerenstva na prijedlog lučke kapetanije.

(3) Rokove za polaganje ispita određuje nadležna lučka kapetanija.

(4) Predsjednik i članovi povjerenstva ujedno su ispitivači iz pojedinih predmeta.

Članak 36.

(1) Ispit iz pojedinih dijelova programa (predmeta) polaže se pismeno i usmeno.

(2) Ispitni program za stjecanje pojedinog zvanja utvrđen je Prilogom 1. ovoga Pravilnika.

Članak 37.

Ocjena uspjeha pristupnika iz svakog predmeta na ispitu je »zadovoljio« ili »nije zadovoljio«, a ocjena sveukupnog ispita je »položio« ili »nije položio«.

Članak 38.

(1) Za pristupnika koji odustane od započetog polaganja ispita ili popravnog dijela ispita, smatra se da ispit nije položio.

(2) Pristupniku koji ne pokaže dostatan uspjeh iz pisanog dijela ispita uskraćuje se pravo polaganja usmenog ispita iz toga predmeta.

(3) Pristupnik može polagati popravni ispit iz jednog predmeta za ispite koji imaju četiri predmeta ili manje, za ispite koji imaju više od četiri predmeta dozvoljava se polaganje popravnog ispita iz dva predmeta.

(4) Osoba koja ne pristupi polaganju ispita, a svoj izostanak ne opravda valjanim razlogom, na pisani način, najkasnije do početka ispita, smatra se da ispit nije položila.

(5) Osobi koja je izostanak opravdala, lučka kapetanija će odrediti novi rok za polaganje ispita.

Članak 39.

(1) O tijeku polaganja ispita vodi se zapisnik u koji se unose svi podaci od važnosti za postupak i ishod na ispitu, a poglavito imena članova ispitnog povjerenstva, nazivi predmeta, uspjeh iz svakog predmeta, te konačna ocjena.

(2) Zapisnik vodi tajnik, a potpisuju ga predsjednik i tajnik povjerenstva.

Članak 40.

(1) Po okončanju ispita, ispitno povjerenstvo utvrđuje ocjenu iz svakog predmeta, konačnu ocjenu i izdaje uvjerenje o položenom ispitu.

(2) Uvjerenje o položenom ispitu potpisuje predsjednik i tajnik ispitnog povjerenstva.

(3) Evidenciju o izdanim Uvjerenjima o položenom ispitu vodi lučka kapetanija pri kojoj je održan ispit.

(4) Obrazac uvjerenja propisan je u Prilogu 2. broj 1. ovoga Pravilnika.

Članak 41.

(1) Neposredno po priopćenju ishoda ispita, a najkasnije tijekom narednog radnog dana po održanom ispitu, pristupnik ima pravo uložiti pisani i obrazloženi prigovor na odluku povjerenstva.

(2) O prigovoru pristupnika predsjednik povjerenstva odmah izvješćuje Ministarstvo, koje može potvrditi odluku ispitnog povjerenstva ili odrediti da se dio ispita u roku od tri dana ponovi.

Članak 42.

(1) Popravni ispit za sva stručna zvanja može se polagati najranije 30 dana od započetog polaganja ispita, a najkasnije tri mjeseca od započetog polaganja ispita.

(2) Popravni se ispiti polažu pred istim ispitnim povjerenstvom.

Članak 43.

(1) Poslove organizacije ispita obavlja osoba ovlaštena rješenjem Ministarstva za obavljanje izobrazbe.

(2) Troškove ispita snose kandidati, a visinu naknade za članove ispitnog povjerenstva donosi ministar.

(3) Troškove održavanja ispita koji uključuju putne troškove i dnevnice članovima i tajniku ispitnog povjerenstva, a prema mjerilima za tijela državne uprave, snosi organizator ispita.

(4) Obračun i naplatu troškova pripreme i organizacije ispita i raspodjelu uprihođenih sredstava obavlja osoba iz stavka 1. ovoga članka.

Glava IX.
UPISNICI UVJERENJA O POLOŽENOM ISPITU, UVJERENJA O STEČENOM ZVANJU I SVJEDODŽBI O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI

Članak 44.

O izdanim Uvjerenjima o položenom ispitu, Uvjerenjima o stečenom zvanju i Svjedodžbama o stručnoj osposobljenosti vode se pri lučkim kapetanijama upisnici po pojedinom zvanju.

Članak 45.

Upisnici sadrže najmanje:

1) osobne podatke brodarca (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, državljanstvo),

2) podatke o izdanoj ispravi (broj, serijski broj, zvanje, datum i mjesto izdavanja),

3) ostale podatke (broj, datum i mjesto izdavanja zadnjeg zdravstvenog uvjerenja, naziv izdavatelja i dr.).

Glava X.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Čanak 46.

(1) Brodarac koji je do stupanja na snagu ovoga Pravilnika:

1) stekao zvanje voditelj skele prevodi se u zvanje mornar;

2) stekao zvanje mornar ili kormilar teglenice prevodi se u zvanje vođa palube;

3) stekao zvanje brodski kormilar prevodi se u zvanje kormilar;

4) stekao zvanje upravljač broda ili mornar motorist prevodi se u zvanje zapovjednik – vrsta B;

4) stekao zvanje brodovođa i kapetan unutarnje plovidbe prevodi se u zvanje zapovjednik – vrsta A;

5) stekao zvanje strojovođa unutarnje plovidbe prevodi se u zvanje strojar unutarnje plovidbe;

6) stekao zvanje strojar unutarnje plovidbe ili rukovatelj tehničkog broda zadržavaju stečeno zvanje.

(2) Postupak prevođenja u odgovarajuće zvanje upravni je postupak.

Članak 47.

(1) Brodarci u službi palube i službi stroja koji su stekli određena zvanja po dosadašnjim propisima, mogu danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika zamijeniti postojeće svjedodžbe novim svjedodžbama o osposobljenosti sukladno odredbama ovoga Pravilnika najkasnije u roku od 3 godine od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Brodarci, odnosno pomorci koji su stekli odgovarajuće zvanje po dosadašnjim propisima mogu danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika ishoditi svjedodžbe o osposobljenosti za zvanje ZAPOVJEDNIK – vrsta C sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

(3) Nakon proteka roka iz stavka 1. ovoga članka svjedodžbe će se moći zamijeniti samo uz posebno odobrenje Ministarstva.

Članak 48.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zvanjima i stručnoj osposobljenosti brodaraca (»Narodne novine« broj 38/08).

Članak 49.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/09-02/34

Urbroj: 530-05-09-1

Zagreb, 3. lipnja 2009.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.

PRILOG 1.

PROGRAM IZOBRAZBE I STRUČNIH ISPITA ZA STJECANJE

ZVANJA ČLANOVA POSADE PLOVILA

Program za stjecanje zvanja članova posade plovila obuhvaća sljedeća zvanja:

Dio I. ZVANJA U SLUŽBI PALUBE

1. Zvanje mornar i zvanje vođa palube

a) Navigacija – usmeni ispit:

– Opći pojmovi o vodotoku, vodnom i plovnom putu;

– Pojam i podjela plovnih putova;

– Plovidba na rijekama;

– Smetnje na plovnom putu, prirodne i umjetne;

– Vezivanje plovila – vrsta i nazivi užadi;

– Riječne luke, pristaništa i tovarišta;

– Zimovnici, zimska skloništa, pristaništa i plovni put;

– Plovni putovi u Republici Hrvatskoj

b) Plovidbeni propisi i signalizacija – usmeni ispit

– Isprave i knjige plovila;

– Osobne isprave brodarca;

– Zdravstvena sposobnost brodarca;

– Lučke kapetanije, nadležnost;

– Zvučni i optički signali;

– Sposobnost plovila za plovidbu – pregledi plovila;

– Obilježavanje plovnog puta i objekti sigurnosti plovidbe;

– Pravila plovidbe: protusmjer, pretjecanje, okret, mostovi, skele i dr.;

– Pravila o stajanju plovila na vezovima i zimovniku;

– Dužnosti posade plovila;

c) Brodogradnja – usmeni ispit

– Opći pojmovi o brodogradnji;

– Podjela – tipovi plovnih objekata;

– Glavni dijelovi plovila;

– Glavne mjere – dimenzije plovila;

– Plovnost plovila;

– Istisnina i nosivost plovila;

– Čvrstoća plovila;

– Stabilitet plovila;

– Uređaji i oprema plovila: za sidrenje, privez, vuču i potisak, navigaciju i kormilarenje, signalizaciju i vezu, spašavanje i osiguranje od potonuća, gašenje požara, utovar i smještaj tereta, održavanje instalacija i uređaja za opću namjenu.

d) Pretovar i prijevoz tereta – usmeni ispit

– Općenito o brodskom teretu;

– Vrste brodskog tereta;

– Skladišta plovila;

– Pristanišna skladišta;

– Specijalna pristanišna skladišta;

– Pretovarni uređaji na plovilima;

– Pristanišni pretovarni uređaji;

– Način utovara i slaganja tereta na plovilu;

– Utovar, istovar i slaganje posebno pakiranih tereta;

– Postavljanje plovila za utovar – istovar;

– Određivanje količine tereta na plovilu;

– Robne prijevozne isprave;

– Raspored tereta s obzirom na čvrstoću i stabilitet plovila;

2. Zvanje kormilar

a) Navigacija – usmeni ispit:

– Opći pojmovi o vodnom i plovnom putu;

– Pojam i podjela plovnih putova;

– Plovidba na rijekama;

– Smetnje na plovnom putu, prirodne i umjetne;

– Vezivanje plovila – vrsta i nazivi užadi;

– Manevriranje plovila i sastava;

– Nezgode (havarije) plovila i sastava;

– Riječne luke, pristaništa i tovarišta;

– Brodske prevodnice;

– Zimovnici i zimska skloništa;

– Plovna mreža Europe;

– Plovni putovi u Republici Hrvatskoj;

– Detaljno poznavanje plovnog puta i objekata sigurnosti plovidbe za samostalno upravljanje kormilom na dionici plovnog puta za koju se traži ovlaštenje;

BROJ SATI: TEORIJA + PRAKSA = 8 (teorija 5 + praksa 3).

b) Plovidbeni propisi i signalizacija – usmeni ispit

– Općenito o plovidbenim propisima;

– Isprave i knjige plovila;

– Osobne isprave brodarca;

– Zdravstvena sposobnost brodarca;

– Lučke kapetanije, nadležnost;

– Oznake za identifikaciju plovila, zastave država pripadnosti plovila;

– Zvučni i optički signali;

– Sposobnost plovila za plovidbu – pregledi plovila;

– Obilježavanje plovnog puta i objekti sigurnosti plovidbe;

– Pravila plovidbe: protusmjer, pretjecanje, okret, mostovi, skele i dr.;

– Pravila o stajanju plovila na vezovima i zimovniku;

– Dužnosti posade plovila;

– Postupci kod sudara, nasukavanja i drugih havarija;

BROJ SATI: TEORIJA + PRAKSA = 5 (teorija 5 + praksa Ř).

c) Pretovar i prijevoz tereta – usmeni ispit

– Općenito o brodskom teretu;

– Vrste brodskog tereta;

– Skladišta plovila;

– Pristanišna skladišta;

– Specijalna pristanišna skladišta;

– Pretovarni uređaji na plovilu;

– Pristanišni pretovarni uređaji;

– Način utovara i slaganja tereta na plovilu;

– Utovar, istovar i slaganje posebno pakiranih tereta;

– Postavljanje plovila za utovar – istovar;

– Određivanje količine tereta na plovilu;

– Raspored tereta obzirom na čvrstoću i stabilitet plovila;

BROJ SATI: TEORIJA + PRAKSA = 4 (teorija 3 + praksa 1).

d) Osnove hidrotehnike i meteorologije – usmeni ispit

– Nastajanje leda, vrste i osobine riječnog leda, zaštita od leda;

– Meteorološke pojave, praćenja i prognoze vremena;

– Promjene vodnog nivoa na rijekama, vodostaj, vrste vodostaja i njihovo značenje za plovidbu;

– Mjerenje vodostaja, vodomjeri – obični i automatski, praćenje vodostaja, prognoze vodostaja;

– Uzroci promjene brzine tečenja po širini i dubini poprečnog profila rijeke;

– Pojam o vodnom i plovnom putu, podjela vodnih putova (pomorski i unutarnji, prirodni i umjetni)

– Opći pojmovi o regulacijama rijeka, za veliku i malu vodu;

– Pojam o kanaliziranim rijekama i umjetnim kanalima;

– Opće hidrološke, hidrografske i plovidbene karakteristike glavnih plovnih rijeka na području unutarnje plovidbe

– Riječne luke i pristaništa, vrste, otvorene, bazenske i sl.;

BROJ SATI: TEORIJA+ PRAKSA = 5 (teorija 4 + praksa 1).

3. Zvanje zapovjednik – vrsta C

a) Navigacija i signalizacija – usmeni i pismeni ispit

– Pojmovi o vodnom i plovnom putu;

– Pojam i podjela unutarnjih plovnih putova;

– Plovidba na rijekama;

– Vezivanje plovila – vrste i nazivi užadi;

– Manevriranje plovila i sastava;

– Vođenje plovila – kormilarenje (danju i noću);

– Navigacijski instrumenti i pomagala;

– Nezgode (havarije) plovila i sastava i upotreba opreme za spašavanje;

– Riječne luke, pristaništa i tovarišta;

– Zimovnici i zimska skloništa;

– Plovni putovi u Republici Hrvatskoj;

– Dnevni i noćni znaci plovila, te zvučni signali u plovidbi i stajanju;

– Pravila plovidbe u svim vremenskim uvjetima;

– Obilježavanje plovnog puta i objekti sigurnosti plovidbe;

– Red u pristaništu, sidrištu i zimovniku;

– Detaljno poznavanje plovnog puta i objekata sigurnosti plovidbe za samostalno upravljanje kormilom plovila na dionici plovnog puta za koju se traži ovlaštenje;

BROJ SATI: TEORIJA + PRAKSA = 18 (teorija nastava 12 + praksa 6).

b) Plovidbeno pravo i propisi – usmeni ispit

– Osnovno poznavanje tehničkih pravila za brodove unutarnje plovidbe;

– Isprave i knjige plovila i znaci identifikacije;

– Isprave članova posade;

– Zdravstvena sposobnost brodarca;

– Dužnosti zapovjednika i članova posade plovila;

– Postupci kod sudara, nasukavanja i drugih havarija plovila;

– Služba sigurnosti plovidbe, nadležna tijela i inspekcija;

– Upisnici plovila;

– Tehnički pregledi plovila;

BROJ SATI: TEORIJA= 12.

c) Prometna hidrotehnika – usmeni ispit;

– Nastajanje oblaka i magle, glavne vrste oblaka;

– Nastajanje leda na rijekama, vrste i osobine riječnog leda – obrana od leda, zimovnici i zimska skloništa;

– Osnovni prirodni i zemljopisni pojmovi o vodotocima;

– Karakteristike riječnog toka;

– Promjene vodnog nivoa na rijekama, vodostaj, vrste vodostaja i njihovo značenje za plovidbu;

– Mjerenje vodostaja, vodomjeri – obični i automatski, praćenje vodostaja, prognoze vodostaja;

– Erozija, vrste erozije, riječna erozija;

– Uzroci promjene brzine tečenja po širini i dubini poprečnog profila rijeke;

– Pojam o vodnom i plovnom putu, podjela vodnih putova (pomorski i unutarnji, prirodni i umjetni)

– Unutarnji plovni putovi;

– Opći pojmovi o regulacijama rijeka;

– Pojam o kanaliziranim rijekama i umjetnim kanalima;

– Riječne luke i pristaništa;

– Održavanje plovnih putova, vrste radova i tehnička sredstva;

BROJ SATI: TEORIJA+ PRAKSA = 10 (teorija 8 + praksa 2).

d) Pretovar i prijevoz tereta – usmeni ispit

– Općenito o teretu;

– Vrste tereta;

– Skladišta plovila;

– Pretovarni uređaji na plovilu;

– Način utovara i slaganja tereta, stabilitet plovila;

– Utovar, istovar i slaganje posebno pakiranih tereta;

– Postavljanje plovila za utovar – istovar;

– Određivanje količine tereta na plovilu;

– Raspored tereta obzirom na čvrstoću i stabilitet plovila;

BROJ SATI: TEORIJA + PRAKSA = 10 (teorija 8 + praksa 2).

4. Zvanje zapovjednik – vrsta B

a) Navigacija i signalizacija – usmeni i pismeni ispit

– Pojmovi o vodnom i plovnom putu;

– Pojam i podjela unutarnjih plovnih putova;

– Plovidba na rijekama;

– Vezivanje plovila – vrste i nazivi užadi;

– Manevriranje plovila i sastava;

– Vođenje plovila – kormilarenje (danju i noću);

– Navigacijski instrumenti i pomagala;

– Nezgode (havarije) plovila i sastava i upotreba opreme za spašavanje;

– Riječne luke, pristaništa i tovarišta;

– Brodske prevodnice;

– Zimovnici i zimska skloništa;

– Plovna mreža Europe

– Plovni putovi u Republici Hrvatskoj;

– Reguliranje plovidbe putem signalnih stanica;

– Dnevni i noćni znaci plovila, te zvučni signali u plovidbi i stajanju;

– Pravila plovidbe u svim vremenskim uvjetima;

– Obilježavanje plovnog puta i objekti sigurnosti plovidbe;

– Red u pristaništu, sidrištu i zimovniku;

– Detaljno poznavanje plovnog puta i objekata sigurnosti plovidbe za samostalno upravljanje kormilom plovila na dionici plovnog puta za koju se traži ovlaštenje;

BROJ SATI: TEORIJA + PRAKSA = 18 (teorija nastava 12 + praksa 6).

b) Plovidbeno pravo i propisi – usmeni ispit

– O prometnom pravu i vrste plovidbenih prava;

– Međunarodno plovidbeno pravo

– Međunarodni ugovori koji se odnose na unutarnju plovidbu;

– Propisi EU koji se odnose na unutarnju plovidbu;

– Međunarodni carinski propisi u unutarnjoj plovidbi;

– Eksteritorijalnost plovila i zastava pripadnosti;

– Osnovno poznavanje tehničkih pravila za brodove unutarnje plovidbe;

– Isprave i knjige plovila i znaci identifikacije;

– Isprave članova posade;

– Zdravstvena sposobnost brodarca;

– Dužnosti zapovjednika i članova posade plovila;

– Postupci kod sudara, nasukavanja i drugih havarija plovila;

– Služba sigurnosti plovidbe, nadležna tijela i inspekcija;

– Upisnici plovila;

– Tehnički pregledi plovila;

BROJ SATI: TEORIJA= 12.

c) Prometna hidrotehnika – usmeni ispit;

– Pojam o zemljinoj atmosferi i tlaku zraka;

– Vlažnost zraka i mjerenje vlažnosti;

– Uzroci zračnog strujanja, mjerenje brzine i smjera – »ruža« vjetrova;

– Nastajanje oblaka i magle, glavne vrste oblaka;

– Opći pojmovi o atmosferskim talozima – oborinama;

– Nastajanje leda na rijekama, vrste i osobine riječnog leda – obrana od leda, zimovnici i zimska skloništa;

– Meteorološka praćenja i prognoze vremena;

– Osnovni prirodni i zemljopisni pojmovi o vodotocima;

– Karakteristike riječnog toka;

– Promjene vodnog nivoa na rijekama, vodostaj, vrste vodostaja i njihovo značenje za plovidbu;

– Mjerenje vodostaja, vodomjeri – obični i automatski, praćenje vodostaja, prognoze vodostaja;

– Erozija, vrste erozije, riječna erozija;

– Uzroci promjene brzine tečenja po širini i dubini poprečnog profila rijeke;

– Pojam o vodnom i plovnom putu, podjela vodnih putova (pomorski i unutarnji, prirodni i umjetni)

– Unutarnji plovni putovi;

– Opći pojmovi o regulacijama rijeka;

– Pojam o kanaliziranim rijekama i umjetnim kanalima;

– Opće hidrološke, hidrografske i plovidbene karakteristike glavnih plovnih rijeka na području unutarnje plovidbe

– Riječne luke i pristaništa;

– Održavanje plovnih putova, vrste radova i tehnička sredstva;

BROJ SATI: TEORIJA+ PRAKSA = 10 (teorija 8 + praksa 2).

d) Pretovar i prijevoz tereta – usmeni ispit

– Općenito o teretu;

– Vrste tereta;

– Skladišta plovila;

– Pristanišna skladišta;

– Specijalna pristanišna skladišta;

– Pretovarni uređaji na plovilu;

– Pristanišni pretovarni uređaji;

– Način utovara i slaganja tereta, stabilitet plovila;

– Utovar, istovar i slaganje posebno pakiranih tereta;

– Postavljanje plovila za utovar – istovar;

– Određivanje količine tereta na plovilu;

– Robne prijevozne isprave;

– Raspored tereta obzirom na čvrstoću i stabilitet plovila;

BROJ SATI: TEORIJA + PRAKSA = 10 (teorija 8 + praksa 2).

5. Zvanje zapovjednik – vrsta A

a) Navigacija i signalizacija – usmeni i pismeni ispit

– Pojam o vodostaju i vodostanju;

– Regulacija unutarnji plovnih putova za veliku i malu vodu;

– Vezivanje plovila – vrste i nazivi užadi;

– Manevriranje plovila i sastava;

– Vođenje plovila – kormilarenje (danju i noću);

– Navigacijski instrumenti i pomagala;

– Nezgode (havarije) plovila i sastava i upotreba opreme za spašavanje;

– Protupožarna zaštita i upotreba protupožarne opreme;

– Riječne luke, pristaništa i tovarišta;

– Brodske prevodnice, manevar prevođenja;

– Bazenska pristaništa, zimovnici i zimska skloništa;

– Ekonomičnost riječnog prometa, ekonomična i sigurnosna brzina;

– Europski unutarnji plovni putovi

– Plovni putovi u Republici Hrvatskoj

– Međunarodna pravila plovidbe (CEVNI, Dunavska komisija, Savska komisija)

– Dnevni i noćni znaci plovila, te zvučni signali u plovidbi i stajanju;

– Pravila plovidbe u svim vremenskim uvjetima;

– Obilježavanje plovnog puta i objekti sigurnosti plovidbe;

– Red u pristaništu, sidrištu i zimovniku;

– Reguliranje plovidbe putem signalnih stanica;

– Detaljno poznavanje plovnog puta i objekata sigurnosti plovidbe za samostalno upravljanje kormilom plovila na dionici plovnog puta za koju se traži ovlaštenje;

BROJ SATI: TEORIJA + PRAKSA = 26 (teorija 16 + praksa 10).

b) Plovidbeno pravo i propisi – usmeni ispit

– Općenito o pravu, pravnim normama, izvorima prava i pravnim poslovima;

– O prometnom pravu i vrste plovidbenih prava;

– Međunarodno plovidbeno pravo;

– Međunarodni ugovori koji se odnose na unutarnju plovidbu;

– Propisi EU koji se odnose na unutarnju plovidbu;

– Međunarodni carinski propisi u unutarnjoj plovidbi;

– Eksteritorijalnost plovila i zastava pripadnosti;

– Diplomatski i konzularni predstavnici;

– Osnovno poznavanje tehničkih pravila za brodove unutarnje plovidbe;

– Isprave i knjige plovila i znaci identifikacije;

– Isprave članova posade;

– Zdravstvena sposobnost brodarca;

– Upisnici plovila;

– Tehnički pregledi plovila;

– Rođenje, smrt i oporuka na plovilu;

– Dužnosti zapovjednika i članova posade plovila;

– Postupci kod sudara, nasukavanja i drugih havarija plovila;

– Služba sigurnosti plovidbe, nadležna tijela i inspekcija;

BROJ SATI: TEORIJA 16

c) Brodogradnja – usmeni ispit

– Opći pojmovi o brodogradnji;

– Podjela – tipovi plovnih objekata;

– Glavni dijelovi plovila;

– Glavne mjere – dimenzije plovila;

– Plovnost plovila, osnovni principi plovnosti;

– Istisnina i nosivost plovila, obračun i postupak baždarenja;

– Čvrstoća plovila, elementi čvrstoće trupa;

– Stabilitet plovila, prikaz skicama stanja stabiliteta – izračun metacentarske visine;

– Otpori kretanju plovila – vrste i približne veličine otpora;

– Pogoni plovila – kretna sredstva plovila;

– Uređaji i oprema plovila: za sidrenje, privez, vuču i potisak, navigaciju i kormilarenje, signalizaciju i vezu, spašavanje i osiguranje od potonuća, gašenje požara, utovar i smještaj tereta, održavanje instalacija i uređaja za opću namjenu;

BROJ SATI: TEORIJA + PRAKSA = 14 (teorija 10 + praksa 4).

d) Prometna hidrotehnika – usmeni ispit

– Pojam o zemljinoj atmosferi i tlaku zraka;

– Vlažnost zraka i mjerenje vlažnosti;

– Uzroci zračnog strujanja, mjerenje brzine i smjera – »ruža« vjetrova;

– Nastajanje oblaka i magle, glavne vrste oblaka;

– Opći pojmovi o atmosferskim talozima – oborinama;

– Nastajanje leda na rijekama, vrste i osobine riječnog leda – obrana od leda, zimovnici i zimska skloništa;

– Meteorološka praćenja i prognoze vremena;

– Osnovni prirodni i zemljopisni pojmovi o vodotocima;

– Karakteristike riječnog toka;

– Promjene vodnog nivoa na rijekama, vodostaj, vrste vodostaja i njihovo značenje za plovidbu;

– Mjerenje vodostaja, vodomjeri – obični i automatski, praćenje vodostaja, prognoze vodostaja;

– Erozija, vrste erozije, riječna erozija;

– Uzroci promjene brzine tečenja po širini i dubini poprečnog profila rijeke;

– Tehničko prikazivanje vodotoka – nacrti i pravila;

– Redukcija vodostaja na uvjetni nivo, relativna i apsolutna kota vode;

– Pad rijeke (relativni i apsolutni), orijentacione vrijednosti padova na pojedinim dijelovima unutarnjih plovnih putova;

– Pojam o vodnom i plovnom putu, podjela vodnih putova (pomorski i unutarnji, prirodni i umjetni)

– Unutarnji plovni putovi;

– Opći pojmovi o regulacijama rijeka;

– Pojam o kanaliziranim rijekama i umjetnim kanalima;

– Opće hidrološke, hidrografske i plovidbene karakteristike glavnih plovnih rijeka na području unutarnje plovidbe

– Riječne luke i pristaništa;

– Zimovnici, vrste, građ. objekti, uređaji i oprema, opisno i skice;

– Brodogradilišta, navozi, bazeni i oprema obale – vrste, opisi i skice;

– Održavanje plovnih putova, vrste radova i tehnička sredstva;

BROJ SATI: TEORIJA + PRAKSA = 12 (teorija 10 + praksa 2).

6. Zvanje rukovatelj tehničkog plovila

a) Navigacija – usmeni ispit

– Pojmovi o vodnom i plovnom putu;

– Pojam i podjela unutarnjih plovnih putova;

– Plovidba na rijekama;

– Vezivanje plovila – vrste i nazivi užadi;

– Manevriranje plovećom napravom za vrijeme rada;

– Rukovanje palubnim uređajima tehničkog plovila;

– Preventivne mjere prilikom postavljanja tehničkih plovila na nedovoljno poznata i opasna mjesta;

– Izvođenje bagerskih radova;

– Navigacijski instrumenti i pomagala;

– Nezgode (havarije) plovila i sastava;

– Riječne luke, pristaništa i tovarišta;

– Zimovnici i zimska skloništa

BROJ SATI: TEORIJA + PRAKSA = 12 (teorija 8 + praksa 4).

b) Prometna hidrotehnika – usmeni i pismeni ispit

– Nastajanje leda na rijekama, vrste i osobine riječnog leda – obrana od leda, zimovnici i zimska skloništa;

– Osnovni prirodni i zemljopisni pojmovi o vodotocima;

– Karakteristike riječnog toka;

– Promjene vodnog nivoa na rijekama, vodostaj, vrste vodostaja i njihovo značenje za plovidbu;

– Mjerenje vodostaja, vodomjeri – obični i automatski, praćenje vodostaja, prognoze vodostaja;

– Erozija, vrste erozije, riječna erozija;

– Uzroci promjene brzine tečenja po širini i dubini poprečnog profila rijeke;

– Tehničko prikazivanje vodotoka – nacrti i pravila;

– Redukcija vodostaja na uvjetni nivo, relativna i apsolutna kota vode;

– Pad rijeke (relativni i apsolutni), orijentacijske vrijednosti padova na pojedinim dijelovima unutarnjih plovnih putova;

– Pojam o vodnom i plovnom putu, podjela vodnih putova (pomorski i unutarnji, prirodni i umjetni)

– Unutarnji plovni putovi;

– Opći pojmovi o regulacijama rijeka;

– Regulacioni radovi na plovnom putu, vrste, materijali i način izvođenja;

– Pojam o kanaliziranim rijekama i umjetnim kanalima;

– Opće hidrološke, hidrografske i plovidbene osobine plovnih rijeka u Republici Hrvatskoj;

– Riječne luke i pristaništa, akvatorij i teritorij, vrste, vrste obale, oprema;

– Zimovnici, vrste, građ. objekti, uređaji i oprema, opisno i skice;

– Brodogradilišta, navozi, bazeni i oprema obale – vrste, opisi i skice;

– Održavanje plovnih putova, vrste radova i tehnička sredstva;

BROJ SATI: TEORIJA + PRAKSA = 26 (teorija 16 + praksa 10).

c) Plovidbeni propisi i signalizacija – usmeni ispit

– Osnovno poznavanje tehničkih pravila za brodove unutarnje plovidbe;

– Isprave i knjige plovila i znaci identifikacije;

– Dnevni i noćni znaci plovila, te zvučni signali u plovidbi i stajanju;

– Pravila plovidbe u svim vremenskim uvjetima;

– Obilježavanje plovnog puta i objekti sigurnosti plovidbe;

– Red u pristaništu, sidrištu i zimovniku;

– Dužnosti zapovjednika i članova posade plovila;

– Postupci kod sudara, nasukavanja i drugih havarija plovila;

– Služba sigurnosti plovidbe, nadležna tijela i inspekcija;

– Osnove propisa o izvođenju građevinskih radova;

– Propisi koji reguliraju vodno dobro i red na vodnom dobru;

BROJ SATI: TEORIJA + PRAKSA = 12 (teorija 10 + praksa 2).

d) Brodogradnja – usmeni ispit

– Opći pojmovi o brodogradnji;

– Podjela – tipovi plovnih objekata;

– Glavni dijelovi plovila;

– Glavne mjere – dimenzije plovila;

– Plovnost plovila, osnovni principi plovnosti;

– Istisnina i nosivost plovila, obračun i postupak baždarenja;

– Čvrstoća plovila, elementi čvrstoće trupa;

– Stabilitet plovila, prikaz skicama stanja stabiliteta;

– Otpori kretanju plovila – vrste i približne veličine otpora;

– Pogoni plovila kretna sredstva plovila;

– Uređaji i oprema plovila: za sidrenje, privez, vuču i potisak, navigaciju i kormilarenje, signalizaciju i vezu, spašavanje i osiguranje od potonuća, gašenje požara, utovar i smještaj tereta, održavanje instalacija i uređaja za opću namjenu.

BROJ SATI: TEORIJA + PRAKSA = 14 (teorija 10 + praksa 4).

Dio II. ZVANJA U SLUŽBI STROJA

1. Zvanje strojar unutarnje plovidbe

a) Brodska motorna postrojenja – usmeni i pismeni ispit

– Konstruktivno i funkcionalno povezivanje sastavnih dijelova motora;

– Radni proces 4-taktnog dizel-motora s izravnim ubrizgavanjem goriva i cilindar

– Radni proces 4-taktnog dizel-motora s ubrizgavanjem goriva u predkomoru;

– Dvotaktni dizel-motor;

– Uspoređivanje 4-taktnog i 2-taktnog dizel-motora;

– Punjenje i ispiranje cilindara 2-taktnog dizel-motora;

– Sistemi ispiranje cilindara 2-taktnog dizel-motora i sisaljke za ispiranje;

– Količina zraka potrebna za ispiranje cilindra 2-taktnog dizel-motora u odnosu na volumen cilindra;

– Stvaranje gorive smjese kod dizel-motora;

– Ventili za ubrizgavanje goriva – vrste i princip rada;

– Sisaljke za ubrizgavanje goriva;

– Reguliranje količine goriva koja se ubrizgava u cilindar;

– Nepotpuno sagorijevanje goriva;

– Oblici kompresionog prostora, stupanj kompresije i utjecaj na sagorijevanje;

– Uređaj za povećanje snage motora;

– Uređaj za pokretanje motora komprimiranim zrakom;

– Uređaj za prekret – promjenu smjera vrtnje direktno prekretnih motora;

– Prekretne kopče, reduktori, osovinski vod;

– Uređaji za kontrolu rada motora i zaštitu motora;

– Uređaji za daljinsko upravljanje postrojenjem;

– Razvodni kružni dijagram 4-taktnog dizel-motora;

– Reguliranje početka ubrizgavanja goriva u cilindar motora;

– Sistemi za hlađenje motora;

– Sistemi za podmazivanje motora;

– Hlađenje klipa, ventila goriva i ispušnog ventila kod dizel-motora;

– Toplotni bilans kod 4-taktnih i 2-taktnih dizel-motora;

– Fizikalna i kemijska svojstva goriva;

– Sagorijevanje goriva u cilindru benzinskih motora, oktanski broj;

– Sagorijevanje goriva u cilindru dizel-motora, cetanski broj;

– Utjecaj goriva na udarno izgaranje;

– Ulja za podmazivanje motora i osnovne karakteristike;

– Proračun indicirane i efektivne snage motora;

– Pogon i održavanje glavnih motora;

– Snimanje indikatorskih dijagrama i korekcija vremena ubrizgavanja goriva;

– Ekonomičnost rada i stupanj djelovanja glavnih motora;

– Otklanjanje havarije na motoru i utvrđivanje uzroka havarije;

– Poznavanje i upotreba tehničkih uputa o dopuštenim tolerancijama istrošenosti sklopova;

– Podešavanje motora prema protokolu s probnog stola proizvođača;

– Priprema i izvođenje generalnih popravaka motora;

– Proračun zaliha i potrošnje goriva i maziva;

– Rasprema i konzerviranje postrojenja;

– Automatizacija motora u funkciji sigurnosti rada motornog postrojenja;

BROJ SATI: TEORIJA + PRAKSA = 26 (teorija 16 + praksa 10).

b) Brodska elektrotehnika i automatizacija pogona – usmeni ispit

– Kondenzatori;

– Napon, jakost i otpor;

– Ohmov zakon;

– Otpor vodiča;

– Otpornici – reostati;

– Grananje električne struje – Kirchoffova pravila;

– Toplinski učinci el. struje;

– Akumulatori;

– Istosmjerna struja;

– Generatori istosmjerne struje;

– Elektromotori istosmjerne struje;

– Pokretanje motora istosmjerne struje;

– Izmjenična struja, omski, induktivni i kapacitivni otpor u krugu izmjenične struje;

– Snaga izmjenične struje i faktor snage cos ϕ;

– Generatori izmjenične struje;

– Trofazni generator izmjenične struje;

– Elektromotori izmjenične struje;

– Trofazni asinhroni motor, pokretanje sklopkom »zvijezda – trokut«

– Transformatori izmjenične struje;

– Pretvarači i ispravljači struje;

– Mjerni instrumenti;

– Električne instalacije;

– Sigurnosni automatski prekidači minimalne i maksimalne struje;

– Konstruktivno i funkcionalno poznavanje električnih strojeva, uređaja i instalacija;

– Upotreba, održavanje i popravci;

– Automatizacija u funkciji sigurnosti i zaštiti električnih strojeva i elektroinstalacija;

BROJ SATI: TEORIJA + PRAKSA = 16 (teorija 10 + praksa 6).

c) Brodski pomoćni strojevi i uređaji – usmeni ispit

– Podjela pomoćnih strojeva prema namjeni i vrsti pogona;

– Brodske sisaljke – podjela;

– Stapne sisaljke;

– Centrifugalne sisaljke;

– Vijčane sisaljke;

– Zupčaste sisaljke;

– Stapni kompresori;

– Ventilatori za izmjenu zraka u strojarnici;

– Separatori motornog ulja, goriva i zamuljene vode;

– Poredni čistači motornog ulja;

– Izmjenjivači topline rashladne vode glavnog motora;

– Zagrijači vode;

– Termoregulatori – termostati, AKO-ventili;

– Hidrofori vode;

– Grubi i fini čistači vode, goriva i ulja;

– Kotlovi i gorionici za centralno grijanje;

– Posude pod tlakom za pokretanje glavnih motora;

– Hidraulični kormilarski stroj;

– Uljne sisaljke za pogon hidrauličnog kormilarskog stroja;

– Uljni motori za pogon palubnih uređaja;

– Brodski rashladni uređaji;

– Brodske instalacije, ventilske stanice, brzozaporni ventili;

– Palubni uređaji;

– Konstruktivno i funkcionalno poznavanje pomoćnih strojeva i uređaja;

– Pogon, eksploatacija i održavanje;

– Obrada havarije na pomoćnim strojevima i uređajima;

– Izvođenje popravaka na pomoćnim strojevima i palubnim uređajima;

– Automatizacija pomoćnih motora u funkciji sigurnosti pogona;

BROJ SATI: TEORIJA + PRAKSA = 12 (teorija 8 + praksa 4).

d) Plovidbeni i tehnički propisi – usmeni ispit

– Propisi o sigurnosti plovidbe;

– Tijela državne vlasti i sigurnosti plovidbe;

– Isprave i knjige plovila;

– Dužnosti članova posade plovila;

– Osobne isprave brodarca;

– Zdravstvena sposobnost brodarca;

– Vrste i rokovi tehničkih pregleda plovila;

– Propisi o obveznim pregledima posuda pod tlakom;

– Instrumenti za sigurnost posuda pod tlakom;

– Propisi o rukovanju goriva i ulja na plovilu;

– Brodski cjevovodi, smještaj i oznake;

– Propisi o akumulatorskim stanicama i el. instalacijama;

– Propisi o zaštiti vode i okoliša od zagađenja sa plovila;

– Red u pristaništu, sidrištu i zimovniku;

– Postupci kod sudara, nasukavanja i drugih havarija plovila;

– Služba sigurnosti plovidbe, nadležna tijela i inspekcija;

BROJ SATI: TEORIJA + PRAKSA = 10 (teorija 8 + praksa 2).

Dio III. DOPUNSKA OSPOSOBLJENOST

1. Za upravljanje plovilom uz pomoć radara

a) Teorija radara

– Radiovalovi, opći pojmovi

– Brzina i smjer rasprostiranja valova

– Reflektiranje radiovalova (radarreflektori)

– Način rada radara

– Frekvencijski opsezi

– Snaga emisije

– Trajanje impulsa emitiranja

– Broj okreta antene

– Karakteristike antena

– Pokazivač-display (način rada)

– Promjer ekrana

– Domet radara

– Greške na malim udaljenostima

– Greške na ekranu općenito

BROJ SATI: TEORIJA+ PRAKSA =3 (teorija 3 + praksa Ř).

b) Tumačenje radarske slike

– Pramčanica

– Određivanje pozicije, pravca i brzine okreta vlastitog plovila

– Određivanje udaljenosti i razmaka

– Procjena ponašanja drugih sudionika u plovidbi (plovilo koji stoje, plovila koji dolaze u susret i koji plove u istom smjeru)

– Značenje pomoćnih elemenata na radarskoj slici (pramčanica, prsten za mjerenje udaljenosti, perzistencija, decentracija)

– Ograničenja u mogućnostima prijema informacija putem radara

– Razlike između tradicionalnih displeja i displeja novije tehnologije

BROJ SATI: TEORIJA + PRAKSA = 4 (teorija 1 + 3).

c) Smetnje na radarskoj slici

– Smetnje koje uzrokuje vlastito plovilo i mogućnosti za njihovo ublažavanje: smetnje uslijed antenske konstrukcije slijepa područja,višestruki odjeci (npr. od skladišta na plovilu)

– Smetnje zbog okruženja i mogućnosti za njihovo ublažavanje: smetnje uslijed kiše i valova, blizina mosta, višestruki odjeci, lažni odjeci, zasjenjenja-slijepa područja

– Smetnje uslijed drugih radarskih uređaja i mogućnosti za njihovo ublažavanje

BROJ SATI: TEORIJA+ PRAKSA = 2 (teorija 1 + praksa 1).

d) Opsluživanje radarskog uređaja i priprema za isplovljenje

– Vrijeme uključivanja, priprema

– Osnovna pravila, ugađanje

– Podešavanje kontrasta i osvjetljenja

– Podešavanje dometa

– Podešavanje prigušivača i filtara

– Procjena kvalitete slike

BROJ SATI: TEORIJA + PRAKSA = 4 (teorija 1 + praksa 3).

e) Pokazivač brzine okretanja

– Način rada

– Mogućnosti upotrebe

BROJ SATI: TEORIJA + PRAKSA = 1 (teorija 0,5 + praksa 0,5).

f) Pravila plovidbe

– Radiokomunikacija, zvučni znakovi, susretanje i pretjecanje

– Pravila plovidbe uz pomoć radara (dio f) ne polažu kandidati koji su isto položili u okviru ispita za drugo zvanje)

BROJ SATI: TEORIJA+ PRAKSA = 2 (teorija 2 + praksa 0).

g) Plovidba uz pomoć radara

– Plovidba i okretanje na svim vrstama plovnih putova

– Ulazak i izlazak u/iz luku/e ili sporedni/og plovni/og put/a uz upotrebu radiouređaja i zvučnih znakova

– Susretanje i pretjecanje

– Dolazak i zaustavljanje na određenoj poziciji

– Rukovođenje posadom u kormilarnici

– Plovidba u posebnim uvjetima (npr.: opasnosti u plovidbi, otkazivanje opreme, prepreke na plovnom putu)

BROJ SATI: TEORIJA + PRAKSA = 7 (teorija 0 + praksa 7).

Plovidba uz pomoć radara ispituje se na plovilu s radarom u plovidbi ili uz pomoć odgovarajuće opreme za simulaciju plovidbe uz pomoć radara.

2. Za rukovanje radiotelefonskom stanicom

a) Općenito o radiokomunikacijama na un. plovnim putovima

– Definicija pojmova

– Vrsta radiopostaja

– Vrsta i opis komunikacijskih protokola

– Kategorije poruka

– Tablica kanala i frekvencije

– Simplex i Duplex način rada

– Propagacija radiovalova

BROJ SATI: TEORIJA + PRAKSA = 2 (teorija 2 + praksa 0).

b) Odvijanje radiokomunikacija u unutarnjoj plovidbi

– Hijerarhija poziva

– Komunikacijska forma

– Priprema poziva i pozivanje

– Disciplina komunikacije

– Postupci kod obavljanja radijske straže

– Dual watch

– Tablica spelovanja

– Jezici

BROJ SATI: TEORIJA + PRAKSA = 6 (teorija 3 + praksa 3).

c) Komunikacije u slučaju opasnosti, hitnosti i sigurnosti

– Teoretsko i praktično poznavanje komunikacijskih postupaka

– Početak komunikacije opasnosti

– Odgovor na poziv

– Prosljeđivanje poruke o opasnosti

– Ograničeni režim rada na kanalima za opasnost

– Završetak ograničenog režima rada

– Procedura komunikacije hitnosti

– Procedura komunikacije sigurnosti

BROJ SATI: TEORIJA + PRAKSA = 6 (teorija 2 + praksa 4).

d) Pravna regulativa

– Obvezna dokumentacija na plovilu

– Nacionalni i međunarodni akti koji reguliraju upotrebu radio-postaja

– Odgovornost za rad s radiouređajima

– Obveza javljanja za određena plovila

– Tajnost radiokomunikacija

BROJ SATI: TEORIJA + PRAKSA = 2 (teorija 2 + praksa 0).

e) Rukovanje radiouređajima

– Testiranje uređaja

– Izbor kanala i podešavanje uređaja

– Ograničenje snage odašiljača

– Smetnje

– Vrste antena

– Osnove održavanja radiouređaja

– Napajanje radiouređaja

BROJ SATI: TEORIJA + PRAKSA = 4 (teorija 1 + praksa 3).

3. Za rukovanje plovnom dizalicom

a) Konstrukcija i oprema plovnih dizalica

– Osnovni pojmovi o sili, mehaničkom radu, brzini snazi i energiji i o jedinicama za njihovo mjerenje

– Pojam o brodskim linijama, njihovom značenju, i primjeni

– Koeficijent punoće konstrukcione vodne linije i glavnog rebra (definicije i obrasci)

– Istisnina (deplasman), vlastita težina i nosivost plovila (definicije)

– Koeficijent punoće istisnine.

– Približni proračun istisnine i nosivosti plovila, kada su poznate glavne dimenzije trupa i koeficijent punoće istisnine.

– Stabilna, labilna i indiferentna ravnoteža plovila, sa naročitim osvrtom na stabilitet plovnih dizalica (težište sistema i istisnine, metacentar, osnovna jednadžba statičkog stabiliteta; kontra tegovi i balastni tankovi)

– Osnovni pojmovi o pramčanoj i krmenoj pretezi plovnih dizalica – uzroci, nastajanje i posljedice (opisno)

– Glavne vrste plovnih dizalica, maljeva i razbijača stijena i njihove tehničko – eksploatacijske karakteristike (opis, glavne dimenzije, kapaciteti, prednosti i nedostaci).

– Princip rada i glavni dijelovi četverotaktnog i dvotaktnog dizel-motora – opisno, sa jednostavnim skicama.

– Električni ganeratori i motori istosmjerne višefazne struje (opis glavnih dijelova i primjena na plovnim dizalicama).

– Osnovno poznavanje električne instalacije na plovnoj dizalici.

– Glavne vrste pomoćnih tehničkih plovila – tegljači, blatnjače, teretnjaci za prijevoz materijala, ronilačke barke (opis, namjena i kapaciteti).

– Glavni dizalični uređaji i oprema (vrste, opis i funkcioniranje)

– Pojam o silama koje djeluju na glavne konstruktivne dijelove dizaličnih uređaja i o naprezanju i izdržljivosti materijala (opisno bez formula).

– Vrste popravaka plovnih dizalica

– Rastavljanje, dotjerivanje i podešavanje, sastavljanje i centriranje glavnih dizaličnih uređaja.

BROJ SATI: TEORIJA + PRAKSA = 10 (teorija 10 + praksa 0).

b) Organizacija i rukovanje plovnim dizalicama

– Približni proračun težine tereta

– Opis jednog radnog ciklusa dizalice i proračun vremena ciklusa, kada su zadati: vrsta i kapacitet zahvatnog organa, vrsta materijala-tereta i brzine dizanja, okretanja i spuštanja.

– Vremena ostalih zadržavanja u toku jednog ciklusa procesa procjenjuje kandidat na osnovu stečenog iskustva.

– Proračun dnevnog učinka rada dizalice, kada su zadati: vreme ciklus, moć dizanja, vrste materijala i koeficijent zahvata.

– Ispitivanje položaja i stanja podvodnog tereta

– Procjena težina podvodnih i nadvodnih tereta (približni proračun na bazi uprošćavanja oblika predmeta i specifične težine)

– Radovi na pripremanju podvodnih i nadvodnih tereta za dizanje (otkopavanje, komadanje, podpasivanje, vezivanje).

– Procjena povećanja opterećenja dizalice u momentu prestanka sile potiska vode pri izvlačenju podvodnih tereta iz vode (približni proračun sile potiska na bazi Arhimedovog zakona).

– Postavljanje dizalice na radno mjesto (opis postupka, sa naročitim osvrtom na mjere sigurnosti).

– Pojam o promjeni moći dizanja dizalice u zavisnosti od položaja strijele (krak sile, odnosno veličine momenta) – opisno, sa skiciranjem i jednostavnim proračunom.

– Proračun vremena jednog ciklusa dizanja na osnovu elemenata procesa (hvatanje; brzine dizanja, okretanja i spuštanja; ostavljanje tereta i ostala zadržavanja; vraćanje dizalice do mjesta hvatanja).

– Proračun dnevnog učinka rada dizalice u zavisnosti od vremena ciklusa, moći dizanja, vrste materijala i koeficijenta zahvata.

– Mjere predostrožnosti prilikom dizanja tereta

– Prethodni radovi na pobijanju šipova (upoznavanje terena, obilježavanje trase pobijanja, postavljanje i osiguranje malja).

– Postupci prilikom pobijanja šipova (postavljanje i fiksiranje šipa, mjerenje prodiranja šipa i kontrola njegovog položaja u toku pobijanja; mjere osiguranja prilikom pobijanja).

– Postupci prilikom rada s plovnim razbijačem stijena (postavljanje i osiguranje plovila, postavljanje privremenog vodomjera, manevriranje s plovilom i kontrola dubina u toku rada, mjere osiguranja prilikom razbijanja stijena).

– Organizacija procesa rada pomoćnih tehničkih plovila za vađenje, transport i istovar razbijenog materijala.

– Principi za određivanje normi kod radova sa dizalicama i maljevima (opisno)

BROJ SATI: TEORIJA + PRAKSA = 15 (teorija 10 + praksa 5).

c) Praktični ispit na plovnoj dizalici

– Provjera poznavanja glavnih dizaličnih uređaja i njihovog funkcioniranja

– Praktično poznavanje pomoćnih tehničkih plovila i njihovog korištenja pri obavljanju dizaličnih radova.

– Postavljanje i korištenje privremenih vodomjera.

– Provjera poznavanja postupka oko snimanja profila i obilježavanje trase na terenu, u vezi sa izvođenjem radova na razbijanju stijena, odnosno na pobijanju šipova.

– Čitanje plovidbenih karata i hidrotehničkih crteža.

– Rukovanje glavnim uređajima plovnih dizalica, maljeva i razbijača stijena; provjera snalažljivosti u uočavanju i otklanjanju smetnji pri radu ovih uređaja.

– Provjera praktičnog poznavanja postupka prilikom rastavljanja, dotjerivanja, ponovnog namještanja, podešavanja i centriranja dijelova glavnih uređaja plovnih dizalica, maljeva i razbijača stijena.

– Provjera poznavanja postupka prilikom postavljanja plovnih dizalica, maljeva i razbijača stijena na mjesto rada.

– Provjera poznavanja mjera predostrožnosti prilikom postavljanja plovnih dizalica, maljeva i razbijača stijena na opasna i nedovoljno poznata mjesta, kao i u slučaju vremenskih nepogoda.

– Manevriranje sa plovnom dizalicom, maljem i razbijačem stijena na radilištu.

– Kontrola položaja podvodnog tereta za vrijeme dizanja, prodiranja i položaja šipova za vrijeme probijanja i podvodnog prokopa u toku razbijanja stijena.

– Provjera poznavanja postupka prilikom spašavanja tehničkih plovila u slučajevima udesa (havarija).

– Provjera praktične primjene plovidbenih i HTZ propisa.

BROJ SATI: TEORIJA + PRAKSA = 15 (teorija 5 + praksa 10).

4. Za upravljanje putničkim plovilom

a) Osnove organizacije prijevoza putnika i upravljanja putničkim plovilom

– Osnove tehničkih pravila za putničke plovila (stabilitet u slučaju oštećenja, podjela na nepropusne odjeljke, ravnina najvećeg gaza).

– Prva pomoć u slučaju havarija

– Sprečavanje i gašenje požara na putničkim plovilima

– Oprema i metode spašavanja osoba na putničkim plovilima

– Zaštita putnika općenito, a posebice u slučaju napuštanja plovila, oštećenja plovila, sudara, nasukanja, vatre, eksplozija i drugih slučajeva koji mogu dovesti do panike;

– Poznavanje sigurnosnih uputa za putnike (izlazi u slučaju opasnosti, upotreba opreme)

BROJ SATI: TEORIJA + PRAKSA = 25 (teorija 15 + praksa 10).

Dio IV. POSEBAN PROGRAM O POSTUPCIMA U SLUČAJU OPASNOSTI NA PLOVILU

a) Uvod, sigurnost i sprječavanje nezgode

BROJ SATI: TEORIJA + PRAKSA = 0,5 (teorija 0,5 + praksa 0)

b) Komuniciranje u slučaju opasnosti

– Opažanje, predaja i prijem informacija i uputa

– Upute i signali opasnosti na plovilu

BROJ SATI: TEORIJA + PRAKSA = 2 (teorija 1 + praksa 1)

c) Pad čovjeka u vodu

– Neposredni postupak

– Korištenje prsluka, pojasa i čamaca za spašavanje

– Učešće pri podizanju čovjeka iz vode

BROJ SATI: TEORIJA + PRAKSA = 2 (teorija 1 + praksa 1)

d) Požar na plovilu

– Otkrivanje požara

– Znak za požar

– Neposredni postupak kod požara

– Poznavanje zbornog mjesta

– Upute i naredbe zapovjednika plovila

– Poznavanje korištenja aparata za gašenje požara

– Zatvaranje vatronepropusnih ventila

BROJ SATI: TEORIJA + PRAKSA = 2 (teorija 1 + praksa 1)

e) Napuštanje plovila

– Znak za napuštanje plovila – naredba zapovjednika

– Neposredni postupci kod požara ili potonuća plovila

– Poznavanje zbornog mjesta na plovilu

– Smještaj i oblačenje prsluka za spašavanje

– Priprema i puštanje u vodu čamaca za spašavanje

– Poznavanje i korištenje pomoćnih izlaza za napuštanje plovila

– Zatvaranje vodonepropusnih vrata, otvora i prozora na plovilu

BROJ SATI: TEORIJA + PRAKSA = 2 (teorija 1 + praksa 1)

f) Hitna medicinska pomoć na plovilu

– Vrste nezgoda na plovilu

– Postupci neposredno nakon nezgode

– Pružanje prve pomoći ozlijeđenim osobama teorijski i praktično

BROJ SATI: TEORIJA + PRAKSA = 1,5 (teorija 0,5 + praksa 1)

PRILOG 2

b) Svjedodžba o stručnoj osposobljenosti za zvanje u unutarnjoj plovidbi – opis:

Svjedodžba je svjetloplave boje, dimenzija 85 mmx54 mm, s time da je dimenzija horizontalnog ruba 85 mm. Rubovi svjedodžbe su zaobljeni.

Na prednjoj strani svjedodžbe (strana koja sadrži grb RH) nalazi se u gornjem lijevom kutu natpis »Svjedodžba o stručnoj osposobljenosti«, a u gornjem desnom kutu natpis »Republika Hrvatska« ispod kojeg piše »Lučka kapetanija + (naziv Lučke kapetanije)«

Svi ovi natpisi stpisi su na hrvatskom i njemačkom jbr> Između riječi »Republika« i »Hrvatska« nalazi se državni grb visine 6 mm. Ispod ovih natpisa je mjesto za fotografiju imatelja dimenzija 25 mmx30 mm ispod kojeg se nalazi crvenom bojom otisnuta serija, oznaka zvanja i serijski broj iskaznice.

Ispod natpisa »Svjedodžba o osposobljenosti« nalaze se redni brojevi od 1. do 8. smješteni jedan ispod drugog odmaknuti 4 mm od lijevog ruba svjedodžbe. Pod rednim brojem 6 otisnut je naziv zvanja imatelja svjedodžbe na hrvatskom i njemačkom jeziku kako slijedi:

Iskaznica

Oznake lučkih kapetanija

Lučka kapetanija Sisak-SK

Lučka kapetanija Osijek-OS

Lučka kapetanija Slavonski Brod-SB

Lučka kapetanija Vukovar-VK

oznake zvanja A – zapovjednik A

oznake zvanja B – zapovjednik B

oznake zvanja C- zapovjednik C

oznake zvanja D – kormilar

oznake zvanja E – vođa palube

oznake zvanja F – mornar

oznake zvanja G – rukovatelj tehničkog plovila

oznake zvanja H – strojar unutarnje plovidbe

oznake zvanja I – pomoćni strojar unutarnje plovidbe

(Tako će npr. mornar koji ima osamnaestu iskaznicu izdanu u Sisku imati oznaku № SK-F 018)

Ispod rednog broja 7 četiri mm udaljene od donjeg ruba svjedodžbe pišu riječi: »Datum i mjesto izdavanja:«, a u istoj razini na sredini iskaznice piše: »Potpis ovlaštene osobe:« na hrvatskom i njemačkom jeziku. Na sredini između ta dva natpisa, a jedan red ispod njemačkog prijevoda nalaze se slova »M.P.«

Sva slova i brojke (osim serijskog broja koji je crvene boje) otisnuta na iskaznici su crne boje.

Na poleđini iskaznice nalazi se legenda – objašnjenje koji podaci se upisuje pod brojeve od 1 – 8 kako slijedi:

– Pod redni broj jedan upisuje se riječ: »Ime« na hrvatskom i njemačkom jeziku

– Pod redni broj dva upisuje se riječ: »Prezime« na hrvatskom i njemačkom jeziku

– Pod redni broj tri upisuju se riječi: »Datum, mjesto i država rođenja« na hrvatskom i njemačkom jeziku

– Pod redni broj četiri upisuju se riječi: »Mjesto i datum izdavanja« na hrvatskom i njemačkom jeziku

– Pod redni broj pet upisuju se riječi: »Potpis imatelja« na hrvatskom i njemačkom jeziku

– Pod broj šest upisuju se podaci o ovlastima sukladno zvanju pod rb. 6.

– Pod redni broj sedam upisuju se riječi: »Datum važenja« na hrvatskom i njemačkom jeziku

– Pod redni broj osam upisuju se riječi: »Napomene, ograničenja, dionice plovnog puta« na hrvatskom i njemačkom jeziku

6. OBRAZAC SVJEDODŽBE O DOPUNSKOJ OSPOSOBLJENOSTI

Obrazac je isti kao pod 5. ovoga Priloga uz sljedeće izmjene:

1. Kod Svjedodžbe o stručnoj osposobljenosti za rukovanje brodskom radiotelefonskom stanicom obrazac je bijele boje.

2. Kod Svjedodžbe o stručnoj osposobljenosti za upravljanje brodom uz pomoć radara obrazac je svijetlozelene boje.

3. Kod Svjedodžbe o stručnoj osposobljenosti za rukovanje dizalicom na plovilu obrazac je žute boje.

4. Kod Svjedodžbe za upravljanje putničkim plovilom obrazac je svijetlosive boje.

7. OBRAZAC SVJEDODŽBE ZAPOVJEDNIKA NA RIJECI SAVI

Svjedodžba je svijetloplave boje, dimenzija 85 mm x 54 mm, s time da je dimenzija horizontalnog ruba 85 mm. Rubovi svjedodžbe su zaobljeni.

Napomena:

Na naličju svjedodžbe umjesto teksta primjedbe – treba pisati – potpis odgovorne osobe i mjesto pečata na hrvatskom i njemačkom jeziku.

Lice

Naličje