Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju uslužne ili posredničke poslove pri kojima ne dolaze u neposredan doticaj s opasnim kemikalijama

NN 73/2009 (24.6.2009.), Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju uslužne ili posredničke poslove pri kojima ne dolaze u neposredan doticaj s opasnim kemikalijama

73 24.06.2009 Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju uslužne ili posredničke poslove pri kojima ne dolaze u neposredan doticaj s opasnim kemikalijama

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

1762

Na temelju članka 42. stavka 4. Zakona o kemikalijama («Narodne novine« broj 150/05 i 53/08) ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNE I FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU USLUŽNE ILI POSREDNIČKE POSLOVE PRI KOJIMA NE DOLAZE U NEPOSREDAN DOTICAJ S OPASNIM KEMIKALIJAMA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti koje moraju ispunjavati pravne i fizičke osobe (u daljnjem tekstu: korisnici) iz Glave I. Općeg programa za ukidanje ograničenja slobode poslovnog nastana u odnosu na ograničenja iz Glave III. Općeg programa kojim se utječe na pravo pokretanja i provođenja uslužnih ili posredničkih poslova pri kojima ne dolaze u neposredan doticaj s opasnim kemikalijama.

Članak 2.

Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na djelatnosti samozaposlenih osoba u trgovini i distribuciji opasnih kemikalija (tvari i pripravaka) i bioloških pesticida za upotrebu u poljoprivredi koji su isključeni iz područja primjene propisa Europske unije o uspostavi mehanizma za priznavanja kvalifikacija za profesionalne djelatnosti iz propisa o liberalizaciji i prijelaznim mjerama te dopunama općeg sustava za priznavanje kvalifikacija.

Samozaposlenom osobom u smislu ovoga Pravilnika smatra se fizička osoba koja samostalno obavlja gospodarsku djelatnost, odnosno profesionalnu djelatnost kao svoje jedino ili glavno zanimanje, s namjerom ostvarivanja, po osnovi te djelatnosti, primitka podložnog plaćanju poreza na dohodak ili prihoda podložnog plaćanju poreza na dobit, u skladu s poreznim propisima.

Na proizvode iz stavka 1. ovoga članka koji su pobliže određeni u Prilogu koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio, zbog štetnih djelovanja koje mogu imati na zdravlje ljudi, životinja i biljaka sukladno posebnim propisima država članica primjenjuju se odredbe posebnih propisa. Izmjene i dopune tog popisa Republika Hrvatska priopćava Europskoj komisiji koja o tome obavještava druge države članice Europske unije.

Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na trgovinu i distribuciju medicinskih proizvoda niti na trgovačku djelatnost trgovačkih putnika i djelatnost trgovine od vrata do vrata.

Članak 3.

Sva ograničenja s obzirom na djelatnosti iz članka 2. ovoga Pravilnika ukidaju se neovisno o opisu koji se primjenjuje na osobe koje provode jednu od tih djelatnosti.

Uobičajeni opisi koji se trenutno koriste u državama članicama Europske unije kako bi se utvrdile osobe koje obavljaju posredničke poslove pri kojima ne dolaze u neposredan doticaj s opasnim kemikalijama navedeni su u posebnom propisu Europske unije kojim se utvrđuje mehanizam za priznavanje stručne spreme u odnosu na profesionalnu djelatnost i sustavu za priznanje stručne spreme.

Članak 4.

Potrebno je ukinuti sljedeća ograničenja:

a) kojima se korisnike sprječava da pokrenu ili pružaju usluge u državi članici Europske unije domaćinu pod jednakim uvjetima i uz jednaka prava kao i njezini državljani;

b) koja proistječu iz upravnog postupka koji za posljedicu ima primjenu postupka kojim se korisnike diskriminira u odnosu na državljane te države članice Europske unije.

Ograničenja iz stavka 1. ovoga članka uključuju posebno ograničenja nastala zbog odredbi kojima se sprječava ili ograničava osnivanje korisnika ili pružanje usluga na sljedeće načine:

a) u Belgiji:

– obvezom posjedovanja »carte professionnelle« (članak 1., Zakon od 19. veljače 1965.);

b) u Francuskoj:

– obvezom posjedovanja »carte d’identité d’étranger commerçant« (Décret-loi od 12. studenog 1938., Décret od 2. veljače 1939., Zakon od 8. listopada 1940., Zakon od 10. travnja 1954., Décret br. 59-852 od 9. srpnja 1959.);

– isključivanjem od prava obnavljanja poslovne dozvole (članak 38. Décret od 30. rujna 1953.);

c) u Luksemburgu:

– ograničenim razdobljem važenja ovlaštenja danog stranim državljanima (članak 21. Zakona od 2. lipnja 1962.).

Članak 5.

Korisnici iz članka 1. ovoga Pravilnika imaju pravo pridružiti se profesionalnim ili trgovačkim udruženjima pod jednakim uvjetima i uz jednaka prava i obveze kao i državljani te države.

U slučaju registriranog sjedišta pravo da se pridruže udruženjima iz stavka 1. ovoga članka daje korisnicima iz članka 1. ovoga Pravilnika pravo na sudjelovanje u izborima za ili pravo na imenovanje na vodeće pozicije u tim udruženjima.

Unatoč tome, vodeće pozicije mogu biti rezervirana za državljane, ako je to udruženje u obavljanju svoje djelatnosti povezano s obavljanjem javnih ovlasti.

U Velikom Vojvodstvu Luksemburgu članstvo u Trgovačkoj komori (Chambre de commerce) i u Obrtničkoj komori (Chambre des métiers) ne daje korisnicima pravo da sudjeluju u izborima za upravna tijela tih komora.

Članak 6.

Republika Hrvatska ne smije onemogućiti ili ograničiti svoje državljane koji žele otići u drugu državu članicu Europske unije u svrhu obavljanja djelatnosti iz članka 2. ovoga Pravilnika na način na koji bi mogla poremetiti uvjete osnivanja korisnika u toj državi članici Europske unije.

Članak 7.

Ako država članica Europske unije domaćin zahtijeva od svojih vlastitih državljana koji pokreću obavljanje djelatnosti iz članka 2. ovoga Pravilnika dokaz da posjeduju dobar ugled i da prethodno nisu proglasili stečaj, ili dokaz za jedno od tog dvoje, država prihvaća kao dostatan dokaz, s obzirom na državljane druge države članice, podnošenje izvatka iz »sudskog registra« ili u slučaju nemogućnosti da to učine odgovarajuće isprave koju je izdalo nadležno pravosudno ili upravno tijelo u državi članici porijekla ili državi članici iz koje strani državljanin dolazi, a kojim se dokazuje da su ti uvjeti ispunjeni.

Ako država članica domaćin propiše svojim državljanima koji žele pokrenuti neku od djelatnosti iz članka 2. ovoga Pravilnika određene zahtjeve kao što je dobar ugled, a dokaz da su ti zahtjevi ispunjeni ne može biti izveden iz dokumenta navedenog u stavku 1. ovoga članka, država članica će kao dostatan dokaz za državljane druge države članice prihvatiti potvrdu koju je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi porijekla ili u državi iz koje strani državljanin dolazi, i naznačiti da ti uvjeti nisu ispunjeni. Takva se potvrda odnosi na posebne činjenice koje država domaćin smatra mjerodavnim.

Ako država podrijetla ili država iz koje dolazi strani državljanin ne izdaje dokumente iz stavka 1. ovoga članka ili potvrde iz stavka 2. ovoga članka kojim se dokazuje dobar ugled ili da prethodno nije postojao stečaj, takav dokaz može zamijeniti izjava o prisezi, ili, u državama u kojim ne postoje odredbe o izjavi pod prisegom, ili samo izjava, od strane te osobe dana pred nadležnim pravosudnim ili upravnim tijelom, ili gdje je to primjereno pred bilježnikom, u državi iz koje osoba dolazi; takvo tijelo ili javni bilježnik će izdati potvrdu kojom ovjerava autentičnost izjave pod prisegom ili same izjave. Izjava s obzirom na nepostojanje prethodnog stečaja se može također dati i pred nadležnim profesionalnim ili trgovačkim tijelom u rečenoj državi.

Dokumenti izdani u skladu s stavcima 1. i 2. ovoga članka ne smiju u trenutku njihova predočavanja biti stariji od tri mjeseca od datuma njihovog izdavanja.

Ako se u državi članici domaćinu traži dokaz o financijskom stanju, ta će država potvrde izdane od strane banaka u državi članici porijekla ili u državi iz koje strani državljanin dolazi smatrati jednakovrijednim potvrdama izdanim na svom vlastitom području.

Članak 8.

Odredbama članka 8. do 12. ovoga Pravilnika propisane su prijelazne mjere s obzirom na registrirano sjedište ili pružanje usluga na području Republike Hrvatske od strane fizičkih osoba i pravnih osoba iz Glave 1. Općih programa (u daljnjem tekstu: korisnici) a koje žele obavljati djelatnosti iz stavka 2. ovoga članka.

Odredbe članka 8. do 12. ovoga Pravilnika primjenjuju se na djelatnosti iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Odredbe članka 8. do 12. ovoga Pravilnika primjenjuju se i na djelatnost koja se odnosi na profesionalnu uporabu opasnih kemikalija u onoj mjeri u kojoj su te djelatnosti liberalizirane ili će biti liberalizirane odgovarajućim propisima Europske unije kojima se propisuju:

– detaljne odredbe za ostvarivanje slobode pružanja usluga u poljoprivredi i hortikulturi;

– detaljne odredbe za ostvarivanje slobode poslovnog nastana i slobode pružanja usluga s obzirom na djelatnost samozaposlenih osoba u šumarstvu i sječi i prijevozu stabala;

– detaljne odredbe za ostvarivanje slobode poslovnog nastana s obzirom na samozaposlene osobe koje pružaju usluge u poljoprivredi i hortikulturi;

– ostvarivanje slobode poslovnog nastana i slobode pružanja usluga s obzirom na različitu djelatnost samozaposlenih osoba (od ISIC-ove velike grupe 01 do velike grupe 85) u smislu djelatnosti koje su obuhvaćene tim propisima, a koje spadaju u ISIC-ovu grupu 859 i obuhvaćaju upotrebu otrovnih proizvoda.

Prijelazne odredbe također se odnose na osobe koje kao osobe u radnom odnosu obavljaju djelatnosti iz stavka 2. ovoga članka, kao i članka 7. stavka 1. do 4. ovoga Pravilnika.

Članak 9.

U slučajevima kad je u Republici Hrvatskoj pokretanje i obavljanje djelatnosti iz članka 8. stavka 3. ovoga Pravilnika uvjetovano posjedovanjem općih, poslovnih ili stručnih znanja i sposobnosti, kao dovoljan dokaz takvih znanja i sposobnosti prihvaća činjenicu da je ta osoba obavljala navedenu djelatnost u nekoj drugoj državi članici Europske unije u bilo kojem od sljedećih razdoblja:

(a) neprekidno pet godina u samostalnom svojstvu ili na rukovodećem mjestu, s time da se tom djelatnošću nije prestala baviti više od dvije godine prije datuma podnošenja zahtjeva iz članka 11. stavka 2. ovoga Pravilnika;

(b) neprekidno dvije godine u samostalnom svojstvu ili na rukovodećem mjestu, s time da korisnik posjeduje uvjerenje o sposobnosti i stručnosti za tu djelatnost, koje ga ovlašćuje za bavljenje djelatnostima trgovine i distribucije toksičnih proizvoda u državi članici njihovog porijekla ili onoj iz koje korisnik dolazi;

(c) neprekidno tri godine u neovisnom svojstvu ili na rukovodećem mjestu, s time da korisnik dokazuje da je za dotičnu djelatnost prošao prethodnu naobrazbu koju dokazuje uvjerenjem za koje ta država priznaje ili za koje stručno profesionalno ili trgovinsko tijelo smatra da potpuno ispunjava uvjete za obavljanje te djelatnosti;

(d) neprekidno tri godine u nesamostalnom svojstvu, s time da korisnik posjeduje uvjerenje o sposobnosti i stručnosti za tu djelatnost koje ga ovlašćuje da se bavi djelatnostima trgovine ili distribucije toksičnih proizvoda u državi članici njihovog porijekla ili državi članici iz koje korisnik dolazi;

(e) neprekidno četiri godine u nesamostalnom svojstvu, s time da korisnik dokazuje da je za tu djelatnost prošao prethodnu naobrazbu koju dokazuje uvjerenjem za koje ta država priznaje ili za koje stručno profesionalno ili trgovinsko tijelo smatra da potpuno ispunjava uvjete za obavljanje te djelatnosti.

Ovaj se članak odnosi samo na trgovinu i distribuciju zapakiranih opasnih kemikalija koji trebaju krajnjem korisniku biti dostavljeni u izvornom pakiranju.

Članak 10.

U slučajevima kad je u Republici Hrvatskoj pokretanje ili obavljanje djelatnosti iz članka 8. stavka 2. podstavka 3. uvjetovano posjedovanjem općeg, poslovnog ili stručnog znanja i sposobnosti, ta država članica dovoljnim dokazom takvog znanja i sposobnosti smatra činjenicu da se korisnik bavio tom djelatnošću u nekoj drugoj državi članici Europske unije u bilo kojem od sljedećih razdoblja:

(a) neprekidno šest godina u neovisnom svojstvu ili na rukovodećem mjestu, s time da bavljenje tom djelatnošću nije prestalo prije više od dvije godine prije datuma podnošenja zahtjeva iz članka 11. stavka 2. ovoga Pravilnika;

(b) neprekidno tri godine u neovisnom svojstvu ili na rukovodećem mjestu, s time da korisnik posjeduje uvjerenje o sposobnosti i stručnosti za tu djelatnost, koje ga ovlašćuje da se bavi djelatnostima koje obuhvaćaju profesionalnu upotrebu opasnih kemikalija u državi članici njihovog porijekla ili državi članici iz koje korisnik dolazi;

(c) neprekidno četiri godine u neovisnom svojstvu, s time da korisnik dokazuje da je za tu djelatnost prošao prethodnu naobrazbu koju dokazuje uvjerenjem za koje ta država priznaje ili za koje stručno profesionalno ili trgovinsko tijelo smatra da potpuno ispunjava uvjete za obavljanje te djelatnosti;

(d) neprekidno četiri godine u nesamostalnom svojstvu, s time da korisnik posjeduje uvjerenje o sposobnosti i stručnosti za djelatnost, koje ga ovlašćuje da se bavi djelatnostima koje obuhvaćaju profesionalnu upotrebu opasnih kemikalija u državi članici njihovog porijekla ili državi članici iz koje korisnik dolazi;

(e) neprekidno pet godina u nesamostalnom svojstvu, s time da korisnik dokazuje da je za dotičnu djelatnost prošao prethodnu naobrazbu koju dokazuje uvjerenjem za koje dotična država priznaje ili za koje stručno profesionalno ili trgovinsko tijelo smatra da potpuno ispunjava uvjete za obavljanje te djelatnosti;

Odredbe stavka 1. točke (a), (c) i (e) ovoga članka ne primjenjuju se na djelatnosti koje obuhvaćaju profesionalnu upotrebu određenih niže navedenih opasnih kemikalija:

– cijanovodična kiselina

– fluorovodična kiselina

– akrilonitril

– tekući komprimirani amonijak

– metil bromid

– kloropikrin

– vodikov fosfid

– etilen oksid

– ugljikov disulfid

– ugljikov tetraklorid

– trikoloroacetonitril.

Kako bi se odredbe stavka 1. točke (b) i (d) ovoga članka mogle primjenjivati na te opasne kemikalije, uvjerenje o sposobnosti i stručnosti mora izrijekom navesti proizvod ili proizvode koje korisnik smije upotrebljavati u državi njihovog porijekla ili državi članici iz koje dolazi.

U ovom slučaju ne smije proći više od dvije godine od korisnikovog prestanka obavljanja te djelatnosti do podnošenja zahtjeva iz članka 11. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Članak 11.

Smatra se da je osoba obavljala djelatnost na rukovodećem mjestu u smislu članka 9. i 10. ovoga Pravilnika ako je obavljala tu djelatnost u industriji ili trgovačkom društvu u toj profesiji:

(a) kao rukovoditelj društva ili podružnice društva ili

(b) kao zamjenik vlasnika ili rukovoditelj društva, u slučajevima gdje takvo mjesto podrazumijeva odgovornost jednaku onoj koju ima vlasnik ili rukovoditelj kojeg ta osoba predstavlja ili

(c) na rukovodećem mjestu s dužnostima koje se odnose na trgovinu ili distribuciju opasnih kemikalija i s odgovornošću za makar jedan odjel društva, ili na rukovodećem mjestu s odgovornošću za upotrebu opasnih kemikalija.

Dokaz da su ispunjeni uvjeti iz članka 9. i 10. ovoga Pravilnika ostvaruje se potvrdom koju izdaje ovlaštena ustanova ili tijelo u državi porijekla ili državi iz koje ta osoba dolazi, a koju će ta osoba priložiti svojem zahtjevu za izdavanje odobrenja za obavljanje te djelatnosti ili djelatnostima u državama članicama domaćinima. Takva potvrda mora, ako je to potrebno, navesti je li u državi članici porijekla ili u državi iz koje ta osoba dolazi, odobrenje ograničeno na pokretanje djelatnosti koje se odnose na distribuciju opasnih kemikalija ili na djelatnosti koje obuhvaćaju profesionalnu upotrebu opasnih kemikalija, ili jesu li određene opasne kemikalije izuzete iz navedenih djelatnosti.

Članak 12.

U slučajevima kad u državi članici porijekla ili državi članici iz koje ta osoba dolazi formalne kvalifikacije propisane člancima 9. i 10. ovoga Pravilnika ili potvrde propisane člankom 11. stavkom 2. ovoga Pravilnika dozvoljavaju samo pokretanje djelatnosti koje se odnose na distribuciju opasnih kemikalija ili djelatnosti koje obuhvaćaju profesionalnu upotrebu opasnih kemikalija, ili izuzimaju određene opasne kemikalije iz tih djelatnosti, država članica domaćin može na svojem području primijeniti jednaka ograničenja i također izuzeti djelatnosti koje obuhvaćaju profesionalnu upotrebu opasnih kemikalija koji se sastoje od istih aktivnih tvari kao proizvodi izuzeti u formalnim kvalifikacijama i potvrdama ili koji su na sličan način opasni za zdravlje ljudi, životinja i biljaka, bilo izravno ili neizravno putem okoliša.

Članak 13.

Ministar zdravstva i socijalne skrbi će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, imenovati nadležna tijela za izdavanje dokumenata i uvjerenja iz članka 7. stavka 1. i 2. te članka 11. stavka 2. ovoga Pravilnika, te o njihovom imenovanju obavijestiti Europsku komisiju i države članice Europske unije.

Članak 14.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan prijma Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Klasa: 011-02/09-04/18

Urbroj: 534-08-01-8/1-09-1

Zagreb, 10. lipnja 2009.

Ministar
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.

PRILOG

Na sljedeće kategorije proizvoda iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika primjenjuju se posebna pravila u državama članicama Europske unije:

– Belgija:

Toksične tvari i pripravci:

1. iz arrêté du Régent od 6. veljače 1946. (s izmjenama i dopunama) kojima se uređuje čuvanje i opskrba otrovnim kemikalijama (za provedbu Zakona od 24. veljače 1921.);

2. razvrstani u kategorije 1. i 2. arrêté royal od 31. svibnja 1958. kojima se uređuje čuvanje, trgovanje i upotreba pesticida i fitofarmaceutskih proizvoda.

– Danska:

1.a) Otrovne tvari i opasni proizvodi iz Priloga Zakona br. 119. od 3. svibnja 1961. i Uredbe (bekendtgørelse) br. 305 od 9. listopada 1961. (izrađena za provedu prethodne) o uspostavi pravila proizvodnje, zaprimanja, skladištenja i izdavanja tih tvari i proizvoda;

b) Otrovne tvari i opasni proizvodi iz Urede (bekendtgørelse) br. 304 od 9. listopada 1961. o pravilima o uporabi tih tvari i proizvoda.

2. Proizvodi (fitofarmaceutski, herbicidi, pesticidi, regulatori rasta biljaka) iz Uredbe (bekendtgørelse) od 25. rujna 1961. kojom se propisuje da se ovlaštenje za uporabu proizvoda označenih s X obično uvjetuje time da korisnik sudjeluje na tečaju iz toksikologije organiziranom od Odbora za otrove (giftuævnet).

– Njemačka:

otrovne tvari i pripravci razvrstani u kategorije 1, 2 i 3. po zakonima i propisima njemačkih saveznih država (Länder) o trgovini i distribuciji fitosanitarnih otrovnih proizvoda i proizvoda koji imaju toksični učinak na zdravlje biljaka, i u stavku 34. podstavku 5. Trgovinskog kodeksa (Gewerbeordnung), u verziji od 15. veljače 1963.

– Francuska:

1. Otrovne tvari nabrojane u tablici A (otrovni proizvodi) i C (opasni proizvodi) Odjeljka I. Uredbe 56-1197 od 26. studenog 1956. (Code de la Santé publique, knjiga V., dio 2., Glava III., Poglavlje 1., Odjeljak I. i II., članci R 5149 do 5168).

2. Po zdravlje štetni proizvodi za uporabu u industriji iz »Code du travail«, Knjiga II., Glava II., članci 67., 2., 78., 79. i 80. I u propisima i uredbama donesenim za provedbu tih odredbi.

3. Štetni proizvodi sa popisa opasnih, nezdravih i neprikladnih prostorija osnovanih temeljem članaka 5. i 7. Zakona od 19. prosinca 1917.

4. Protuparazitni proizvodi koji se koriste u poljoprivredi (Zakon od 2. studenog 1943., izmijenjen i dopunjen Zakonom od 30. lipnja 1963.; arrêté od 6. rujna 1954. o odobravanju proizvoda označenih markom za borbu protiv parazita koji se koriste u poljoprivredi, nadopunjena arrêté od 6. veljače 1962.)

– Irska:

Kemikalije koje su trenutno navedene u Uredbi prema Zakonu o kemikalijama, 1961. i čija je prodaja zabranjena, osim od strane određenih ovlaštenih osoba.

– Italija:

1. Toksični plinovi (članak 58.- jedinstven tekst Zakona o javnoj sigurnosti odobren kraljevskom uredbom br. 773 od 18. lipnja 1931.; kraljevska uredba br. 147. od 9. siječnja 1927.; tablica toksičnih plinova priložena ministarskoj uredbi od 6. veljače 1935. te dodatne izmjene i dopune iste).

2. Otrovne tvari za upotrebu u industriji (članak 147. jedinstveni tekst Zakona o zdravlju odobren kraljevskom uredbom br. 1265. od 27. lipnja 1934.).

3. Medicinska sredstva za uništavanje (baktericidi, germicidi i dezinfektori) (kraljevska uredba br. 3112 od 6. prosinca 1928. i provedbeni propisi Zakona br. 1070 od 23. lipnja 1927., odobreni kraljevskom uredbom br. 3112 od 6. prosinca 1928.) i medicinski proizvodi (fitofarmaceutski i proizvodi namijenjeni za upotrebu kao konzervansi za hranu, odobreni uredbom predsjednika Republike br. 1095. od 3. kolovoza 1968.)

4. Olovno bjelilo (Zakon br. 706 od 19. srpnja 1961).

5. Benzol (Zakon br. 405 od 5. ožujka 1963.).

6. Kozmetički proizvodi i boje koje sadrže otrovne tvari (članak 7. kraljevske uredbe br. 1938. od 30. listopada 1924.)

– Luksemburg:

1. Trgovina i distribucija određenih proizvoda (Zakon od 25. rujna 1953.; memorijal br. 62. od 10. listopada 1953.)

2. Trgovina i korištenje fitofarmaceutskih proizvoda (pesticida za uporabu u poljoprivredi, regulatora rasta biljaka, konzervansa, herbicida, mikroorganizama i virusa kao protuparazitnih sredstava) (Zakon od 20. veljače 1968., Memorijal br. 9. od 12. ožujka 1968.- Ukaz Velikog vojvode od 29. svibnja 1970., Memorijal br. 33. od 15. lipnja 1970.).

– Nizozemska:

Toksične tvari i pripravci, Zakon (Bestrijdingsmiddelenwet od 1962.).

– Ujedinjeno Kraljevstvo:

1. Kemikalije koje su trenutno nabrojane u Popisu kemikalija I. na koje se primjenjuje Zakon o lijekovima i kemikalijama iz 1933. i pravilnicima o kemikalijama, ili ubrajaju se u kemikalije u Rasporedu otrova na koje se odnosi Zakon o lijekovima i kemikalijama (Sjeverna Irska) iz godina 1925. do 1967. i pravilnicima o kemikalijama (Sjeverna Irska).

2. Tvari iz Zakona o kemikalijama koje se koriste na farmama i u vrtu iz 1967. i pripadajućim pravilnicima.

3. Tvari iz Zakona o poljoprivredi (o otrovnim tvarima) iz 1952. i pripadajućim pravilnicima.

– Austrija:

Tvari i pripravci razvrstani kao »vrlo otrovni« ili »otrovni« prema Zakonu o kemikalijama (Chemikaliengesetz BGBl. br. 326/1987), i prema pravilnicima na temelju tog zakona (§ 217 (1), Gewerbeordnung BGBl.br. 194/1994).

– Finska:

1. Kemikalije, iz Zakona o kemikalijama (744/89) i pravilnicima;

2. Biološki pesticidi, iz Zakona o pesticidima (327/69) i pravilnicima

– Švedska:

1. Iznimno opasni i vrlo opasni kemijski proizvodi, iz Uredbe o kemijskim proizvodima (1985:835);

2. Neki prekursori iz Uputa za proizvodnju,prodaju i distribuciju otrovnih i vrlo otrovnih kemijskih proizvoda (KIFS 1986:5, KIFS 1990:9);

3. Pesticidi, razred 1, iz Uredbe 1985:836;

4. Otpad opasan za okoliš iz Uredbe 1985:841;

5. Poliklorirani bifenili i kemijski proizvodi, koji sadrže poliklorirane bifenile, iz Uredbe 1985:837;

6. Tvari u, iz skupine B, u Javnom priopćenju o uputama o graničnim sanitarnim vrijednostima

mejnih vrednostih (AFS 1990:13);

7. Azbest i proizvodi, koji sadržđe azbest, iz Javnog priopćenja AFS 1986:2.

– Češka:

1. Otrovne tvari i pripravci, na koje se primjenjuje Zakon br. 157/1998 Sb. o kemijskim tvarima i pripravcima sa izmjenama i dopunama i Uredba vlade br. 25/1999 Sb. o postupku za ocjenu opasnosti kemijskih tvari i kemijskih pripravaka, metodama označavanja, metodama razvrstavanja i označavanja u vezi sa stupnjem opasnosti i objavljivanju popisaopasnih kemijskih tvari s izmjenama i dopunama

2. Biološki pesticidi za uporabu u poljoprivredi, na koje se primjenjuje Zakon br. 147/1996 Sb. o fitosanitarnoj zaštititi, izmijenjen i dopunjen te proveden s Dekretom Ministarstva za poljoprivredu br. 91/2002 Sb.

– Estonija:

1. Proizvodi, za koje se primjenjuje posebno uređenje na temelju Zakona o kemikalijama od 6. svibnja 1998. godine i provedbenih propisa. Popis opasnih proizvoda iz članka 11. Zakona o kemikalijama utvrđuje Uredba ministra socijalne skrbi br. 59 od 30. studenog 1998. godine

2. Registrirani fitosanitarni proizvodi, na koje se primjenjuje Zakon o zaštiti bilja od 15. ožujka 2000. godine i provedbeni propisi.

Popis zabranjenih aktivnih tvari u fitosanitarnim proizvodima utvrđuje Uredba vlade br. 285 od 30. kolovoza 2000. godine

– Cipar:

1. Otrovni proizvodi, na koje se primjenjuje Zakon o opasnim tvarima iz 1991. godine (199/1991), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o opasnim tvarima N.27(I)/1997, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o opasnih tvari N.81 (I)/2002 i Uredba o razvrstavanju, označavanju i pakiranju opasnih pripravaka iz 2002. godine (P.I.292/2002).

2. Pesticidi, na koje se primjenjuje Zakon o pesticidima iz 1993. godine (I)/1993 i Uredba o pesticidima iz 1993. i 2000. godine.

– Latvija:

1. Kemikalije, na koje se primjenjuje Zakon o kemijskim tvarima i kemijskim proizvodima od 1. travnja 1998. godine i podzakonski propisi, na temelju tog Zakona

2. Fitosanitarni proizvodi (uključujući biološke pesticide za uporabu u poljoprivredi), na koje se primjenjuje Zakon o zaštiti bilja od 17. prosinca 1998 godine.

– Litva:

Otrovne tvari navedene u Ukazu ministra zdravstva br. 195 od 26. travnja 2002. godine o donošenju Popisa otrovnih tvari u vezi s njihovom otrovnošću, uključujući s kemijskim tvarima, koje moraju biti označene u skladu s Direktivom Vijeća 67/548/EEZ s oznakama T (otrovno) i T+ (vrlo otrovno).

– Madžarska:

1. Sljedeće tvari:

– fosfin i proizvodi, koji mogu ispuštati fosfin

– etilenoksid

– ugljični disulfid

– cijanovodik (cijanovodična kiselina) i topive soli cijanovodične kiseline

– fluorovodik (fluorovodična kiselina) i topive soli fluorovodične kiseline

– akrilonitril

– tekuči amonijak

– kloropikrin

– ugljični tetraklorid

– trikloroacetonitril.

2. Rodenticidi, insekticidi, repelenti i atraktanti (biocidi = pesticidi, koji se nekoriste u poljoprivredi), koji su u prometu i koriste se s namjenom zaštite javnog zdravlja i na koje se primjenjuje Dekret br. 3/1969 (V.16.) EüM ministra zdravstva.

– Malta:

1. Biocidna sredstva i fitosanitarni proizvodi, na koje se primjenjuje Att dwar il-Kontroll tal-Pestiċidji (Kap. 430) (Att XI tal-2001) (Zakon o pesticidima (Cap. 430) (Zakon XI iz 2001)) i provedbeni propisi.

2. Prekursori, na koje se primjenjuje Ordinanza dwar il-Mediċini Perikolużi (Kap. 101) (Ordinanza XXXI tal-1939, kif sussegwentement emendata) (Uredba o opasnim drogama (Cap. 101) (Uredba XXXI iz 1939), kako je naknadno izmijenjena i dopunjena.

3. Tvari navedene u Ordni dwar Sustanzi Velenużi (Notifikazzjoni tal-Gvern 510 tal-1967) (Ukazu o otrovnim tvarima – Priopćenje Vlade 510 iz 1967. godine)

na temelju Ordinanza dwar il-Professjoni Medika u l-Professjonijiet i għandhom x’jaqsmu magħha (Kap. 31) (Ordinanza XVII tal-1901, kif sussegwentement emendata) – (Uredbe o zdravstvenim i srodnim zanimanjima (Cap. 31) (Uredba XVII iz 1901. godine), kako je naknadno izmijenjena i dopunjena.

– Poljska:

1. Fitosanitarni proizvodi, na koje se primjenjuje Zakon iz srpnja 1995. godine o zdravstvenoj zaštiti uzgojenog bilja (Dz.U. 1999, Nr 66, poz. 751 sa izmjenama i dopunama).

2. Otpad, na koji se primjenjuje Zakon o otpadu od 27. travnja 2001. godine (Dz.U. 2001, Nr 62, poz. 628 s izmjenama i dopunama).

– Slovenija:

1. Tvari i pripravci sa »Popisa registriranih fitofarmaceutskih sredstava u Republici Sloveniji« (Uradni list RS, br. 31/01, str. 3393, br. 70/01, str. 7317 i br. 94/01, str. 9193), kojeg periodično mijenja i dopunjuje ministar poljoprivrede, šumarstva i prehrane na temelju Članka 28. Zakona o fitofarmaceutskim sredstvima (Uradni list br. 11/01, str 1163).

2. Tvari i pripravci razvrstani u skupinu opasnih kemikalija u skladu sa Zakonom o kemikalijama (Uradni list RS, br. 36/1999, str. 4165).

– Slovačka:

1. Kemijske tvari i pripravci, čija je trgovina i distribucija uređena Zakonom br. 163/2001 Z.z. o kemijskim tvarima i pripravcima.

2. Fitosanitarni proizvodi, uključujući biološke fitosanitarne proizvode, čije stavljanje na tržište uređuje Zakon br. 471/2001 Z. z., o izmjenama Zakona br. 285/1995 Z. z., o zdravstvenoj zaštiti bilja, prije svega njegov članak 15. i 19., i članak 14. Dekreta Ministarstva poljoprivrede Slovačke Republike od 21. siječnja 2001 br. 3322/3/2001-100 o detaljnom uređenju fitosanitarnih proizvoda.

– Bugarska:

1. Tvari i pripravci, iz Zakona o zaštiti od štetnih učinaka kemijskih tvari i pripravaka (SG 10/2000), na način kako je izmijenjen i dopunjen, i provedbenim propisima donesenih na temelju toga zakona na način kako su izmijenjeni i dopunjeni, o uvođenju postupaka za procjenu opasnosti kemijskih tvari i kemijskih pripravaka, metodama njihovoga razvrstavanja i označavanja te izdavanja sigurnosno-tehničkog lista za kemijske tvari i pripravke, označene kao opasne.

2. Otrovne kemijske tvari i njihovi prekursori iz Zakona o zabrani kemijskoga oružja i nadzoru nad kemijskim tvarima i njihovim prekursorima, na način kako je izmijenjen i dopunjen.

3. Fitofarmaceutska sredstva, odobrena u skladu s Zakonom o zaštiti bilja (SG 91/1997), na način kako je izmijenjen i dopunjen i provedbenim propisima donesenim na temelju toga zakona, na način kako su izmijenjeni i dopunjeni.

– Rumunjska:

1. Fitofarmacevtska sredstva, uključujući biološke pesticide, čija je trgovina i distribucija uređena Odlukom vlade br. 4/1995 o proizvodnji, trgovini i uporabi fitofarmaceutskih sredstava za nadzor bolesti, štetnika i sjemena u poljoprivredi i šumarstvu, na način kako je bila izmijenjena i dopunjena.

2. Opasne tvari i pripravci, na koje se primjenjuje izvanredna Odluka vlade br. 200/2000 o razvrstavanju, označavanju i pakiranju opasnih tvari i pripravaka, odobrena Zakonom br. 451/2001, i Odluka vlade br. 490/2002 o odobravanju metodoloških normativa za uporabu Odluka vlade br. 200/2000 te Odluke vlade br. 92/2003 o odobravanju metodoloških normativa za razvrstavanje, označavanje i pakiranje opasnih tvari i pripravaka.

– Hrvatska:

1. Opasne kemikalije koje su uređene Zakonom o kemikalijama («Narodne novine« broj 150/05 i 53/08) i podzakonskim propisima donesenim na temelju toga zakona,

2. Sredstva za zaštitu bilja koja su uređena Zakonom o sredstvima za zaštitu bilja («Narodne novine« broj 70/05) i podzakonskim propisima donesenim na temelju toga zakona.