Zakon o izmjenama Zakona o kreditnim institucijama

NN 74/2009 (29.6.2009.), Zakon o izmjenama Zakona o kreditnim institucijama

74 29.06.2009 Zakon o izmjenama Zakona o kreditnim institucijama

HRVATSKI SABOR

1767

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O KREDITNIM INSTITUCIJAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o kreditnim institucijama, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 19. lipnja 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/92

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 23. lipnja 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O KREDITNIM INSTITUCIJAMA

Članak 1.

U Zakonu o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 117/08.) u članku 369. stavku 4. uvodna rečenica mijenja se i glasi: »Kreditne institucije dužne su najkasnije s 31. ožujkom 2010. započeti poslovanje u cijelosti usklađeno sa sljedećim odredbama ovoga Zakona:«.

Stavci 5. i 6. mijenjaju se i glase:

»(5) Štedne banke iz stavka 1. ovoga članka dužne su najkasnije s 31. ožujkom 2010. biti usklađene sa člankom 157. ovoga Zakona.

(6) Kreditne institucije iz stavka 1. ovoga članka dužne su najkasnije s 31. ožujkom 2010. uskladiti svoje opće akte s odredbama iz stavka 4. ovoga članka i propisima donesenim na temelju tih odredaba.«

Članak 2.

U članku 373. stavku 1. iza brojke: »82.« stavlja se zarez, riječi: »do 84.« zamjenjuju se brojkom: »83.«, a riječi: »30. lipnja 2009.« zamjenjuju se riječima: »30. ožujka 2010.«

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama.«

Klasa: 450-05/09-01/02

Zagreb, 19. lipnja 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v.r.