Pravilnik o uvjetima i postupku utvrđivanja zahtjeva dobre proizvođačke prakse te o postupku davanja proiz­vodne dozvole i potvrde o provođenju dobre proizvođačke prakse

NN 74/2009 (29.6.2009.), Pravilnik o uvjetima i postupku utvrđivanja zahtjeva dobre proizvođačke prakse te o postupku davanja proiz­vodne dozvole i potvrde o provođenju dobre proizvođačke prakse

74 29.06.2009 Pravilnik o uvjetima i postupku utvrđivanja zahtjeva dobre proizvođačke prakse te o postupku davanja proiz­vodne dozvole i potvrde o provođenju dobre proizvođačke prakse

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

1774

Na temelju članka 34. stavka 3. i članka 37. stavka 3. Zakona o lijekovima (»Narodne novine« br. 71/07 i 45/09) ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I POSTUPKU UTVRĐIVANJA ZAHTJEVA DOBRE PROIZVOĐAČKE PRAKSE TE O POSTUPKU DAVANJA PROIZVODNE DOZVOLE I POTVRDE O PROVOĐENJU DOBRE PROIZVOĐAČKE PRAKSE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se zahtjevi dobre proizvođačke prakse koje moraju primjenjivati proizvođači gotovih lijekova namijenjenih za stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj i lijekova namijenjenih kliničkom ispitivanju u Republici Hrvatskoj te postupak davanja i oduzimanja proizvodne dozvole i potvrde o provođenju dobre proizvođačke prakse.

Članak 2.

Pojedini izrazi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

Farmaceutsko osiguranje kakvoće čini ukupni sustav organiziranih radnji i postupaka kojima se osigurava da kakvoća gotovih lijekova i lijekova za ispitivanje bude u skladu sa zahtjevima kakvoće za predviđenu uporabu.

Maskiranje jest namjerno prikrivanje identiteta lijeka namijenjenog kliničkom ispitivanju u skladu s uputama naručitelja kliničkog ispitivanja.

Otkrivanje identiteta lijeka namijenjenog kliničkom ispitivanju jest postupak ponovne identifikacije lijeka kojem je identitet bio maskiran.

Pojedini dijelovi proizvodnje lijeka su proizvodnja djelatnih tvari, proizvodnja poluproizvoda, proizvodnja gotovih lijekova u užem smislu, primarno opremanje, sekundarno opremanje, provjera kakvoće, puštanje serija lijeka u promet, skladištenje te isporučivanje lijekova do veleprodaje. Proizvodnja gotovih lijekova u užem smislu dijeli se prema farmaceutskim oblicima. Provjera kakvoće dijeli se prema vrsti provedenih ispitivanja i uključuje fizikalno kemijsko, biološko i mikrobiološko ispitivanje nesterilnih ili sterilnih proizvoda.

Potvrda o provođenju dobre proizvođačke prakse jest potvrda s ograničenim rokom važenja, koja predstavlja završnu ocjenu usklađenosti proizvodnje ili dijelova proizvodnje s uvjetima provođenja dobre proizvođačke prakse.

Mjesto proizvodnje jest definiran prostor u kojem se odvija cjelovit postupak proizvodnje ili pojedini dijelovi proizvodnje.

Unakrsna kontaminacija znači onečišćenje polaznih materijala ili proizvoda drugim materijalima ili proizvodima.

Puštanje serije lijeka u promet znači pregled sve relevantne dokumentacije s ciljem utvrđivanja usklađenosti serije s odobrenjem za stavljanje gotovog lijeka u promet i zahtjevima dobre proizvođačke prakse te davanje završne ocjene o prikladnosti serije.

II. UVJETI ZA PROIZVODNJU LIJEKA

Usklađenost s dobrom proizvođačkom praksom

Članak 3.

Proizvođač lijeka obvezan je osigurati da se svi proizvodni postupci za lijekove izvode u skladu s dobrom proizvođačkom praksom i proizvodnom dozvolom uključujući i lijekove koji su namijenjeni samo za izvoz.

Za gotove lijekove uvezene u Republiku Hrvatsku na temelju članka 64. Zakona o lijekovima (u daljnjem tekstu: Zakon) uvoznik je odgovoran za kakvoću uvezenih lijekova te da su proizvedeni prema normama koje su jednake načelima i smjernicama dobre proizvođačke prakse propisanim ovim Pravilnikom.

U slučaju iz stavka 2. ovoga članka uvoznik gotovog lijeka obvezan je na zahtjev nadležnog tijela osigurati dokaz da je gotov lijek proizveo proizvođač koji ima proizvodnu dozvolu.

Ako je uvezeni lijek namijenjen kliničkom ispitivanju, nositelj odobrenja za kliničko ispitivanje obvezan je dokazati da je lijek proizveo proizvođač koji je prijavljen nadležnom tijelu države u kojoj je lijek proizveden i da ima njegovo odobrenje za tu svrhu.

Usklađenost s odobrenjem za stavljanje gotovog lijeka u promet

Članak 4.

Proizvođač lijeka obvezan je osigurati da se svi proizvodni postupci za određeni lijek provode u skladu s podacima dostavljenim Agenciji za lijekove i medicinske proizvode (u daljnjem tekstu: Agencija) u postupku davanja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet.

U slučaju lijeka namijenjenog kliničkom ispitivanju, proizvođač je obvezan osigurati da se svi proizvodni postupci provode u skladu s podacima dostavljenim ministarstvu nadležnom za zdravstvo (u daljnjem tekstu: ministarstvo) u postupku davanja odobrenja za provođenje kliničkog ispitivanja.

Proizvođač je obvezan redovito ocjenjivati vlastite proizvodne postupke i postupke provjere kakvoće u cilju njihova prilagođavanja znanstveno-tehničkom napretku.

Ako je potrebna izmjena u dokumentaciji o lijeku na temelju koje je dano odobrenje za stavljanje gotovog lijeka u promet ili odobrenje za provođenje kliničkog ispitivanja, nositelj odobrenja obvezan je pokrenuti postupak odobrenja izmjene.

Usklađenost s proizvodnom dozvolom

Članak 5.

Proizvođač lijekova može proizvoditi samo lijekove, odnosno lijekove za kliničko ispitivanje za koje ima važeću proizvodnu dozvolu.

Proizvođač lijekova i lijekova za kliničko ispitivanje mora osigurati, da su svi postupci proizvodnje u skladu s podacima koje je dostavio Agenciji u postupku davanja ili izmjene proizvodne dozvole.

Sustav osiguranja kakvoće

Članak 6.

Proizvođač je obvezan uspostaviti i provoditi djelotvoran sustav farmaceutskog osiguranja kakvoće aktivnim učešćem rukovodećeg osoblja kao i radnika svih pratećih službi.

Osoblje

Članak 7.

Na svakom mjestu proizvodnje proizvođač je obvezan osigurati dovoljan broj odgovarajuće osposobljenih radnika za postizanje ciljeva farmaceutskog osiguranja kakvoće, i to:

– zaposlenu odgovornu osobu za puštanje serije lijeka u promet – magistra farmacije sa specijalizacijom iz ispitivanja i kontrole lijekova ili s najmanje pet godina iskustva na poslovima provjere kakvoće lijekova, a po čijem odobrenju se pojedine serije gotovog lijeka mogu staviti u promet. Odgovorna osoba za puštanje serije lijeka u promet za proizvodnju specifičnih lijekova i specifičnih farmaceutskih oblika može iznimno imati obrazovanje i iz drugih znanstvenih disciplina kao što su medicina, kemija, veterina, biologija i slično s najmanje pet godina iskustva na poslovima provjere kakvoće lijekova,

– zaposlenu odgovornu osobu za kontrolu kakvoće lijeka koja ima odgovarajuće obrazovanje iz podstavka 1. ovoga članka s najmanje pet godina iskustva na poslovima provjere kakvoće lijekova. Odgovorna osoba za puštanje serije lijeka u promet može ujedno biti odgovorna osoba za provjeru kakvoće lijeka,

– zaposlenu odgovornu osobu za proizvodnju gotovog lijeka – magistra farmacije sa specijalizacijom iz farmaceutske tehnologije ili s najmanje pet godina iskustva na poslovima proizvodnje lijekova,

– zaposlenog magistra farmacije s najmanje jednogodišnjim iskustvom, pod čijim nadzorom se obavlja skladištenje i isporučivanje gotovih lijekova te skladištenje i izdavanje polaznih materijala,

– zapošljavati radnike visoke stručne spreme odgovarajućeg usmjerenja najmanje s jednogodišnjim iskustvom, pod čijim nadzorom se proizvode gotovi lijekovi te obavlja ulazna, procesna i završna provjera kakvoće,

– zapošljavati radnike sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem odgovarajućeg usmjerenja, osposobljene za poslove tehničara i pomoćne tehničke poslove u svezi s neposrednom proizvodnjom i provjerom kakvoće lijekova.

Članak 8.

Obveze i zadaci rukovodećeg i nadzornog osoblja koje je odgovorno za primjenu i provođenje dobre proizvođačke prakse, uključujući i odgovorne osobe iz članka 7. ovoga Pravilnika, moraju biti navedeni u opisima njihovih poslova.

Odnosi nadređenosti osoba iz stavka 1. ovoga članka trebaju se utvrditi organizacijskom shemom. Organizacijska shema i opisi poslova moraju biti u skladu s propisanim unutarnjim postupcima proizvođača.

Proizvođač je obvezan radnicima iz stavka 1. ovoga članka dati potrebna ovlaštenja, a u svrhu cjelovitog obavljanja poslova za koje su odgovorni i zaduženi.

Proizvođač je obvezan osigurati provođenje osnovne i trajne, teoretske i praktične obuke za osoblje u cilju upoznavanja ukupnog sustava osiguranja kakvoće i primjene načela dobre proizvođačke prakse.

Proizvođač je obvezan pripremiti, provoditi i pratiti odgovarajuće higijensko-zdravstvene programe uključujući i korištenje zaštitne i radne odjeće.

Članak 9.

Odgovorna osoba za puštanje serije lijeka u promet obvezna je osigurati da je svaka serija gotovog lijeka proizvedena i provjerena sukladno važećim propisima u Republici Hrvatskoj i podacima navedenim u dokumentaciji priloženoj uz zahtjev za davanje odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet u Republici Hrvatskoj.

Odgovorna osoba iz stavka 1. ovog članka svojim potpisom u poseban očevidnik ili jednako vrijedan dokument odobrava puštanje pojedine serije lijeka u promet.

Prostori i oprema

Članak 10.

Proizvodni prostori i oprema trebaju biti smješteni, projektirani, izvedeni, uređeni i održavani tako da odgovaraju proizvodnim postupcima.

Proizvodni prostori i oprema moraju biti smješteni i projektirani i njima se mora upravljati na način da se rizik od pogrešaka svede na najmanju moguću mjeru i omogući učinkovito čišćenje i održavanje s ciljem izbjegavanja onečišćenja, unakrsne kontaminacije te svaki drugi nepoželjni utjecaj na kakvoću proizvoda.

Proizvodni prostori i oprema koji se koriste u proizvodnim postupcima, a kritični su za kakvoću proizvoda, trebaju biti na odgovarajući način kvalificirani i validirani.

Dokumentacija

Članak 11.

Proizvođač mora uspostaviti i održavati sustav vođenja dokumentacije koji se temelji na zahtjevima kakvoće proizvoda, proizvodnoj recepturi, uputama za proizvodnju i postupcima opremanja gotovog proizvoda, te radnim postupcima i zapisima koji pokrivaju različite proizvodne postupke. Dokumentacija mora biti jasna, bez pogrešaka i ažurirana.

Dokumenti vezanu uz opće proizvodne postupke i uvjete, zajedno s dokumentima vezanim uz proizvodnju svake serije moraju biti na raspolaganju prije početka proizvodnje.

Dokumenti iz stavka 2. ovoga članka trebaju omogućiti sljedivost proizvodnje svake serije kao i promjena koje su bile uvedene u razvoju lijeka namijenjenog kliničkom ispitivanju.

Dokumentaciju o seriji lijeka treba držati pohranjenu najmanje godinu dana nakon isteka roka valjanosti serije na koju se odnosi ili 5 godina nakon stavljanja serije lijeka u promet, ovisno o tome koje je razdoblje duže.

Proizvođač lijeka namijenjenog kliničkom ispitivanju, dokumentaciju o seriji lijeka namijenjenog ispitivanju mora čuvati najmanje 5 godina nakon završetka posljednjega kliničkog ispitivanja ili službenog prekida kliničkog ispitivanja u kojem je serija lijeka korištena.

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet ili nositelj odobrenja za provođenje kliničkog ispitivanja ako se radi o različitim osobama mora osigurati da se zapisi čuvaju sukladno odobrenom u postupku davanja odobrenja ako će mu biti potrebni za sljedeće odobrenje za stavljanje gotovog lijeka u promet.

Ako se umjesto dokumentacije u pisanom obliku koriste elektronički, fotografski ili neki drugi sustavi pohrane podataka, proizvođač mora prvo validirati sustav dokazujući da će podaci biti odgovarajuće sačuvani tijekom predviđenog roka. Podaci koji se čuvaju u navedenim sustavima moraju biti dostupni odmah u čitljivom obliku i dostavljeni nadležnom tijelu na njegovo traženje. Kada se koriste elektronički zapisi, mora postojati zaštita od neovlaštenog ulaska u bazu podataka te neizbrisivi zapis svakog unosa ili pregleda baze s podatkom o osobi i vremenu u kojem je taj posao obavljala.

Podatke evidentirane na način opisan u stavku 7. ovoga članka potrebno je zaštititi od gubitka ili oštećenja izradom sigurnosne kopije i prijenosom u drugi sustav pohrane podataka.

Proizvodnja

Članak 12.

Različite proizvodne postupke treba provoditi prema unaprijed postavljenim pisanim uputama i postupcima te u skladu s dobrom proizvođačkom praksom. Za provođenje procesne kontrole moraju se osigurati primjerena i dostatna sredstva. Sva odstupanja od postupaka i oštećenja proizvoda moraju biti na odgovarajući način dokumentirana i temeljito istražena.

U cilju sprečavanja unakrsne kontaminacije ili podmješavanja treba poduzeti sve potrebne tehničke, odnosno organizacijske mjere. U slučaju lijeka namijenjenog kliničkom ispitivanju, posebna pažnja mora se obratiti na rukovanje lijekom tijekom i nakon bilo kojeg postupka maskiranja identiteta lijeka.

Svaki novi proizvodni postupak ili važniju izmjenu postojećeg proizvodnog postupka potrebno je validirati. Kritične faze proizvodnog postupka treba obvezno revalidirati u određenim vremenskim periodima.

Za lijek namijenjen kliničkom ispitivanju proizvodni postupak treba validirati u potpunosti, uzimajući u obzir stupanj razvoja proizvoda. Svakako moraju biti validirane kritične faze procesa, kao što je sterilizacija. Sve faze dizajna i razvoja proizvodnog postupka moraju biti u potpunosti dokumentirane.

Kontrola kakvoće

Članak 13.

Proizvođač mora uspostaviti i održavati sustav kontrole kakvoće, a pod rukovođenjem osobe koja ima potrebne kvalifikacije i neovisna je od proizvodnje.

Osoba iz stavka 1. ovog članka mora raspolagati s jednim ili više laboratorija provjere kakvoće s odgovarajućim osobljem i opremom za provođenje potrebnih ispitivanja (polaznih i pakovnih materijala, međuproizvoda i gotovih proizvoda). U te svrhe mogu se koristiti i usluge drugih za to osposobljenih laboratorija, koji ispunjavaju uvjete dobre proizvođačke prakse i odobreni su u postupku davanja proizvodne dozvole, a s kojima proizvođač ima sklopljen važeći pisani ugovor.

U slučaju lijeka namijenjenog kliničkom ispitivanju naručitelj kliničkog ispitivanja mora osigurati da ugovorni laboratorij provede sve postupke sukladno dokumentaciji priloženoj uz zahtjev za provođenje kliničkog ispitivanja. Kada su lijekovi za kliničko ispitivanje uvezeni iz drugih država, nije obvezna dodatna provjera kakvoće.

U okviru završne provjere gotovih lijekova, prije nego se pusti serija gotovog lijeka u promet ili lijeka za klinička ispitivanja, uz analitičke rezultate moraju se uzeti u obzir i sve druge informacije kao što su proizvodni uvjeti, rezultati procesne kontrole, provjera proizvodne dokumentacije i udovoljavanje lijeka postavljenim zahtjevima kakvoće uključujući i završno opremanje lijeka.

Uzorke svake serije gotovog lijeka proizvođač je obvezan čuvati najmanje godinu dana nakon isteka roka valjanosti.

Potrebno je čuvati dovoljno uzoraka svake serije lijeka za kliničko ispitivanje u zbirnom pakiranju i glavnih sastavnih dijelova ambalaže korištene za svaku seriju gotovog proizvoda, najmanje dvije godine po završetku ili službenom prekidu posljednjeg kliničkog ispitivanja, u kojem je bila serija korištena, ovisno o tome koje je razdoblje duže.

Uzorke sirovina (osim otapala, plinova i vode) korištene za proizvodnju proizvođač je obvezan čuvati najmanje dvije godine nakon stavljanja lijeka u promet.

Rok iz stavka 7. ovoga članka može biti kraći za sirovine koje nisu stabilne, a što mora biti navedeno u odgovarajućim zahtjevima kakvoće.

Svi navedeni uzorci moraju biti na raspolaganju nadležnom tijelu.

Za polazne sirovine i proizvode koji se proizvode pojedinačno ili u malim količinama ili njihovo čuvanje može izazvati posebne poteškoće, dogovorno s nadležnim tijelom mogu se utvrditi drugi uvjeti uzorkovanja i čuvanja.

III. UGOVORNI RAD

Članak 14.

Za obavljanje bilo kojeg proizvodnog postupka ili poslova vezanih uz proizvodnju, a koje za proizvođača lijeka obavlja druga pravna osoba, proizvođač lijeka obvezan je sklopiti pisani ugovor.

Ugovor iz stavka 1. ovoga članka mora jasno utvrditi odgovornost ugovornih stranaka osobito pridržavanje načela dobre proizvođačke prakse od strane izvršitelja ugovora i način na koji će odgovorna osoba za puštanje pojedine serije lijeka u promet u cijelosti ispuniti svoje propisane obveze.

Izvršitelj ugovora iz stavka 2. ovoga članka ne smije sklapati ugovor za povjereni posao s trećom pravnom osobom bez pisanog odobrenja naručitelja.

Izvršitelj mora primjenjivati načela i smjernice dobre proizvođačke prakse i omogućiti farmaceutskoj inspekciji provođenje nadzora nad njegovim radom.

IV. REKLAMACIJE, POVLAČENJA PROIZVODA I OTKRIVANJE MASKIRANIH LIJEKOVA U HITNIM SLUČAJEVIMA

Članak 15.

Proizvođač lijeka obvezan je postaviti i primjenjivati sustav bilježenja i ocjenjivanja svih dobivenih prigovora kao i djelotvoran sustav za brzo povlačenje gotovog lijeka koji se nalazi u prometu.

Proizvođač lijeka obvezan je evidentirati i ispitati svaki prigovor koji se odnosi na manjkavost lijeka.

Proizvođač lijeka obvezan je obavijestiti farmaceutsku inspekciju i Agenciju o svakom nedostatku koji može imati za posljedicu povlačenje lijeka iz prometa ili neuobičajena ograničenja u primjeni lijeka te ako je moguće i odredišne države.

U slučajevima iz stavka 3. ovog članka proizvođač lijeka obvezan je poduzeti mjere koje odredi farmaceutska inspekcija i/ili Agencija.

Članak 16.

U slučaju lijeka namijenjenog kliničkom ispitivanju, proizvođač je u suradnji s nositeljem odobrenja za provođenje kliničkog ispitivanja obvezan uspostaviti i primjenjivati sustav bilježenja i ocjenjivanja svih prigovora na ispitivani lijek, kao i djelotvoran sustav za brzo povlačenje lijeka.

Proizvođač lijeka obvezan je evidentirati i ispitati svaki prigovor koji se odnosi na manjkavost lijeka iz stavka 1. ovoga članka te mora obavijestiti ministarstvo o svakom nedostatku koji može imati za posljedicu povlačenje ili neuobičajena ograničenja u primjeni lijeka.

Za lijekove namijenjene kliničkom ispitivanju navode se sva mjesta ispitivanja, te ako je moguće i odredišne države.

Ako lijek namijenjen kliničkom ispitivanju ima odobrenje za stavljanje u promet, proizvođač lijeka za kliničko ispitivanje u suradnji s nositeljem odobrenja za kliničko ispitivanje obvezan je obavijestiti nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet o svim manjkavostima, koje bi mogle biti povezane s odobrenim lijekom.

Nositelj odobrenja za provođenje kliničkog ispitivanje obvezan je uspostaviti mehanizam koji omogućuje brzu identifikaciju lijeka maskiranog za kliničko ispitivanje, u slučajevima kada je neophodno hitno povlačenje lijeka.

Nositelj odobrenja za provođenje kliničkog ispitivanja osigurat će da u postupku iz stavka 5. ovoga članka identifikacija maskiranog lijeka bude provedena samo u onoj mjeri u kojoj je potrebno za zaštitu dobrobiti ispitanika.

V. SAMOINSPEKCIJA

Članak 17.

Proizvođač u okviru provođenja sustava osiguranja kakvoće obvezan je provoditi samoinspekcije u cilju praćenja i nadgledanja primjene i poštivanja dobre proizvođačke prakse te predlaganja potrebnih mjera za poboljšanje sustava osiguranja kakvoće. O provođenju samoinspekcije i potom provedenih korektivnih mjera potrebno je voditi evidenciju.

VI. OZNAČAVANJE LIJEKA ZA KLINIČKO ISPITIVANJE

Članak 18.

Označavanje lijeka za kliničko ispitivanje mora biti takvo da osigura zaštitu ispitanika i omogući sljedivost, identifikaciju lijeka i kliničkog ispitivanja te da olakša pravilnu primjenu ispitivanog lijeka.

VII. ZAHTJEVI I SMJERNICE DOBRE PROIZVOĐAČKE PRAKSE

Članak 19.

U proizvodnji lijekova uz odredbe ovoga Pravilnika u Republici Hrvatskoj primjenjuju se i Načela i smjernice dobre proizvođačke prakse za lijekove kao i dodatne posebnosti za pojedine postupke i oblike lijekova »The Rules Governing Medicinal Products in the European Union, Volume 4 – Good Manufacturing Practices, Medicinal Products for Human and Veterinary use, 1998 Edition, European Commission, Directorate General III – Industry, Pharmaceutical and Cosmetics« sa svim dopunama, koje su sastavni dio ovoga Pravilnika te se u prijevodu na hrvatski jezik objavljuju na web-stranici ministarstva.

VIII. POSTUPAK DAVANJA PROIZVODNE DOZVOLE

Članak 20.

U postupku davanja proizvodne dozvole sukladno odredbama Zakona, ispunjavanje propisanih uvjeta dobre proizvođačke prakse za obavljanje djelatnosti proizvodnje lijekova očevidom utvrđuje Stručno povjerenstvo koje imenuje Agencija.

Stručno povjerenstvo čine farmaceutski inspektori i stručnjaci iz pojedinih područja.

O utvrđenom činjeničnom stanju sastavlja se zapisnik koji potpisuju članovi povjerenstva i prisutni predstavnik podnositelja zahtjeva.

Članak 21.

Stručno povjerenstvo u roku od 30 dana od dana očevida sastavlja izvješće o izvršenom očevidu te ga dostavlja podnositelju zahtjeva.

U slučaju utvrđenih nedostataka, podnositelj zahtjeva obvezan je Agenciji dostaviti pisano očitovanje o utvrđenim nedostacima u roku od 30 dana od dana dostave izvješća.

Farmaceutski inspektor daje pisano mišljenje o ispunjavanju uvjeta dobre proizvođačke prakse za djelatnost proizvodnje lijekova na temelju izvješća o izvršenom očevidu, a u slučaju utvrđenih nedostataka, i na temelju pisanog očitovanja podnositelja zahtjeva.

Agencija u roku od 90 dana od dana primitka valjanog zahtjeva daje ili uskraćuje proizvodnu dozvolu rješenjem protiv kojeg nije dopuštena žalba, već se protiv tog rješenja može pokrenuti upravni spor.

Rok za davanje dozvole iz stavka 4. ovoga članka ne teče za vrijeme odobreno podnositelju zahtjeva za pisano očitovanje o utvrđenim nedostacima.

IX. PRIVREMENA PROIZVODNA DOZVOLA

Članak 22.

Ako se u postupku davanja proizvodne dozvole utvrdi da podnositelj zahtjeva ne udovoljava u potpunosti svim propisanim uvjetima dobre proizvođačke prakse, Agencija može dati privremenu proizvodnu dozvolu na rok kraći od 5 godina.

X. ODOBRENJE IZMJENE

Članak 23.

Proizvođač lijekova obvezan je Agenciji prijaviti svaku izmjenu u podacima i dokumentima na temelju kojih je proizvodna dozvola dana.

Agencija u slučaju iz stavka 1. ovog članka može zatražiti mišljenje farmaceutskog inspektora o potrebi provođenja očevida.

Uz pisani zahtjev za odobrenje izmjene podnositelj zahtjeva prilaže dokumentaciju o izmjeni.

Odredbe članka 20. i 21. ovoga Pravilnika odgovarajuće se primjenjuju u postupku odobrenja izmjene, ako Agencija provodi očevid.

Ako odobrena izmjena zahtijeva izmjenu podataka u proizvodnoj dozvoli, Agencija donosi rješenje o izmjeni proizvodne dozvole protiv kojeg nije dopuštena žalba već se protiv tog rješenja može pokrenuti upravni spor.

Ako odobrena izmjena ne zahtijeva izmjenu podataka u proizvodnoj dozvoli, Agencija odobrava izmjenu pisanom obaviješću.

XI. ODUZIMANJE PROIZVODNE DOZVOLE

Članak 24.

Agencija u skladu s člankom 38. Zakona oduzima proizvodnu dozvolu, ako ustanovi da proizvođač ne ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti proizvodnje lijekova sukladno Zakonu i ovom Pravilniku.

XII. POSTUPAK DAVANJA POTVRDE O PROVOĐENJU DOBRE PROIZVOĐAČKE PRAKSE

Članak 25.

Nositelj proizvodne dozvole može podnijeti zahtjev za davanje potvrde o provođenju dobre proizvođačke prakse (u daljnjem tekstu: potvrda).

Potvrda se daje na temelju ispunjavanja uvjeta dobre proizvođačke prakse utvrđenih u postupku davanja proizvodne dozvole ili obavljenog nadzora farmaceutskog inspektora.

Ako je zahtjev za davanje potvrde podnesen nakon isteka roka od 3 godine od davanja proizvodne dozvole ili posljednjeg provedenog inspekcijskog nadzora, Agencija će od farmaceutske inspekcije zatražiti mišljenje o ispunjavanju uvjeta dobre proizvođačke prakse.

Članak 26.

Zahtjev za davanje potvrde sadrži:

– puni naziv i sjedište proizvođača,

– klasu i urudžbeni broj proizvodne dozvole,

– mjesto proizvodnje, proizvodni pogon ili pogone, dijelove proizvodnje, farmaceutske oblike ili naziv gotovog lijeka za koji se traži potvrda,

– svrhu/razlog traženja potvrde,

– klase i urudžbene brojeve ranije izdanih potvrda (ako je primjenjivo).

Članak 27.

Agencija daje potvrdu za pojedini lijek ili farmaceutske oblike, uz navođenje mjesta proizvodnje, proizvodnog pogona ili proizvodnih pogona i dijelova proizvodnje.

Potvrda iz stavka 1. ovog članka sadrži sljedeće podatke:

– naziv i sjedište proizvođača,

– klasu i urudžbeni broj proizvodne dozvole,

– mjesto proizvodnje,

– proizvodni pogon ili pogoni,

– naziv lijeka ili farmaceutskih oblika,

– dijelove proizvodnje,

– datum davanja proizvodne dozvole ili obavljenog redovnog nadzora farmaceutskog inspektora,

– rok važenja potvrde.

Članak 28.

Rok važenja potvrde ne može biti duži od 3 godine od datuma davanja proizvodne dozvole ili obavljenog redovnog nadzora farmaceutskog inspektora. Rok važenja može se skratiti na temelju mišljenja farmaceutskoga inspektora.

U slučaju oduzimanja proizvodne dozvole sukladno odredbama Zakona, potvrda prestaje važiti.

XIII. NADZOR

Članak 29.

Ispunjavanje uvjeta propisanih ovim Pravilnikom s mjestom proizvodnje u Republici Hrvatskoj nadzire farmaceutski inspektor.

Proizvođač lijeka s mjestom proizvodnje izvan Republike Hrvatske obvezan je omogućiti farmaceutskoj inspekciji obavljanje nadzora na mjestu proizvodnje u svrhu utvrđivanja uvjeta propisanih ovim Pravilnikom.

Farmaceutska inspekcija obavlja redovne i izvanredne nadzore proizvođača lijekova.

Redovni nadzori proizvođača lijekova provode se, u pravilu, svake dvije do tri godine.

Izvanredni nadzori proizvođača lijekova provode se u slučaju incidentnih situacija, značajnih reklamacija, povlačenja proizvoda s tržišta, nađene neispravnosti lijeka od strane Agencije, sumnje u kakvoću ili znakova neuobičajenih pojava te ostalih situacija u cilju provjere kakvoće lijekova.

Članak 30.

Farmaceutski inspektori u svojem djelovanju tijekom provedbe nadzora uzimaju u obzir sadržaj Zbirke postupaka Zajednice o nadzorima i razmjeni podataka, koju izdaje Europska komisija.

Članak 31.

Izdane proizvodne dozvole i izdane potvrde se upisuju u EudraGMP.

Upis iz stavka 1. ovoga članka i nadzor nad izmjenom podataka u bazi provodi farmaceutska inspekcija.

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

Proizvođači lijekova obvezi su uskladiti svoj rad i poslovanje s odredbama ovog Pravilnika u roku od dvije godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 33.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o dobroj proizvođačkoj praksi za lijekove (»Narodne novine«, br. 40/05.).

Članak 34.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbi članka 30. i članka 31. koje stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-02/09-01/28

Urbroj: 534-07-09-1

Zagreb, 19. lipnja 2009.

Ministar
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.