Zakon o rudarstvu

NN 75/2009 (30.6.2009.), Zakon o rudarstvu

75 30.06.2009 Zakon o rudarstvu

HRVATSKI SABOR

1782

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O RUDARSTVU

Proglašavam Zakon o rudarstvu, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 19. lipnja 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/94

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 23. lipnja 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O RUDARSTVU

I. OPĆE ODREDBE

Predmet zakona

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuje istraživanje mineralnih sirovina, odobrenje za istraživanje mineralnih sirovina, rezerve mineralnih sirovina, rudarski projekt, eksploatacija mineralnih sirovina, koncesija za eksploataciju mineralnih sirovina, gradnja rudarskih objekata i postrojenja, rudarski planovi i rudarska mjerenja, jedinstveni informacijski sustav mineralnih sirovina, stručna sprema, mjere zaštite na radu, sanacija okoliša, nadzor nad provedbom ovoga Zakona, kaznene odredbe i druga pitanja.

(2) Odredbe ovoga Zakona odnose se na istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina koje se nalaze u zemlji ili na njezinoj površini, na riječnom, jezerskom ili morskom dnu ili ispod njega, u unutarnjim morskim vodama ili teritorijalnom moru Republike Hrvatske ili u podmorju Jadranskog mora izvan državnog područja do granica sa susjednim zemljama.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka za istraživanje i eksploataciju ležišta građevnog pijeska i šljunka iz obnovljivih ležišta u području značajnom za održavanje vodnog režima primjenjuju se propisi o vodama, a za istraživanje i eksploataciju građevnog pijeska i šljunka iz neobnovljivih ležišta i za vađenje kamena na području značajnom za održavanje vodnog režima i u zonama sanitarne zaštite crpilišta voda za piće, primjenjuju se odredbe ovoga Zakona, uz obveznu vodopravnu dozvolu.

Primjena propisa

Članak 2.

(1) Kada se prema odredbama ovoga Zakona za eksploataciju mineralnih sirovina daje koncesija, na sva pitanja koja se odnose na koncesiju, primjenjuju se odredbe Zakona o koncesijama, a na pitanja koja nisu uređena tim Zakonom, odredbe ovoga Zakona, uz obvezno poštivanje načela utvrđenih Zakonom o koncesijama. Na pitanja koja nisu uređena odredbama Zakona o koncesijama ili odredbama ovoga Zakona, primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

(2) U postupanju u drugim upravnim stvarima u kojima se ne odlučuje o davanju ili prestanku koncesije primjenjuju se odredbe ovoga Zakona, a na pitanja koja nisu uređena ovim Zakonom primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

(3) Na pitanja zaštite okoliša koja nisu uređena ovim Zakonom i propisima koji se donose na temelju ovoga Zakona primjenjuju se odredbe propisa kojima se uređuje zaštita okoliša i odredbe posebnih propisa koje se odnose na pojedine sastavnice okoliša.

(4) Na pitanja prava na pristup informacijama koja nisu uređena ovim Zakonom i propisima koji se donose na temelju ovoga Zakona primjenjuju se odredbe propisa kojima se uređuje pravo na pristup informacijama.

(5) Na pitanja vađenja šljunka i pijeska iz morskog dna primjenjuju se i propisi o pomorskom dobru.

Rudno blago

Članak 3.

(1) Rudno blago je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku, ima njezinu osobitu zaštitu i iskorištava se pod uvjetima i na način koji su propisani ovim Zakonom.

(2) Rudno blago je u vlasništvu Republike Hrvatske.

Članak 4.

Rudnim blagom, u smislu ovoga Zakona, smatraju se sve organske i neorganske mineralne sirovine koje se nalaze u čvrstom, tekućem ili plinovitom stanju u prvobitnom ležištu, u nanosima, jalovištima, talioničkim troskama ili prirodnim rastopinama (u daljnjem tekstu: mineralne sirovine).

Mineralne sirovine

Članak 5.

Mineralnim sirovinama, u smislu ovoga Zakona, smatraju se:

1. energetske mineralne sirovine: fosilne gorive tvari: ugljen (treset, lignit, smeđi ugljen, kameni ugljen), ugljikovodici (nafta, plin i zemni vosak), asfalt i uljni škriljavci; radioaktivne rude; mineralne i geotermalne vode iz kojih se mogu pridobivati mineralne sirovine ili koristiti akumulirana toplina u energetske svrhe, osim mineralnih i geotermalnih voda koje se koriste u ljekovite, balneološke i rekreativne svrhe ili kao voda za piće i druge namjene, na koje se primjenjuju propisi o vodama,

2. mineralne sirovine za industrijsku preradbu: grafit, sumpor, barit, tinjci, gips, kreda, bentonitna glina, kremen, kremeni pijesak, porculanska, keramička i vatrostalna glina, feldspati, talk, tuf, mineralne sirovine za proizvodnju cementa, karbonatne mineralne sirovine (vapnenci i dolomiti) za industrijsku preradbu, silikatne mineralne sirovine za industrijsku preradbu, sve vrste soli (morska sol) i solnih voda, brom, jod, peloidi,

3. mineralne sirovine za proizvodnju građevnog materijala: tehničko-građevni kamen (amfibolit, andezit, bazalt, dijabaz, granit, dolomit, vapnenac), građevni pijesak i šljunak, ciglarska glina,

4. arhitektonsko-građevni kamen,

5. mineralne sirovine kovina: boksit, živa, zlato u naplavinama, željezni oksidi i hidroksidi i drugi spojevi.

Strategija gospodarenja mineralnim sirovinama

Članak 6.

(1) Osnovni dokument kojim se utvrđuje gospodarenje mineralnim sirovinama i planira rudarska gospodarska djelatnost na državnoj razini je Strategija gospodarenja mineralnim sirovinama.

(2) Strategija gospodarenja mineralnim sirovinama sadrži osnove za usmjeravanje i usklađivanje gospodarskih, tehničkih, znanstvenih, obrazovnih, organizacijskih i drugih mjera, te mjera provođenja međunarodnih obveza s ciljem gospodarenja mineralnim sirovinama.

(3) Strategijom gospodarenja mineralnim sirovinama utvrđuje se: stanje gospodarenja mineralnim sirovinama, osiguranje sigurne i pouzdane opskrbe mineralnim sirovinama, racionalna i svrhovita eksploatacija mineralnih sirovina, održivo korištenje mineralnih sirovina, osiguranje zaštite okoliša u svim područjima rudarske djelatnosti.

(4) Strategiju gospodarenja mineralnim sirovinama donosi Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske.

(5) Jedinice lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave dužne su u svojim razvojnim dokumentima osigurati provedbu Strategije gospodarenja mineralnim sirovinama.

Rudarsko-geološke studije

Članak 7.

(1) Jedinice područne (regionalne) samouprave dužne su za svoja područja izraditi rudarsko-geološke studije koje moraju biti u skladu sa Strategijom gospodarenja mineralnim sirovinama.

(2) Na temelju rudarsko-geoloških studija iz stavka 1. ovoga članka jedinice lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave dužne su u svojim razvojnim dokumentima planirati potrebe i način opskrbe mineralnim sirovinama.

Rudarski radovi

Članak 8.

Rudarskim radovima, u smislu ovoga Zakona, smatraju se svi radovi koji se izvode u svrhu istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina, radovi saniranja rudarskim radovima otkopanih prostora, po okončanju istraživanja i/ili eksploatacije mineralnih sirovina te radovi ograničene eksploatacije mineralnih sirovina isključivo u svrhu saniranja nezakonitom eksploatacijom ugroženih dijelova okoliša.

Istraživanje mineralnih sirovina

Članak 9.

(1) Istraživanjem mineralnih sirovina, u smislu ovoga Zakona, smatraju se radovi i ispitivanja kojima je svrha utvrditi postojanje, položaj i oblik ležišta mineralnih sirovina, njihovu kakvoću i količinu, te uvjete eksploatacije.

(2) Ne smatraju se istraživanjem mineralnih sirovina prema ovom Zakonu: geološka prospekcija terena, geološka, geokemijska, geofizička, pedološka i geomehanička ispitivanja koja se obavljaju radi pronalaženja minerala ili izrade kompleksne geološke karte, te ispitivanja tla i istraživanja u znanstvene svrhe i slično.

(3) Geološki, geokemijski i geofizički podaci prikupljeni pri istraživanju mineralnih sirovina pohranjuju se u bazi Hrvatske geološke službe pri Hrvatskom geološkom institutu. Vrsta i tip podataka, njihova priprema za unos i način njihovog pohranjivanja propisuju se posebnim zakonom kojim se uređuje geološka djelatnost.

Eksploatacija mineralnih sirovina

Članak 10.

(1) Eksploatacijom mineralnih sirovina, u smislu ovoga Zakona, smatra se vađenje iz ležišta i oplemenjivanje mineralnih sirovina.

(2) Eksploatacijom ugljikovodika, te mineralne i geotermalne vode kada se koristi u energetske svrhe, prema ovom Zakonu, smatra se i transport ugljikovodika, te mineralne i geotermalne vode cjevovodima, kada je u tehnološkoj svezi s odobrenim eksploatacijskim poljima.

(3) Eksploatacijom ugljikovodika, prema ovom Zakonu, smatra se i skladištenje ugljikovodika u geološkim strukturama.

(4) Eksploatacijom arhitektonsko-građevnog kamena, prema ovom Zakonu, smatra se vađenje i oblikovanje arhitektonsko-građevnog kamena u blokove na eksploatacijskom polju.

(5) Oplemenjivanjem mineralnih sirovina, prema ovom Zakonu, smatra se odabiranje, sortiranje, drobljenje, mljevenje i sušenje mineralne tvari, odvajanje korisnog minerala od prateće jalovine, te odvajanje pojedinih mineralnih komponenata, kao i odstranjivanje nečistoća i vode iz ugljikovodika kad su navedene radnje u tehnološkoj svezi s eksploatacijom mineralnih sirovina.

Rudarski objekti i postrojenja

Članak 11.

Rudarskim objektima i postrojenjima, u smislu ovoga Zakona, smatraju se:

1. objekti i postrojenja koji su direktno uključeni u tehnološki proces radova na istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina, kad se oni izvode podzemno, uključujući i izvozna postrojenja iz jame s tornjem, te postrojenja za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika i mineralne i geotermalne vode (kada se koristi u energetske svrhe),

2. objekti i postrojenja koji su direktno uključeni u tehnološki proces radova na istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina, kad se oni izvode površinski,

3. objekti i postrojenja koji nisu direktno uključeni u tehnološki proces radova na istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (naftovodi s utovarnim stanicama, plinovodi s mjernoredukcijskim stanicama u koje ulazi plin pod tlakom s eksploatacijskih polja) i mineralne i geotermalne vode (kada je konačna namjena korištenja mineralne i geotermalne vode u energetske svrhe), te drugi tehnološki cjevovodi u svezi s eksploatacijom mineralnih sirovina na eksploatacijskim poljima,

4. objekti i postrojenja koji nisu direktno uključeni u tehnološki proces radova na istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina, kad se oni izvode površinski.

Nositelj odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina i koncesionar za eksploataciju mineralnih sirovina

Članak 12.

(1) Nositelj odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina i koncesionar za eksploataciju mineralnih sirovina može biti fizička osoba i pravna osoba sa sjedištem ili podružnicom u Republici Hrvatskoj, registrirana kod nadležnog tijela za obavljanje tih djelatnosti.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka nositelj odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina i koncesionar za eksploataciju mineralnih sirovina može biti fizička osoba i pravna osoba sa sjedištem u državama članicama Europske unije, registrirana za obavljanje tih djelatnosti kod nadležnog tijela države članice Europske unije.

Zabrana davanja odobrenja i koncesije

Članak 13.

Nositelj odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina i koncesionar za eksploataciju mineralnih sirovina ne može biti fizička i pravna osoba koja ima nepodmirena dugovanja s osnova javnih davanja, s osnova ranijih odobrenja za istraživanja mineralnih sirovina ili ugovora o koncesiji za eksploataciju mineralnih sirovina, s osnova nezakonitog istraživanja mineralnih sirovina, odnosno s osnova nezakonite eksploatacije mineralnih sirovina te neispunjene obveze u sanaciji i zaštiti okoliša.

Prijenos odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina i prijenos koncesija

Članak 14.

(1) Odobrenje za istraživanje mineralnih sirovina i ugovor o koncesiji za eksploataciju mineralnih sirovina mogu se iznimno, pod uvjetima propisanim ovim Zakonom za davanje odobrenja i koncesije, i podzakonskim propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, uz suglasnost davatelja odobrenja, odnosno davatelja koncesije, prenijeti na drugu fizičku ili pravnu osobu.

(2) Prijenosom odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina i koncesije za eksploataciju mineralnih sirovina na drugu fizičku ili pravnu osobu prenose se i sva prava i obveze s osnova istraživanja mineralnih sirovina u odobrenom istražnom prostoru odnosno s osnova eksploatacije mineralnih sirovina na određenom eksploatacijskom polju.

(3) Vlada Republike Hrvatske uredbom će propisati kriterije i uvjete za prijenos odobrenja odnosno koncesije iz stavka 1. ovoga članka.

Sudjelovanje u upravnim postupcima

Članak 15.

U upravnim postupcima koji se vode sukladno odredbama ovoga Zakona za davanje odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina, kao i u postupcima davanja koncesije za eksploataciju mineralnih sirovina, vlasnicima zemljišnih čestica u odnosu na koje se navedeni postupci provode, omogućit će se sudjelovanje u tim postupcima s položajem stranke.

Stečajni postupak

Članak 16.

(1) Prava koja proizlaze iz odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina i ugovora o koncesiji za eksploataciju mineralnih sirovina u stečajnom postupku protiv stečajnog dužnika ne ulaze u stečajnu masu.

(2) Nositelj odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina i koncesionar za eksploataciju mineralnih sirovina nad kojima je otvoren stečajni postupak ne mogu prenositi na drugu fizičku ili pravnu osobu odobrenje za istraživanje, odnosno ugovor o koncesiji.

Obveza naknade štete

Članak 17.

Nositelj odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina i koncesionar za eksploataciju mineralnih sirovina dužni su nadoknaditi štetu koju prouzrokuju provođenjem istraživanja i/ili eksploatacijom mineralnih sirovina, osim ako se dokaže da je šteta nastala uslijed više sile, radnjom oštećenika ili treće osobe.

Evidencija i nadzor

Članak 18.

Ako su prilikom provođenja mjera sanacije radi zaštite okoliša pri istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina postavljeni objekti i uređaji sukladno odredbama ovoga Zakona, evidenciju nad tim objektima i uređajima vode davatelji odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina i davatelji koncesija za eksploataciju mineralnih sirovina iz ovoga Zakona, a nadzor provodi Državni inspektorat.

II. ISTRAŽIVANJE MINERALNIH SIROVINA

Odobrenje za istraživanje mineralnih sirovina i istražni prostor

Članak 19.

(1) Za istraživanje mineralnih sirovina potrebno je odobrenje.

(2) Istraživanje mineralnih sirovina dopušteno je samo unutar odobrenoga istražnog prostora mineralnih sirovina.

(3) Istražni prostor mineralnih sirovina je spojnicama koordinata vršnih točaka omeđen dio zemljišnih čestica, na kojima je odobreno istraživanje mineralnih sirovina.

(4) U odobrenju za istraživanje mineralnih sirovina potrebno je identificirati zemljišne čestice na kojima se odobrava istražni prostor mineralnih sirovina (katastarske i zemljišnoknjižne oznake čestica).

Registar istražnih prostora

Članak 20.

Podaci o odobrenom istražnom prostoru unose se u registar istražnih prostora mineralnih sirovina, kojeg vodi ministarstvo nadležno za rudarstvo (za mineralne sirovine iz članka 5. točke 1., 2., 4. i 5. ovoga Zakona) i ured državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave nadležan za poslove rudarstva, odnosno gradski ured Grada Zagreba nadležan za poslove rudarstva (za mineralne sirovine iz članka 5. točke 3. ovoga Zakona).

Nadležna tijela za davanje odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina

Članak 21.

(1) Odobrenje za istraživanje mineralnih sirovina iz članka 5. točke 1., 2., 4. i 5. ovoga Zakona, izdaje ministarstvo nadležno za rudarstvo.

(2) Odobrenje za istraživanje mineralnih sirovina iz članka 5. točke 1., 2., 4. i 5. ovoga Zakona, ukoliko se istraživanje mineralnih sirovina obavlja u području zona sanitarne zaštite crpilišta voda za piće i/ili u području značajnom za vodni režim, izdaje ministarstvo nadležno za rudarstvo uz suglasnost ministarstva nadležnog za vodno gospodarstvo.

(3) Odobrenje za istraživanje mineralnih sirovina iz članka 5. točke 3. ovoga Zakona, izdaje ured državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave nadležan za poslove rudarstva (u daljnjem tekstu: ured državne uprave), odnosno gradski ured Grada Zagreba nadležan za poslove rudarstva (u daljnjem tekstu: ured Grada Zagreba).

(4) Odobrenje za istraživanje mineralnih sirovina iz članka 5. točke 3. ovoga Zakona, ukoliko se istraživanje mineralnih sirovina obavlja u području zona sanitarne zaštite crpilišta voda za piće ili u području značajnom za vodni režim, izdaje ured državne uprave, odnosno ured Grada Zagreba, uz suglasnost ministarstva nadležnog za vodno gospodarstvo.

(5) Odobrenje za istraživanje mineralne i geotermalne vode, (kada je konačna namjena korištenja mineralne i geotermalne vode u energetske svrhe), izdaje ministarstvo nadležno za rudarstvo uz suglasnost ministarstva nadležnog za vodno gospodarstvo.

(6) Odobrenje za istraživanje mineralnih sirovina, ukoliko se istraživanje mineralnih sirovina obavlja na pomorskom dobru izdaje nadležno tijelo, uz suglasnost nadležne lučke kapetanije s naslova sigurnosti plovidbe.

Postupak davanja odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina

Članak 22.

(1) Odobrenje za istraživanje mineralnih sirovina daje se na temelju javnog natječaja.

(2) Odluku o provođenju javnog natječaja za istraživanje mineralnih sirovina nadležno tijelo iz članka 21. ovoga Zakona donosi ako ocijeni da postoji potreba za utvrđivanjem pojedinačnih mineralnih sirovina na nekom području i utvrđivanjem njihove gospodarske iskoristivosti ili povodom prijedloga fizičke ili pravne osobe registrirane za istraživanje mineralnih sirovina.

(3) Javni natječaj za davanje odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina objavljuje se u »Narodnim novinama«, a javni natječaj za davanje odobrenja za istraživanje ugljikovodika objavljuje se i u službenom listu Europske zajednice, najmanje 90 dana prije isteka roka određenog natječajem za podnošenje prijava.

(4) Javni natječaj nadležnog tijela za davanje odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina, odnosno podneseni prijedlog fizičke ili pravne osobe obvezno sadrži:

1. mineralnu sirovinu koju se namjerava istraživati,

2. zemljovidni položaj, veličinu i naziv istražnog prostora,

3. program ukupnih istražnih radova po vrsti i obimu s troškovnikom, te podrobni plan radova, koji će biti izvedeni u prvoj godini istraživanja,

4. rok do kada se namjerava obaviti istraživanje,

5. ukupni iznos potrebnih novčanih sredstava za izvođenje planiranih istražnih radova, te način njihovog osiguranja,

6. plan sanacije istražnim radovima zauzetog istražnog prostora.

(5) Uz javni natječaj, podnositelj prijedloga za davanje odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina dužan je osobito priložiti:

– izvod iz sudskog odnosno obrtnog registra iz kojeg je vidljivo da je podnositelj prijedloga registriran za istraživanje ili za eksploataciju mineralnih sirovina;

– šest primjerka zemljovida šireg područja istraživanja u mjerilu 1:25.000 (ili većem) s ucrtanim istražnim prostorom i navedenim koordinatama vršnih točaka kojima je istražni prostor jednoznačno određen;

– geološku ili drugu dokumentaciju o mogućnosti postojanja mineralne sirovine u istražnom prostoru.

(6) Ako je Republika Hrvatska vlasnik zemljišnih čestica za koje je podnesen prijedlog za davanje odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina, ministarstvo nadležno za rudarstvo i ured državne uprave, odnosno ured Grada Zagreba dužni su o podnesenom prijedlogu za davanje odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina najmanje 30 dana prije raspisivanja javnog natječaja obavijestiti središnje tijelo državne uprave nadležno za upravljanje državnom imovinom, odnosno ministarstvo nadležno za pomorstvo, kada se radi o pomorskom dobru.

(7) Sadržaj prijedloga za davanje odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina, postupak provođenja javnog natječaja za davanje odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina, način određivanja veličine istražnog prostora mineralnih sirovina, sadržaj odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina, stručna sprema, radno iskustvo i stručni ispit odgovornog voditelja izvođenja istražnih radova, te sadržaj i rokovi podnošenja izvješća o istraživanju mineralnih sirovina, propisuju se pravilnikom kojeg donosi ministar nadležan za rudarstvo.

Posebni uvjeti za izdavanje odobrenja za istraživanje i za početak istraživanja

Članak 23.

(1) Odobrenje za istraživanje mineralnih sirovina može se dati samo za prostore koji su za tu namjenu planirani dokumentima prostornog uređenja, odnosno za prostore za koje u dokumentima prostornog uređenja ne postoje zapreke za obavljanje istraživanja mineralnih sirovina.

(2) Za mineralne sirovine iz članka 5. točke 3. ovoga Zakona utvrđuje se minimalna količina istražnih radova.

Odobrenje za istraživanje mineralnih sirovina

Članak 24.

Odobrenje za istraživanje mineralnih sirovina sadrži:

1. ime fizičke ili pravne osobe kojoj se odobrava istraživanje,

2. vrstu mineralne sirovine koju će se istraživati,

3. naziv istražnog prostora,

4. granice i veličinu istražnog prostora,

5. količinu i vrstu istražnih radova koji se moraju izvesti u prvoj godini istraživanja,

6. količinu mineralne sirovine koja može biti izvađena iz ležišta u svrhu tehnoloških ispitivanja i utvrđivanja uvjeta eksploatacije,

7. uvjete i ograničenja koje mora nositelj prava istraživanja uvažavati,

8. dan do kojeg se mora započeti s istraživanjem,

9. naziv tijela državne uprave i drugih subjekata kojima se mora prijaviti početak radova na istraživanju,

10. obveze izrade rudarskog projekta obavljanja istražnih radova i sanacije istražnim radovima zauzetog istražnog prostora u slučaju da istražnim radovima nisu utvrđene rezerve mineralnih sirovina,

11. rok u kojem se mora podnijeti završno izvješće o istraživanju u slučaju da istražnim radovima nisu utvrđene rezerve mineralnih sirovina,

12. rok u kojem se mora izraditi Elaborat o rezervama mineralne sirovine u istražnom prostoru i ishoditi rješenje o utvrđenoj količini i kakvoći rezervi mineralne sirovine,

13. rok u kojem nadležnom tijelu iz članka 47. ovoga Zakona treba predati konačnu lokacijsku dozvolu, te iskaz troškova istražnih radova, provođenja postupka procjene utjecaja na okoliš i ishođenja lokacijske dozvole,

14. rok do kada se mora izraditi i provjeriti rudarski projekt za istraživanje mineralnih sirovina,

15. rok do kojeg važi odobrenje za istraživanje,

16. iznos i način plaćanja naknade za istraživanje mineralnih sirovina.

Rok važenja odobrenja za istraživanje

Članak 25.

(1) Odobrenje za istraživanje mineralnih sirovina može se dati najviše na rok od 3 godine.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, odobrenje za istraživanje ugljikovodika može se dati najviše na rok od 5 godina.

(3) U slučaju više sile važenje odobrenja iz stavka 1. i 2. ovoga članka za istraživanje mineralnih sirovina može se produžiti za vrijeme trajanja više sile.

Odgovorni voditelj izvođenja istražnih radova i obveza podnošenja izvješća

Članak 26.

Nositelj odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina dužan je imenovati odgovornog voditelja izvođenja istražnih radova te tijekom istraživanja ministarstvu nadležnom za rudarstvo podnositi svakih šest mjeseci izvješća o obavljenim istražnim radovima i rezultatima istraživanja mineralnih sirovina.

Obveza prijave početka istraživanja mineralnih sirovina

Članak 27.

(1) Nositelj odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina u odobrenom istražnom prostoru dužan je početak istražnih radova prijaviti Državnom inspektoratu, ministarstvu nadležnom za rudarstvo i uredu državne uprave, odnosno uredu Grada Zagrebu, najmanje 15 dana prije početka istražnih radova.

(2) Pri istraživanju ugljikovodika te mineralne i geotermalne vode, kada je konačna namjena korištenja mineralne i geotermalne vode u energetske svrhe, nositelj odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina mora u roku iz stavka 1. ovoga članka prijaviti početak i završetak radova na svakoj bušotini.

(3) U roku iz stavka 1. ovoga članka nositelj odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina mora početak istražnih radova prijaviti i svim subjektima određenim u odobrenju za istraživanje mineralnih sirovina.

Naknada za istraživanje

Članak 28.

(1) Nositelj odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina dužan je plaćati novčanu naknadu za istraživanje mineralnih sirovina u iznosu i na način kako je određeno u odobrenju za istraživanje.

(2) Novčana naknada za istraživanje može biti određena kao stalan jednak iznos i/ili kao varijabilni iznos, ovisno o posebnostima pojedine vrste istraživanja.

(3) Visinu minimalne godišnje novčane naknade za istraživanje mineralnih sirovina, utvrđuje uredbom Vlada Republike Hrvatske, ovisno o vrsti istraživanja, roku istraživanja, poslovnom riziku i očekivanoj dobiti, opremljenosti i površini istražnog prostora, na prijedlog ministarstva nadležnog za rudarstvo.

(4) Novčana naknada za istraživanje prihod je državnog proračuna i/ili proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(5) Ministarstvo nadležno za rudarstvo dužno je redovito pratiti plaćanje novčane naknade za istraživanje mineralnih sirovina na temelju danih odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina te obavljati nadzor nad naplatom novčane naknade za istraživanje mineralnih sirovina pri uredima državne uprave odnosno uredu Grada Zagreba.

(6) Omjer raspodjele prihoda od novčane naknade za istraživanje iz stavka 4. ovoga članka utvrđuje Vlada Republike Hrvatske uredbom iz stavka 3. ovoga članka.

Zabrana prodaje izvađenih sirovina

Članak 29.

(1) Zabranjeno je prodavati mineralnu sirovinu izvađenu tijekom istraživanja mineralnih sirovina.

(2) Mineralna sirovina izvađena tijekom istraživanja mineralnih sirovina vlasništvo je Republike Hrvatske i mora se predati vlasniku na način kako se predaje višak materijala nastao prilikom iskopa velikih građevina predviđen ovim Zakonom.

Probno eksploatiranje mineralnih sirovina za potrebe ispitivanja

Članak 30.

(1) Prilikom istraživanja, mineralne sirovine mogu se probno eksploatirati za potrebe laboratorijskih ispitivanja, tehnoloških proba i utvrđivanja uvjeta eksploatacije, najviše u količinama koje su navedene u odobrenju za istraživanje mineralnih sirovina.

(2) Ako ministarstvo nadležno za rudarstvo ili ured državne uprave, odnosno ured Grada Zagreba na osnovi predloženog opsega i vrste istražnih radova, utvrdi da su predviđeni istražni radovi takvog značaja da se mogu izvoditi samo na osnovu rudarskog projekta, u odobrenju za istraživanje mineralnih sirovina odredit će se da se za izvođenje istražnih radova izradi odgovarajući rudarski projekt.

Mjere osiguranja radi sprečavanja nastanka opasnosti za ljude, imovinu i okoliš, mjere zaštite na radu i sanacija

Članak 31.

(1) Tijekom istraživanja mineralnih sirovina te nakon završetka ili trajnog obustavljanja istraživanja mineralnih sirovina nositelj odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina dužan je na prostoru na kojemu se izvode ili su izvedeni istražni radovi provesti sve mjere osiguranja radi sprečavanja nastanka opasnosti za ljude, imovinu i okoliš, te o tome izvijestiti Državni inspektorat i Inspekciju zaštite okoliša.

(2) Osim mjera osiguranja iz stavka 1. ovoga članka, nositelj odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina dužan je provesti sanaciju terena na kojem je obavljano istraživanje.

(3) Ako Državni inspektorat i Inspekcija zaštite okoliša utvrde da su provedene mjere osiguranja, mjere zaštite okoliša i sanacija istražnog prostora nakon završetka istraživanja mineralnih sirovina dovoljni, izdat će nositelju odobrenja o tome potvrdu i izvijestiti ministarstvo nadležno za rudarstvo ili ured državne uprave, odnosno ured Grada Zagreba.

(4) Nakon primitka izvješća iz stavka 3. ovoga članka, ministarstvo nadležno za rudarstvo ili ured državne uprave, odnosno ured Grada Zagreb izdat će nositelju odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina, rješenje o prestanku važenja odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina i brisanju istražnog prostora iz registra istražnih prostora mineralnih sirovina.

(5) Nositelj odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina dužan je dati instrumente osiguranja radi izvršenja sanacije istražnog prostora na kojem se provodi istraživanje mineralnih sirovina koje će propisati ministar nadležan za rudarstvo.

(6) Nositelj odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina odgovara za štetu u okolišu koju prouzrokuje istraživanje mineralnih sirovina.

Otklanjanje nedostataka i provedba drugih mjera osiguranja na trošak nositelja odobrenja

Članak 32.

(1) Ako Državni inspektorat i Inspekcija zaštite okoliša utvrde da provedene mjere osiguranja iz članka 31. stavka 1. ovoga Zakona nisu dovoljne, naredit će nositelju odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina, da u određenom roku, koji ne može biti duži od šest mjeseci, otkloni utvrđene nedostatke, a po potrebi da provede i druge mjere osiguranja.

(2) Ako nositelj odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina ne postupi po naređenju iz stavka 1. ovoga članka, Državni inspektorat i Inspekcija zaštite okoliša izvijestit će o tome ministarstvo nadležno za rudarstvo ili ured državne uprave, odnosno ured Grada Zagreb, koji će provesti potrebne mjere osiguranja na trošak nositelja odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina.

Sanacija okoliša

Članak 33.

(1) Nositelj istraživanja mineralnih sirovina koji obavlja istraživanje mineralnih sirovina bez odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina dužan je sanirati nezakonitim istraživanjem ugroženi okoliš, te sanirati nezakonitim istraživanjem prouzročene štete okolišu sukladno propisima iz područja zaštite okoliša.

(2) U slučaju da nositelj istraživanja mineralnih sirovina ne obavi sanaciju nezakonitim istraživanjem ugroženog okoliša, Državni inspektorat i Inspekcija zaštite okoliša izvijestit će o tome ministarstvo nadležno za rudarstvo ili ured državne uprave, odnosno ured Grada Zagreba, koji će provesti potrebne mjere osiguranja na trošak nositelja istraživanja mineralnih sirovina koji je obavljao istraživanje bez odobrenja.

Prestanak odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina

Članak 34.

Odobrenje za istraživanje mineralnih sirovina prestaje:

a) istekom roka na koji je dano,

b) smrću fizičke osobe, odnosno prestankom pravne osobe kao nositelja odobrenja.

Oduzimanje odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina

Članak 35.

(1) Ministarstvo nadležno za rudarstvo ili ured državne uprave, odnosno ured Grada Zagreba oduzet će odobrenje za istraživanje mineralnih sirovina nositelju odobrenja:

1. ako nije izvršio obveze iz odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina,

2. ako nisu provedene propisane mjere zaštite na radu i potrebne mjere za sigurnost ljudi, imovine i zaštitu okoliša, naređene rješenjem Državnog inspektorata i Inspekcije zaštite okoliša,

3. ako se istraživanjem mineralnih sirovina ometa, odnosno ugrožava drugo istraživanje na istom ili susjednim istražnim prostorima ili ako se istraživanjima ugrožava buduća eksploatacija mineralnih sirovina,

4. ako se u okviru istraživanja mineralnih sirovina obavlja eksploatacija mineralnih sirovina, izuzev ako je to dozvoljeno prema odredbama ovoga Zakona ili ako se istraživanjima vade veće količine mineralnih sirovina od količina koje su navedene u odobrenju za istraživanje mineralnih sirovina ili ako se istraživanje provodi izvan granica odobrenog istražnog prostora,

5. ako, unatoč pisanom upozorenju, ne plati godišnju naknadu za istraživanje mineralnih sirovina,

6. ako to zahtijevaju interesi obrane Republike Hrvatske,

7. ako ne započne s istraživanjem u roku koji je određen u odobrenju za istraživanje mineralnih sirovina, osim u slučaju više sile,

8. ako se utvrdi da je istražni prostor mineralnih sirovina trajno ili sezonsko stanište (gnjezdilište, zimovalište, odmorište) strogo zaštićene biljne ili životinjske vrste.

(2) Ministarstvo nadležno za rudarstvo ili ured državne uprave, odnosno ured Grada Zagreba mogu oduzeti odobrenje za istraživanje mineralnih sirovina nositelju odobrenja:

1. ako nije obavljen onaj opseg istraživanja koji je kao najmanji određen u odobrenju za istraživanje mineralnih sirovina, a nisu nastupili razlozi više sile,

2. ako se utvrdi da nositelj odobrenja provodi istraživanje mineralnih sirovina kojima ometa u razvoju, bitno uznemirava i rastjeruje, ili uništava strogo zaštićenu biljnu ili životinjsku vrstu,

3. ako nositelj odobrenja koji je kasnije dobio odobrenje za istraživanje mineralnih sirovina, izvodi radove kojima ometa radove nositelju odobrenja koji je prije dobio odobrenje za istraživanje mineralnih sirovina,

4. ako nositelj odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina u skladu s danim odobrenjem, tijekom istraživanja mineralnih sirovina ne podnese ministarstvu nadležnom za rudarstvo izvješće o obavljenim istraživanjima i rezultatima istraživanja mineralnih sirovina sukladno ovom Zakonu.

III. REZERVE MINERALNIH SIROVINA

Obveza dostave podataka i dokumentacije o rezervama mineralnih sirovina

Članak 36.

(1) Fizičke i pravne osobe dužne su prije podnošenja ponude za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina i najkasnije u roku od pet godina od dana dobivanja koncesije za eksploataciju mineralnih sirovina, odnosno rješenja o potvrđivanju količina i kakvoće rezervi mineralnih sirovina, dostaviti Povjerenstvu za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina podatke i dokumentaciju o rezervama mineralnih sirovina, s prijedlogom za razvrstavanje u klase i kategorije.

(2) Krajnji rok za dostavu podataka i dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka, za odobrena eksploatacijska polja mineralnih sirovina određuje se rješenjem o potvrđivanju količine i kakvoće rezervi mineralnih sirovina.

Razvrstavanje rezervi mineralnih sirovina i dokumentacija o rezervama

Članak 37.

(1) Rezerve mineralnih sirovina razvrstavaju se u klase i kategorije prema propisima o jedinstvenom načinu utvrđivanja, evidentiranja i prikupljanja podataka o rezervama mineralnih sirovina i o bilanci tih rezervi.

(2) Dokumentaciju o rezervama mineralnih sirovina mogu izrađivati pravne osobe koje ispunjavaju uvjete za obavljanje djelatnosti izrade dokumentacije o rezervama mineralnih sirovina.

(3) Pravne osobe koje izrađuju dokumentaciju o rezervama mineralnih sirovina, dužne su prije početka njezine izrade imenovati odgovornog voditelja.

(4) Odgovorni voditelj iz stavka 3. ovoga članka, je osoba koja ima stručnu spremu, položen stručni ispit i radno iskustvo propisano posebnim pravilnikom.

Povjerenstvo za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina

Članak 38.

(1) Povjerenstvo za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina, na temelju prijedloga nositelja odobrenja i/ili koncesionara za eksploataciju mineralnih sirovina, koji uključuje dokumentaciju o rezervama mineralnih sirovina, utvrđuje i ovjerava količine i kakvoću rezervi mineralnih sirovina i o tome izdaje rješenje.

(2) Članovi povjerenstva za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina moraju imati stručnu spremu, položen stručni ispit i radno iskustvo propisano pravilnikom koji donosi ministar nadležan za rudarstvo.

(3) Član povjerenstva za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina ne može obaviti kontrolu dokumentacije o rezervama mineralnih sirovina u čijoj je izradi u cijelosti ili djelomično sudjelovao ili ako je ta dokumentacija u cijelosti ili djelomično izrađena u pravnoj osobi kod koje je zaposlen.

(4) Povjerenstvo za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina osniva i njegove članove imenuje ministar nadležan za rudarstvo iz redova znanstvenih i stručnih djelatnika.

Pravilnik o rezervama mineralnih sirovina

Članak 39.

Uvjeti koje moraju ispunjavati pravne osobe koje izrađuju dokumentaciju o rezervama mineralnih sirovina, stručna sprema, radno iskustvo i stručni ispit odgovornog voditelja izrade dokumentacije o rezervama mineralnih sirovina, sadržaj zahtjeva za potvrđivanje količine i kakvoće rezervi mineralnih sirovina, način i uvjeti za razvrstavanje rezervi mineralnih sirovina u klase i kategorije, postupak utvrđivanja i ovjere rezervi mineralnih sirovina, stručna sprema, radno iskustvo i stručni ispit članova povjerenstva za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina, rad povjerenstva za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina, te sadržaj rješenja o potvrđivanju rezervi mineralnih sirovina, propisuju se posebnim pravilnikom kojeg donosi ministar nadležan za rudarstvo.

Evidencija rezervi mineralnih sirovina

Članak 40.

(1) Koncesionar za eksploataciju mineralnih sirovina dužan je voditi evidenciju o rezervama i godišnjoj eksploataciji mineralnih sirovina.

(2) Koncesionar za eksploataciju mineralnih sirovina dužan je svake godine do 15. ožujka, ministarstvu nadležnom za rudarstvo, dostaviti podatke o rezervama i godišnjoj eksploataciji mineralnih sirovina sa stanjem na dan 31. prosinca prethodne godine.

IV. RUDARSKI PROJEKTI

Vrste rudarskih projekata

Članak 41.

(1) Za početak istraživanja mineralnih sirovina potreban je rudarski projekt za istraživanje mineralnih sirovina.

(2) Ponudi za davanje koncesije za eksploataciju mineralnih sirovina obvezno se prilaže rudarski projekt za eksploataciju mineralnih sirovina.

(3) Za bitna odstupanja od projekata iz stavka 1. i 2. ovoga članka izrađuje se novi rudarski projekt prema uvjetima i na način propisan za izradu projekata iz stavka 1. i 2. ovoga članka.

(4) Za nebitna odstupanja od projekata iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka izrađuje se pojednostavljeni rudarski projekt.

(5) Za duboke bušotine pri istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina, koje se izvode prema rudarskom projektu, izrađuje se projekt prilagodbe u obliku pojednostavljenoga rudarskog projekta.

(6) Sadržaj rudarskog projekta iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka, postupak provjere rudarskog projekta te sadržaj i oblik izjave o obavljenoj provjeri rudarskog projekta propisat će pravilnikom ministar nadležan za rudarstvo.

Ovlaštene osobe za izradu rudarskih projekata

Članak 42.

(1) Rudarske projekte mogu izrađivati samo pravne osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 44. ovoga Zakona za obavljanje djelatnosti izrade rudarskih projekata.

(2) Pravne osobe, koje izrađuju rudarske projekte, moraju prije početka njihove izrade imenovati odgovornog projektanta rudarskog projekta i po potrebi projektante pojedinih dijelova rudarskog projekta.

(3) Odgovorni projektant i projektant su osobe koje imaju stručnu spremu, položen stručni ispit i radno iskustvo propisano pravilnikom koji donosi ministar nadležan za rudarstvo.

Provjera rudarskih projekata

Članak 43.

(1) Rudarski projekti podliježu provjeri u pogledu racionalnog iskorištavanja mineralnih sirovina, mjera i normativa zaštite na radu, sigurnosti pogona i ljudi, podzemnih, površinskih i susjednih objekata, te usklađenosti projekta s lokacijskim uvjetima te odredbama ovoga Zakona, drugih zakona i propisima za njihovo provođenje.

(2) Provjeru rudarskog projekta obavlja stručno povjerenstvo za provjeru rudarskih projekata ministarstva nadležnog za rudarstvo ili ureda državne uprave, odnosno ureda Grada Zagreba.

(3) Član stručnog povjerenstva za provjeru rudarskih projekata ne može obaviti provjeru rudarskog projekta u čijoj je izradi u cijelosti ili djelomično sudjelovao ili ako je taj projekt u cijelosti ili djelomično izrađen u pravnoj osobi kod koje je zaposlen.

(4) Članove stručnog povjerenstva za provjeru rudarskih projekata imenuje ministar nadležan za rudarstvo iz redova znanstvenih i stručnih djelatnika.

Pravilnik o stručnim uvjetima

Članak 44.

Uvjeti koje moraju ispunjavati pravne osobe koje izrađuju rudarske projekte, stručna sprema, stručni ispit i radno iskustvo odgovornog projektanta i projektanta izrade rudarskih projekata, stručna sprema, stručni ispit i radno iskustvo članova stručnog povjerenstva za provjeru rudarskih projekata, propisuju se pravilnikom iz članka 41. stavka 6. ovoga Zakona.

V. EKSPLOATACIJA MINERALNIH SIROVINA

Koncesija za eksploataciju mineralnih sirovina

Članak 45.

(1) Za eksploataciju mineralnih sirovina potrebna je koncesija.

(2) Eksploatacija mineralnih sirovina dozvoljena je samo unutar eksploatacijskog polja određenog ugovorom o koncesiji i u granicama određenim rudarskim projektom.

(3) Eksploatacijsko polje mineralnih sirovina je spojnicama koordinata vršnih točaka omeđen dio zemljišnih čestica, s naznakom katastarskih i zemljišnoknjižnih oznaka.

(4) Eksploatacijsko polje mineralnih sirovina mora biti određeno u skladu sa Strategijom gospodarenja mineralnih sirovina i dokumentima za njezinu provedbu.

(5) Eksploatacijsko polje mineralnih sirovina određuje se sukladno lokacijskoj dozvoli.

(6) Podaci o eksploatacijskom polju unose se u registar eksploatacijskih polja mineralnih sirovina, kojeg vodi ministarstvo nadležno za rudarstvo i ured državne uprave, odnosno ured Grada Zagreba u roku od 15 dana od davanja koncesije.

Prava koja se stječu koncesijom, vrsta postupka i svrha koncesije

Članak 46.

(1) Koncesijom za eksploataciju mineralnih sirovina stječe se pravo eksploatacije mineralnih sirovina u gospodarske svrhe, uključivo i pravo izvođenja rudarskih radova radi eksploatacije.

(2) Koncesija iz stavka 1. ovoga članka daje se na temelju javnog natječaja u skladu s odredbama Zakona o koncesijama.

(3) Koncesija za eksploataciju mineralnih sirovina je koncesija za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra u skladu s odredbama Zakona o koncesijama.

Davatelji koncesije

Članak 47.

(1) Davatelj koncesije za eksploataciju mineralnih sirovina iz članka 5. točke 1., 2., 4. i 5. ovoga Zakona je ministarstvo nadležno za rudarstvo.

(2) Davatelj koncesije za eksploataciju mineralnih sirovina iz članka 5. točke 3. ovoga Zakona je ured državne uprave, odnosno ured Grada Zagreba.

(3) Davatelj koncesije za eksploataciju mineralne i geotermalne vode (kada je konačna namjena korištenje mineralne i geotermalne vode u energetske svrhe) je ministarstvo nadležno za rudarstvo. Za davanje koncesije ministarstvo nadležno za rudarstvo mora imati prethodnu suglasnosti ministarstva nadležnog za vodno gospodarstvo.

Pripremne radnje za davanje koncesije za eksploataciju mineralnih sirovina

Članak 48.

(1) Pripremne radnje za davanje koncesije za eksploataciju mineralnih sirovina provodi davatelj koncesije u skladu s odredbama ovoga Zakona i odredbama Zakona o koncesijama.

(2) Pripremnim radnjama smatraju se posebno:

– procjena vrijednosti koncesije,

– izrada studije opravdanosti davanja koncesije,

– imenovanje stručnog povjerenstva za koncesiju,

– izrada dokumentacije za nadmetanje,

– određivanje eksploatacijskog polja,

– određivanje vrste i visine jamstva za ozbiljnost ponude,

– određivanje visine novčane naknade za uvid ili otkup dokumentacije za nadmetanje potrebne za izradu ponude,

– određivanje kriterija za odabir najpovoljnijeg ponuditelja.

(3) Uredbom Vlade Republike Hrvatske može se odrediti poduzimanje i drugih pripremnih radnji koje prethode postupku davanja koncesije.

Postupak davanja koncesije

Članak 49.

(1) Postupak davanje koncesije započinje danom objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u »Narodnim novinama«, a završava konačnošću Odluke o odabiru najpovoljnije ponuditelja ili konačnošću odluke o poništenju postupka davanja koncesije.

(2) Obavijest o namjeri davanja koncesije za eksploataciju mineralnih sirovina mora sadržavati podatke iz članka 18. stavka 2. Zakona o koncesijama.

(3) Obavijest o namjeri davanja koncesije za eksploataciju mineralnih sirovina mora sadržavati podatak da se davanje koncesije provodi na temelju javnog natječaja.

(4) Obavijest o namjeri davanja koncesije objavljuje se u »Narodnim novinama«, a nakon toga, neizmijenjenog sadržaja, može biti objavljena i u ostalim sredstvima javnog priopćavanja i na web-stranici davatelja koncesije, s navedenim datumom objave u »Narodnim novinama«.

(5) Davatelj koncesije objavljuje u Službenom listu Europske zajednice obavijest o namjeri davanje koncesije za eksploataciju ugljikovodika najmanje 90 dana prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Način dostave i rokovi za dostavu ponuda

Članak 50.

Ponude se dostavljaju u obliku, na način i u roku propisanim Zakonom o koncesijama.

Sadržaj ponude

Članak 51.

(1) Ponuda mora sadržavati sljedeće:

1. naziv, adresu, telefonski broj, broj faksa i adresu elektroničke pošte ponuditelja, te izvadak iz registra nadležnog tijela kojim dokazuje pravo obavljanja djelatnosti istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina;

2. prikaz osobnih, stručnih, tehničkih i financijskih uvjeta koje mora, prema obavijesti o namjeri davanja koncesije, zadovoljiti ponuditelj te isprave kojima se dokazuje njihovo ispunjenje;

3. podatke na temelju kojih se može obaviti odabir prema oglašenim kriterijima za odabir najpovoljnije ponude.

(2) Ponudi se obvezno prilaže:

– rudarski projekt za eksploataciju mineralnih sirovina,

– dokaz da ponuditelj nema nepodmirena dugovanja s osnova javnih davanja, s osnova ranijih odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina ili ugovora o koncesiji za eksploataciju mineralnih sirovina, s osnova nezakonitog istraživanja mineralnih sirovina, odnosno s osnova nezakonite eksploatacije mineralnih sirovina te neispunjene obveze u sanaciji i zaštiti okoliša.

(3) Ponuda može sadržavati i druge podatke i dokaze o njima sukladno dokumentaciji za nadmetanje prema odredbama Zakona o koncesijama.

Uvjeti za davanje koncesije

Članak 52.

(1) Koncesija se može dati pravnoj ili fizičkoj osobi koja ispunjava sljedeće uvjete:

– da je registrirana za obavljanje djelatnosti istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina,

– da je vlasnik zemljišta unutar određenog eksploatacijskog polja ili da na tom zemljištu ima pravo građenja, ili zakup, ili ima pravo korištenja, ili služnost građenja za razdoblje koncesije,

– da ima rudarski projekt.

(2) Dokazom iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka smatra se naročito:

1. izvadak iz zemljišne knjige za zemljišne čestice,

2. ugovor o zakupu sklopljen s vlasnicima zemljišnih čestica,

3. ugovor ili odluka nadležnog državnog tijela na temelju koje je fizička ili pravna osoba stekla pravo vlasništva ili pravo služnosti na zemljišnim česticama,

4. ugovor o ortaštvu sklopljen s vlasnicima zemljišnih čestica,

5. pisana suglasnost fiducijarnog vlasnika dana vlasniku zemljišnih čestica prije zasnivanja fiducije.

Prosudba tehničke, stručne i financijske sposobnosti podnositelja

Članak 53.

(1) Prilikom davanja koncesije za eksploataciju mineralnih sirovina davatelj koncesije treba prosuditi tehničku, stručnu i financijsku sposobnost podnositelja ponude za ostvarivanje koncesije kao i utjecaj ostvarivanja koncesije za eksploataciju mineralnih sirovina na očuvanje i zaštitu prirodnog okoliša.

(2) Ispunjavanje stručnih, tehničkih i financijskih uvjeta ponuditelj može dokazati dokumentima da raspolaže potrebnim financijskim sredstvima ili da može pribaviti potrebna financija sredstva za ispunjenje ovih obveza. Ispunjenje stručnih i tehničkih uvjeta ponuditelj može dokazivati i prikazom zaposlenih stručnih radnika, oprema i uređajima kojima raspolaže i prikazom rudarskih radova koje obavlja ili je obavljao do podnošenja prijave.

Rok na koji se daje koncesija

Članak 54.

Koncesija za eksploataciju mineralnih sirovina daje se za razdoblje najviše do 40 godina, na način i pod uvjetima propisanim Zakonom o koncesijama.

Postupanje u slučajevima podnošenja više ponuda za dobivanje koncesije

Članak 55.

(1) Ako su ponudu za dobivanje koncesije za eksploataciju mineralnih sirovina podnijele dvije ili više fizičkih ili pravnih osoba, koje nisu na tom prostoru obavljale istraživanje mineralnih sirovina, koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina dobit će ona fizička ili pravna osoba čija je ponuda najpovoljnija prema kriterijima za odabir ponuda.

(2) Ako su ponudu za dobivanje koncesije za eksploataciju mineralnih sirovina podnijele dvije ili više fizičkih ili pravnih osoba od kojih je jedna na prostoru za koji se daje koncesija prethodno obavila istraživanje mineralnih sirovina, u slučaju kad ta osoba ne dobije koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina, koncesionar je dužan toj osobi nadoknaditi sredstva uložena u istražne radove, provođenje postupka procjene utjecaja na okoliš i ishođenje lokacijske dozvole pod uvjetom da koristi dokumente prethodno obavljenog istraživanja.

(3) Ako su ponudu za dobivanje koncesije za eksploataciju mineralnih sirovina podnijele dvije ili više fizičkih ili pravnih osoba za koje davatelj koncesije ocijeni da su jednake prema kriterijima za odabir najpovoljnije ponude, a jedna od tih osoba je prethodno obavila istraživanje mineralnih sirovina na prostoru za koje se daje koncesija, ta osoba ima prednost pri dobivanju koncesije za eksploataciju.

Odluka o poništenju postupka davanja koncesije

Članak 56.

Davatelj koncesije poništit će postupak davanja koncesije nakon isteka roka za dostavu ponude u slučajevima i na način propisan odredbama Zakona o koncesijama.

Kriteriji za odabir najpovoljnije ponude

Članak 57.

Kriteriji na kojima davatelj koncesije temelji odabir najbolje ponude jesu kriteriji iz članka 21. stavka 1. Zakona o koncesijama.

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja

Članak 58.

(1) Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, pored podataka iz članka 24. Zakona o koncesijama, sadrži:

1. lokacijsku dozvolu za izvođenje zahvata u eksploatacijskom polju,

2. rudarski projekt za eksploataciju mineralnih sirovina,

3. rok u kojem koncesionar mora započeti s ostvarivanjem koncesije,

4. naziv tijela i trgovačkih društava kojima se mora prijaviti početak ostvarivanja koncesije za eksploataciju mineralnih sirovina.

(2) Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja može sadržavati i druge odgovarajuće podatke u skladu s dokumentacijom za nadmetanje, podnesenom ponudom te odredbama ovoga Zakona i podzakonskih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona.

(3) Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi se u roku prema odredbama Zakona o koncesijama.

Dostava odluke o odabiru najpovoljnije ponude

Članak 59.

(1) Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda davatelj koncesije dužan je svakom ponuditelju bez odgode dostaviti preporučenom poštom s povratnicom ili na drugi način kojim će se dostava moći dokazati.

(2) Preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda ne smiju se povrijediti odredbe propisa o tajnosti dokumentacije u postupcima davanja koncesije.

Ugovor o koncesiji

Članak 60.

(1) Davatelj koncesije i koncesionar sklapaju ugovor o koncesiji za eksploataciju mineralnih sirovina sukladno odredbama Zakona o koncesijama.

(2) Sadržaj ugovora o koncesiji utvrđuje se u skladu s odredbama Zakona o koncesijama i odredbama ovoga Zakona.

Naknada za koncesiju

Članak 61.

(1) Koncesionar je dužan plaćati novčanu naknadu za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina u iznosu i na način kako je to uređeno ugovorom o koncesiji.

(2) Novčana naknada za koncesiju može biti ugovorena kao stalan jednak iznos i/ili kao varijabilni iznos, ovisno o posebnostima pojedine vrste koncesije.

(3) Visinu minimalne godišnje novčane naknade za eksploataciju mineralnih sirovina, utvrđuje uredbom Vlada Republike Hrvatske, ovisno o vrsti djelatnosti, roku trajanja koncesije, poslovnom riziku i očekivanoj dobiti, opremljenosti i površini eksploatacijskog polja, na prijedlog ministarstva nadležnog za rudarstvo.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, Vlada Republike Hrvatske utvrđuje godišnju naknadu za eksploataciju ugljikovodika.

(5) Novčana naknada za koncesiju prihod je državnog proračuna i/ili proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(6) Ministarstvo nadležno za rudarstvo dužno je redovito pratiti plaćanje novčane naknade za eksploataciju mineralnih sirovina na temelju ugovora za eksploataciju mineralnih sirovina te obavljati nadzor nad naplatom novčane naknade za eksploataciju mineralnih sirovina pri uredima državne uprave, odnosno uredu Grada Zagreba.

(7) Omjer raspodjele prihoda od novčane naknade za koncesije iz stavka 4. ovoga članka utvrđuje Vlada Republike Hrvatske uredbom iz stavka 3. ovoga članka.

(8) Ugovorom o koncesiji može se odrediti promjena visine novčane naknade za koncesiju u određenom vremenskom razdoblju, za vrijeme trajanja ugovora o koncesiji, što se naznačuje u dokumentaciji za nadmetanje.

(9) Za vrijeme trajanja ugovora o koncesiji davatelj koncesije ne smije određivati niti ugovarati s koncesionarom bilo koji oblik kompenzacije u zamjenu za plaćanje naknade za koncesiju.

Dostava ugovora o koncesiji

Članak 62.

Ugovor o koncesiji dostavlja se:

1. Državnom inspektoratu,

2. ministarstvu nadležnom za zaštitu okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva,

3. ministarstvu nadležnom za rudarstvo, ako to ministarstvo nije davatelj koncesije,

4. ministarstvu nadležnom za financije.

Obveza racionalnog iskorištavanja mineralnih sirovina

Članak 63.

(1) Koncesionari su dužni racionalno iskorištavati ležišta mineralnih sirovina u skladu s koncesijom za eksploataciju mineralnih sirovina.

(2) Ležišta mineralnih sirovina iskorištavaju se racionalno, u smislu ovoga Zakona, kad se mineralne sirovine vade i oplemenjuju uz male gubitke korisne mineralne sirovine sukladno pravilima struke, te ako se pored osnovne mineralne sirovine, kad je to ekonomski opravdano, vade ili oplemenjuju i druge mineralne sirovine koje se nalaze u ležištu.

Postupanje s mineralnim sirovinama kod izvođenja građevinskih radova

Članak 64.

(1) Ukoliko se prilikom građenja građevina koje se grade sukladno propisima o gradnji ustanovi višak iskopa u odnosu na potrebe ugradbe u obuhvatu te građevine, a koji predstavlja mineralnu sirovinu, investitor je dužan predmetnu količinu staviti na raspolaganje Republici Hrvatskoj kao vlasniku i o tome izvijestiti ministarstvo nadležno za rudarstvo, ministarstvo nadležno za financije, središnje tijelo državne uprave nadležno za upravljanje državnom imovinom i Državni inspektorat.

(2) Predstavlja li iskop mineralnu sirovinu ustanovljava se na temelju uzoraka dobivenih prigodom geomehaničkog ispitivanja tla, a iskazuje se troškovnički s faktorom rastresitosti kao sastavnim dijelom izvedbenog projekta.

(3) Republika Hrvatska mora iskazati svoju zainteresiranost za mineralne sirovine stavljene joj na raspolaganje na temelju izvedbenog projekta prema kojem se vrše iskopi. U slučaju zainteresiranosti količine mineralnih sirovina stavljene na raspolaganje moraju biti uklonjene s gradilišta u skladu s planiranom dinamikom građenja. U protivnom višak iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu na raspolaganju je investitoru.

(4) Postupak, način utvrđivanja i prodaje, odnosno raspolaganja u druge svrhe mineralnim sirovinama iz stavka 1. ovoga članka propisuje uredbom Vlada Republike Hrvatske.

Zabrana sklapanja određenih dodataka ugovoru o koncesiji

Članak 65.

(1) Davatelj koncesije i koncesionar ne mogu sklapati dodatak ugovoru o koncesiji koji po svom sadržaju bitno odstupa od temeljnog ugovora o koncesiji, a posebno ne mogu povećavati količinu mineralnih sirovina, povećavati eksploatacijsko polje niti produživati rok važenja koncesije, osim u slučaju više sile.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, može se dodatkom ugovora o koncesiji povećati količina eksploatirane mineralne sirovine unutar postojećeg eksploatacijskog polja najviše 10% u odnosu na onu koja mu je odobrena ugovorom o koncesiji, uz uvjet da zahtjevu priloži rudarski projekt, koji je u skladu s lokacijskom dozvolom te da su ishođene suglasnosti rudarske inspekcije, inspekcije zaštite okoliša i uz uvjet da se protiv koncesionara ne vodi nikakav postupak propisan ovim Zakonom.

(3) Pravo iz stavka 2. ovoga članka može se ostvariti isključivo u slučaju nastupa nepredviđenih i promijenjenih okolnosti sukladno odredbama obveznog prava.

Poslovi tehničkog rukovođenja u vezi s koncesijom

Članak 66.

Koncesionar za eksploataciju mineralnih sirovina, prije početka ostvarivanja koncesije, dužan je na poslove tehničkog rukovođenja zaposliti i imati zaposlenu za cijelo vrijeme trajanja koncesije, odgovornu stručnu osobu s odgovarajućom stručnom spremom, radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za obavljanje poslova eksploatacije mineralnih sirovina, propisanim posebnim pravilnikom, koje donosi ministar nadležan za rudarstvo.

Prijava početka ostvarivanja koncesije

Članak 67.

Koncesionar za eksploataciju mineralnih sirovina dužan je, najmanje 15 dana prije početka ostvarivanja koncesije, prijaviti početak radova u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina Državnom inspektoratu, vlasnicima zemljišnih čestica u odnosu na koje je dodijeljena koncesija, ministarstvu nadležnom za rudarstvu, ministarstvu nadležnom za financije, središnjem tijelu državne uprave za upravljanje državnom imovinom.

Privremeni prekid eksploatacije

Članak 68.

(1) Ako se rad na eksploataciji mineralnih sirovina, mora privremeno prekinuti zbog nepredviđenih okolnosti koncesionar je dužan u roku od 24 sata nakon obustave radova, o tim okolnostima izvijestiti Državni inspektorat, te lučku kapetaniju, odnosno kapetaniju pristaništa, ako se eksploatacija mineralnih sirovina obavlja na plovnom putu.

(2) O privremenom prekidu radova na eksploataciji mineralnih sirovina, koji je unaprijed planiran, koncesionar je dužan najmanje 15 dana prije dana prekida radova, izvijestiti Državni inspektorat, te lučku kapetaniju, odnosno kapetaniju pristaništa, ako se eksploatacija mineralnih sirovina obavlja na plovnom putu, dostaviti im zapisnik o uzrocima prekida i poduzetim mjerama za uklanjanje opasnosti šteta koje bi mogle nastati za vrijeme prekida radova i ponovnog započinjanja radova te otkopane prostore održavati u stanju u kojem se osigurava siguran prolaz.

Obustava eksploatacije

Članak 69.

(1) Ako dođe do potpune i trajne obustave eksploatacije mineralnih sirovina na eksploatacijskom polju, koncesionar je dužan najmanje 15 dana prije dana obustave radova o tome izvijestiti ministarstvo nadležno za rudarstvo ured državne uprave, odnosno ured Grada Zagreba, Državni inspektorat i lučku kapetaniju, odnosno kapetaniju pristaništa, ako se eksploatacija mineralnih sirovina obavlja na plovnom putu.

(2) Ministarstvo nadležno za rudarstvo i ured državne uprave, odnosno ured Grada Zagreba mogu u slučaju obustave radova iz stavka 1. ovoga članka osnovati povjerenstvo koje će ispitati razloge za obustavu radova, postojanje rezervi mineralnih sirovina te njihovu iskorištenost.

(3) Ako povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka utvrdi da rezerve mineralnih sirovina nisu iskorištene i da postoji mogućnost daljnje eksploatacije mineralnih sirovina, ministarstvo nadležno za rudarstvo ili ured državne uprave, odnosno ured Grada Zagreba, odredit će mjere zaštite preostalih rezervi mineralnih sirovina.

Postupanje s rudarskom dokumentacijom u slučaju obustave eksploatacije

Članak 70.

(1) Ako koncesionar obustavi eksploataciju mineralnih sirovina dužan je sve planove i skice, mjeračke knjige i ostalu dokumentaciju o stanju radova u trenutku obustave eksploatacije, predati na čuvanje ministarstvu nadležnom za rudarstvo.

(2) Ministarstvo nadležno za rudarstvo dužno je dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka dati na uvid svakoj fizičkoj i pravnoj osobi koja je zainteresirana za obnovu eksploatacije na napuštenom eksploatacijskom polju mineralnih sirovina.

Ograničena eksploatacija u svrhu sanacije i obveza sanacija

Članak 71.

(1) Koncesija za ograničenu eksploataciju mineralnih sirovina iz članka 5. točke 3. ovoga Zakona isključivo u svrhu sanacije daje se bez prethodno ishođenog odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina.

(2) Na postupak davanja koncesije iz stavka 1. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 45. do 77. ovoga Zakona.

(3) Koncesionar za eksploataciju mineralnih sirovina dužan je tijekom i/ili nakon završetka eksploatacije mineralnih sirovina, u skladu s lokacijskom dozvolom i rudarskim projektom na temelju kojeg izvodi radove u svrhu eksploatacije, sanirati eksploatacijskim radovima otkopane prostore.

(4) Koncesionar za eksploataciju mineralnih sirovina dužan je ministarstvu nadležnom za rudarstvo, u svrhu osiguranja troškova sanacije radovima otkopanih prostora, predati odgovarajuće instrumente plaćanja u visini troškova sanacije utvrđenih provjerenim rudarskim projektom.

Mjere osiguranja radi sprečavanja nastanka opasnosti za ljude, imovinu i okoliš

Članak 72.

(1) Kad koncesionar za eksploatacije mineralnih sirovina potpuno i trajno obustavi eksploataciju dužan je na prostoru na kojem su obavljeni radovi provesti sve mjere osiguranja kojima se isključuje mogućnost nastanka opasnosti za ljude i imovinu, kao i za okoliš, i o tome je dužan izvijestiti Državni inspektorat i Inspekciju zaštite okoliša.

(2) Ako Državni inspektorat i Inspekcija zaštite okoliša utvrde da su provedene mjere osiguranja, mjere zaštite okoliša i sanacija eksploatacijskog polja nakon završetka radova na eksploataciji mineralnih sirovina dovoljne, izdat će koncesionaru o tome potvrdu i izvijestiti davatelje koncesija.

(3) Nakon primitka potvrda iz stavka 2. ovoga članka, davatelj koncesije iz ovoga Zakona izdat će koncesionaru rješenje o prestanku koncesije i brisanju eksploatacijskog polja iz registra eksploatacijskih polja mineralnih sirovina.

Otklanjanje nedostataka i provedba drugih mjera osiguranja

Članak 73.

(1) Ako Državni inspektorat i Inspekcija zaštite okoliša utvrde da provedene mjere osiguranja iz članka 72. stavka 1. ovoga Zakona nisu dovoljne, naredit će koncesionaru da u određenom roku, ne dužem od jedne godine, otkloni utvrđene nedostatke, a po potrebi da provede i druge mjere osiguranja.

(2) Ako koncesionar ne postupi po naređenju iz stavka 1. ovoga članka Državni inspektorat i Inspekcija zaštite okoliša izvijestit će o tome davatelja koncesija koji će provesti potrebne mjere osiguranja na trošak koncesionara.

Otklanjanje štete

Članak 74.

(1) Fizičke i pravne osobe koje obavljaju eksploataciju mineralnih sirovina bez koncesije za eksploataciju mineralnih sirovina, dužne su otkloniti nezakonitim radovima prouzročene štete okolišu sukladno propisima iz područja zaštite okoliša.

(2) U slučaju da osobe iz stavka 1. ovoga članka ne postupe prema toj odredbi, Državni inspektorat i Inspekcija zaštite okoliša izvijestit će o tome davatelja koncesije koji će provesti potrebne mjere osiguranja na trošak tih osoba. Osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su platiti naknadu štete nastalu na okolišu.

Evidencija i nadzor radi osiguranja

Članak 75.

Evidenciju nad objektima koji su postavljeni radi osiguranja sukladno odredbama ovoga Zakona vodi ured državne uprave, odnosno ured Grada Zagreba na čijem se području ti objekti nalaze, a nadzor provodi Državni inspektorat.

Prestanak koncesije za eksploataciju mineralnih sirovina

Članak 76.

Koncesija za eksploataciju mineralnih sirovina prestaje na načine i u slučajevima propisanim Zakonom o koncesijama.

Pravna zaštita

Članak 77.

Pravna zaštita u postupku davanja koncesije za eksploataciju mineralnih sirovina provodi se u skladu s odredbama Zakona o koncesijama.

VI. GRAĐENJE RUDARSKIH OBJEKATA I POSTROJENJA

Građevinska dozvola

Članak 78.

(1) Za građenje rudarskih objekata i postrojenja iz članka 11. ovoga Zakona potrebna je građevinska dozvola.

(2) Građevinsku dozvolu za građenje rudarskih objekata i postrojenja iz članka 11. ovoga Zakona za mineralne sirovine iz članka 5. točke 1., 2., 4. i 5. ovoga Zakona izdaje ministarstvo nadležno za rudarstvo.

(3) Građevinsku dozvolu za građenje rudarskih objekata i postrojenja iz članka 11. ovoga Zakona za mineralne sirovine iz članka 5. točke 3. ovoga Zakona izdaje ured državne uprave odnosno ured Grada Zagreba.

Sudionici u gradnji rudarskih objekata

Članak 79.

Sudionici u gradnji rudarskih objekata i postrojenja su:

– investitor,

– projektant,

– izvođač,

– nadzorni inženjer.

Investitor

Članak 80.

(1) Investitor je koncesionar za eksploataciju mineralnih sirovina.

(2) Izradu projekta građenja rudarskih objekata i postrojenja, građenje rudarskih objekata i postrojenja i stručni nadzor građenja rudarskih objekata i postrojenja investitor mora povjeriti osobama koje ispunjavaju uvjete za obavljanje tih djelatnosti propisane ovim Zakonom.

(3) Investitor koji je ujedno i izvođač mora stručni nadzor građenja rudarskih objekata i postrojenja povjeriti drugoj osobi koja ispunjava uvjete za obavljanje stručnog nadzora građenja rudarskih objekata i postrojenja propisane ovim Zakonom.

Osobe ovlaštene za izradu projekata građenja rudarskih objekata i postrojenja

Članak 81.

(1) Projekte građenja rudarskih objekata i postrojenja mogu izrađivati samo pravne osobe koje ispunjavaju uvjete za obavljanje djelatnosti izrade projekata građenja rudarskih objekata i postrojenja propisane pravilnikom iz članka 85. ovoga Zakona.

(2) Glavni projektant, projektant i ovlaštena osoba za izradu pojedinih dijelova projekta građenja rudarskih objekata i postrojenja su fizičke osobe koje ispunjavaju uvjete propisane pravilnikom iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Projektant je odgovoran da projekti koje izrađuje ispunjavaju propisane uvjete, a osobito da su projektirani rudarski objekti i postrojenja usklađeni s lokacijskom dozvolom te da ispunjavaju propisane zahtjeve. Ako u projektiranju sudjeluje više projektanata, za cjelovitost i međusobnu usklađenost projekata odgovoran je glavni projektant.

(4) Pravne osobe, koje izrađuju projekte građenja rudarskih objekata i postrojenja, moraju prije početka njihove izrade imenovati glavnog projektanta, projektanata i ovlaštene osobe za izradu pojedinih dijelova projekta građenja rudarskih objekata i postrojenja.

(5) Iznimno od stavka 2. ovoga članka projektant strojarskog projekta, građevinskog projekta, elektrotehničkog projekta i geodetskog projekta koji je sastavni dio projekta građenja rudarskih objekata i postrojenja je osoba koja nosi strukovni naziv ovlašteni inženjer odgovarajuće struke prema posebnom propisu.

(6) Projektant ne može biti zaposlenik osobe koja je izvođač na istim rudarskim objektima i postrojenjima.

Nadzorni inženjer

Članak 82.

(1) Nadzorni inženjer je fizička osoba koja ispunjavaju uvjete propisane pravilnikom iz članka 85. ovoga Zakona.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka nadzorni inženjer nad izvođenjem strojarskih, građevinskih i elektrotehničkih radova je osoba koja nosi strukovni naziv ovlašteni inženjer odgovarajuće struke prema posebnom propisu.

(3) Na rudarskim objektima i postrojenjima na kojima se izvodi više vrsta radova ili radovi većeg opsega, stručni nadzor mora provoditi više nadzornih inženjera odgovarajuće struke.

(4) Glavnog nadzornog inženjera i nadzornog inženjera određuje investitor.

(5) U provedbi stručnog nadzora građenja nadzorni inženjer dužan je nadzirati građenje tako da bude u skladu s građevinskom dozvolom, ovim Zakonom i posebnim propisima, bez odgađanja upoznati investitora sa svim nedostacima, odnosno nepravilnostima koje uoči tijekom građenja te investitora i nadležne inspekcije obavijestiti o poduzetim mjerama.

(6) Glavni nadzorni inženjer odgovoran je za cjelovitost i međusobnu usklađenost stručnog nadzora građenja rudarskih objekata i postrojenja i dužan je o tome sastaviti završno izvješće.

(7) Nadzorni inženjer ne može biti zaposlenik osobe koja je izvođač na istim rudarskim objektima i postrojenjima.

Izvođač

Članak 83.

(1) Izvođač je osoba koja gradi ili izvodi pojedine radove na građenju rudarskih objekata i postrojenja.

(2) Graditi ili izvoditi pojedine radove na rudarskim objektima i postrojenjima može pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje tih radova.

(3) Izvođač je dužan graditi u skladu s građevinskom dozvolom i pri tome:

– povjeriti izvođenje radova građenja rudarskih objekata i postrojenja i drugih poslova osobama koje ispunjavaju propisane uvjete za izvođenje tih radova, odnosno obavljanje poslova,

– radove izvoditi tako da se ispune propisani zahtjevi za rudarski objekt, odnosno postrojenje,

– osigurati dokaze o kvaliteti izvedenih radova i uporabljivosti ugrađenih proizvoda i opreme,

– propisno zbrinuti građevinski otpad nastao tijekom građenja na gradilištu i

– sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i o uvjetima održavanja rudarskih objekata i postrojenja.

Odgovorne osobe

Članak 84.

(1) Izvođač imenuje inženjera gradilišta, odnosno voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe koja vodi građenje, odnosno pojedine radove. Inženjer gradilišta, odnosno voditelj radova odgovorni su za provedbu obveza iz članka 83. ovoga Zakona.

(2) Ako u građenju sudjeluju dva ili više izvođača, investitor određuje glavnog izvođača koji je odgovoran za međusobno usklađivanje radova i koji imenuje glavnog inženjera gradilišta.

(3) Glavni inženjer gradilišta odgovoran je za cjelovitost i međusobnu usklađenost radova, za međusobnu usklađenost provedbe obveza iz članka 83. ovoga Zakona te ujedno koordinira primjenu propisa kojima se uređuje sigurnost i zdravlje radnika tijekom izvođenja radova.

(4) Glavni inženjer gradilišta, inženjer gradilišta i voditelj radova mogu biti fizičke osobe koje ispunjavaju uvjete propisane pravilnikom iz članka 85. ovoga Zakona.

Stručni uvjeti

Članak 85.

Uvjeti koje moraju ispunjavati pravne osobe koje izrađuju projekte građenja rudarskih objekata i postrojenja te stručna sprema, stručni ispit i radno iskustvo odgovornog projektanta i projektanta izrade projekata građenja rudarskih objekata i postrojenja, nadzornog inženjera tih objekata i postrojenja, glavnog inženjera gradilišta, inženjera gradilišta i voditelja radova propisuju se pravilnikom koji donosi ministar nadležan za rudarstvo.

Glavni projekt građenja

Članak 86.

(1) Glavni projekt građenja rudarskih objekata i postrojenja je skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje građenja rudarskih objekata i postrojenja i dokazuje ispunjavanje zahtjeva prema ovom Zakonu i posebnih propisa te tehničkih specifikacija.

(2) Glavni projekt građenja rudarskih objekata i postrojenja mora biti u skladu s rudarskim projektom za eksploataciju mineralnih sirovina.

(3) Glavni projekt građenja rudarskih objekata i postrojenja zajedno s građevinskom dozvolom dužan je investitor, odnosno njegov pravni sljednik trajno čuvati.

Sadržaj glavnog projekta građenja

Članak 87.

(1) Glavni projekt građenja rudarskih objekata i postrojenja, ovisno o vrsti rudarskih objekata i postrojenja, sadrži:

– tehničko-tehnološki projekt,

– strojarski projekt,

– građevinski projekt,

– elektrotehnički projekt,

– geodetski projekt,

– prikaz mjera zaštite od požara,

– prikaz mjera zaštite na radu,

– troškovnik projektiranih radova.

(2) Projekti iz stavka 1. ovoga članka moraju sadržavati i prikaz uklapanja tehničkog rješenja u postojeću provjerenu rudarsku projektnu dokumentaciju, te projektirani vijek uporabe rudarskih objekata i postrojenja i uvjete za njihovo održavanje.

Izvedbeni projekt građenja

Članak 88.

(1) Izvedbenim projektom građenja rudarskih objekata i postrojenja razrađuje se tehničko rješenje dano glavnim projektom građenja rudarskih objekata i postrojenja. Izvedbeni projekt građenja rudarskih objekata i postrojenja mora biti izrađen u skladu s glavnim projektom građenja rudarskih objekata i postrojenja.

(2) Izvedbeni projekt građenja rudarskih objekata i postrojenja sa svim ucrtanim izmjenama i dopunama sukladno stvarno izvedenim radovima (prikaz izvedenog stanja) dužan je čuvati investitor, odnosno njegov pravni sljednik za sve vrijeme dok rudarski objekti i postrojenja postoje.

Pravilnik o obveznom sadržaju projekata građenja rudarskih objekata i postrojenja

Članak 89.

Obvezni sadržaj i elementi projekata građenja rudarskih objekata i postrojenja, način opremanja, uvjeti promjene sadržaja, označavanja projekta, propisuju se pravilnikom koji donosi ministar nadležan za rudarstvo uz suglasnost ministra nadležnog za graditeljstvo.

Tehničko-tehnološka cjelina

Članak 90.

Građevinska dozvola izdaje se za građenje rudarskih objekata i postrojenja određenih lokacijskom dozvolom koje čine zasebnu tehničko-tehnološku cjelinu, odnosno za zasebnu tehničko-tehnološku cjelinu ako se prema posebnom propisu ne izdaje lokacijska dozvola.

Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole

Članak 91.

(1) Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole u pisanom obliku podnosi investitor.

(2) Zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole investitor prilaže:

– tri primjerka glavnog projekta građenja rudarskih objekata i postrojenja s uvezanom lokacijskom dozvolom,

– zemljovid s ucrtanim granicama eksploatacijskog polja, na kojem su razvidne sve zemljišne čestice koje su u obuhvatu predmetne građevinske dozvole,

– koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina i

– dokaz da ima pravo graditi rudarske objekte i postrojenja.

(3) Iznimno od stavka 2. podstavka 2. ovoga članka glavni projekt građenja rudarskih objekata i postrojenja za koje se prema posebnom propisu ne izdaje lokacijska dozvola ne sadrži lokacijsku dozvolu.

Postupak izdavanja građevinske dozvole

Članak 92.

(1) Ministarstvo nadležno za rudarstvo ili ured državne uprave, odnosno ured Grada Zagreba u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje rudarskih objekata i postrojenja pribavlja od tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima suglasnosti ili mišljenja (u daljnjem tekstu: potvrde) o usklađenosti glavnog projekta građenja rudarskih objekata i postrojenja s posebnim propisima.

(2) Ministarstvo nadležno za rudarstvo ili ured državne uprave, odnosno ured Grada Zagreba poziva na uvid u glavni projekt građenja rudarskih objekata i postrojenja, najkasnije u roku od trideset dana od dana primitka urednog zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole za građenje rudarskih objekata i postrojenja, tijela i/ili osobe određene posebnim propisima, koja su sudjelovala u izdavanju lokacijske dozvole za te rudarske objekte i postrojenja radi pribavljanja potvrda iz stavka 1. ovoga članka o usklađenosti glavnog projekta građenja rudarskih objekata i postrojenja s posebnim propisima.

(3) Ministarstvo nadležno za rudarstvo ili ured državne uprave, odnosno ured Grada Zagreba poziva radi pribavljanja potvrda iz stavka 1. ovoga članka i druga tijela državne uprave i pravne osobe s javnim ovlastima te neovisne stručnjake koje odredi.

(4) Uvidu u glavni projekt građenja rudarskih objekata i postrojenja obvezno prisustvuje radi davanja objašnjenja investitor i odgovorni projektant.

(5) Potvrda iz stavka 1. ovoga članka smatra se izdanom ako se tijelo i/ili osoba iz stavka 2. i 3. ovoga članka prilikom uvida u glavni projekt građenja rudarskih objekata i postrojenja očituje usmeno ili naknadno pisanim putem u propisanom roku.

(6) Ako tijelo i/ili osoba određeni posebnim propisima prilikom uvida u glavni projekt građenja rudarskih objekata i postrojenja ili naknadno u roku od najviše petnaest dana od dana uvida u glavni projekt građenja rudarskih objekata i postrojenja, utvrde da glavni projekt građenja rudarskih objekata i postrojenja nije usklađen s odredbama posebnih propisa, ministarstvo nadležno za rudarstvo ili ured državne uprave, odnosno ured Grada Zagreba će zaključkom investitoru odrediti primjereni rok za njegovo usklađenje. Ako investitor ne postupi po tom zaključku, ministarstvo nadležno za rudarstvo ili ured državne uprave, odnosno ured Grada Zagreba će odbiti zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za građenje rudarskih objekata i postrojenja.

(7) Ako investitor postupi po zaključku iz stavka 6. ovoga članka ministarstvo nadležno za rudarstvo ili ured državne uprave, odnosno ured Grada Zagreba će ponovno postupiti u smislu stavka 2. i 3. ovoga članka. Ako se tijelo i/ili osoba određeni posebnim propisima odazove ponovnom pozivu za uvid u glavni projekt građenja rudarskih objekata i postrojenja i tom prilikom utvrdi da glavni projekt građenja rudarskih objekata i postrojenja ponovno nije usklađen s odredbama posebnih propisa, dužno je o tome sastaviti pisanu izjavu, te istu u roku od najduže petnaest dana od dana ponovnog uvida u glavni projekt građenja rudarskih objekata i postrojenja dostaviti investitoru i ministarstvu nadležnom za rudarstvu ili uredu državne uprave, odnosno uredu Grada Zagreba.

(8) Potvrda iz stavka 1. ovoga članka smatra se izdana, odnosno da je glavni projekt građenja rudarskih objekata i postrojenja usklađen s odredbama posebnih propisa i u slučaju ako se tijelo i/ili osoba iz stavka 2. i 3. ovoga članka ne odazove pozivu na uvid u glavni projekt građenja rudarskih objekata i postrojenja ili se prilikom uvida u glavni projekt građenja rudarskih objekata i postrojenja, odnosno u naknadno određenom roku ne očituje ili ako nakon ponovnog uvida u glavni projekt građenja rudarskih objekata i postrojenja u propisanom roku ministarstvu nadležnom za rudarstvo ili uredu državne uprave, odnosno uredu Grada Zagreba ne dostavi pisanu izjavu iz stavka 7. ovoga članka.

Obveza naknade troškova

Članak 93.

Ako se uvid u glavni projekt građenja rudarskih objekata i postrojenja obavlja izvan mjesta u kojem se nalazi sjedište ili ispostava tijela, odnosno sjedište osobe određenih posebnim propisima, investitor je dužan nadoknaditi tom tijelu, odnosno osobi putne troškove i dnevnice pozvanih predstavnika tijela i/ili osoba u visini određenoj posebnim propisima.

Utvrđivanje uvjeta za izdavanje građevinske dozvole

Članak 94.

(1) U postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje rudarskih objekata i postrojenja utvrđuje se:

– da je glavni projekt građenja rudarskih objekata i postrojenja izrađen u skladu s lokacijskom dozvolom i ugovorom o koncesiji,

– da je glavni projekt građenja rudarskih objekata i postrojenja izrađen u skladu s odredbama ovoga Zakona, propisa donesenih na temelju ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju posebnih Zakona,

– da su pribavljene potvrde tijela i/ili osoba određenih člankom 92. ovoga Zakona,

– da su zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole za građenje rudarskih objekata i postrojenja priloženi ostali dokumenti iz članka 91. stavka 2. ovoga Zakona.

(2) Ako su ispunjeni propisani uvjeti ovim Zakonom i nakon što je investitor dostavio dokaz o uplaćenom komunalnom i vodnom doprinosu te građevinskoj pristojbi prema posebnom zakonu, ministarstvo nadležno za rudarstvo ili ured državne uprave, odnosno ured Grada Zagreba je dužno izdati građevinsku dozvolu za građenje rudarskih objekata i postrojenja u roku od šezdeset dana.

(3) Ako ministarstvo nadležno za rudarstvo ili ured državne uprave, odnosno ured Grada Zagreba utvrdi da nisu ispunjeni propisani uvjeti za izdavanje građevinske dozvole za građenje rudarskih objekata i postrojenja, zaključkom će investitoru odrediti primjereni rok za ispunjenje tih uvjeta, koji ne može biti dulji od 30 dana.

(4) Ministarstvo nadležno za rudarstvo ili ured državne uprave, odnosno ured Grada Zagreba rješenjem će odbiti zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za građenje rudarskih objekata i postrojenja ako investitor ne ispuni propisane uvjete u roku određenom zaključkom iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Građevinska dozvola za građenje rudarskih objekata i postrojenja prestaje važiti ako investitor ne pristupi građenju rudarskih objekata i postrojenja u roku od dvije godine od pravomoćnosti te dozvole.

(6) Ministarstvo nadležno za rudarstvo ili ured državne uprave, odnosno ured Grada Zagreba je dužno trajno čuvati glavni projekt građenja rudarskih objekata i postrojenja i građevinsku dozvolu za građenje rudarskih objekata i postrojenja.

Obveza prijave početka građenja

Članak 95.

(1) Investitor je obvezan najmanje 15 dana prije početka građenja rudarskih objekata i postrojenja ili nastavka izvođenja radova nakon prekida dužeg od tri mjeseca, pisano prijaviti početak građenja rudarskih objekata i postrojenja, odnosno nastavak radova, Državnom inspektoratu, te svim subjektima kojima je to u građevinskoj dozvoli za građenje rudarskih objekata i postrojenja određeno.

(2) U slučaju prekida građenja rudarskih objekata i postrojenja investitor je obvezan poduzeti mjere radi osiguranja rudarskih objekata i postrojenja, te susjednih građevina, zemljišta i drugih stvari.

Osiguranje rudarskih objekata i postrojenja

Članak 96.

Rudarski objekti i postrojenja, tijekom građenja moraju biti osigurani na način koji će odgovarati propisanim uvjetima zaštite od požara i eksplozije, zaštite na radu i svim drugim mjerama zaštite zdravlja ljudi i okoliša.

Isprave koje izvođač mora imati na gradilištu

Članak 97.

(1) Izvođač tijekom građenja rudarskih objekata i postrojenja na gradilištu mora imati:

– rješenje o upisu u sudski registar, odnosno obrtnicu,

– akt o imenovanju glavnog inženjera gradilišta, inženjera gradilišta, odnosno voditelja radova,

– akt o imenovanju nadzornog inženjera, odnosno glavnoga nadzornog inženjera,

– građevinsku dozvolu za građenje rudarskih objekata i postrojenja s glavnim projektom građenja rudarskih objekata i postrojenja,

– izvedbene projekte građenja rudarskih objekata i postrojenja,

– građevinski dnevnik,

– dokaze o kvaliteti izvedenih radova i uporabljivosti ugrađenih proizvoda i opreme,

– drugu dokumentaciju, dozvole i dopuštenja za koje je posebnim propisima propisana obveza da je izvođač nakon početka građenja mora imati na gradilištu rudarskih objekata i postrojenja.

(2) Obrazac, uvjete i način vođenja građevinskog dnevnika na gradilištu rudarskih objekata i postrojenja propisan je posebnim pravilnikom koji donosi ministar nadležan za rudarstvo, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za graditeljstvo.

(3) Dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka nakon završetka građenja rudarskih objekata i postrojenja trajno čuva investitor.

Uporabna dozvola

Članak 98.

(1) Rudarski objekti i postrojenja mogu se početi koristiti, odnosno staviti u pogon nakon što ministarstvo nadležno za rudarstvo ili ured državne uprave, odnosno ured Grada Zagreba izda uporabnu dozvolu.

(2) Uporabnu dozvolu izdaje tijelo državne uprave koje je izdalo građevinsku dozvolu za građenje rudarskih objekata i postrojenja.

(3) Uporabnu dozvolu izdaje nadležno upravno tijelo, nakon što se tehničkim pregledom utvrdi da su rudarski objekti i postrojenja izgrađeni u skladu s građevinskom dozvolom,

(4) Uporabna dozvola za rudarske objekte i postrojenja za koju se prema posebnim propisima utvrđuju objedinjeni uvjeti zaštite okoliša, u dijelu koji se odnosi na te uvjete, prestaje važiti u roku i pod uvjetima određenim tim propisom.

Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole

Članak 99.

(1) Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole podnosi investitor.

(2) Zahtjevu za izdavanje uporabne dozvole investitor prilaže:

– građevinsku dozvolu za građenje rudarskih objekata i postrojenja,

– podatke o sudionicima u gradnji rudarskih objekata i postrojenja,

– pisanu izjavu izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja rudarskih objekata i postrojenja,

– popis dokaza o kvaliteti izvedenih radova i uporabljivosti ugrađenih proizvoda i opreme,

– rekapitulaciju atestne i tehničke dokumentacije.

– završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi rudarskih objekata i postrojenja,

– izvedbene projekte građenja rudarskih objekata i postrojenja.

Tehnički pregled rudarskih objekata i postrojenja

Članak 100.

(1) Ministarstvo nadležno za rudarstvo ili ured državne uprave, odnosno ured Grada Zagreba dužno je u roku od 60 dana, od dana primitka urednog zahtjeva za izdavanje uporabne dozvole obaviti tehnički pregled rudarskih objekata i postrojenja.

(2) U slučaju nepotpunog zahtjeva ministarstvo nadležno za rudarstvo ili ured državne uprave, odnosno ured Grada Zagreba je dužno u roku od 15 dana od primitka zahtjeva zatražiti dopunu.

(3) Tehnički pregled obavlja povjerenstvo koje osniva ministarstvo nadležno za rudarstvo ili ured državne uprave, odnosno ured Grada Zagreba.

(4) Ministarstvo nadležno za rudarstvo ili ured državne uprave, odnosno ured Grada Zagreba imenuje predsjednika povjerenstva i određuje tijela i osobe određene posebnim propisima koji upućuju svog predstavnika kao člana povjerenstva.

(5) Predsjednik i članovi povjerenstva su stručni djelatnici i predstavnici tijela i osoba određenih posebnim propisima koji su izdali potvrde iz članka 92. ovoga Zakona, predstavnici drugih tijela državne uprave i pravnih osoba s javnim ovlastima te neovisni stručnjaci koje odredi osnivač povjerenstva.

(6) Tijela i osobe iz stavka 4. ovoga članka dužna su osigurati sudjelovanje svog predstavnika u radu povjerenstva.

(7) Način obavljanja tehničkog pregleda, sadržaj pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja rudarskih objekata i postrojenja, te sadržaj završnog izvješća nadzornog inženjera propisuje ministar nadležan za rudarstvo.

Članak 101.

(1) Ministarstvo nadležno za rudarstvo ili ured državne uprave, odnosno ured Grada Zagreba poziva na tehnički pregled sudionike u gradnji rudarskih objekata i postrojenja čija je prisutnost odlučna za obavljanje tehničkog pregleda. Pozvani sudionici u gradnji rudarskih objekata i postrojenja dužni su odazvati se pozivu i sudjelovati u radu povjerenstva.

(2) O mjestu, danu i satu obavljanja tehničkog pregleda, ministarstvo nadležno za rudarstvo ili ured državne uprave, odnosno ured Grada Zagreba dužno je obavijestiti investitora. Investitor je dužan osigurati prisutnost sudionika u gradnji rudarskih objekata i postrojenja na tehničkom pregledu.

(3) Predsjednik povjerenstva o obavljenom tehničkom pregledu sastavlja zapisnik u koji se unosi i mišljenje članova povjerenstva o tome mogu li se izgrađeni rudarski objekti i postrojenja koristiti ili se prethodno moraju otkloniti utvrđeni nedostaci ili se ne može izdati uporabna dozvola.

(4) Ako predstavnik tijela ili osobe određenih posebnim propisima nije prisustvovao tehničkom pregledu, niti je u roku od osam dana od dana određenog za obavljanje tehničkog pregleda dostavio ministarstvu nadležnom za rudarstvo i uredu državne uprave, odnosno uredu Grada Zagreba mišljenje u skladu sa stavkom 3. ovoga članka, smatrat će se da je mišljenje toga tijela ili osobe dano, da se rudarski objekti i postrojenja mogu koristiti i da se može izdati uporabna dozvola.

Obveze investitora u vezi s tehničkim pregledom

Članak 102.

Investitor je dužan, najkasnije na dan tehničkoga pregleda, povjerenstvu za tehnički pregled dati na uvid:

– dokumentaciju iz članka 97. i članka 99. ovoga Zakona, te drugu dokumentaciju, dozvole i dopuštenja za koje je posebnim propisima propisana obveza da je investitor mora imati na rudarskim objektima i postrojenjima,

– geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja (situacija) za izgrađene rudarske objekte i postrojenja sukladan izdanom aktu koji je kao dio geodetskog elaborata, ovjerio katastarski ured.

Izdavanja uporabne dozvole

Članak 103.

(1) Ministarstvo nadležno za rudarstvo ili ured državne uprave, odnosno ured Grada Zagreba će izdati uporabnu dozvolu za izgrađene rudarske objekte i postrojenja u roku od 30 dana od obavljenoga tehničkog pregleda ako je povjerenstvo za tehnički pregled dalo mišljenje da se ti rudarski objekti i postrojenja mogu koristiti.

(2) Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole odbit će se rješenjem:

– ako su rudarski objekti i postrojenja izgrađeni protivno građevinskoj dozvoli za građenje rudarskih objekata i postrojenja,

– ako se u roku od 90 dana od dana završetka tehničkog pregleda ne otklone utvrđeni nedostaci,

– ako je u tijeku postupak poništenja građevinske dozvole za građenje rudarskih objekata i postrojenja,

– ako je u tijeku postupak Državnog inspektorata koji se odnosi na obustavu građenja ili uklanjanje rudarskih objekata i postrojenja,

– ako nakon izgradnje rudarski objekti i postrojenja nisu dovedeni u uredno stanje.

Obveza naknade troškova u vezi s tehničkim pregledom

Članak 104.

Ako se tehnički pregled obavlja izvan mjesta u kojem se nalazi sjedište ili ispostava tijela, odnosno sjedište osobe određenih posebnim propisima, investitor je dužan nadoknaditi tom tijelu, odnosno osobi putne troškove i dnevnice članova povjerenstva za tehnički pregled u visini određenoj posebnim propisima.

Dostava uporabne dozvole

Članak 105.

Uporabna dozvola za rudarske objekte i postrojenja dostavlja se nadležnom uredu za katastar radi evidentiranja rudarskih objekata i postrojenja u katastarskom operatu.

Odgovornost za održavanje rudarskih objekata i postrojenja

Članak 106.

(1) Investitor je odgovoran za održavanje rudarskih objekata i postrojenja.

(2) U slučaju oštećenja rudarskih objekata i postrojenja zbog kojih postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, okoliš, prirodu, druge građevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu, investitor je dužan poduzeti hitne mjere za otklanjanje opasnosti i označiti rudarske objekte i postrojenja opasnim do otklanjanja takvog oštećenja.

Obveza prijave početka ostvarivanja uporabne dozvole

Članak 107.

Investitori kojima je izdana uporabna dozvola za rudarske objekte i postrojenja dužni su, najmanje 15 dana prije početka uporabe rudarskih objekata i postrojenja, prijaviti Državnom inspektoratu, te svim subjektima kojima je to u uporabnoj dozvoli za rudarske objekte i postrojenja određeno, početak ostvarivanja uporabne dozvole za rudarske objekte i postrojenja.

Tipska rudarska postrojenja

Članak 108.

Tipska rudarska postrojenja za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina mogu se koristiti, u skladu s rješenjima iz provjerenog rudarskog projekta, prema propisima o zaštiti na radu.

VII. RUDARSKI PLANOVI I RUDARSKA MJERENJA

Obveze nositelja odobrenja i koncesionara u vezi s rudarskim planovima i rudarskim mjerenjima

Članak 109.

Nositelji odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina i koncesionari za eksploataciju mineralnih sirovina dužni su na osnovi mjerenja izrađivati i dopunjavati planove, odnosno karte iz kojih se može utvrditi stanje rudarskih radova i rudarskih objekata i njihov međusobni položaj, te položaj rudarskih radova i rudarskih objekata u odnosu na stare rudarske radove i objekte, kao i u odnosu na druge objekte i vode na površini.

Obvezne isprave

Članak 110.

(1) Nositelji odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina i koncesionari za eksploataciju mineralnih sirovina dužni su imati:

1. položajni nacrt istražnog prostora, odnosno eksploatacijskog polja mineralnih sirovina,

2. izvod iz katastarskog plana s ucrtanim granicama istražnog prostora, odnosno eksploatacijskog polja mineralnih sirovina,

3. geološku kartu istražnog prostora, odnosno eksploatacijskog polja i njegove okoline te karakteristične geološke presjeke.

(2) Nositelji odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina i koncesionari za eksploataciju mineralnih sirovina iz stavka 1. ovoga članka dužni su imati i druge planove koje prema potrebi određuje ministarstvo nadležno za rudarstvo.

Izrada situacijske karte eksploatacijskog polja mineralnih sirovina

Članak 111.

(1) Koncesionari za eksploataciju mineralnih sirovina dužni su najmanje jednom godišnje, sa stanjem rudarskih radova na dan 31. prosinca, izraditi situacijsku kartu eksploatacijskog polja mineralnih sirovina.

(2) Situacijsku kartu eksploatacijskog polja mineralnih sirovina iz stavka 1. ovoga članka izrađuju ovlaštene osobe odgovarajuće struke.

Ovjerene mjeračke knjige

Članak 112.

(1) Nositelji odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina i koncesionari za eksploataciju mineralnih sirovina dužni su o svim obavljenim mjerenjima voditi ovjerene mjeračke knjige.

(2) Mjeračke knjige ovjeravaju se prema propisima o ovjeravanju poslovnih knjiga. Mjeračke knjige mogu se voditi i u elektroničkoj formi.

(3) Položajni nacrt istražnog prostora mineralnih sirovina, odnosno eksploatacijskog polja mineralnih sirovina i rudarska mjerenja na osnovi kojih se izrađuju rudarski planovi moraju biti priključeni na sustav državne izmjere.

VIII. JEDINSTVENI INFORMACIJSKI SUSTAV MINERALNIH SIROVINA

Obveza vođenja, sastavni dijelovi registra i evidencija

Članak 113.

(1) U cilju održivog gospodarenja i zaštite mineralnih sirovina, ministarstvo nadležno za rudarstvo (za mineralne sirovine iz članka 5. točke 1., 2., 4. i 5. ovoga Zakona) i ured državne uprave, odnosno ured Grada Zagreba (za mineralne sirovine iz članka 5. točke 3. ovoga Zakona), vode jedinstveni informacijski sustav mineralnih sirovina, čiji su sastavni dijelovi registar odobrenih istražnih prostora mineralnih sirovina i registar odobrenih eksploatacijskih polja mineralnih sirovina.

(2) Ministarstvo nadležno za rudarstvo (za mineralne sirovine iz članka 5. točke 1., 2., 4. i 5. ovoga Zakona) i ured državne uprave, odnosno ured Grada Zagreb (za mineralne sirovine iz članka 5. točke 3. ovoga Zakona), dužni su pored registara iz stavka 1. ovoga članka voditi i evidenciju o svim traženim istražnim prostorima mineralnih sirovina, zbirku isprava te popis nositelja odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina, popis koncesionara za eksploataciju mineralnih sirovina.

(3) Ured državne uprave, odnosno ured Grada Zagreba (za mineralne sirovine iz članka 5. točke 3. ovoga Zakona) dužni su podatke i spise iz jedinstvenog informacijskog sustava mineralnih sirovina prikupljene na temelju odredbi stavka 1. i 2. ovoga članka, po njihovom zaprimanju odnosno izdavanju, dostavljati ministarstvu nadležnom za rudarstvo.

(4) Ministarstvo nadležno za rudarstvo će svake godine objaviti i dostaviti Europskoj komisiji izvješće koje će uključivati informacije o geografskim područjima koja su otvorena za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, popis nositelja za odobrenja za istraživanje ugljikovodika, popis koncesionara za eksploatacijsko polje ugljikovodika, te podatke o utvrđenim rezervama ugljikovodika na teritoriju Republike Hrvatske.

Pravilnik o jedinstvenom informacijskom sustavu i registrima

Članak 114.

Jedinstveni informacijski sustav mineralnih sirovina, registar odobrenih istražnih prostora mineralnih sirovina, registar odobrenih eksploatacijskih polja mineralnih sirovina, način vođenja evidencije o traženim istražnim prostorima mineralnih sirovina, način vođenja zbirke isprava i popisa nositelja odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina, popisa koncesionara za eksploataciju mineralnih sirovina, propisuju se pravilnikom kojeg donosi ministar nadležan za rudarstvo.

IX. STRUČNA SPREMA ZA OBAVLJANJE ODREĐENIH POSLOVA

Uvjeti za poslove i zadatke stručnog rukovođenja

Članak 115.

(1) Poslove i zadatke stručnog rukovođenja pri istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina, obavljanja nadzora, samostalnog obavljanja rudarskih mjerenja, samostalnog rukovanja eksplozivnim sredstvima, te druge poslove pri istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina mogu obavljati samo radnici koji u pogledu stupnja i vrste stručne spreme, položenog stručnog ispita i radnog iskustva ispunjavaju uvjete propisane pravilnikom kojeg donosi ministar nadležan za rudarstvo.

(2) Odgovorne osobe koje obavljaju poslove izrade elaborata o rezervama mineralnih sirovina, provjere elaborata o rezervama mineralnih sirovina, izrade rudarskih projekata i provjere rudarskih projekata dužne su položiti stručni ispit, te upotpunjavati i usavršavati svoje znanje.

(3) Stručnim ispitom iz stavka 1. i 2. ovoga članka, provjerava se poznavanje važećih propisa iz područja rudarstva, geologije, radnog zakonodavstva i drugih propisa značajnih za područje rudarstva.

(4) Stručni ispit iz stavka 1. i 2. polaže se u ministarstvu nadležnom za rudarstvo. Stručni ispit provodi Ispitno povjerenstvo za polaganje stručnih ispita koje osniva ministar nadležan za rudarstvo.

(5) Članove Ispitnog povjerenstva iz stavka 4. ovoga članka ministar nadležan za rudarstvo imenuje iz reda znanstvenih i stručnih djelatnika iz područja rudarstva.

(6) Program, uvjete i način polaganja stručnog ispita, kao i način stručnog usavršavanja osoba koje su položile stručni ispit, te provjeru znanja propisuje ministar nadležan za rudarstvo.

Obveza stručnog usavršavanja i provjera stručne osposobljenosti

Članak 116.

(1) Radnici koji su zaposleni na poslovima za koje je prema odredbama ovoga Zakona propisana određena stručna sprema i radno iskustvo dužni su upotpunjavati i usavršavati svoje stručno znanje.

(2) Koncesionari za eksploataciju mineralnih sirovina dužni su organizirati provjeru stručne osposobljenosti radnika koji rade na poslovima za koje je prema odredbama ovoga Zakona propisana određena stručna sprema i radno iskustvo.

Stručni ispit

Članak 117.

Program, uvjeti i način polaganja stručnog ispita, ustroj i način rada Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita, prijave osoba za polaganje stručnog ispita, kao i uvjeti koji se moraju ispuniti za polaganje stručnog ispita, te druga pitanja u svezi stručne osposobljenosti, provjere stručne osposobljenosti i stručnog usavršavanja, propisuju se posebnim pravilnikom kojeg donosi ministar nadležan za rudarstvo.

X. MJERE ZAŠTITE NA RADU

Provedba zaštite na radu

Članak 118.

(1) Nositelj odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina i koncesionar dužni su provoditi zaštitu na radu sukladno odredbama ovoga Zakona, propisima o zaštiti na radu i propisima kojima se utvrđuju uvjeti za siguran rad, zaštitu okoliša i zdravlje radnika zaposlenih pri izvođenju radova.

(2) Propise iz stavka 1. ovoga članka kojima se utvrđuju uvjeti za siguran rad, zaštitu okoliša i zdravlje zaposlenih pri izvođenju, donosi ministar nadležan za rudarstvo uz pribavljenu suglasnost ministra nadležnog za zaštitu okoliša i graditeljstvo i ministra nadležnog za zdravstvo.

Mjere za zaštitu života i zdravlja ljudi, zaštitu imovine i okoliša

Članak 119.

(1) Pri izvođenju radova nositelji odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina i koncesionari dužni su poduzeti i mjere potrebne za zaštitu života i zdravlja ljudi te zaštitu imovine i okoliša prema važećim propisima.

(2) Pri izvođenju radova nositelj odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina i/ili koncesionar dužni su voditi knjigu rudarskog nadzora u koju se unose naređenja rudarskog inspektora i odgovornih tehničkih osoba u cilju sprečavanja neposredne opasnosti za život i zdravlje ljudi, te zaštite imovine.

(3) Ovlaštenici i vlasnici zemljišnih čestica i objekata u istražnim prostorima i na eksploatacijskim poljima mineralnih sirovina i ostali građani, pri kretanju i radu u istražnim prostorima i na eksploatacijskim poljima, dužni su se pridržavati mjera zaštite i uputstava nositelja odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina i/ili koncesionara.

Služba spašavanja i vatrogasna jedinica

Članak 120.

(1) Nositelji odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina i koncesionari za eksploatacijsko polje mineralnih sirovina prema svojim specifičnim prilikama, organiziraju službu spašavanja i vatrogasnu jedinicu i opskrbljuju ih potrebnom opremom.

(2) Poslove, odnosno radne zadatke ekipe za spašavanje i vatrogasne jedinice obavljaju radnici koji su za te poslove posebno osposobljeni.

Obveze podizvođača u svezi s propisima i mjerama zaštite na radu

Članak 121.

(1) Ako za potrebe nositelja odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina i/ili koncesionara, rudarske radove izvodi jedna ili više drugih fizičkih i/ili pravnih osoba, prije početka radova, radnici tih osoba moraju se upoznati s propisima i mjerama zaštite na radu, te opasnostima koje mogu nastati tijekom izvođenja radova.

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka pri izvođenju radova dužne su postupati po odredbama ovoga Zakona.

(3) Nadzor nad provedbom propisanih tehničkih normativa i mjera zaštite na radu, pored odgovornih radnika zaposlenih kod fizičkih i pravnih osoba koje izvode radove, obavljaju i za to posebno određeni radnici zaposleni kod fizičke ili pravne osobe za čije se potrebe ti radovi izvode.

(4) Međusobni odnosi fizičkih i pravnih osoba iz stavka 1. i 3. ovoga članka uređuju se ugovorom.

Obveza pridržavanja tehničkih normativa mjera zaštite na radu i zaštite od požara

Članak 122.

(1) Svaki radnik zaposlen kod fizičkih i pravnih osoba koje izvode radove, dužan se pridržavati propisanih tehničkih normativa, mjera zaštite na radu i zaštite od požara.

(2) Fizičke osobe i odgovorne osobe u pravnim osobama, te druge osobe odgovorne za izvođenje radova određene općim propisom o mjerama zaštite na radu, kao i radnici koji obavljaju nadzor nad zaštitom na radu, imaju pravo privremeno udaljiti od obavljanja poslova, odnosno radnih zadataka radnika koji je izvršio povredu neke od propisanih mjera kojima se ugrožava osobna i opća sigurnost.

Dojava opasnosti

Članak 123.

(1) Svaki radnik zaposlen kod fizičkih i pravnih osoba koje izvode radove, dužan je u najkraćem roku izvijestiti odgovornog radnika o svakoj pojavi opasnosti pri izvođenju radova, a naročito o pojavi eksplozivnih, zagušljivih i otrovnih plinova, o provali vode, pojavi vatre, gorskom udaru, nekontroliranoj erupciji ugljikovodika i mineralne i geotermalne vode, te o drugim pojavama koje mogu ugroziti sigurnost ljudi, imovine i okoliša.

(2) O pojavama iz stavka 1. ovoga članka fizičke i pravne osobe koje izvode radove, dužne su u najkraćem roku izvijestiti Državni inspektorat.

Obveza obavještavanja nadležnih tijela za slučaj smrti i teške povrede na radu

Članak 124.

Fizičke i pravne osobe koje izvode radove, dužne su u najkraćem roku izvijestiti Državni inspektorat i nadležnu policijsku postaju o svakom smrtnom slučaju, grupnoj povredi, težoj povredi na radu i o svakom drugom udesu.

XI. UPRAVNI I INSPEKCIJSKI NADZOR

Članak 125.

(1) Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega provodi ministarstvo nadležno za rudarstvo.

(2) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega provodi Državni inspektorat te druge inspekcije sukladno ovom Zakonu i drugim propisima.

Posebne mjere u provedbi inspekcijskog nadzora

Članak 126.

(1) U provedbi inspekcijskog nadzora rudarski inspektor Državnog inspektorata će nositelju odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina i/ili koncesionaru za eksploataciju mineralnih sirovina rješenjem:

1. zabraniti izvođenje radova ako su nepravilnosti i nedostaci takve prirode da uslijed njih može nastupiti neposredna opasnost za život i zdravlje radnika i drugih građana ili znatna materijalna šteta,

2. zabraniti izvođenje radova na istraživanju mineralnih sirovina ako se istražni radovi izvode bez odobrenja, odnosno suprotno odobrenju za istraživanje mineralnih sirovina,

3. zabraniti izvođenje radova na eksploataciji mineralnih sirovina ako utvrdi da se radovi izvode bez koncesije, ne izvode u skladu s koncesijom i provjerenim rudarskim projektom ili protivno lokacijskoj dozvoli,

4. zabraniti izvođenje radova na eksploataciji mineralnih sirovina ako na poslovima i zadacima tehničkog rukovođenja pri izvođenju tih radova fizička i pravna osoba ne zapošljava osobu koja ispunjava propisane uvjete,

5. narediti obustavu građenja rudarskih objekata i postrojenja, ako se rudarski objekti i postrojenja grade bez građevinske dozvole ili ako se ne grade u skladu s građevinskom dozvolom,

6. narediti zabranu korištenja rudarskih objekata i postrojenja, ako se ti objekti i postrojenja koriste odnosno stave u pogon bez uporabne dozvole ili ako se ne koriste u skladu s uporabnom dozvolom,

7. narediti uklanjanje rudarskih objekata i postrojenja ili dijela tih objekata i postrojenja iz članka 11. točke 1., 2. i 3. ovoga Zakona:

– ako se grade ili su izgrađeni bez građevinske dozvole ili suprotno odredbama o građevinskoj dozvoli iz ovoga Zakona,

– ako se grade ili su izgrađeni bez potvrđenoga pojednostavljenog rudarskog projekta ili suprotno potvrđenom pojednostavljenom rudarskom projektu prema odredbama ovoga Zakona,

8. zabraniti radniku rukovođenje radovima ako ne ispunjava uvjete propisane posebnim pravilnikom,

9. zabraniti radniku rukovanje eksplozivnim sredstvima, rudarskim strojevima ili postrojenjem ako ne ispunjava uvjete propisane posebnim pravilnikom,

10. zabraniti korištenje rudarskih strojeva ili postrojenja, bez ishođenog uvjerenja o ispravnosti.

(2) U provedbi inspekcijskog nadzora rudarski inspektor Državnog inspektorata će fizičkoj i pravnoj osobi, rješenjem:

1. zabraniti izvođenje radova na istraživanju mineralnih sirovina ako se istražni radovi izvode bez odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina,

2. zabraniti izvođenje radova na eksploataciji mineralnih sirovina ako se utvrdi da se radovi izvode bez koncesije za eksploataciju mineralnih sirovina,

3. narediti investitoru da je dužan višak otkopane mineralne sirovine, koji se ne može ugraditi u obuhvatu građevine sukladno ovom Zakonu, staviti na raspolaganje Republici Hrvatskoj.

(3) Žalba izjavljena protiv rješenja Državnog inspektorata iz stavka 1. i 2. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

Otklanjanje utvrđenih nedostataka

Članak 127.

Osim mjera zabrane iz članka 126. ovoga Zakona, u provedbi inspekcijskog nadzora ako rudarski inspektor Državnog inspektorata u obavljanju inspekcijskog nadzora utvrdi povredu odredaba ovoga Zakona ili propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, rješenjem će fizičkim i pravnim osobama narediti otklanjanje utvrđenih nedostataka, odnosno nepravilnosti u određenom roku.

XII. KAZNENE ODREDBE

Članak 128.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička i pravna osoba:

1. ako prenese odobrenje za istraživanje mineralnih sirovina i/ili koncesiju protivno uvjetima utvrđenim ovim Zakonom i/ili bez suglasnosti davatelja odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina, odnosno davatelja koncesije (članak 14. stavak 1.),

2. ako ne naknadi štetu koju prouzrokuje provođenjem istraživanja mineralnih sirovina i/ili eksploatacijom mineralnih sirovina, a šteta nije nastala uslijed više sile, radnjom oštećenika ili treće osobe (članak 17.),

3. ako obavlja istraživanje mineralnih sirovina bez odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina i/ili nakon isteka roka važenja odobrenja (članak 19. stavak 1. i članak 25. stavak 1.),

4. ako u određenom roku ne prijavi početak i završetak istražnih radova (članak 27. stavak 1.),

5. ako ne plaća naknadu za istraživanje mineralnih sirovina (članak 28. stavak 1.),

6. ako mineralnu sirovinu izvađenu tijekom istraživanja proda i/ili je ne preda vlasniku na način propisan ovim Zakonom (članak 29.),

7. ako prilikom istraživanja izvadi veću količinu mineralnih sirovina od one koja je navedena u odobrenju za istraživanje mineralnih sirovina (članak 30. stavak 1.),

8. ako tijekom istraživanja mineralnih sirovina nakon završetka ili trajnog obustavljanja mineralnih sirovina ne provede sve potrebne mjere osiguranja (članak 31. stavak 1.),

9. ako ne sanira nezakonitim istraživanjem devastirano zemljište i prouzročene štete u okolišu (članak 33. stavak 1.),

10. ako obavlja eksploataciju mineralnih sirovina bez koncesije za eksploataciju mineralnih sirovina i/ili nakon isteka roka na koji se daje koncesija, protivno koncesiji, rudarskom projektu ili protivno lokacijskoj dozvoli (članak 45. stavak 1. i 2., članak 54. i članak 58. stavak 1. točka 1. i 2.),

11. ako ne plaća novčanu naknadu za eksploataciju mineralnih sirovina (članak 61. stavak 1.),

12. ako prilikom građenja građevina, koje se grade sukladno propisima o gradnji, višak otkopane mineralne sirovine, koji se ne može ugraditi u obuhvatu te građevine, ne stavi na raspolaganje Republici Hrvatskoj i/ili mineralne sirovine koje se ne mogu ugraditi u obuhvat građevine ne iskaže u izvedbenom projektu (članak 64. stavak 1.),

13. ako sklopi dodatak ugovoru o koncesiji kojim se povećava količina eksploatacije mineralnih sirovina i/ili povećava eksploatacijsko polje i/ili produžuje rok važenja koncesije, osim u slučaju više sile odnosno u slučaju iz stavka 2. članka 65. (članak 65. stavak 1.),

14. ako u roku propisanom ovim Zakonom ne prijavi početak radova u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina (članak 67.),

15. ako tijekom i/ili nakon završetka eksploatacije mineralnih sirovina ne obavi sanaciju eksploatacijskim radovima otkopanih prostora (članak 71. stavak 1.),

16. ako nakon obustave rudarskih radova na eksploataciji mineralnih sirovina ne obavi potrebne mjere osiguranja (članak 72. stavak 1.),

17. ako ne sanira nezakonitim radovima pri eksploataciji mineralnih sirovina bez koncesije prouzročene štete u okolišu (članak 74. stavak 1.),

18. ako gradi rudarske objekte i postrojenja bez građevinske dozvole (članak 78. stavak 1.),

19. ako pusti u rad rudarske objekte i postrojenja bez uporabne dozvole (članak 98. stavak 1.).

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna.

Članak 129.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 250.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička i pravna osoba:

1. ako tijekom istraživanja mineralnih sirovina ministarstvu nadležnom za rudarstvo ne podnese svakih šest mjeseci izvješće o obavljenim istražnim radovima i rezultatima istraživanja mineralnih sirovina (članak 26.),

2. ako ne dostavi dokumentaciju o rezervama mineralnih sirovina Povjerenstvu za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina (članak 36.),

3. ako ne vodi evidenciju o rezervama mineralnih sirovina, ili ako ne dostavi u propisanom roku podatke o rezervama mineralnih sirovina ministarstvu nadležnom za rudarstvo (članak 40.),

4. ako nakon obustave eksploatacije mineralnih sirovina sve planove i skice, mjeračke knjige i ostalu dokumentaciju o stanju radova u trenutku obustave eksploatacije ne preda na čuvanje ministarstvu nadležnom za rudarstvo (članak 70. stavak 1.),

5. ako na osnovi mjerenja ne izrade ili ne dopunjavaju planove, odnosno karte iz kojih se može utvrditi stanje rudarskih radova i rudarskih objekata i njihov međusobni položaj, te ako od ovlaštene osobe odgovarajuće struke, ne izradi situacijsku kartu eksploatacijskog polja mineralnih sirovina sa stanjem rudarskih radova na dan 31. prosinca (članak 109. i članak 111.).

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 25.000,00 kuna.

Članak 130.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 25.000,00 do 150.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička i pravna osoba:

1. ako ne imenuju odgovornog voditelja izvođenja istražnih radova pri istraživanju mineralnih sirovina (članak 26.),

2. ako za poslove i zadatke tehničkog rukovođenja pri izvođenju rudarskih radova na eksploataciji mineralnih sirovina ne zapošljava osobu koja ispunjava uvjete propisane posebnim pravilnikom (članak 66.),

3. ako u roku od 24 sata nakon obustave rudarskih radova ne izvijesti Državni inspektorat da se rad na eksploatacijskim poljima mineralnih sirovina ili u njihovim dijelovima, mora privremeno prekinuti zbog nepredviđenih okolnosti, ili ako u roku od 15 dana prije privremene obustave radova koja je unaprijed planirana ne izvijesti Državni inspektorat o obustavi radova, ili ako najmanje 15 dana prije potpune i trajne obustave eksploatacije mineralnih sirovina na eksploatacijskim poljima ili u njihovim dijelovima o tome ne izvijesti ministarstvo nadležno za rudarstvo (za mineralne sirovine iz članka 5. točke 1., 2., 4. i 5. ovoga Zakona) i ured državne uprave, odnosno ured Grada Zagreba (za mineralne sirovine iz članka 5. točke 3. ovoga Zakona), Državni inspektorat i lučku kapetaniju, odnosno kapetaniju pristaništa, ako se eksploatacija mineralnih sirovina obavlja na plovnom putu (članak 68. stavak 1. i 2. i članak 69. stavak 1.),

4. ako u određenom roku ne prijavi početak građenja rudarskih objekata i postrojenja, početak ostvarivanja uporabne dozvole za rudarske objekte i postrojenja (članak 95. stavak 1. i članak 107.),

5. ako na poslove i zadatke obavljanja nadzora i rukovođenja rasporedi radnike koji ne ispunjavaju uvjete iz članka 115. stavka 1. i 2. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00 do 15.000,00 kuna.

Članak 131.

(1) Za prekršaje iz članka 128. stavka 1. točke 1., 3., 4., 6, 7., 10., 12., 13. i 14. i prekršaje iz članka 129. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona, uz novčanu kaznu, izreći će se i:

– zaštitna mjera oduzimanja predmeta koji su bili namijenjeni ili uporabljeni za počinjenje prekršaja ili su nastali počinjenjem prekršaja bez obzira na to jesu li u vlasništvu počinitelja,

– mjera oduzimanja protupravno stečene imovinske koristi ostvarene prekršajem.

(2) Protupravnom imovinskom koristi iz stavka 1. ovoga članka smatra se tržišna vrijednost nezakonitom eksploatacijom izvađene mineralne sirovine. Iskazana tržišna vrijednost mineralne sirovine ne može biti manja od vrijednosti mineralne sirovine utvrđene na temelju tehno-ekonomske ocjene iz Elaborata o rezervama za predmetnu mineralnu sirovinu.

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Donošenje podzakonskih propisa

Članak 132.

(1) Vlada Republike Hrvatske donijet će uredbe za koje je ovlaštena na temelju ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

(2) Ministar nadležan za rudarstvo donijet će podzakonske propise za koje je ovlašten na temelju ovoga Zakona najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu.

Izrade rudarsko-geološke studije

Članak 133.

Jedinice područne (regionalne) samouprave iz članka 7. stavka 1. ovoga Zakona dužne su izraditi rudarsko-geološke studije u roku od tri godine od dana njegovog stupanja na snagu. U suprotnom, dokumentima prostornog uređenja ne mogu se planirati novi istražni prostori za eksploatacijska polja tehničko-građevnog kamena.

Podzakonski propisi koji ostaju na snazi

Članak 134.

Do donošenja podzakonskih propisa, na temelju ovlasti iz ovoga Zakona, ostaju na snazi sljedeći podzakonski propisi:

– Pravilnik o katastru istražnih prostora i eksploatacijskih polja, te o načinu vođenja evidencije, zbirke isprava i popisa rudarskih poduzeća i samostalnih poduzetnika kojima su izdana odobrenja za istraživanja ili eksploataciju mineralnih sirovina (»Narodne novine«, br. 44/91.),

– Pravilnik o prikupljanju podataka, načinu evidentiranja i utvrđivanja rezervi mineralnih sirovina te o izradi bilance tih rezervi (»Narodne novine«, br. 48/92. i 60/92.),

– Pravilnik o istraživanju mineralnih sirovina (»Narodne novine«, br. 125/98.),

– Pravilnik o eksploataciji mineralnih sirovina (»Narodne novine«, br. 125/98.),

– Pravilnik o postupku utvrđivanja i ovjere rezervi mineralnih sirovina (»Narodne novine«, br. 140/99.),

– Pravilnik o postupku provjere rudarskih projekata (»Narodne novine«, br. 140/99.),

– Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u rudarstvu (»Narodne novine«, br. 9/00.),

– Pravilnik o sadržaju dugoročnog i godišnjeg programa, te sadržaju rudarskih projekata (»Narodne novine«, br. 196/03. i 6/04.).

Rješavanje imovinskopravnih odnosa

Članak 135.

(1) Fizičke i pravne osobe kojima je dano odobrenje za istraživanje mineralnih sirovina i/ili odobrenje odnosno koncesija za eksploataciju mineralnih sirovina sukladno propisima na temelju kojeg su stekli odobrenje, odnosno koncesiju, a nemaju riješene imovinskopravne odnose s vlasnicima zemljišnih čestica unutar odobrenih istražnih prostora, odnosno eksploatacijskih polja, dužni su u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona dostaviti davateljima odobrenja, odnosno koncesije dokaz o riješenim imovinskopravnim odnosima.

(2) Ukoliko fizičke i pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka u propisanom roku ne dostave dokaz o riješenim imovinskopravnim odnosima, davatelj odobrenja, oduzet će im odobrenje odnosno davatelj koncesije raskinut će ugovor o koncesiji.

Dovršetak započetih postupaka

Članak 136.

(1) Postupci davanja odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina, odnosno koncesija za eksploataciju mineralnih sirovina koji su započeli prije stupanja na snagu ovoga Zakona, te sudski ili drugi postupci koji se vode povodom istih dovršit će se prema odredbama propisa koji su bili na snazi do stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Prekršajni postupci pokrenuti do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se prema propisima po kojima su pokrenuti.

Članak 137.

Poslove u vezi s istraživanjem mineralnih sirovina, eksploatacijom mineralnih sirovina, građenjem i uporabom rudarskih objekta i postrojenja za mineralne sirovine iz članka 5. točke 3. ovoga Zakona, s danom 1. siječnja 2011. godine od ureda državne uprave, odnosno ureda Grada Zagreba preuzima ministarstvo nadležno za rudarstvo.

Članak 138.

Vlada Republike Hrvatske će najkasnije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona podnijeti prijedlog zakona kojim će se urediti osnivanje Hrvatske komore inženjera rudarstva, geologije i naftnog rudarstva.

Članak 139.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o rudarstvu (»Narodne novine«, br. 27/91., 26/93., 92/94., 35/95. – pročišćeni tekst, 114/01. i 190/03. – pročišćeni tekst).

Članak 140.

Ovaj Zakon stupa na snagu tridesetog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbi članka 12. stavka 2., članka 22. stavka 3., članka 49. stavka 5. i članka 113. stavka 4. koji stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 310-06/09-01/01

Zagreb, 19. lipnja 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.