Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o odvjetništvu

NN 75/2009 (30.6.2009.), Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o odvjetništvu

75 30.06.2009 Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o odvjetništvu

HRVATSKI SABOR

1786

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O ODVJETNIŠTVU

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o odvjetništvu, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 19. lipnja 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/98

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 23. lipnja 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O ODVJETNIŠTVU

Članak 1.

U Zakonu o odvjetništvu (»Narodne novine«, br. 9/94., 117/08. i 50/09.) u članku 63. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Komora utvrđuje obvezatni program obrazovanja odvjetničkih vježbenika radi polaganja pravosudnog ispita, koji mora biti usklađen s programom Pravosudne akademije Ministarstva pravosuđa.«

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3., 4., 5. i 6. koji glase:

(3) Komora je dužna za obvezatni program obrazovanja odvjetničkih vježbenika iz stavka 2. ovoga članak dobiti suglasnost od Ministarstva pravosuđa.

(4) Odvjetnički vježbenici nakon 18 mjeseci vježbeničke prakse u odvjetničkom uredu imaju pravo pristupiti polaganju pravosudnog ispita, sukladno Zakonu o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu.

(5) Komora je dužna u roku od 3 mjeseca od dana upisa vježbenika u Imenik odvjetničkih vježbenika, obavijestiti Ministarstvo pravosuđa o upisu odvjetničkih vježbenika.

(6) Komora će posebnim pravilnikom odrediti način financiranja stručnog obrazovanja vježbenika u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona.«

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 701-01/09-01/02

Zagreb, 19. lipnja 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.