Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu

NN 75/2009 (30.6.2009.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu

75 30.06.2009 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu

HRVATSKI SABOR

1788

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VJEŽBENICIMA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA I PRAVOSUDNOM ISPITU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 19. lipnja 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/100

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 23. lipnja 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VJEŽBENICIMA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA I PRAVOSUDNOM ISPITU

Članak 1.

U Zakonu o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu (»Narodne novine«, br. 84/08.) u članku 5. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Za vježbenika ne može biti primljena osoba kod koje postoji zapreka za prijam u državnu službu prema propisima o državnim službenicima.«

Članak 2.

U članku 6. stavku 4. riječ: »svog« zamjenjuje se riječju: »tri«, a riječ: »imenuje« zamjenjuje se riječju: »imenuju«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Članovima Povjerenstva za izbor vježbenika pripada naknada za rad u visini koju posebnom odlukom odredi ministar nadležan za poslove pravosuđa.«

Članak 3.

U članku 8. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Kandidat koji nije izabran za vježbenika, protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka ima pravo pokrenuti upravni spor.«

Članak 4.

U članku 9. riječi: »sudovima i državnim odvjetništvima« zamjenjuju se riječima: »općinskim, županijskim, trgovačkim i prekršajnim sudovima te u općinskim i županijskim državnim odvjetništvima«.

Članak 5.

U članku 12. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Vježbeniku može biti odobreno obavljanje dijela vježbeničke prakse izvan pravosudnog tijela u koje je raspoređen, na temelju sporazuma čelnika toga pravosudnog tijela i čelnika tijela u koje se vježbenik upućuje radi obavljanja dijela vježbeničke prakse.«

Članak 6.

U članku 18. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Javnobilježnički vježbenik dužan je radi stručnog obrazovanja provesti najmanje 160 sati stručne prakse u sudu prema rasporedu koji odredi predsjednik suda. Teoretski dio stručnog obrazovanja traje najmanje 150 sati prema programu koji mora biti usklađen s programom Pravosudne akademije.«

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Javnobilježnički vježbenik raspoređuje se na stručno obrazovanje u sud rješenjem predsjednika suda, na prijedlog Hrvatske javnobilježničke komore.«

U stavku 4. iza riječi: »vrijeme na« dodaju se riječi: »stručnoj praksi u«.

U stavku 5. iza riječi: »akademiji« stavlja se točka, a riječi: »a može odrediti i način financiranja praktičnog dijela vježbeničke prakse« brišu se.

Članak 7.

U članku 19. stavku 1. riječi: »na sudu najmanje pola od vremena koliko je utvrđeno odredbom članka 11. stavka 1. i 2. ovog Zakona za sudske vježbenike« zamjenjuju se riječima: »u sudu najmanje devet mjeseci«.

U stavku 2. prva rečenica mijenja se i glasi:

»Praktični dio vježbeničke prakse provodi se prema rasporedu koji odredi predsjednik suda, a koji mora biti usklađen s rasporedom stručne prakse sudačkih vježbenika.«

U stavku 3. riječi: »ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa« zamjenjuju se riječima: »predsjedniku suda«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Osobe iz stavka 1. ovoga članka primaju se na stručnu praksu u sud rješenjem predsjednika suda.«

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Ministar nadležan za poslove pravosuđa odredit će visinu naknade za sudjelovanje osoba iz stavka 1. ovoga članka u stručnim radionicama Pravosudne akademije, ukoliko teoretski dio njihovog stručnog obrazovanja u cjelini ili djelomično provodi Pravosudna akademija.«

Članak 8.

U članku 20. stavku 2. iza riječi: »imenuje« dodaje se riječ: »rješenjem«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Rješenjem iz stavka 2. ovoga članka imenuje se tajnik Ispitnog povjerenstva i njegovi zamjenici, koji obavljaju stručne i administrativne poslove za potrebe Ispitnog povjerenstva.«

Iza dosadašnjeg stavka 3. koji je postao stavak 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Tajnik Ispitnog povjerenstva i njegovi zamjenici moraju biti pravnici s položenim pravosudnim ispitom.«

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 6. i 7.

Iza dosadašnjeg stavka 6. koji je postao stavak 8. dodaje se stavak 9. koji glasi:

»(9) Članovima i tajniku Ispitnog povjerenstva pripada naknada za rad u Ispitnom povjerenstvu u visini koju posebnom odlukom utvrđuje ministar nadležan za poslove pravosuđa.«

Članak 9.

U članku 21. stavak 4. briše se.

Članak 10.

U članku 22. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Vrijeme polaganja pisanog i usmenog dijela pravosudnog ispita određuje rasporedom ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa.«

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Rješenje kojim je utvrđeno da kandidat ne ispunjava uvjete za polaganje pravosudnog ispita je konačno. Protiv ovoga rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.«

Članak 11.

U članku 27. stavku 3. iza riječi: »povjerenstva,« dodaju se riječi: »tajnik Ispitnog povjerenstva i kandidat«.

Članak 12.

U članku 28. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Ostvareni uspjeh na pravosudnom ispitu vrednovat će se u postupku odabira kandidata za polaznike Državne škole za pravosudne dužnosnike«.

Članak 13.

U članku 31. stavku 1. riječi: »može ga ponovno prijaviti« zamjenjuju se riječima: »može istom ponovno pristupiti«.

Stavci 2. i 3. brišu se.

Članak 14.

U članku 32. stavku 1. iza riječi: »mjeseci.« dodaju se riječi: »od položenog pravosudnog ispita«.

U stavku 2. iza riječi: »savjetnika.« dodaju se riječi: »te se priprema za polaganje pristupnog ispita za Državnu školu za pravosudne dužnosnike«.

Članak 15.

Iza članka 32. dodaju se članci 32. a i 32. b koji glase:

»Članak 32. a

Vježbenik u pravosudnom tijelu koji je na pravosudnom ispitu ostvario najmanje 70 bodova nakon isteka vremena za koje mu je praksa produljena raspoređuje se bez provođenja javnog natječaja ili internog oglasa na slobodno radno mjesto savjetnika u tom pravosudnom tijelu.

Ukoliko u pravosudnom tijelu ima više vježbenika koji ispunjavaju uvjete iz stavka 1. ovoga članka rasporedit će se onaj koji je ostvario veći broj bodova na pravosudnom ispitu i postigao najbolje ocjene mentora na praktičnom dijelu vježbeničke prakse i ocjene voditelja stručnih radionica.

Vježbenik u pravosudnom tijelu koji je pravosudni ispit položio do 31. kolovoza 2009. godine rješenjem čelnika pravosudnog tijela rasporedit će se na slobodno mjesto savjetnika, ako je njegov rad u prethodnoj godini ocijenjen ocjenom izvanredan.

Članak 32.b

Vježbeniku u pravosudnom tijelu koji ne položi pravosudni ispit prestaje državna služba protekom dvije godine vježbeničke prakse, ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.

Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa može, po pribavljenom mišljenju čelnika pravosudnog tijela, rješenjem produžiti vježbeničku praksu i nakon proteka roka iz stavka 1. ovoga članka ukoliko za to postoje opravdani razlozi, ali najduže za šest mjeseci.«

Članak 16.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 112-06/09-01/01
Zagreb, 19. lipnja 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.