ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKREDITACIJI

NN 75/2009 (30.6.2009.), ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKREDITACIJI

75 30.06.2009 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akreditaciji

HRVATSKI SABOR

1790

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKREDITACIJI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akreditaciji, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 19. lipnja 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/102
Urbroj: 71-05-03/1-09-2
Zagreb, 23. lipnja 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKREDITACIJI

Članak 1.

U Zakonu o akreditaciji (»Narodne novine«, br. 158/03.) u članku 2. riječi: »određene poslove« zamjenjuju se riječima: »poslove ocjenjivanja sukladnosti«.

Članak 2.

U članku 4. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Akreditacijsko tijelo će se učlaniti u Europsku organizaciju za akreditaciju (EA) i zaključiti multilateralne sporazume o priznavanju akreditacije s drugim članicama EA.«

Dosadašnji stavci 4., 5. i 6. postaju stavci 5., 6. i 7.

Članak 3.

U članku 6. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Akreditacijsko tijelo ne smije obavljati poslove i zadatke iz djelatnosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti za koje akreditacijsko tijelo provodi postupke akreditacije i daje potvrde o akreditaciji.«

Članak 4.

Ispred članka 8. naslov poglavlja mijenja se i glasi: »IV. AKREDITACIJA U VEZI S PROPISIMA O OCJENJIVANJU SUKLADNOSTI«.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 383-03/09-01/01

Zagreb, 19. lipnja 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.