Zakon o izmjenama Zakona o predmetima opće uporabe

NN 75/2009 (30.6.2009.), Zakon o izmjenama Zakona o predmetima opće uporabe

75 30.06.2009 Zakon o izmjenama Zakona o predmetima opće uporabe

HRVATSKI SABOR

1794

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PREDMETIMA OPĆE UPORABE

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o predmetima opće uporabe, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 19. lipnja 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/106

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 23. lipnja 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O PREDMETIMA OPĆE UPORABE

Članak 1.

U Zakonu o predmetima opće uporabe (»Narodne novine«, br. 85/06.) u članku 2. točki 3. podtočka 5. briše se.

Točka 4. briše se.

Članak 2.

U članku 14. stavku 2. riječi: »kozmetiku s posebnom namjenom« brišu se.

U stavku 3. riječi: »i kozmetike s posebnom namjenom« brišu se.

Članak 3.

U članku 16. stavku 1. riječi: »i kozmetike s posebnom namjenom« brišu se.

Članak 4.

U članku 17. stavku 2. riječi: »i kozmetiku s posebnom namjenom« brišu se.

Članak 5.

U članku 34. stavak 3. briše se.

Članak 6.

U cijelom tekstu Zakona o predmetima opće uporabe (»Narodne novine«, br. 85/06.) riječi: »referalni laboratorij« u odgovarajućem broju i padežu zamjenjuju se riječima: »referentni laboratorij« u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 7.

Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji poslovi nadzora nad uvozom predmeta opće uporabe iz država članica Europske unije prenose se u unutarnji promet čiji nadzor obavlja sanitarna inspekcija ministarstva nadležnog za zdravstvo.

Članak 8.

Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji zahtjev za obavljanje djelatnosti proizvodnje i stavljanja na tržište predmeta opće uporabe na području Republike Hrvatske može podnijeti i pravna ili fizička osoba sa sjedištem u bilo kojoj državi članici Europske unije.

Članak 9.

Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji djelatnost proizvodnje i stavljanja na tržište predmeta opće uporabe mogu obavljati pravne i fizičke osobe sa sjedištem u bilo kojoj državi članici Europske unije, ako ispunjavaju uvjete propisane ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.

Članak 10.

Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji pravnim i fizičkim osobama sa sjedištem u bilo kojoj državi članici Europske unije koje podnesu zahtjev za obavljanje djelatnosti proizvodnje i stavljanja na tržište predmeta opće uporabe priznaju se kao jednakovrijedni dokazi u pogledu stručne spreme, radnog iskustva i stečenih znanja (potvrde o sposobnosti i stručnosti) uvjerenja, odnosno druge isprave (certifikati, potvrde i dr.) koje izdaju nadležna tijela tih država članica Europske unije ili druge pravne osobe u obavljanju poslova na temelju javnih ovlasti.

Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji pravnim i fizičkim osobama sa sjedištem u bilo kojoj državi članici Europske unije, koje na području Republike Hrvatske obavljaju djelatnost proizvodnje i stavljanja na tržište predmeta opće uporabe priznaju se kao jednakovrijedni dokazi u pogledu stečenih znanja (potvrde o sposobnosti i stručnosti) uvjerenja, odnosno druge isprave (certifikati, potvrde i dr.) koje izdaju nadležna tijela tih država članica Europske unije ili druge pravne osobe u obavljanju poslova na temelju javnih ovlasti.

Dokazi iz stavka 1. i 2. ovoga članka podnose se u izvorniku na jednom od službenih jezika Europske unije te u ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik.

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti odredbe članka 3. točke 5., članka 7. i članka 12. Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti predmeta široke potrošnje te zdravstvenoj ispravnosti i sigurnosti igračaka (»Narodne novine«, br. 47/08.), u dijelu u kojem se odnose na kozmetiku s posebnom namjenom, te Glava VI. »KOZMETIKA S POSEBNOM NAMJENOM«, članci 52. do 57. i Lista IX. istoga Pravilnika.

Članak 12.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama« osim članka 1., 2., 3., 4., 7., 8., 9., 10. i 11. koji stupaju na snagu na dan pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 541-01/09-01/01

Zagreb, 19. lipnja 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.