Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o žičarama za pri­jevoz osoba

NN 75/2009 (30.6.2009.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o žičarama za pri­jevoz osoba

75 30.06.2009 Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o žičarama za pri­jevoz osoba

HRVATSKI SABOR

1798

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ŽIČARAMA ZA PRIJEVOZ OSOBA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o žičarama za prijevoz osoba, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 19. lipnja 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/110

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 23. lipnja 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ŽIČARAMA ZA PRIJEVOZ OSOBA

Članak 1.

U Zakonu o žičarama za prijevoz osoba (»Narodne novine«, br. 79/07.) u članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Žičara jest postrojenje sastavljeno od više komponenti, konstruiranih, proizvedenih, montiranih i stavljenih u uporabu s ciljem sigurnog prijevoza putnika. Žičare se koriste za prijevoz osoba u vozilima ili s vučnim uređajima, pri čemu se vožnja i/ili vuča ostvaruje pomoću užadi postavljene duž trase.«

Članak 2.

U članku 3. točka 4. mijenja se i glasi:

»4. »Infrastruktura žičare« se posebno projektira za svako postrojenje i uvijek je namijenjena određenom terenu, a sastoji se iz trase žičare, projektnih podataka sustava, kao i za izgradnju i rad postrojenja neophodnih građevinskih objekata, kao što su postaje i potporne konstrukcije duž trase, uključujući i temelje.«

Točka 9. mijenja se i glasi:

»9. »Komponenta žičare« je osnovni dio, grupa dijelova, podsklopovi ili cjeline ugrađeni u postrojenje žičare. Komponente su u pravilu mehaničke, ali mogu biti građevinske ili elektrotehničke, pneumatska ili hidraulička oprema ili oprema za automatizaciju i kontrolu.«

Članak 3.

Članak 51. mijenja se i glasi:

»(1) U smislu ovoga Zakona, koncesijom se stječe:

– pravo građenja žičare

– pravo upravljanja žičarom koje uključuje pravo gospodarskog korištenja žičare.

(2) Koncesija za pravo građenja žičare iz stavka 1. ovoga članka smatra se koncesijom za javne radove, sukladno odredbama Zakona o koncesijama.

(3) Koncesija za pravo upravljanja žičarom koje uključuje pravo gospodarskog korištenja žičare iz stavka 1. ovoga članka smatra se koncesijom za javne usluge, sukladno odredbama Zakona o koncesijama.

(4) Koncesija nije potrebna za postavljanje vučnica s nisko vođenim užetom koje:

– nisu postavljene duže od 5 mjeseci godišnje

– ne zahtijevaju gradnju građevina

– nisu duže od 100 metara i

– ako je vrijednost ugovora u ukupnom iznosu jednaka ili niža od 36.000.000,00 kuna, bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a).

(5) Na sva pitanja u svezi s koncesijama iz stavka 1. ovoga članka, a koja nisu uređena ovim Zakonom, primjenjuje se Zakon o koncesijama.«

Članak 4.

Članak 52. mijenja se i glasi:

»(1) Postupak davanja koncesije započinje s danom objave obavijesti o namjeri davanja koncesije.

(2) Koncesija kojom se stječe pravo građenja žičare daje se u postupku kako je određeno Zakonom o koncesijama.

(3) Koncesija kojom se stječe pravo upravljanja žičarom daje se na temelju javnog nadmetanja.

(4) Odluku o objavi obavijesti o namjeri davanja koncesije donosi Vlada Republike Hrvatske (davatelj koncesije) po službenoj dužnosti, a u opravdanim slučajevima, istu odluku davatelj koncesije može donijeti i na prijedlog domaće ili strane pravne ili fizičke osobe koja ispunjava uvjete iz stavka 5. ovoga članka.

(5) Domaća ili strana pravna ili fizička osoba koja je voljna sudjelovati u postupku davanja koncesije iz stavka 2. i 3. ovoga članka mora ispunjavati osobito sljedeće uvjete:

– da je registrirana za obavljanje djelatnosti građenja, odnosno upravljanja i gospodarskog korištenja žičara

– da je vlasnik zemljišta na kojem će se graditi ili je izgrađena žičara ili nositelj prava građenja prema zakonu kojim se uređuje vlasništvo ili ima pravo služnosti građenja za razdoblje za koje traži koncesiju

– da nema nepodmirena porezna i druga davanja

– da predoči elaborat o tome kako će osigurati financijska sredstva i stručno osposobljene osobe za građenje, odnosno upravljanje žičarom te način osiguranja pristupa žičari i potreban broj parkirnih mjesta te pratećih objekata.«

Članak 5.

Članak 53. mijenja se i glasi:

»(1) Koncesija se može dati za građenje i upravljanje većeg broja visećih žičara i/ili vučnica na istom području (lokaciji).

(2) U slučaju prestanka koncesije samo u pogledu pojedinih žičara obuhvaćenih istom koncesijom, u pogledu preostalih žičara koncesija ne prestaje.«

Članak 6.

U članku 54. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi davatelj koncesije.

(2) Ako Hrvatski sabor ili Vlada Republike Hrvatske utvrdi da je građenje žičare ili upravljanje postojećom žičarom, koje uključuje pravo gospodarskog korištenja žičare na nekom području (lokaciji), od interesa za Republiku Hrvatsku, time je utvrđen i interes Republike Hrvatske za potpuno ili nepotpuno izvlaštenje nekretnina i postojećih žičara, koje nisu u vlasništvu Republike Hrvatske.«

Stavci 3. i 4. brišu se.

Članak 7.

U članku 55. stavku 1. riječi: »za građenje« zamjenjuju se riječima: »kojom se stječe pravo građenja«.

U podstavku 3. riječ: »dostup« zamjenjuje se riječju: »pristup«.

Članak 8.

U članku 56. riječi: »Odlukom o davanju koncesije« zamjenjuju se riječima: »Odlukom o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja«.

Podstavak 2. mijenja se i glasi:

»– odabrani najpovoljniji ponuditelj,«.

Podstavak 7. mijenja se i glasi:

»– druge odgovarajuće podatke u skladu s odredbama Zakona o koncesiji.«

Članak 9.

Članak 57. mijenja se i glasi:

»(1) Koncesija za pravo građenja uspinjače daje se na vrijeme do 99 godina, koncesija za pravo građenja visećih žičara daje se na vrijeme do 50 godina, a koncesija za pravo građenja fiksnih vučnica na vrijeme do 30 godina.

(2) Koncesija za pravo upravljanja uspinjačom koje uključuje pravo gospodarskog korištenja uspinjače daje se na vrijeme do 99 godina, koncesija za pravo upravljanja visećim žičarama koje uključuje pravo gospodarskog korištenja visećih žičara na vrijeme do 50 godina, a koncesija za pravo upravljanja fiksnim vučnicama koje uključuje pravo gospodarskog korištenja fiksnih vučnica na vrijeme do 30 godina.

(3) Kod određivanja vremena koncesije uzima se u obzir visina ulaganja te gospodarski učinci koje koncesionar može ostvariti.«

Članak 10.

U članku 58. stavku 1. riječi: »odluke o davanju koncesije« zamjenjuju se riječima: »odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja«.

Članak 11.

Članak 59. mijenja se i glasi:

»(1) Koncesionar može tijekom koncesijskog razdoblja prenijeti koncesiju na drugu osobu u istom opsegu i sa istim uvjetima pod kojima je dana, uz prethodno odobrenje davatelja koncesije.

(2) Koncesionar može tijekom koncesijskog razdoblja obavljanje određenih radova u izgradnji žičare i/ili upravljanje pojedinom visećom žičarom i/ili vučnicom, obuhvaćenih istom odlukom o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, podugovorom povjeriti domaćoj ili stranoj pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za obavljanje tih radova, odnosno upravljanje žičarama (podugovaranje), na način i pod uvjetima predviđenim odredbama ugovora o koncesiji, uz prethodnu suglasnost davatelja koncesije.«

Članak 12.

Članak 60. mijenja se i glasi:

»(1) Dobivanjem uporabne dozvole za žičaru koncesionar stječe položaj upravitelja žičare.

(2) Ako se za vrijeme trajanja ugovora o koncesiji javi potreba za izvođenjem određenih radova čije izvođenje ne predstavlja promjenu bitnih zahtjeva u odnosu na uvjete u skladu s kojima je izgrađena pojedina postojeća žičara, upravitelj žičare mora podnijeti davatelju koncesije prijedlog za sklapanje dodatka ugovoru o koncesiji.

(3) Postupak sklapanja dodatka ugovoru o koncesiji iz stavka 2. ovoga članka ne podliježe provedbi postupka iz članka 52. stavka 1. i 2. ovoga Zakona.

(4) Ako se određenim radovima namjerava mijenjati kapacitet žičare i/ili trasa žičare ili drugi bitni zahtjevi u odnosu na uvjete u skladu s kojima je izgrađena, upravitelj žičare mora podnijeti davatelju koncesije prijedlog za donošenje odluke o objavi obavijesti o namjeri davanja koncesije iz članka 52. stavka 1. ovoga Zakona.

(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka, postupak davanja koncesije provodi se sukladno odredbi članka 52. stavka 2. ovoga Zakona.«

Članak 13.

Članak 61. mijenja se i glasi:

»(1) Koncesija prestaje:

1. istekom vremena za koje je dana,

2. jednostranim raskidom ugovora o koncesiji od strane koncesionara,

3. smrću koncesionara, odnosno prestankom pravne osobe kojoj je dana koncesija, ako nasljednici, odnosno pravni sljednici ne zatraže pravodobno potvrdu koncesije,

4. jednostranim raskidom ugovora o koncesiji od strane davatelja koncesije,

5. sporazumnim raskidom ugovora o koncesiji,

6. u drugim slučajevima predviđenima odredbama zakona kojima se uređuje koncesija.

(2) U slučaju davanja koncesije za građenje i upravljanje većeg broja žičara iz članka 53. ovoga Zakona, koncesija može prestati u pogledu svih ili samo u pogledu pojedinih žičara obuhvaćenih istom koncesijom.«

Članak 14.

Članak 62. mijenja se i glasi:

»Davatelj koncesije može jednostrano raskinuti ugovor o koncesiji:

1. ako koncesionar ne dobije uporabnu dozvolu za žičaru za koju mu je dana koncesija,

2. ako se koncesionar ne pridržava odredaba ovoga Zakona i propisa za njegovo provođenje,

3. u drugim slučajevima u skladu s odredbama Zakona o koncesiji.«

Članak 15.

U članku 78. stavku 1. podstavku 2. riječi: »iz članka 54. stavka 4.« brišu se.

U stavku 2. dodaje se novi podstavak 1. koji glasi:

»– Pravilnik o tehničkim normativima za skijaške vučnice preuzet Zakonom o preuzimanju Zakona o standardizaciji (»Narodne novine«, br. 53/91.), člankom 53. Zakona o normizaciji (»Narodne novine, br. 55/96.) i člankom 20. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenu sukladnosti (»Narodne novine«, br. 158/03. i 79/07.).«

Dosadašnji podstavci 1. i 2. postaju podstavci 2. i 3.

Članak 16.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 621-01/09-01/01

Zagreb, 19. lipnja 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.