Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na proizvodnju, preradu, stavljanje u promet i unošenje hrane životinjskog podrijetla

NN 75/2009 (30.6.2009.), Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na proizvodnju, preradu, stavljanje u promet i unošenje hrane životinjskog podrijetla

75 30.06.2009 Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na proizvodnju, preradu, stavljanje u promet i unošenje hrane životinjskog podrijetla

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1807

Na temelju članka 56. stavka 2. podstavka trećeg Zakona o hrani (»Narodne novine«, broj 46/07 i 155/08) i članka 17. stavka 3. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07 i 155/08), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZDRAVLJA ŽIVOTINJA KOJI SE PRIMJENJUJU NA PROIZVODNJU, PRERADU, STAVLJANJE U PROMET I UNOŠENJE HRANE ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA[1]

Područje primjene

Članak 1.

1) Ovim se Pravilnikom utvrđuju opći uvjeti zdravlja životinja koji se primjenjuju na sve faze proizvodnje, prerade i stavljanje u promet te na unošenje iz trećih zemalja proizvoda životinjskog podrijetla i proizvoda koji se od njih dobivaju, namijenjenih prehrani ljudi.

2) Uvjeti iz stavka 1. ovoga članka ne dovode u pitanje odredbe Pravilnika o veterinarskim pregledima u prometu s državama članicama Europske unije s ciljem stvaranja jedinstvenog tržišta (»Narodne novine«, broj 139/08)[2] i Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 132/08)[3] i propisa navedenih u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

Pojmovnik

Članak 2.

Za potrebe ovoga Pravilnika koriste se prema potrebi pojmovi iz Zakona o hrani[4] i Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske5, te sljedeći pojmovi:

1. »Sve faze proizvodnje, prerade i stavljanja u promet« su sve faze od, i uključujući primarnu proizvodnju hrane životinjskog podrijetla, do, i uključujući njeno skladištenje, prijevoz, prodaju ili isporuku, krajnjeg potrošača;

2. »Unošenje« je fizičko unošenje pošiljaka na područje Republike Hrvatske radi uvoza, provoza ili skladištenja u slobodnim carinskim zonama, slobodnim skladištima, carinskim skladištima i kod registriranih opskrbljivača brodova;

3. »Službeni veterinar« je veterinar koji je kvalificiran u skladu s odredbama Pravilnika o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, broj 99/07) i u skladu s odredbama članaka 139. – 142. Zakona o veterinarstvu;

4. »Proizvodi životinjskog podrijetla« su proizvodi dobiveni od životinja i proizvodi dobiveni od tih proizvoda namijenjeni prehrani ljudi, uključujući žive životinje namijenjene pripremi proizvoda, kako bi u živom obliku bile dostavljene krajnjem potrošaču;

5. »Nadležno tijelo« je Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja;

6. »Treće zemlje« su zemlje koje nisu države članice Europske unije, osim Republike Hrvatske.

Poglavlje I.
UVJETI ZDRAVLJA ŽIVOTINJA KOJI SE PRIMJENJUJU NA SVE FAZE PROIZVODNJE, PRERADE I STAVLJANJA U PROMET PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA

Opći uvjeti zdravlja životinja

Članak 3.

1) Subjekt u poslovanju s hranom u svim fazama proizvodnje, prerade i stavljanja u promet proizvoda životinjskog podrijetla mora osigurati sprječavanje širenja bolesti koje se mogu prenositi na životinje u skladu s odredbama ovoga članka.

2) Proizvodi životinjskog podrijetla moraju biti dobiveni od životinja koje ispunjavaju uvjete za zdravlje životinja u skladu s odgovarajućim posebnim propisima[5]*.

3) Proizvodi životinjskog podrijetla moraju biti dobiveni od životinja koje:

(a) ne potječu s gospodarstva, iz objekta, s područja ili dijela područja na koje se primjenjuju mjere ograničenja, koje se odnose na određene životinje i proizvode u skladu s propisima navedenim u Prilogu I. ovoga Pravilnika;

(b) u odnosu na meso i proizvode od mesa, nisu bile zaklane u objektu, u kojem su bile prisutne zaražene životinje ili životinje za koje se sumnja da su zaražene jednom od bolesti na koje se odnose propisi iz točke (a) ovoga stavka, niti u kojemu su bili trupovi ili dijelovi navedenih životinja tijekom klanja ili proizvodnog procesa, osim ukoliko takva sumnja nije isključena;

(c) u odnosu na životinje i proizvode akvakulture udovoljavaju odredbama Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja (»Narodne novine«, broj 42/08)[6].

Odstupanja

Članak 4.

1) Ne dovodeći u pitanje odredbe članka 3. ovoga Pravilnika i sukladno mjerama suzbijanja bolesti navedenih u Prilogu I. ovoga Pravilnika, nadležno tijelo može odobriti proizvodnju, preradu i stavljanje u promet proizvoda životinjskog podrijetla koji potječu s područja ili dijela područja koje se nalazi pod mjerama ograničenja, ali koje ne potječu s gospodarstva koje je zaraženo ili za koje se sumnja da je zaraženo, u skladu sa sljedećim zahtjevima:

– prije podvrgavanja postupcima navedenim u podstavku drugom do četvrtom ovoga stavka, proizvodi moraju biti dobiveni, s njima se mora postupati, moraju bili prevoženi i skladišteni odvojeno, ili u različito vrijeme, od proizvoda koji udovoljavaju svim zahtjevima zdravlja životinja, a prijevoz iz područja koje se nalazi pod mjerama ograničenja mora prethodno biti odobren od strane nadležnog veterinarskog inspektora;

– proizvodi koji se prerađuju moraju biti jasno označeni;

– proizvodi se podvrgavaju postupku prerade koji osigurava uklanjanje odnosnog problema zdravlja životinja; i

– postupak prerade se primjenjuje u objektu odobrenom za tu svrhu od strane nadležnog tijela.

2) Odredbe stavka 1. podstavka prvog ovoga članka:

– primjenjuju se u skladu s Prilozima II. i III. ovoga Pravilnika, ili

– u skladu s posebnim uvjetima*.

3) Dozvoljena je proizvodnja, prerada i stavljanje u promet proizvoda akvakulture koji ne ispunjavaju uvjete navedene u članku 3. ovoga Pravilnika u skladu sa:

– zahtjevima propisanim Pravilnikom o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja7, i ukoliko je potrebno

– u skladu s posebnim uvjetima*.

4) Ukoliko zdravstvena situacija dopušta, mogu se u određenim slučajevima odobriti odstupanja od odredbi članka 3. ovoga Pravilnika, koja određuje nadležno tijelo.

5) U slučaju odobravanja odstupanja iz stavka 4. ovoga članka posebno se mora uzeti u obzir:

(a) posebna obilježja bolesti odnosnih vrsta, i

(b) svi testovi ili mjere kojima se životinje moraju podvrgnuti.

6) U slučaju odobravanja odstupanja iz stavka 4. ovoga članka, moraju se poduzeti mjere kako bi se osiguralo da razina zaštite od bolesti životinja ni u kojem slučaju ne bude narušena.

Veterinarski certifikati

Članak 5.

Proizvodi životinjskog podrijetla namijenjeni prehrani ljudi moraju biti certificirani ukoliko:

– iz članka 9. Pravilnika o veterinarskim pregledima u prometu s državama članicama Europske unije s ciljem stvaranja jedinstvenog tržišta8 proizlazi da proizvode životinjskog podrijetla iz određene države članice mora pratiti certifikat, ili

– je odobreno odstupanje u skladu s člankom 4. stavkom 4. ovoga Pravilnika.

Službene veterinarske kontrole

Članak 6.

1) Službene kontrole zdravlja životinja moraju osigurati udovoljavanje zahtjevima propisa o zdravlju životinja, odredbama ovoga Pravilnika, i svim mjerama zaštite koje se odnose na proizvode životinjskog podrijetla, a koje su donesene u skladu s odredbama ovoga Pravilnika. Svaka inspekcija mora biti nenajavljena.

2) Kontrole se moraju provoditi u skladu s odredbama Pravilnika o veterinarskim pregledima u prometu s državama članicama Europske unije s ciljem stvaranja jedinstvenog tržišta9.

3) U slučaju utvrđenih nepropisnih postupanja u odnosu na zaštitu zdravlja životinja, nadležno tijelo poduzima sve mjere u skladu s odredbama Pravilnika o veterinarskim pregledima u prometu s državama članicama Europske unije s ciljem stvaranja jedinstvenog tržišta10.

4) Stručnjaci Europske komisije mogu, u suradnji s nadležnim tijelom, obavljati preglede na licu mjesta, uključujući reviziju, ukoliko je navedeno potrebno za osiguranje ujednačene primjene odredbi ovoga Pravilnika. Nadležno tijelo osigurava stručnjacima svu potrebnu pomoć pri obavljanju navedenih pregleda. Ukoliko se tijekom revizije ili inspekcije Europske komisije utvrdi ozbiljna opasnost za zdravlje životinja, nadležno tijelo odmah poduzima sve mjere za osiguranje zdravlja životinja.

Poglavlje II.
UVOZ IZ TREĆIH ZEMALJA

Opće odredbe

Članak 7.

Proizvode životinjskog podrijetla namijenjene prehrani ljudi dozvoljeno je unositi iz trećih zemalja samo ukoliko udovoljavaju zahtjevima iz Poglavlja I. ovoga Pravilnika, a koji se primjenjuju u svim fazama proizvodnje, prerade i stavljanja u promet navedenih proizvoda ili ukoliko pružaju istovrijedna jamstva za zdravlje životinja.

Udovoljavanje posebnim propisima*[7]

Članak 8.

Kako bi se osiguralo udovoljavanje općim zahtjevima propisanim člankom 7. ovoga Pravilnika, uvoz iz trećih zemalja ili područja trećih zemalja dozvoljen je ako se nalaze na popisu koji sastavlja i ažurira Europska komisija.

Dokumenti

Članak 9.

1) Pošiljku proizvoda životinjskog podrijetla pri unošenju mora pratiti veterinarski certifikat koji udovoljava zahtjevima utvrđenim u Prilogu IV. ovoga Pravilnika.

2) Veterinarski certifikat mora potvrđivati da proizvodi udovoljavaju:

(a) utvrđenim zahtjevima za određene proizvode u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i u skladu s posebnim propisima* kojim se utvrđuju zahtjevi za zdravlje životinja ili odredbama koje su jednakovrijedne navedenim zahtjevima; i

(b) posebnim uvjetima za uvoz.

3) Dokumenti mogu sadržavati podatke koji se zahtijevaju u skladu s odredbama posebnih propisa* o zdravlju ljudi i životinja koji nisu navedeni u stavku 2. točki (a) ovoga članka.

Inspekcija i revizija Europske komisije

Članak 10.

Stručnjaci Europske komisije ovlašteni su obavljati službene kontrole u trećim zemljama u svim fazama proizvodnje, prerade i stavljanja u promet na koje se odnosi ovaj Pravilnik, a u svrhu verifikacije sukladnosti ili jednakovrijednosti propisa o zdravlju životinja trećih zemalja s propisima koji važe u Europskoj uniji.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 11.

Prilog I. do IV. tiskani su kao dodatak ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Članak 12.

1) Odredbe Poglavlja I. ovoga Pravilnika do dana pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije primjenjuju se na područje Republike Hrvatske, a nakon pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije na područje Europske unije.

2) Odstupanja iz članka 4. stavka 4. ovoga Pravilnika nakon pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije određuje Europska komisija.

3) Odredbe članaka 7. i 9. ovoga Pravilnika do dana pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije primjenjuju se i na države članice Europske unije.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 4. stavka 2. podstavka drugog i stavka 3. podstavka drugog, članka 5., članka 6. stavaka 2. i 3., članka 10., Priloga II. točke 2. podstavka trećeg te Priloga IV. točke 2. ovoga Pravilnika koji stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije.

Klasa: NP 011-02/09-01/156

Urbroj: 525-06-2-0257/09-2

Zagreb, 19. lipnja 2009.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

PRILOG I.

BOLESTI OD ZNAČAJA ZA PROMET PROIZVODIMA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA I ZA KOJE SU UVEDENE MJERE SUZBIJANJA U SKLADU S POSEBNIM PROPISIMA*[8]

BOLEST

PROPIS

Klasična svinjska kuga

Pravilnik o mjerama za otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje klasične svinjske kuge (»Narodne novine«, broj 184/07 i 123/08)111

Afrička svinjska kuga

Pravilnik o mjerama kontrole afričke svinjske kuge (»Narodne novine«, broj 112/07)212

Slinavka i šap

Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje slinavke i šapa (»Narodne novine«, broj 133/06)313

Influenca ptica

Pravilnik o mjerama za suzbijanje i kontrolu influence ptica (»Narodne novine«, broj 131/06)414

Newcastleska bolest

Pravilnik o mjerama kontrole newcastleske bolesti (»Narodne novine«, broj 9/07)515

Goveđa kuga

Kuga malih preživača

Vezikularna enterovirusna bolest svinja

Pravilnik o kontroli određenih bolesti životinja i posebnim mjerama koje se odnose na vezikularnu enterovirusnu bolest svinja (»Narodne novine«, broj 115/07)616

Bolesti akvatičnih životinja

Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja (»Narodne novine«, broj 42/08)717

PRILOG II.

POSEBNE IDENTIFIKACIJSKE OZNAKE ZA MESO S PODRUČJA ILI DIJELA PODRUČJA DRŽAVE KOJE SE NALAZI POD MJERAMA OGRANIČENJA

1. Oznaka zdravstvene ispravnosti za svježe meso mora sadržavati dijagonalni križ koji se sastoji od dvije ravne crte koje se sijeku u središtu žiga i koji omogućavaju da podaci na njemu ostanu čitljivi.

2. Oznaka iz točke 1. ovoga Priloga može se primjeniti i uz upotrebu ovalnog žiga, širokog 6.5 cm i visokog 4.5 cm; oznaka mora sadržavati sljedeće jasno čitljive podatke:

– u gornjem dijelu, naziv ili odgovarajući ISO kod zemlje velikim tiskanim slovima: HR, BE, BG, CZ, DK, DE, EE, GR, ES, FR, IE, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, SI, SK, FI, RO, SE i UK,

– u središtu, odobreni broj klaonice,

– u donjem dijelu, jedna od sljedećih skupina inicijala CE, EC, EF, EG, EK ili EY,

– dvije ravne crte koje se sijeku u središtu žiga tako da ne prekriju podatke.

2.1. Slova moraju biti visine najmanje 0,8 cm, a znamenke najmanje 1 cm.

2.2. Žig mora sadržavati i podatke kojima se može identificirati veterinar koji je obavio pregled mesa.

2.3. Meso se mora označiti pod izravnim nadzorom službenog veterinara koji nadzire provedbu zahtjeva koji se odnose na zdravlje životinja.

PRILOG III.

OBRADA ZA UKLANJANJE NEKIH OPASNOSTI ZA ZDRAVLJE ŽIVOTINJA U VEZI S MESOM I MLIJEKOM

MESO

Obrada(*)

Bolest

Slinavka i šap

Klasična svinjska kuga

Vezikularna enterovirusna bolest svinja

Afrička svinjska kuga

Goveđa kuga

Newcastleska bolest

Influenca ptica

Kuga malih preživača

(a) Termička obrada u hermetički zatvorenom spremniku uz Fo vrijednost od 3,00 ili više(**)

+

+

+

+

+

+

+

+

(b) Termička obrada pri minimalnoj temperaturi od 70 °C koju treba dostići u cjelokupnoj masi mesa

+

+

+

0

+

+

+

+

(c) Termička obrada pri minimalnoj temperaturi od 80 °C koju treba dostići u cjelokupnoj masi mesa

+

+

+

+

+

+

+

+

(d) Termička obrada u hermetički zatvorenom spremniku do najmanje 60 °C u trajanju od najmanje 4 sata, tijekom kojeg vremena temperatura u središtu mora biti najmanje 70 °C u trajanju od 30 minuta

+

+

+

+

+

-

-

+

(e) Prirodna fermentacija i dozrijevanje u trajanju od najmanje devet mjeseci za meso bez kosti, koje ima za posljedicu sljedeća obilježja: Aw vrijednost najviše 0,93 ili pH vrijednost najviše 6,0

+

+

+

+

+

0

0

0

(f) Ista obrada kao u točki (e) ovoga Priloga iako meso može sadržavati kost(*)

+

+

+

0

0

0

0

0

(g) Salame: obrada prema važećim kriterijima

+

+

+

0

+

0

0

0

(h) Šunke i slabine: obrada koja obuhvaća prirodnu fermentaciju i dozrijevanje u trajanju od najmanje 190 dana za šunke i 140 dana za slabine

0

0

0

+

0

0

0

0

(i) Toplinska obrada koja osigurava dostizanje temperature u središtu od najmanje 65 °C u vremenu potrebnom da se dostigne vrijednost pasterizacije (pv) jednaka ili veća od 40

+

0

0

0

0

0

0

+

MLIJEKO i mliječni proizvodi
(uključujući vrhnje) za prehranu ljudi

(a) Ultra-visoka temperatura (UHT)

(UHT = minimalna obrada na 132 °C u trajanju od najmanje 1 sekunde)

+

0

0

0

0

0

0

0

(b) Ukoliko je pH vrijednost mlijeka manja od 7,0, jednostavna kratkotrajna pasterizacija s visokom temperaturom (HTST)

+

0

0

0

0

0

0

0

(c) Ukoliko je pH vrijednost mlijeka 7,0 ili više, dvostruka HTST

+

0

0

0

0

0

0

0

+ Učinkovitost priznata.

0 Učinkovitost nije priznata.

(*) Moraju se poduzeti sve potrebne mjere kako bi se spriječilo kroskontaminacija.

(**) F0 je izračunati učinak uništavanja bakterijskih spora. Vrijednost F0 od 3,00 znači da je najhladnija točka u proizvodu dovoljno zagrijana da se postigne isti učinak uništavanja kao i kod 121 °C (250 °F) u tri minute trenutnim zagrijavanjem i hlađenjem.

PRILOG IV.

OPĆA NAČELA CERTIFICIRANJA

1. Službeni veterinar koji izdaje certifikat koji prati pošiljku proizvoda životinjskog podrijetla mora potpisati certifikat i osigurati da je certifikat označen službenim pečatom. Ovaj zahtjev odnosi se na svaki list certifikata ukoliko se certifikat sastoji od više listova.

2. Certifikati moraju biti sastavljeni na službenom jeziku ili jezicima države članice odredišta i država članica u kojima se obavlja granični veterinarski pregled, ili ih može pratiti ovjereni prijevod na taj/te jezike. Država članica može pristati na korištenje službenog jezika druge države članice.

3. Izvornik certifikata mora pratiti pošiljke prilikom ulaska.

4. Certifikat se mora sastojati od:

(a) jedinstvenog lista ili

(b) dvije ili više stranica koje čine dio jedinstvenog i nedjeljivog lista papira ili

(c) slijeda stranica numeriranih tako da označavaju da se radi o određenoj stranici u konačnom slijedu (na primjer, ‘stranica 2 od 4 stranice’).

5. Certifikati moraju biti označeni jedinstvenim identifikacijskim brojem. Ukoliko se certifikat sastoji od slijeda stranica, svaka stranica mora nositi oznaku navedenog broja.

6. Certifikat se mora izdati dok je pošiljka na koju se odnosi pod nadzorom nadležnog tijela države otpreme.

[1]1 Pravilnikom se preuzimaju odredbe Direktive Vijeća br. 2002/99/EZ od 16. prosinca 2002. kojom se utvrđuju uvjeti zdravlja životinja koji se primjenjuju na proizvodnju, preradu, stavljanje u promet i unošenje proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi

[2]2, 8, 9, 10 Pravilnikom o veterinarskim pregledima u prometu s državama članicama Europske unije s ciljem stvaranja jedinstvenog tržišta (»Narodne novine«, broj 139/08) su preuzete odredbe Direktive Vijeća br. 89/662/EEZ od 11. prosinca 1989. o veterinarskim pregledima u trgovini unutar Zajednice s ciljem provođenja unutarnjeg tržišta

[3]3, 5 Pravilnikom o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 132/08) su preuzete odredbe Direktive Vijeća br. 97/78/EZ od 18. prosinca 1997. kojom se utvrđuje način obavljanja veterinarskih pregleda proizvoda koji ulaze u Zajednicu iz trećih zemalja

[4]4 Zakonom o hrani (»Narodne novine«, broj 46/07) su preuzete odredbe Uredbe (EZ-a) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. kojom se utvrđuju opća načela i uvjeti Zakona o hrani, osniva Europska agencija za sigurnost hrane, te se utvrđuju postupci u predmetu zdravstvene ispravnosti hrane

[5]* Nacionalno zakonodavstvo kojim se prenosi zakonodavstvo Europske unije i zakonodavstvo Europske unije koje će se primjenjivati izravno po pristupanju EU

[6]6, 7 Pravilnikom o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja (»Narodne novine«, broj 42/08) preuzete su odredbe Direktive Vijeća br. 88/2006/EZ od 24. listopada 2006. o uvjetima za zdravlje akvakulture i njihovih proizvoda, sprječavanje i kontrolu određenih bolesti akvatičnih životinja

*Nacionalno zakonodavstvo kojim se prenosi zakonodavstvo Europske unije i zakonodavstvo Europske unije koje će se primjenjivati izravno po pristupanju EU

[7]* Nacionalno zakonodavstvo kojim se prenosi zakonodavstvo Europske unije i zakonodavstvo Europske unije koje će se primjenjivati izravno po pristupanju EU

[8] Nacionalno zakonodavstvo kojim se prenosi zakonodavstvo Europske unije i zakonodavstvo Europske unije koje će se primjenjivati izravno po pristupanju EU

11 Pravilnikom o mjerama za otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje klasične svinjske kuge (»Narodne novine«, broj 184/07 i 123/08) su preuzete odredbe Direktive Vijeća br. 2001/89/EZ od 23. listopada 2001. o mjerama Zajednice za suzbijanje klasične svinjske kuge

12 Pravilnikom o mjerama kontrole afričke svinjske kuge (»Narodne novine«, broj 112/07) su preuzete odredbe Direktive Vijeća br. 2002/60/EZ od 27. lipnja 2002. o posebnim odredbama za kontrolu afričke svinjske kuge te kojom se mijenja Direktiva 92/119/EZ koja se odnosi na Tješinsku bolest i Afričku svinjsku kugu

13 Pravilnikom o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje slinavke i šapa (»Narodne novine«, broj 133/06) su preuzete odredbe Direktive Vijeća br. 85/511/EEZ od 29. rujna 2003. o uvođenju mjera Zajednice za suzbijanje bolesti slinavke i šapa te kojom se ukida Direktiva 85/511/EEZ i Odluke 89/531/EEZ i 91/665/EEZ te mijenja Direktiva 92/46/EEZ

14 Pravilnikom o mjerama za suzbijanje i kontrolu influence ptica (»Narodne novine«, broj 131/06) su preuzete odredbe Direktive Vijeća br. 2005/94/EZ od 20. prosinca 2005. o mjerama Zajednice za suzbijanje ptičje gripe i kojom se ukida Direktiva 92/40/EEZ

15 Pravilnikom o mjerama kontrole newcastleske bolesti (»Narodne novine«, broj 9/07) su preuzete odredbe Direktive Vijeća br. 92/66/EEZ od 14. srpnja 1992. o uvođenju mjera Zajednice za kontrolu newcastleske bolesti

16 Pravilnikom o kontroli određenih bolesti životinja i posebnim mjerama koje se odnose na vezikularnu enterovirusnu bolest svinja (»Narodne novine«, broj 115/07) su preuzete odredbe Direktive Vijeća br. 92/119/EEZ od 17. prosinca 1992. o uvođenju općih mjera Zajednice za kontrolu nekih bolesti životinja i posebne mjere u odnosu na vezikularnu bolest svinja

17 Pravilnikom o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja (»Narodne novine«, broj 42/08) preuzete su odredbe Direktive Vijeća br. 88/2006/EZ od 24. listopada 2006. o uvjetima za zdravlje akvakulture i njihovih proizvoda, sprječavanje i kontrolu određenih bolesti akvatičnih životinja