Pravilnik o alternativnoj identifikacijskoj oznaci za određenu hranu životinjskog podrijetla

NN 75/2009 (30.6.2009.), Pravilnik o alternativnoj identifikacijskoj oznaci za određenu hranu životinjskog podrijetla

75 30.06.2009 Pravilnik o alternativnoj identifikacijskoj oznaci za određenu hranu životinjskog podrijetla

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1808

Na temelju članka 56. stavka 2. podstavka trećeg Zakona o hrani (»Narodne novine« broj 46/07 i 155/08), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O ALTERNATIVNOJ IDENTIFIKACIJSKOJ OZNACI ZA ODREĐENU HRANU ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA[1]

Područje primjene

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju detaljna pravila koja se odnose na alternativnu identifikacijsku oznaku za određenu hranu životinjskog podrijetla (u daljnjem tekstu: alternativna identifikacijska oznaka).

Alternativna identifikacijska oznaka

Članak 2

1) U svrhu provedbe članka 3. ovoga Pravilnika, Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo) može odlučiti o upotrebi alternativne identifikacijske oznake iz Priloga ovoga Pravilnika umjesto posebne identifikacijske oznake propisane u Prilogu II. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na proizvodnju, preradu, stavljanje u promet i unošenje hrane životinjskog podrijetla[2].

2) Nadležno tijelo o upotrebi alternativne identifikacijske oznake iz stavka 1. ovoga članka obavještava Europsku komisiju.

Označavanje mesa peradi i uzgojene pernate divljači za stavljanje na tržite Republike Hrvatske

Članak 3

Meso peradi ili uzgojene pernate divljači, uključujući mljeveno meso, strojno otkošteno meso i mesne pripravke i/ili proizvode od mesa koje ne ispunjava uvjete iz članka 3. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na proizvodnju, preradu, stavljanje u promet i unošenje hrane životinjskog podrijetla[3] može se staviti na tržište Republike Hrvatske u skladu s člankom 23. stavkom 1. točkom (g) Pravilnika o mjerama za suzbijanje i kontrolu influence ptica (»Narodne novine«, broj 131/06)[4] ili člankom 9. stavkom 2. točkom (f) alinejom prvom i stavkom 4. točkom (c) Pravilnika o mjerama kontrole newcastleske bolesti (»Narodne novine«, broj 9/07)[5], ukoliko je označeno alternativnom identifikacijskom oznakom propisanom ovim Pravilnikom.

Završne odredbe

Članak 4.

Prilog je tiskan kao dodatak ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije.

Klasa: NP 011-02/09-01/157

Urbroj: 525-06-2-0257/09-2

Zagreb, 19. lipnja 2009.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

PRILOG

Alternativna identifikacijska oznaka iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika mora biti sljedećih dimenzija ili drugih odgovarajućih razmjera kako bi se osigurala čitljivost podataka

Dimenzije:

XY = 8 mm, gdje XY označava odgovarajući kod (šifru) zemlje u skladu s Prilogom II. Odjeljkom I. Dijelom B točkom 6. Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, broj 99/07 i 27/08)[6].

1234 = 11 mm, gdje 1234 označava broj odobrenja objekta u skladu s Prilogom II. Odjeljkom I. Dijelom B točkom 7. Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetla6.

Širina vanjskog promjera = najmanje 30 mm.

Debljina obruba kvadrata = 3 mm.

[1]Pravilnikom se preuzimaju odredbe Odluke Komisije br. 2007/118/EZ od 16. veljače 2007. kojom se utvrđuju detaljna pravila vezana za alternativnu identifikacijsku oznaku u skladu s Direktivom 2002/99/EZ

[2]2 Prilogom II. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na proizvodnju, preradu, stavljanje u promet i unošenje hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, broj 74/09) preuzete su odredbe Priloga II Direktive Vijeća br. 2002/99/EZ od 16. prosinca 2002. kojom se utvrđuju uvjeti zdravlja životinja koji se primjenjuju na proizvodnju, preradu, stavljanje u promet i unošenje proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi

[3]3 Člankom 3. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na proizvodnju, preradu, stavljanje u promet i unošenje hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, broj 74/09) preuzete su odredbe članka 3. Direktive Vijeća br. 2002/99/EZ od 16. prosinca 2002. kojom se utvrđuju uvjeti zdravlja životinja koji se primjenjuju na proizvodnju, preradu, stavljanje u promet i unošenje proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi

[4]4 Člankom 23. stavkom 1. točkom (g) Pravilnikom o mjerama za suzbijanje i kontrolu influence ptica (»Narodne novine«, broj 131/06) preuzete su odredbe članka 23. stavka 1. točke (g) Direktive Vijeća br. 2005/94/EC od 20. prosinca 2005. o mjerama Zajednice za kontrolu influence ptica i kojom prestaje važiti Direktiva 92/40/EEZ

[5]5 Člankom 9. stavkom 2. točkom (f) alinejom prvom i stavkom 4. točkom (c) Pravilnika o mjerama kontrole newcastleske bolesti (»Narodne novine«, broj 9/07) preuzete su odredbe članka 9. stavka 2. točke (f) (i) i stavka 4. Direktive Vijeća br. 92/66/EEZ od 14. srpnja 1992. o uvođenju mjera Zajednice za kontrolu Newcastleske bolesti

[6]6 Prilogom II. Odjeljkom I. Dijelom B točkom 6. i 7. Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, broj 99/07 i 27/08) preuzete su odredbe Priloga II. Odjeljka I. Dijela B točke 6. i 7. Uredbe (EZ) br. 853/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. kojom se utvrđuju specifična higijenska pravila za hranu životinjskog podrijetla