Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina

NN 75/2009 (30.6.2009.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina

75 30.06.2009 Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

1812

Na temelju članka 148. stavak 2. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 16/07) ravnatelj Državne geodetske uprave donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O ODREĐIVANJU VISINE STVARNIH TROŠKOVA UPORABE PODATAKA DOKUMENTACIJE DRŽAVNE IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINA

Članak 1.

U Pravilniku o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina (»Narodne novine«, br. 148/08) u članku 8. iza stavka 2. dodaje se stavak koji glasi:

»Prilikom izdavanja podataka iz katastarske evidencije, po pojedinačnim zahtjevima tijela državne uprave i tijela sudske vlasti, kada izdana uvjerenja i druge isprave imaju značaj javnih isprava u smislu Zakona o općem upravnom postupku (prijepisi i izvodi iz posjedovnih listova, kopije katastarskog plana, različite potvrde i uvjerenja), stvarni troškovi uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina se ne naplaćuju«.

Članak 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 930-01/09-01/13
Urbroj: 541-04-3/1-09-5
Zagreb, 1. lipnja 2009.

Ravnatelj
prof. dr. sc. Željko Bačić, v. r.