Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku

NN 76/2009 (1.7.2009.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku

HRVATSKI SABOR

1836

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 30. lipnja 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/114

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 30. lipnja 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU

Članak 1.

U Zakonu o kaznenom postupku (»Narodne novine«, br. 152/08.) u članku 6. dodaje se novi stavak 1. koji glasi:

»(1) U postupku uređenom ovim Zakonom, zabranjena je diskriminacija sukladno pripadnosti rasi, etničkoj pripadnosti, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovnom stanju, članstvu u sindikatu, obrazovanju, društvenom položaju, bračnom ili obiteljskom statusu, dobi, zdravstvenom stanju, invaliditetu, genetskom naslijeđu, rodnom identitetu, izražavanju ili spolnoj orijentaciji.«

U dosadašnjem stavku 1., koji postaje stavak 2., iza riječi: »prijetnja« zarez i riječ: »obmana« brišu se.

Iza stavka 1. koji postaje 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Iskaz pribavljen protivno stavcima 1. i 2. ovoga članka, ne može se upotrijebiti kao dokaz u postupku.«

Članak 2.

U članku 16. stavku 3. riječ: »koji« zamjenjuje se riječju: »koja«, a riječi: »za svrhe davanja iskaza u kaznenom postupku« zamjenjuju se riječima: »u skladu sa zakonom«.

Članak 3.

U članku 17. stavku 1. točka 1. briše se.

Dosadašnje točke 2., 3. i 4. postaju točke 1., 2. i 3.

Članak 4.

U članku 18. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ako sud koji vodi postupak smatra da je za rješenje pitanja iz stavka 1. ovog članka potrebna odluka Europskog suda o važenju ili o tumačenju propisa i mjera Europske unije, zastat će s postupkom, te podnijeti zahtjev Europskom sudu da donese tu odluku.«

Članak 5.

Članak 38. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) U predmetima kaznenih djela za koja se progoni po službenoj dužnosti državni odvjetnik ima pravo i dužnost:

1) poduzimanja potrebnih radnji radi otkrivanja kaznenih djela i pronalaženja počinitelja,

2) poduzimanja izvida kaznenih djela, nalaganja i nadzora provođenja pojedinih izvida radi prikupljanja podataka važnih za pokretanje istrage,

3) donošenja odluka predviđenih zakonom,

4) provođenja istrage,

5) provođenja i nadzora provođenja dokaznih radnji,

6) predlaganja mjera osiguranja oduzimanja imovinske koristi,

7) odlučivanja o odbacivanju kaznene prijave, odgodi i odustajanju od kaznenog progona,

8) pregovaranja i sporazumijevanja s okrivljenikom o priznanju krivnje i sankciji,

9) podizanja i zastupanja optužnice, te predlaganja izdavanja kaznenog naloga pred nadležnim sudom,

10) davanja izjava da neće poduzeti kazneni progon u slučaju iz članka 286. stavka 2. ovog Zakona,

11) podnošenja žalbi protiv nepravomoćnih sudskih odluka i izvanrednih pravnih lijekova protiv pravomoćnih sudskih odluka,

12) sudjelovanja u postupku povodom zahtjeva za sudsku zaštitu protiv odluke ili radnje tijela uprave nadležnog za izvršenje kazne ili mjere oduzimanja slobode izrečene pravomoćnom presudom u kaznenom postupku,

13) poduzimanja drugih mjera predviđenih zakonom.«

Članak 6.

U članku 45. stavak 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. prije ispitivanja razgovarati sa savjetnikom, na teret proračunskih sredstava.«

Članak 7.

U članku 51. u prvoj rečenici iza riječi: »progon« zarez i riječi: »odnosno od privatne tužbe« brišu se.

U drugoj rečenici iza riječi: »prijedlog« umjesto zareza stavlja se točka, a riječi: »odnosno privatnu tužbu« brišu se.

Članak 8.

U članku 60. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Privatni tužitelj može svojom izjavom sudu, odustati od privatne tužbe do završetka rasprave. U tom slučaju on gubi pravo da ponovno podnese privatnu tužbu za to kazneno djelo.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 4., brojka: »55.« zamjenjuje se brojkom: »54.«.

Članak 9.

U članku 64. stavku 1. točki 7. iza riječi: »može« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »a u zakonom propisanom slučaju mora«.

Točka 8. mijenja se i glasi:

»8. razgledavati, preslikavati, snimati spise i predmete koji imaju služiti kao dokaz u skladu s ovim Zakonom,«.

Članak 10.

U članku 66. stavku 1. točki 1. iza riječi: »slijep« zarez i riječ: »gluhoslijep« brišu se.

U stavku 2. točki 1. riječ: »okrivljenik« briše se.

Točka 3. mijenja se i glasi:

»3) od donošenja odluke kojom je protiv okrivljenika određen pritvor ili istražni zatvor,«.

Točka 8. mijenja se i glasi:

»8) tijekom rasprave koja se održava u odsutnosti okrivljenika (članak 404. stavak 2. i 3.),«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Sud, odnosno tijelo koje vodi postupak će branitelju osigurati dovoljno vremena i mogućnosti za pripremu obrane.«

Članak 11.

U članku 67. stavku 3. zadnja rečenica briše se.

Članak 12.

U članku 69. stavku 2. riječi: »točke 1. i 2.« zamjenjuju se riječima: »stavka 1.«.

U stavku 4. riječi: »više okrivljenika« zamjenjuju se riječju: »okrivljenik«.

Članak 13.

U članku 70. stavku 4. riječi: »za koje postoje osnove sumnje« zamjenjuju se riječima: »protiv kojeg je podignuta optužnica«, a riječi: »prikrivanja protuzakonito dobivenog novca« zamjenjuju se riječima: »pranja novca«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Na obrazloženi prijedlog državnog odvjetnika sud može rješenjem odlučiti da branitelj ne može biti odvjetnik za kojeg postoje osnove sumnje da je primanjem novca ili imovine od okrivljenika počinio ili bio sudionik u kaznenom djelu pranja novca iz članka 279. Kaznenog zakona. Do podizanja optužnice o prijedlogu državnog odvjetnika odlučuje sudac, a nakon podizanja optužnice sud pred kojim se vodi postupak. Žalba protiv rješenja ne odgađa njegovo izvršenje.«

Članak 14.

U članku 71. stavku 1. riječi: »68. do« zamjenjuju se riječima: »69. i«.

Članak 15.

U članku 74. iza riječi: »razgledavanja« dodaju se riječi: »preslikavanja ili snimanja«.

Članak 16.

U članku 76. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ako drukčije nije određeno ovim Zakonom, na obrazloženi prijedlog državnog odvjetnika sudac istrage može, do podizanja optužnice, odlučiti da se pisma, poruke i razgovori okrivljenika i branitelja nadziru:

1) u postupku za sljedeća kaznena djela iz Kaznenog zakona: ubojstva (članak 90.), teškog ubojstva (članak 91.), otmice (članak 125.), ubojstva najviših državnih dužnosnika (članak 138.), otmice najviših državnih dužnosnika (članak 139.), kaznenih djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom (Glava XIII.), krivotvorenja novca (članak 274.) i pranja novca (članak 279.),

2) u postupku za kaznena djela za koja postoje osnove sumnje da ih je počinila grupa ljudi ili zločinačka organizacija ako postoji vjerojatnost da bi razgovor okrivljenika s braniteljem doveo do prikrivanja kaznenih djela, pomoći počinitelju nakon kaznenog djela ili ako u pogledu okrivljenika postoje okolnosti koje upućuju na opasnost da će ponoviti kazneno djelo, dovršiti pokušano kazneno djelo ili počiniti teže kazneno djelo kojim prijeti.«

Članak 17.

U članku 80. stavku 1. u drugoj rečenici riječi: »sud koji o podnesku treba odlučiti«, zamjenjuju se riječima: »sudac istrage prije podnošenja optužnice, a nakon toga sud koji vodi postupak«.

Članak 18.

U članku 82. stavku 1. riječ: »kaznenog« briše se.

U stavku 4. riječi: »dopustit će se« zamjenjuju se riječima: »može se dopustiti«.

Članak 19.

U članku 98. stavku 1. u prvoj rečenici ispred riječi: »zatvor već određen« dodaje se riječ: »taj«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Mjere opreza mogu biti naložene prije i tijekom kaznenog postupka. Prije podizanja optužnice mjere opreza određuje, produljuje i ukida rješenjem državni odvjetnik. Nakon podizanja optužnice pa do pravomoćnosti presude, te mjere određuje, produljuje i ukida sud pred kojim se vodi postupak.«

U stavku 6. u trećoj rečenici riječi »sudac istrage« zamjenjuju se riječima: »državni odvjetnik prije podizanja optužnice«.

U stavku 7. na kraju stavka dodaje se rečenica koja glasi: »O žalbi do podizanja optužnice odlučuje sudac istrage«.

Članak 20.

U članku 102. stavku 2. u prvoj rečenici riječi: »sud će« zamjenjuju se riječima: »sud može«, a riječi: »koje ima« zamjenjuju se riječima: »koja može«.

U stavku 3. riječ: »pritvor« zamjenjuje se riječima: »istražni zatvor«.

Članak 21.

U članku 104. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ako okrivljenik postupi protivno uvjetima rješenja o određivanju jamstva, rješenjem će se odrediti naplata iznosa jamstva u korist proračuna, a protiv okrivljenika će se odrediti istražni zatvor. Tako sud može odlučiti, na prijedlog državnog odvjetnika, i ako postoji ozbiljna vjerojatnost da će okrivljenik postupiti protivno uvjetima rješenja o jamstvu.«

Članak 22.

U članku 108. stavku 4. iza točke 2. dodaje se zarez i točka 3. koja glasi:

»3) branitelja ako uhićenik zahtijeva.«

Članak 23.

Članak 109. mijenja se i glasi:

»(1) Policijski službenik mora uhićenika u roku navedenom u stavku 2. ovog članka dovesti u pritvorsku policijsku jedinicu određenu posebnim zakonom i predati pritvorskom nadzorniku ili ga pustiti na slobodu. Zakašnjenje se mora posebno obrazložiti. Predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz, predaju se pritvorskom nadzorniku koji s njima postupa prema stavku 4. ovog članka.

(2) Rok u kojem uhićenik mora biti doveden u pritvorsku policijsku jedinicu i predan pritvorskom nadzorniku ili pušten na slobodu, teče od trenutka uhićenja, a iznosi:

1) dvanaest sati, ako je osoba uhićena na području policijske uprave kojoj se dovodi,

2) dvadeset i četiri sata, ako je osoba uhićena izvan područja policijske uprave kojoj se dovodi.

(3) Pritvorski nadzornik će sastaviti zapisnik u koji će unijeti osobne podatke uhićenika prema članku 272. stavku 1. ovog Zakona. Podaci o uhićeniku, trenutku i razlozima uhićenja se unose u evidenciju uhićenih osoba u Informacijskom sustavu ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, odmah po dovođenju uhićenika. Pritvorski nadzornik obavještava državnog odvjetnika odmah po prijemu uhićenika. Obavijest se unosi u pritvorski zapisnik uhićenika.

(4) Pritvorski nadzornik će sastaviti posebni zapisnik o oduzimanju predmeta od uhićenika. Ako se radi o predmetima koji mogu poslužiti kao dokaz, zapisnik i oduzete predmete predat će državnom odvjetniku posebno pazeći da se predmeti ne unište ili ne ugrozi njihova uporaba u dokaznom postupku. Primjerak zapisnika pritvorski nadzornik predaje i policijskom službeniku koji je doveo uhićenika.

(5) Državni odvjetnik je dužan ispitati uhićenika, najkasnije deset sati nakon predaje pritvorskom nadzorniku.

(6) Pritvorski nadzornik će uhićenika i pritvorenika odmah pustiti na slobodu:

1) ako to naloži državni odvjetnik,

2) ako protiv uhićenika nije određen pritvor ili istražni zatvor, u roku od 20 sati od uhićenja iz stavka 2. točke 1. ovog članka, odnosno 32 sata od uhićenja iz stavka 2. točke 2. ovog članka;

3) ako uhićenik nije ispitan u roku iz stavka 5. ovog članka,

4) ako je pritvor ukinut.

O puštanju uhićenika i pritvorenika na slobodu pritvorski nadzornik će unijeti bilješku u zapisnik i evidenciju iz stavka 3. ovog članka.

(7) O puštanju uhićenika na slobodu u slučajevima iz stavka 6. točke 3) ovoga članka, pritvorski nadzornik će odmah obavijestiti višeg državnog odvjetnika.«

Članak 24.

U članku 112. stavku 2. u drugoj rečenici ispred riječi: »propisana« dodaje se riječ: »je«., a na kraju stavka dodaje se rečenica koja glasi: »Pritvorenik može žalbu izjaviti na zapisnik.«

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Pritvor će se odmah ukinuti ako su prestali razlozi zbog kojih je pritvor bio određen.«

Članak 25.

U članku 113. stavak 1. i 2. brišu se.

Članak 26.

U članku 118. stavku 2. umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: »od trenutka dovođenja sucu istrage.«.

Stavak 3. briše se.

Članak 27.

U članku 119. stavku 3. na kraju stavka dodaje se rečenica: »Prema potrebi, sud može naložiti mjeru opreza.«

Članak 28.

U članku 121. stavku 1. riječi: »pravosudna policija« zamjenjuju se riječima: »policija i ministarstvo nadležno za pravosuđe.«

U stavku 2. riječ: »pravosudna« briše se, a iza riječi: »policija« dodaju se riječi: »i ministarstvo nadležno za pravosuđe«.

Članak 29.

U članku 123. stavku 1. točki 4. iza riječi: »nužan« dodaju se riječi: »radi neometanog odvijanja postupka«.

U stavku 5. riječi: »i 4.« brišu se.

Članak 30.

U članku 124. stavku 2. riječ: »stavak« zamjenjuje se riječju: »stavka«.

U točki 1. ispred riječi: »naznaku naloga« dodaju se riječi: »ako se provodi istraga,«

U točki 3. riječi: »u istrazi« brišu se.

Članak 31.

U članku 125. stavku 1. točki 3. riječ: »kad« zamjenjuje se riječju: »ako«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Prije ukidanja istražnog zatvora na temelju članka 123. stavak 1. točka 3. ovog Zakona, obavijestit će se putem policije žrtva kaznenog djela.«

U stavku 3. u prvoj rečenici riječi: »prije ukidanja istražnog zatvora određenog na temelju točke 5. stavka 1.« zamjenjuju se riječima: »prije donošenja odluke o ukidanju istražnog zatvora određenog na temelju stavka 1. točke 5.«.

U drugoj rečenici veznik: »i« briše se.

Članak 32.

U članku 127. stavku 2. u prvoj rečenici riječi: »dvadeset četiri« zamjenjuju se riječju: »dvanaest«.

U drugoj rečenici na kraju rečenice briše se točka i dodaju riječi: »te ako je okrivljenik u pritvoru naložit će da se odmah pusti na slobodu.«

U stavku 3. iza riječi: »zakonom« dodaju se riječi: »prije podnošenja optužnice,«.

Članak 33.

U članku 129. stavku 2. na kraju stavka dodaje se rečenica koja glasi: »Ako drukčije nije propisano ovim Zakonom (članak 118. stavak 1.) sjednica vijeća održat će se i ako uredno pozvani državni odvjetnik i branitelj ne dođu na sjednicu, ili ako branitelj nije uredno primio poziv zbog toga jer je promijenio boravište ne obavijestivši o tome sud, ili zbog toga što mu dostava nije bila moguća zbog njegove nedostupnosti.«

Članak 34.

U članku 140. stavku 4. na početku stavka dodaje se rečenica koja glasi: »Prisilne mjere prema zatvoreniku mogu se poduzeti u slučajevima koji su propisani pravilima o policijskim ovlastima i o izvršavanju kazne zatvora.«

Članak 35.

U članku 141. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Zatvorenik koji smatra da mu se nezakonito prikraćuje ili ograničava njegovo pravo, može se obratiti predsjedniku suda, koji će prema potrebi poduzeti mjere iz stavka 2. ovoga članka.«

Članak 36.

U članku 144. stavku 4. na jednom mjestu riječi: »o očevidniku« brišu se.

Članak 37.

U članku 173. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ako drukčije nije propisano ovim Zakonom, poziv svjedoku i vještaku radi ispitivanja prije podizanja optužnice, te u kaznenom postupku dostavljaju stranke. Tijelo koje ima provesti radnju prethodno određuje vrijeme i mjesto provođenja radnje.«

U stavku 2. na kraju stavka dodaje se rečenica koja glasi: »Tako će tajnik suda postupiti i na temelju naloga suda u drugim slučajevima.«

Članak 38.

U članku 175. stavku 5. riječi: »vodi postupak« zamjenjuju se riječima: »provodi radnju«.

U stavku 6. brojka: »2.« zamjenjuje se brojkom: »7.«.

Članak 39.

U članku 181. stavku 1. riječ: »osobi« zamjenjuje se riječju: »osobu«.

U stavku 5. u prvoj rečenici riječi: »sudu nadležnom za ovrhu« zamjenjuju se riječima: »nadležnom državnom odvjetniku«. U drugoj rečenici riječi: »Taj sud« zamjenjuju se riječima: »Državni odvjetnik«.

Stavak 7. briše se.

Dosadašnji stavak 8. postaje stavak 7.

Dosadašnji stavci 9. i 10. brišu se.

Članak 40.

U članku 183. stavku 1. iza riječi: »prepisivanje« veznik: »i« zamjenjuje se zarezom, a iza riječi: »preslikavanje« dodaju se riječi: »i snimanje«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Zakonom se propisuje tajnost u postupku. Razgledavanje, prepisivanje, preslikavanje i snimanje spisa u kojima je postupanje tajno, dopušteno je u skladu s ovim Zakonom, samo osobama koje mogu sudjelovati u tom postupku. Podaci o maloljetniku koji sudjeluje u postupku predstavljaju tajnu. Osobni podaci okrivljenika osim imena i prezimena do potvrđivanja optužnice, te osobni podaci žrtve, oštećenika ili svjedoka, osim imena i prezimena, također su tajni. Tijelo i osoba koja je upoznata s tajnim podacima dužna ih je čuvati kao tajnu.«

U stavku 3. riječi: »o osobama čije se izjave ili iskazi nalaze u spisima« zamjenjuju se riječima: »tih osoba koji su u spisu«.

U stavku 5. iza riječi: »prepisivanje« veznik: »i« zamjenjuje se zarezom, a iza riječi: »preslikavanje« dodaju se riječi: »i snimanje«.

U stavku 6. u prvoj rečenici iza riječi: »prepisivanje« veznik: »i« zamjenjuje se zarezom, a iza riječi: »preslikavanje« dodaju se riječi: »i snimanje«. U drugoj rečenici iza riječi: »prepisivanje« veznik »i« zamjenjuje se zarezom, a iza riječi: »preslikavanje« dodaju se riječi: »i snimanje«.

Članak 41.

U članku 184. stavku 2. iza riječi: »razgledavanja« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »prepisivanja, preslikavanja i snimanja«.

Članak 42.

U članku 187. stavku 5. riječi: »protudržavnog terorizma (članak 141.)« i riječ: »međunarodnog« brišu se.

Članak 43.

U članku 202. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje bez obzira jesu li u ovom Zakonu korišteni u muškom ili ženskom rodu odnose se na jednak način na muški i ženski rod.«

U stavku 2. točka 1. mijenja se i glasi:

»1) osumnjičenik je osoba protiv koje je podnesena kaznena prijava ili se provode izvidi, ili se vodi istraga, ili poduzimaju dokazne radnje prije početka kaznenog postupka,«.

U točki 5. brojka: » 4.« zamjenjuje se brojkom: »3.«.

U stavku 3. iza riječi: »osumnjičenika« dodaje se riječ: »okrivljenika,«.

Iza stavka 15. dodaju se novi stavci 16., 17., 18. koji glase:

»(16) Opunomoćenik je odvjetnik kojega može zamijeniti odvjetnički vježbenik prema ovom Zakonu.

(17) Branitelj je odvjetnik, kojega može zamijeniti odvjetnički vježbenik prema ovom Zakonu.

(18) Savjetnik je osoba određena zakonom.«

Dosadašnji stavci 16., 17., 18. i 19. postaju stavci 19., 20., 21. i 22.

U dosadašnjem stavku 20. koji postaje stavak 23. riječ: »pravde« briše se.

Iza stavka 20. koji je postao stavak 23. dodaju se novi stavci 24. i 25. koji glase:

»(24) Prikriveni istražitelj je policijski službenik koji sudjeluje u posebnoj dokaznoj radnji prema ovom Zakonu.

(25) Pouzdanik je građanin koji sudjeluje u posebnoj dokaznoj radnji prema ovom Zakonu.«

Dosadašnji stavci 21. do 29. postaju stavci 26. do 34.

Članak 44.

U članku 206. stavku 3. ispred riječi: »o odbacivanju prijave« dodaju se riječi: »Ako drukčije nije propisano ovim Zakonom (članak 521. i 522.)«, a iza riječi: »članka 212.« riječi: »521. i 522.« brišu se.

U stavku 4. u prvoj rečenici iza riječi: »provođenje istrage« dodaju se riječi: »ili poduzeti dokazne radnje,«.

Stavak 9. mijenja se i glasi:

»(9) O pribavljenoj izjavi iz stavka 7. ovog članka, državni odvjetnik sastavlja zapisnik, koji se kao i materijali iz članka 208. stavak 5. ovog Zakona, može upotrijebiti tijekom poduzimanja dokaznih radnji prije podizanja optužnice. Taj zapisnik i materijali se izdvajaju iz spisa prema članku 86. ovog Zakona i ne mogu se upotrijebiti kao dokaz u postupku.«

Članak 45.

U članku 213. stavku 1. umjesto točke stavlja se zarez i dodaju se riječi: »a policija može privremeno oduzeti predmete iz članka 261. ovog Zakona kad provodi izvide kaznenih djela.«.

Članak 46.

U članku 217. stavku 1. riječ: »izdaje« zamjenjuje se riječju: »donosi«.

U stavku 2. riječ: »okrivljenika« zamjenjuje se riječju: »osumnjičenika«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Državni odvjetnik može podnijeti sucu istrage obrazloženi prijedlog da se protiv osumnjičenika odredi istražni zatvor ili da se poduzmu druge mjere neophodne za djelotvorno vođenje kaznenog postupka i zaštitu osoba.«

Članak 47.

U članku 218. stavku 1., 2. i 4. riječ: »okrivljenik« u odgovarajućem padežu zamjenjuje se riječju: »osumnjičenik«.

Članak 48.

U članku 225. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ako je državni odvjetnik odbacio kaznenu prijavu ili je obustavio istragu, oštećenik koji je preuzeo kazneni progon može sucu istrage predložiti provođenje istrage, ili provođenje dokaznog ročišta.«

U stavku 3. u drugoj rečenici ispred riječi: »radnji« dodaje se riječ: »određenih«.

Članak 49.

Članak 231. mijenja se i glasi:

»(1) Postupanje tijekom istrage je tajno.

(2) Tijelo koje poduzima radnju upozorit će osobe koje sudjeluju u dokaznoj radnji da je odavanje tajne kazneno djelo.

(3) Kada za to postoji interes javnosti ili drugi opravdani razlozi, a nije u suprotnosti s interesima istrage niti drugim odredbama ovoga Zakona, tijelo koje vodi istragu može odlučiti da određena dokazna radnja ili dio dokazne radnje nisu tajne.«

Članak 50.

Članak 238. mijenja se i glasi:

»(1) Državni odvjetnik mora prisustvovati dokaznom ročištu ako je on predložio to ročište.

(2) Dokaznom ročištu, mogu prisustvovati osumnjičenik, oštećenik kao tužitelj, branitelj i oštećenik, osim ako za radnju koja se provodi, nije drukčije propisano.

(3) Dokazno ročište ne može se provesti bez branitelja ako je obrana obvezna.

(4) Osobe koje sudjeluju na dokaznom ročištu mogu predložiti sucu istrage da radi razjašnjenja stvari postavi određena pitanja svjedoku ili vještaku. Uz dopuštenje suca istrage mogu postavljati pitanja i neposredno.

(5) Ako je na dokaznom ročištu prisutan osumnjičenik, sudac istrage mora pri otvaranju dokaznog ročišta provjeriti je li primio pisanu pouku o pravima (članak 239. stavak 1.). Ako osumnjičenik nije primio tu pouku, sudac istrage će postupiti prema članku 239. stavku 4. ovog Zakona, a ako je kazneni progon preuzeo oštećenik kao tužitelj, uručit će tu pouku osumnjičeniku.

(6) Sudac istrage može tijekom dokaznog ročišta postupiti prema članku 222. stavku 3. ovog Zakona.«

Članak 51.

U članku 239. stavku 1. točki 3. iza riječi: »razgledavanja« dodaju se riječi: »prepisivanja, preslikavanja i snimanja«.

U stavku 2. u uvodnoj rečenici iza riječi: »dostaviti« dodaje se riječ: »okrivljeniku«.

U točki 1. riječi: »i privremenom oduzimanju predmeta« brišu se.

U stavku 3. u drugoj rečenici riječ: »nazočna« zamjenjuje se riječju »prisutna«, a riječi: »ili privremeno oduzima« brišu se.

U stavku 4. riječ: »sud« zamjenjuje se riječima: »tijelo koje provodi radnju«.

Članak 52.

U članku 244. u uvodnoj rečenici riječi: »bez pouke o pravu na branitelja (članak 253.)« zamjenjuju se riječima: »pouke o pravima (članak 239. stavak 1.)«.

U točki 3. riječ: »prostorima« zamjenjuje se riječju: »prostorijama«.

Članak 53.

U članku 245. stavku 1. riječi: »protudržavnog terorizma (141.)« brišu se, a riječi: »prikrivanja protuzakonito dobivenog novca« zamjenjuju riječima: »pranja novca«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Pretraga iz stavka 1. ovog članka, provest će se prema članku 244.«

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 54.

Naslov iznad članka 257. mijenja se i glasi: »d) Pretraga pokretne stvari i bankovnog sefa«.

Članak 55.

U članku 259. stavku 1. na kraju stavka dodaje se rečenica koja glasi: »Okrivljenik se ne može kazniti.«

Članak 56.

U članku 260. stavku 1. riječi: »bankarskom« zamjenjuju se riječju: »bankovnom«.

U stavku 2. u prvoj rečenici iza riječ: »odlučuje« dodaje se riječ »rješenjem«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Osobu koja bez opravdanog razloga ne postupi prema rješenju iz stavka 2. ovog članka, sudac istrage će kazniti prema članku 259. stavku 1. ovog Zakona.«

Članak 57.

U članku 262. stavku 2. točki 2. riječi: »ili ako se postupak vodi za kazneno djelo za koje je propisana kazna zatvora iznad dvanaest godina« brišu se.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) O vjerojatnosti pružanja pomoći u kaznenom djelu iz stavka 2. ovog članka, na zahtjev državnog odvjetnika, do podizanja optužnice odlučuje rješenjem sudac istrage. Sudac istrage donosi rješenje u roku od 24 sata nakon podnošenja zahtjeva državnog odvjetnika. O žalbi protiv rješenja suca istrage odlučuje vijeće. Nakon podizanja optužnice odlučuje sud pred kojim se vodi postupak. Žalba protiv odluke optužnog vijeća i raspravnog suda nije dopuštena.«

Dosadašnji stavci 3.. 4., 5. i 6. postaju stavci 4., 5., 6. i 7.

Članak 58.

Članak 271. mijenja se i glasi:

»1) Na prijedlog državnog odvjetnika mogu se u kaznenom postupku prema odredbama koje vrijede za ovršni postupak odrediti prethodne ili privremene mjere osiguranja oduzimanja imovinske koristi.

(2) O prethodnim ili privremenim mjerama osiguranja do podizanja optužnice, odlučuje sudac istrage, nakon podizanja optužnice, optužno vijeće, a nakon potvrđivanja optužnice raspravni sud. O žalbi protiv odluke suca istrage odlučuje vijeće. Žalba protiv odluke optužnog vijeća i raspravnog suda nije dopuštena.

(3) Zahtjev za naknadu štete zbog neosnovane prethodne ili privremene mjere, ostvaruje se u parnici.«

Članak 59.

U članku 272. stavku 4. riječi: »prema potrebi sud« zamjenjuju se riječima: »tijelo koje vodi postupak«.

Članak 60.

Članak 281. mijenja se i glasi:

»Osim u slučajevima iz članka 6. i 10. ovog Zakona, snimka i zapisnik o ispitivanju okrivljenika ne mogu biti upotrijebljeni kao dokaz u postupku i ako je postupljeno protivno odredbama članka 273. i 275. stavak 1. do 4. i stavka 6. ovog Zakona.«

Članak 61.

U članku 285. stavku 1. točki 6. riječi: »kaznenih djela za koja je propisana kazna zatvora u trajanju od dvanaest godina ili teža kazna« zamjenjuju se riječima: »u slučaju propisanom posebnim zakonom«.

Članak 62.

U članku 289. stavku 3. umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: »osim ako drukčije nije propisano ovim Zakonom (članak 420. stavak 3.)«.

U stavku 6. treća rečenica briše se, a u četvrtoj rečenici riječi: »ili suca istrage« brišu se.

Članak 63.

U članku 292. stavku 1. u drugoj rečenici riječi: »tehničkih uređaja za prijenos slike i zvuka« zamjenjuju se riječima: »audio-video uređaja«.

U stavku 2. u trećoj rečenici riječi: »ispitivanje se može« zamjenjuju se riječima »može se«.

U stavku 3. u drugoj rečenici riječi: »tehničkih uređaja za prijenos slike i zvuka« zamjenjuju se riječima: »audio-video uređaja«.

Članak 64.

U članku 297. stavku 1. u prvoj rečenici riječi: »tehničkih uređaja za prijenos slike i zvuka« zamjenjuju se riječima: »audio-video uređaja«.

U drugoj rečenici riječi: »tehničkim uređajima« zamjenjuju se riječima: »audio-video uređajem«.

U zadnjoj rečenici brojka: »92.« zamjenjuje se brojkom: »292.«.

Članak 65.

U članku 300. stavku 1. iza riječi: »se« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »osim u slučajevima posebno propisanim ovim Zakonom,«.

U točki 4. iza riječi: »je« dodaju se riječi: »kao svjedok«.

U točki 6. riječi: »članka 44. stavka 2. točke 3.« zamjenjuju se riječima: »članka 45. stavka 1. točke 3.«.

Točka 7. mijenja se i glasi:

»7) u slučaju iz članka 6. stavka 3. ovog Zakona.«

U stavku 2. u prvoj rečenici riječi: »do 6.« zamjenjuju se riječima: » i 5.«.

Stavak 3. briše se.

Članak 66.

U članku 301. stavku 4. u prvoj rečenici iza riječi: »nepoznatim« dodaju se riječi »osobama i«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Ako okrivljenik obavlja prepoznavanje postupit će se prema članku 273. ovog Zakona. Ako svjedok obavlja prepoznavanje postupit će se prema članku 288. stavak 2. i 3. ovog Zakona.«

Članak 67.

U članku 325. stavku 2. u drugoj rečenici riječi: »u istrazi« zamjenjuju se riječima: »prije potvrđivanja optužnice«, a riječ: »pravomoćnosti« zamjenjuje se riječju: »potvrđivanja«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Ako se u zdravstvenu ustanovu upućuje okrivljenik koji se nalazi u istražnom zatvoru, sudac istrage obavijestit će tu ustanovu o razlozima zbog kojih je određen istražni zatvor kako bi se poduzele mjere potrebne za osiguranje svrhe istražnog zatvora.«

Članak 68.

U članku 326. stavku 5. riječi: »u istrazi« zamjenjuju se riječima: »prije podizanja optužnice«.

Članak 69.

U članku 330. stavku 3. druga rečenica briše se.

Članak 70.

U članku 334. stavku 1. točki 2. iza riječi: »računalne prijevare (članak 224. a)« dodaju se riječi: »prijevare na štetu Europskih zajednica (članak 224.b)«, a riječi: »prikrivanja protuzakonito dobivenog novca« zamjenjuju se riječima: »pranja novca«.

Članak 71.

U članku 335. stavku 8. riječi: »bez rješenje suca istrage ili je postupljeno protivno odredbi iz« zamjenjuju se riječima: »protivno odredbi «.

Članak 72.

U članku 344. stavku 1. točki 4. riječ: »istrage« briše se.

Članak 73.

U članku 345. stavku 1. na kraju stavka dodaje se rečenica koja glasi: »Ako okrivljenik ima branitelja optužnica se dostavlja i branitelju.«

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2)Ako se optužnica odnosi na kazneno djelo iz članka 66. stavak 2. točka 5. ovog Zakona, optužnica se dostavlja i branitelju.«

Članak 74.

U članku 348. stavku 1. u drugoj rečenici riječ: »osam« zamjenjuje se riječju: »petnaest«, a riječi: »trideset dana« zamjenjuju se riječima: »dva mjeseca«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Okrivljenik se može odreći prava na sjednicu optužnog vijeća i pisanom izjavom zahtijevati suđenje. Pisana izjava mora biti dostavljena vijeću najkasnije tri dana prije dana održavanja sjednice. Vijeće u tom slučaju potvrđuje optužnicu i odmah ju dostavlja sa spisom sudskoj pisarnici.«

Članak 75.

U članku 349. stavku 3. riječ: »iznimno« briše se.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Sjednici optužnog vijeća mogu prisustvovati samo pozvane osobe.«

Članak 76.

U članku 350. stavku 1. iza riječi: »raspravlja« dodaju se riječi: »te provjerava osobne podatke okrivljenika osim podataka o ranijoj osuđivanosti«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Okrivljenik može dati izjavu da je kriv po svim ili nekim točkama optužbe.«

U stavku 5. riječi: »istražnom spisu dostavljenom od suca istrage« zamjenjuju se riječju: »spisu«.

Članak 77.

U članku 354. stavku 2. iza riječi: »strankama« stavlja se zarez i dodaje se riječ: »branitelju«, a riječ: »sa« zamjenjuje se riječima: » s tim rješenjem i«.

Članak 78.

U članku 355. stavku 3. iza brojke: »1.« dodaju se riječi: »i 2.«

Članak 79.

U članku 365. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ako je državni odvjetnik povukao optužnicu, može podići novu izmijenjenu optužnicu pod uvjetima iz članka 341. ovog Zakona. Takva optužnica mora biti podignuta najkasnije dvanaest mjeseci od prvog povlačenja optužnice ako je optužnica podignuta za kazneno djelo za koje se vodi redoviti postupak, a šest mjeseci ako je optužnica podignuta za kazneno djelo za koje se vodi skraćeni postupak.«

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) O razlozima povlačenja optužnice državni odvjetnik dužan je izvijestiti višega državnog odvjetnika.«.

Članak 80.

U članku 366. stavku 2. točki 3. riječi: »i tijekom istrage« zamjenjuju se riječima: »podizanja optužnice«.

U stavku 3. na kraju stavka dodaje se rečenica koja glasi: »Žalba protiv tog rješenja nije dopuštena.«

Članak 81.

U članku 369. stavku 1. trećoj rečenici iza riječi: »stranke« stavlja se zarez i dodaje se riječ: »branitelj«.

U stavku 3. riječi: »u istrazi« zamjenjuju se riječima: »prije podizanja optužnice«.

Članak 82.

U članku 371. stavku 1. ispred prve rečenice dodaje se rečenica koja glasi: »Pripremno ročište se provodi pred predsjednikom vijeća.«

U stavku 3. na kraju stavka dodaju se rečenice: »Protiv rješenja predsjednika vijeća o izdvajanju dokaza iz spisa, dopuštena je posebna žalba. O žalbi odlučuje viši sud.«

Članak 83.

U članku 372. stavku 1. druga rečenica briše se.

Članak 84.

U članku 374. stavku 3. brojka: »25.« zamjenjuje se brojkom: »26.«.

Članak 85.

U članku 377. stavku 1. u prvoj rečenici riječi: »prijedloge dokaza« zamjenjuju se riječima: »dokazne prijedloge«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Predsjednik vijeća će postupiti prema članku 431. stavak 1. točka 1. ovog Zakona u odnosu na činjenice koje protivna stranka ne osporava, te iz razloga predviđenih u članku 351. ovog Zakona.«

Članak 86.

U članku 388. stavku 2. točki 4. riječ: »okrivljenika« zamjenjuje se riječju: »optuženika«.

Članak 87.

U članku 395. stavku 4. u drugoj rečenici riječ: »okrivljeniku« zamjenjuje se riječju: »optuženiku«.

Članak 88.

U članku 396. stavku 3. u drugoj rečenici riječ: »okrivljenik« zamjenjuje se riječju: »optuženik«.

Članak 89.

U članku 404. stavku 2. riječi: »okrivljenik« u odgovarajućem i padežu zamjenjuju se riječju: »optuženik«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Ako se postupak vodi za kazneno djelo za koje je propisana kazna zatvora do dvanaest godina, a optuženik koji je uredno pozvan nije pristupio, ili mu se poziv ne može uručiti jer je promijenio adresu, a o tome nije obavijestio sud ili očigledno izbjegava poziv, sud može odlučiti da se rasprava provede u odsutnosti optuženika ako je optuženik bio prethodno upozoren da mu se može suditi u odsutnosti i ako se očitovao o optužnici u prisutnosti branitelja.«

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4. iza brojke: »2.« dodaju se riječi: » i 3.«, a riječ: »okrivljenik« zamjenjuje riječju: »optuženik«.

Članak 90.

U članku 409. stavku 2. u drugoj rečenici riječ: »zvučne« zamjenjuje se riječima: »audio ili audio-video«. U trećoj rečenici ispred riječi: »snimka« dodaju se riječi: »audio ili audio-video«.

U stavku 3. riječi: »tonsko ili drugo tehničko« zamjenjuju se riječima: »audio ili audio-video«.

Članak 91.

U članku 414. stavak 4. briše se.

Dosadašnji stavci 5. i 6. postaju stavci 4. i 5.

Članak 92.

U članku 415. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Rasprava započinje čitanjem optužnice. Ako je oštećenik prisutan, a još nije stavio imovinskopravni zahtjev, upozorit će ga predsjednik vijeća da može staviti prijedlog za ostvarivanje tog zahtjeva u kaznenom postupku i poučiti ga o pravima iz članka 47. ovog Zakona. Ako oštećenik nije prisutan, a postavio je imovinskopravni zahtjev, predsjednik vijeća pročitat će taj zahtjev.«

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Nakon toga predsjednik vijeća objavit će kakvo je očitovanje o optužbi i imovinskopravnom zahtjevu optuženik ranije iznio.«

Članak 93.

U članku 418. stavku 5. riječ: »okrivljenika« zamjenjuje se riječju: »optuženika«.

Članak 94.

U članku 419. stavku 1. u drugoj rečenici briše se točka i dodaju se riječi: »samo ako smatra da ti dokazi upućuju na postojanje razloga isključenja protupravnosti ili krivnje ili na činjenicu o kojoj ovisi odluka o kaznenopravnim sankcijama.«

Članak 95.

U članku 420. dodaje se novi stavak 1. koji glasi:

»(1) Prije ispitivanja, svjedoka će predsjednik vijeća upozoriti prema članku 288. stavak 3., a vještaka prema članku 312. stavak 1. ovog Zakona.«

Dosadašnji stavci 1. do 6. postaju stavci 2. do 7.

Iza stavka 6. koji je postao stavak 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»(8) Kad se dokaz izvodi na temelju odluke suda, u slučaju iz članka 419. stavak 1. ispitivanje svjedoka ili vještaka provodi najprije sud, zatim tužitelj, žrtva ili oštećenik ako su prisutni, te okrivljenik.«

Članak 96.

U članku 421. stavku 2. točka 1. mijenja se i glasi:

»1) za koje su stranke znale do potvrđivanja optužnice ili okončanja pripremnog ročišta, ali ih bez opravdanog razloga nisu predložile (članak 377. stavak 1.),«.

Članak 97.

U članku 431. stavku 1. dodaje se nova točka 1. koja glasi:

»1) ako se odnose na činjenicu koju stranka nije osporavala;«.

Dosadašnje točke 1. do 5. postaju točke 2. do 6.

U stavku 2. iza druge rečenice dodaje se nova rečenica koja glasi: »Tako će vijeće postupiti i u svezi s drugim dokazima na kojima se ne može temeljiti sudska odluka, ako nisu prije toga izdvojeni.«

Članak 98.

U članku 441. stavku 6. brojka: »416.« zamjenjuje se brojkom: »415.«.

Članak 99.

U članku 459. stavku 5. riječi: »Sud će izložiti nesporne i sporne činjenice te« zamjenjuju se riječima: »Sud će samo navesti činjenice koje stranke nisu osporile, a«.

U stavku 6. iza riječi: »uvjetnu osudu« riječi: »optuženika osloboditi od kazne« brišu se.

Članak 100.

U članku 464. iza stavka 7. dodaje se novi stavak 8. koji glasi:

»(8) Žalbu zbog nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja u odnosu na određenu činjenicu ne može podnijeti niti stranka koja nije osporavala tu činjenicu.«.

Dosadašnji stavak 8. postaje stavak 9.

Članak 101.

U članku 474. stavku 1. u trećoj rečenici riječ: »odstaviti« zamjenjuje se riječju: »dostaviti«.

U stavku 4. riječi: »da ih u zatvorenom omotu preda istražnom sucu radi čuvanja odvojeno od ostalih spisa« zamjenjuju se riječima: »da postupi prema članku 86. stavak 2. ovog Zakona«.

Članak 102.

U članku 492. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Žalba se podnosi tijelu koje je donijelo rješenje.«

Članak 103.

U članku 494. stavku 2. iza riječi: »suca istrage« dodaju se riječi: »ili suca pojedinca«.

U stavku 4. briše se točka i dodaju se riječi: »i je li povrijeđen kazneni zakon na štetu okrivljenika«.

Članak 104.

U članku 495. riječi: »476. i« brišu se.

Članak 105.

U članku 505. stavku 3. briše se točka i dodaju se riječi: »osim u slučaju iz članka 498. ovog Zakona«.

Članak 106.

Članak 510. mijenja se i glasi:

»(1) O zahtjevu za zaštitu zakonitosti odlučuje Vrhovni sud.

(2) Ako Glavni državni odvjetnik do odluke Vrhovnog suda, odustane od zahtjeva za zaštitu zakonitosti, zahtjev će se rješenjem odbaciti.

(3) O zahtjevu se odlučuje u sjednici vijeća. Prije nego što predmet bude iznesen na odlučivanje, sudac izvjestitelj može prema potrebi pribaviti obavijesti o istaknutim povredama zakona.

(4) O sjednici će se uvijek izvijestiti glavni državni odvjetnik.

(5) Vrhovni sud može riješiti da se izvršenje pravomoćne presude prekine ili odgodi do odluke o zahtjevu za zaštitu zakonitosti.«

Članak 107.

U članku 522. stavku 2. brojka: »2.« zamjenjuje se brojkom: »1.«.

Članak 108.

U članku 523. stavku 1. iza riječi: »Sudac« dodaje se riječ: »pojedinac«, a iza brojke: »521.« dodaju se riječi: »i 522.«.

U stavku 2. iza riječi: »Sudac« dodaje se riječ: »pojedinac«.

Članak 109.

U članku 542. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Ako sudac pojedinac ne odbaci prigovor kao nepravovremen ili podnesen od neovlaštene osobe, dostavit će optužnicu optužnom vijeću radi ispitivanja u smislu članka 526. stavak 2. ovog Zakona.«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) U slučaju iz stavka 4. ovog članka, optužno vijeće ispituje optužnicu u smislu članka 344. stavak 1. točke 1., 3. i 5. ovog Zakona i je li optužnica podignuta na temelju vjerodostojne kaznene prijave.«

Članak 110.

U članku 543. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ako sudac pojedinac ocijeni da podaci u optužnici ne pružaju dovoljno osnova za izdavanje kaznenog naloga ili da se prema tim podacima može očekivati izricanje neke druge kazne ili mjere, a ne one koju je zatražio državni odvjetnik, po primitku optužnice u sudu postupit će prema članku 542. stavku 4. ovog Zakona. Optuženiku će se dostaviti optužnica uz pouku o pravu na odgovor, uz obavijest da sud nije prihvatio zahtjev državnog odvjetnika za izdavanje kaznenog naloga. Optužno vijeće će ispitati optužnicu prema članku 542. stavku 5. ovog Zakona.«

Članak 111.

U članku 544. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ako optužno vijeće ne potvrdi optužnicu, rješenjem će staviti izvan snage kazneni nalog u odnosu na optuženika koji je podnio prigovor. Tako će postupiti i sudac pojedinac pri donošenju nove presude.«

Članak 112.

U članku 555. stavku 2. riječi: »članak 363.« zamjenjuje se riječima: »članak 464.«

Članak 113.

U članku 562. brojka: »462.« zamjenjuje se riječima: »558. stavak 3.«.

Članak 114.

U članku 566. stavku 1. iza riječi: »dužnosti« dodaju se riječi: »nalazi u bijegu«.

Članak 115.

Naslov iznad članka 570. mijenja se i glasi:

»Revizija te izvanredni pravni lijek protiv odluke sudova bivše SFRJ«.

Članak 570. mijenja se i glasi:

»(1) Osobe koje su sudovi bivše Jugoslavije osudili za vrijeme komunističke vladavine za politička kaznena djela, politički motivirana kaznena djela ili druga kaznena djela ako je do osuđujuće odluke došlo zlouporabom političke moći mogu revizijom zatražiti poništenje osuđujuće odluke ili njoj drugoga odgovarajućega pravnog akta.

(2) Pod zlouporabom političke moći smatrat će se slučajevi u kojima je došlo do osude koja u svojoj izreci ili u postupku koji joj je prethodio krši međunarodnopravno priznata načela pravne države i demokratskog društva ili proturječi javnom poretku Republike Hrvatske.

(3) Ako je osoba iz stavka 1. ovoga članka umrla, reviziju mogu izjaviti njezini nasljednici po zakonskom redu. Ako su nasljednici nepoznati, reviziju mogu izjaviti udruge za zaštitu ljudskih prava sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

(4) Ako reviziju izjavljuje udruga sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ona mora sadržavati i izvadak iz registra udruge iz kojeg je vidljivo da je područje njezine djelatnosti zaštita ljudskih prava.«

Članak 116.

Iza članka 570. dodaju se članci 570.a, 570.b, 570.c, 570.d i 570.e koji glase:

»Članak 570.a

(1) Revizija sadrži: osobne osuđenikove podatke, podatke o presudi koja se pobija, podatke o činjenicama i dokazima na kojima se temelji, obrazloženje i potpis podnositelja, te, ako je podnositelj nasljednik, dokaz da je osuđenik umro i da je on njegov zakonski nasljednik.

(2) Revizija se izjavljuje županijskom sudu na čijem je području imao sjedište sud koji je donio prvostupanjsku odluku.

(3) Ako je revizija izjavljena nenadležnom sudu ili ako je prvostupanjski sud imao sjedište izvan Republike Hrvatske, primijenit će se odredbe članka 24. ovoga Zakona.

Članak 570.b

(1) O reviziji odlučuje vijeće županijskog suda od tri suca na sjednici.

(2) Nepotpunu ili nedopuštenu reviziju odbacit će rješenjem predsjednik vijeća. Protiv toga rješenja može se izjaviti žalba u roku od petnaest dana.

(3) Na sjednicu vijeća pozivaju se podnositelj revizije, njegov opunomoćenik i državni odvjetnik. Sjednica se može održati premda uredno pozvane osobe ne dođu na sjednicu.

Članak 570.c

(1) Vijeće može zatražiti da nadležna državna tijela prikupe i dostave podatke važne za odluku povodom revizije.

(2) Podnositelj revizije, njegov opunomoćenik i državni odvjetnik mogu na sjednici davati izjave radi razjašnjenja pojedinih pitanja u svezi s revizijom.

Članak 570.d

(1) O reviziji vijeće odlučuje presudom ili rješenjem.

(2) Nepotpunu ili nedopuštenu reviziju odbacit će vijeće rješenjem ako to nije učinio predsjednik vijeća.

(3) Presudom će vijeće odbiti reviziju kao neosnovanu ako utvrdi da je podnesena protiv odluke kojom je podnositelj osuđen za ratni zločin ili drugo kazneno djelo za koje je Republika Hrvatska dužna progoniti po pravilima međunarodnog prava, kazneno djelo čijim je počinjenjem došlo do gubitka života neke osobe, teške tjelesne ozljede ili ako je osuđenik za sebe ili drugoga stekao protupravnu imovinsku korist ili ako se radi o djelu suprotnom javnom poretku Republike Hrvatske. Sud će odbiti reviziju i ako utvrdi da ne postoje razlozi zbog kojih je ona izjavljena.

(4) Ako utvrdi da je revizija osnovana, vijeće će presudom poništiti u cijelosti ili djelomice pobijanu odluku u izreci o kaznenoj odgovornosti.

Članak 570.e

(1) Protiv odluke vijeća županijskog suda podnositelj revizije i državni odvjetnik mogu podnijeti žalbu u roku od petnaest dana.

(2) O žalbi odlučuje Vrhovni sud u vijeću od pet sudaca.

(3) Vrhovni sud svojom odlukom može potvrditi, preinačiti ili ukiniti odluku županijskog suda o reviziji.

(4) Ako u članku 570. do 570.d. ovoga Zakona nije drukčije određeno, na postupak o reviziji i na postupak o žalbi protiv odluke županijskog suda o reviziji primijenit će se odredbe ovoga Zakona koje se odnose na odlučivanje vijeća u sjednici povodom žalbe na presudu.

(5) O troškovima revizijskog postupka sud će odlučiti sukladno odredbi članka 151. ovoga Zakona.«

Članak 117.

U članku 573. podstavku 1. riječi: »30. kolovoza 2011.« zamjenjuju se riječima »31. kolovoza 2011.«

Članak 118.

U cijelom tekstu Zakona o kaznenom postupku (»Narodne novine«, br. 152/08.) riječi: »kućni zatvor« zamjenjuju se riječima: »istražni zatvor u domu« u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 119.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. srpnja 2009.

Klasa: 740-02/09-01/02

Zagreb, 30. lipnja 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.