Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe za provedbu Carinskog zakona

NN 76/2009 (1.7.2009.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe za provedbu Carinskog zakona

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1838

Na temelju članka 5.a, članka 13., članka 14. stavka 3., članka 14.a stavka 2., članka 18.a, članka 20. stavka 2., članka 27., članka 48., članka 69., članka 73. stavka 2., članka 78. stavka 4., članka 81. stavka 4., članka 84. stavka 3., članka 88. stavaka 1., 3. i 5., članka 96. stavka 4., članka 106. stavaka 5. i 6., članka 108. stavka 1., članka 109.a, članka 110. stavka 3., članka 119. stavaka 2. i 4., članka 122. stavka 2., članka 125. stavaka 2. i 4., članka 126. stavka 2. točke c), članka 127. stavka 4., članka 129., članka 131., članka 137. stavka 3., članka 139., članka 141. stavka 1. točke e), članka 149., članka 150. stavka 2., članka 154. stavka 2., članka 155. stavka 3., članka 156. stavka 2., članka 159. stavka 4., članka 161. stavka 2., članka 169. stavaka 3. i 5., članka 179. stavka 4., članka 181. stavka 4., članka 185. stavaka 3. i 5., članka 188. stavka 4., članka 189., članka 192. stavka 5., članka 194. stavka 2., članka 200. stavka 1., članka 203., članka 221. stavka 5., članka 226. stavka 3., članka 229. stavaka 1. i 3., članka 235. stavka 1., članka 236., članka 254. stavka 3. i članka 257. Carinskog zakona ("Narodne novine", br. 78/99, 117/99, 73/2000, 92/2001, 47/2003, 140/2005, 138/2006, 60/2008 i 45/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. lipnja 2009. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE ZA PROVEDBU CARINSKOG ZAKONA

Članak 1.

U Uredbi za provedbu Carinskog zakona ("Narodne novine", br. 161/2003, 69/2006, 5/2007 i 70/2008) iza članka 107. dodaje se članak 107.a koji glasi:

»Članak 107.a

Posebnosti carinskog postupanja u međunarodnom putničkom i robnom pomorskom, riječnom i zračnom prometu uređuju se propisom koji donosi ministar financija. ».

Članak 2.

U članku 227. stavku 5. točki b) brojka: »40,00« zamjenjuje se brojkom: »150,00«.

Članak 3.

U članku 479. brojka: »40,00« zamjenjuje se brojkom: »75,00«.

Članak 4.

Iza članka 479. dodaju se članci 479.a do 479.e koji glase:

»Članak 479.a

Ako su ispunjeni uvjeti iz članka 224. stavka 2. Carinskog zakona, odluku da se naknadno knjiženje neće provesti, donosi carinarnica koja je trebala proknjižiti svote uvozne ili izvozne carine proizašle iz carinskog duga.

Kada je podnesen zahtjev za povratom ili otpustom na temelju članka 232. Carinskog zakona u vezi sa člankom 224. stavkom 2. točkom b) Carinskog zakona na odgovarajući način se primjenjuju članci 479.a do 479.e ove Uredbe.

Carinarnice su dužne međusobno surađivati u svrhu pravilne primjene odredbi o naknadnom knjiženju, posebno ako carinarnica nadležna za donošenje odluke o naknadnom knjiženju ujedno nije carinarnica zbog čije pogreške iznos zakonski dugovanih davanja nije proknjižen u smislu članka 224. stavka 2. točke b) Carinskog zakona.

Članak 479.b

Ako se u tijeku postupka utvrdi da je potrebno donijeti odluku da se svota davanja proizišla iz carinskoga duga ili njezin preostali dio naknadno proknjiži, carinarnica u pisanom obliku o tome obavještava osobu odgovornu za plaćanje, te joj dostavlja cjelokupnu dokumentaciju na kojoj temelji svoja utvrđenja, uz uvjet:

a) da se postupak u vezi sa odlukom carinarnice o provedbi naknadnog knjiženja odnosi na slučajeve iz članka 224. stavka 2. točke b) Carinskog zakona i

b) da iznos zakonski dugovanih davanja koji nije naplaćen od određene osobe odgovorne za plaćanje u vezi s jednim uvozom ili izvozom ili više njih, ali kao posljedica jedne pogreške, iznosi 3.500.000 kuna ili više.

Osoba odgovorna za plaćanje može se očitovati u pisanom obliku o pisanim utvrđenjima carinarnice iz stavka 1. ovoga članka u roku od mjesec dana od dana kada su joj poslani. Ako osoba odgovorna za plaćanje ne dostavi svoje očitovanje u roku smatra se da se odrekla prava na iznošenje svojih stajališta.

Članak 479.c

Kada se primjenjuje članak 479.b ove Uredbe, odluka u vezi sa provedbom naknadnog knjiženja donosi se u roku od deset mjeseci od dana kada su u spis pribavljeni svi podaci potrebni za utvrđivanje svih činjenica i okolnosti koje su značajne za donošenje odluke.

Kada carinarnica u vezi sa predmetom postupka provodi posebne službene radnje radi provjere i utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje odluke u vezi sa provedbom naknadnog knjiženja, rok za donošenje odluke se produljuje za vrijeme potrebno za dovršetak tih radnji, ali ne dulje od daljnjih devet mjeseci. Carinarnica obavještava osobu odgovornu za plaćanje o datumu početka i dovršetka službenih radnji poduzetih radi provjere i utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje odluke.

Naknadno knjiženje u slučaju primjene članka 479.b ove Uredbe neće se provesti ako carinarnica ne donese odluku u vezi sa provedbom naknadnog knjiženja u rokovima iz stavka 1. i 2. ovoga članka.

Članak 479.d

Carinarnice dostavljaju Središnjem uredu Carinske uprave popis svih slučajeva u kojima su primijenjene odredbe članka 224. stavka 2. točke b) Carinskog zakona, te odredbe članka 232. Carinskog zakona u vezi sa člankom 224. stavkom 2. točkom b) Carinskog zakona, sa sažecima pojedinih slučajeva i preslikom cjelokupne relevantne dokumentacije.

Obavijesti carinarnica iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju se Središnjem uredu Carinske uprave tijekom prvog i trećeg tromjesečja svake godine za sve slučajeve u kojima je bilo odlučeno da se nenaplaćena davanja proizišla iz carinskoga duga neće knjižiti tijekom prethodnog polugodišta.

Članak 479.e

Ne isključujući odredbe članka 479.b ove Uredbe, carinarnica nadležna za donošenje odluke o naknadnom knjiženju svote uvozne ili izvozne carine proizašle iz carinskog duga, na primjeren način obavještava osobu odgovornu za plaćanje o potrebi donošenja odluke o naknadnom knjiženju.

Smatra se da se osoba odgovorna za plaćanje odrekla prava na iznošenje svojih stajališta, ako se o obavijesti carinarnice iz stavka 1. ovog članka nije očitovala u ostavljenom roku.«.

Članak 5.

U članku 480. stavku 1. i stavku 2. brojke: »40,00« zamjenjuju se brojkama: »75,00«.

Članak 6.

U članku 500. brojka: »40,00« zamjenjuje se brojkom: »75,00«.

Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 413-01/09-01/09
Urbroj: 5030116-09-1
Zagreb, 26. lipnja 2009.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.