Zakon o izmjenama Zakona o Vladi Republike Hrvatske

NN 77/2009 (2.7.2009.), Zakon o izmjenama Zakona o Vladi Republike Hrvatske

77 02.07.2009 Zakon o izmjenama Zakona o Vladi Republike Hrvatske

HRVATSKI SABOR

1858

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O VLADI REPUBLIKE HRVATSKE

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o Vladi Republike Hrvatske, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. srpnja 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/122
Urbroj: 71-05-03/1-09-2
Zagreb, 2. srpnja 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O VLADI REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Zakonu o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 10/98., 15/00., 117/01., 199/03. i 30/04.) u članku 9. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Ako Hrvatski sabor prihvati ostavku predsjednika Vlade, Vlada će obavljati tehničke poslove do imenovanja nove Vlade.«

Članak 2.

U članku 21.a stavku 1. podstavak 1. koji glasi: »– Središnji državni ured za upravu« briše se.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/09-01/02
Zagreb, 2. srpnja 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.