Pravilnik o sadržaju programa osposobljavanja predavača iz predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći, provođenju ispita za predavača, sastavu ispitnog povjerenstva i obrascu potvrde o položenom ispitu

NN 78/2009 (6.7.2009.), Pravilnik o sadržaju programa osposobljavanja predavača iz predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći, provođenju ispita za predavača, sastavu ispitnog povjerenstva i obrascu potvrde o položenom ispitu

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

1869

Na temelju članka 235. stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08) ministar zdravstva i socijalne skrbi uz suglasnost ministra unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA PREDAVAČA IZ PREDMETA PRUŽANJE PRVE POMOĆI OSOBAMA OZLIJEĐENIM U PROMETNOJ NESREĆI, PROVOĐENJU ISPITA ZA PREDAVAČA, SASTAVU ISPITNOG POVJERENSTVA I OBRASCU POTVRDE O POLOŽENOM ISPITU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način osposobljavanja kandidata za predavača iz predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći (u daljnjem tekstu: predavač), plan i program osposobljavanja, način provođenja ispita za predavača, sastav ispitnog povjerenstva, sadržaj i izgled obrasca potvrde o položenom ispitu za predavača te sadržaj i izgled obrasca dozvole za predavača.

Članak 2.

Osposobljavanje kandidata za predavača iz predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći i provođenju ispita za predavača organizira i provodi Hrvatski Crveni križ.

Članak 3.

Osposobljavanje predavača provodi se sukladno Nastavnom planu i programu za osposobljavanja predavača iz Priloga I. koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Nastavi plan i program osposobljavanja predavača sadrži sljedeće cjeline:

1. Uvod

2. Uvod u prvu pomoć

3. Načela metodike i predavanja

4. Postupak s ozlijeđenom osobom

5. Pružanje prve pomoći osobi: bez svijesti koja diše i bez svijesti koja ne diše

6. Krvarenje

7. Ozljede

8. Ozljede kostiju i zglobova

9. Akcidentalna stanja, bolesti, trovanja

Članak 4.

Predavač iz predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći može biti doktor medicine.

Prijava za osposobljavanje podnosi se Hrvatskom Crvenom križu.

Troškove osposobljavanja i ispita snosi kandidat za predavača.

Članak 5.

Nastava za osposobljavanje predavača provodi se sukladno Nastavnom planu i programu iz Priloga II. koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Nastava se provodi u grupama do najviše 15 kandidata.

Osposobljavanje predavača traje ukupno 13 nastavnih sati.

Nastavni sat traje 45 minuta, odnosno blok sat traje 90 minuta. Nakon održanog nastavnog sata, odnosno blok sata obvezan je odmor u trajanju od 10 minuta.

Tijekom dnevnog radnog vremena može se održati najviše osam nastavnih sati.

Članak 6.

Nakon završenog osposobljavanja kandidat polaže ispit za predavača.

Ispit za predavača polaže se pred ispitnim povjerenstvom Hrvatskog Crvenog križa

Ispitno povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka sastoji se od tri člana i tri zamjenika koje imenuje izvršni predsjednik Hrvatskog Crvenog križa.

Članovi Ispitnog povjerenstva između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika.

Članak 7.

Ispit za predavača sastoji se od tri dijela:

– provjera znanja sadržaja iz Nastavnog programa (pismeno),

– provjera sposobnosti prenošenja praktičnih vještina,

– ogledno predavanje na zadanu temu u trajanju do deset minuta.

Članak 8.

Ispitno povjerenstvo ocjenjuje svaki pojedini dio ispita ocjenom »položio« ili »nije položio«.

Prvi dio ispita ocjenjuje se ocjenom »položio« ako je kandidat točno odgovorio na 80% postavljenih pitanja.

Odluku o uspjehu na drugom i trećem dijelu ispita Ispitno povjerenstvo donosi natpolovičnom većinom.

Smatra se da kandidat nije položio ispit ako je iz jednog dijela ispita dobio ocjenu »nije položio«.

Prilikom ponovnog polaganja ispita, kandidat polaže samo onaj dio ispita za koji je dobio ocjenu » nije položio ».

O polaganju ispita Ispitno povjerenstvo vodi zapisnik kojega potpisuju svi članovi.

Članak 9.

Nakon položenog ispita Hrvatski Crveni križ izdaje Potvrdu o položenom ispitu za predavača iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći o čemu izvješćuje Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Na zahtjev kandidata, a na temelju izdane Potvrde o položenom ispitu za predavača iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći Ministarstvo izdaje Dozvolu.

Izgled i sadržaj Potvrde o položenom ispitu za predavača iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći nalazi se u Prilogu II. koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Sadržaj i izgled obrasca dozvole iz stavka 2. ovoga članka nalazi se u Prilogu III. koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/08-04/69

Urbroj: 534-07-09-1

Zagreb, 22. svibnja 2009.

Ministar
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.

PRILOG I.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA OSPOSOBLJAVANJE PREDAVAČA IZ NASTAVNOG PREDMETA PRUŽANJE PRVE POMOĆI OSOBAMA OZLIJEĐENIM U PROMETNOJ NESREĆI

1. Uvod: – Zakon o sigurnosti prometa na cestama, obveze predavača nastavnog predmeta »Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenima u prometnoj nesreći«, važnost prve pomoći u prevenciji nesreća i sigurnosti u prometu, uloga i značaj Crvenog križa u osposobljavanju iz prve pomoći, kratak povijesni pregled rada Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, povijest i djelatnosti Hrvatskog Crvenog križa.

2. Uvod u prvu pomoć: definicija, ciljevi, zadaci, principi i značaj pružanja prve pomoći na mjestu nesreće, osiguravanje mjesta nesreće, osobna sigurnost, opći postupak na mjestu nesreće, pozivanje stručne pomoći (hitna pomoć, policija, Državna uprava za zaštitu i spašavanje).

3. Načela metodike i predavanja: uvod u komunikacije, aktivno slušanje, uvjerljivo obraćanje, četiri komunikacijska stila, neverbalna komunikacija, pravila vizualnog kontakta, snaga prvog dojma, kako postupiti s agresivnim sugovornikom, podučavanje vještina u četiri koraka.

4. Postupak s ozlijeđenom osobom: utvrđivanje mehanizma nastanka ozljeda, procjena općeg stanja ozlijeđenog, primarni pregled (provjera vitalnih životnih funkcija i traženje teških ozljeda), sekundarni pregled (»od glave do pete«), određivanje prioriteta kod pružanja prve pomoći, uklanjanje odjeće, obuće i zaštitnih sredstava -kada, što i kako uklanjamo, izvlačenje ozlijeđenog iz vozila (hitno premještanje ozlijeđenog), važnost psihološke potpore, transport ozlijeđene osobe.

5. Pružanje prve pomoći osobi bez svijesti koja diše i koja ne diše: kratkotrajni gubitak svijesti, dugotrajniji gubitak svijesti, bočni položaj, otvaranje dišnog puta kod sumnje na ozljedu vratne kralježnice, osnovni postupak održavanja života – oživljavanja.

6. Krvarenje: vrste krvarenja – prepoznavanje, kontrola vanjskog krvarenja, postupak s amputiranim dijelom tijela, pružanje pomoći kod unutarnjeg krvarenja, šok: prepoznavanje, postupak s ozlijeđenim.

7. Rane i ozljede: rane, probojne rane prsišta i trbuha, opekline, smrzotine, kemijske ozljede – gnječne ozljede, zavoji (pomoću zavoja i trokutnog rupca).

8. Ozljede kostiju i zglobova: lomovi, uganuća i iščašenja, imobilizacija (pomoću trokutnog rupca), ozljede glave i kralježnice, pružanje pomoći kod ozljeda kralješnice.

9. Akcidentalna stanja, bolesti, trovanja (Osnovne informacije, upute i upozorenja): udar groma, strujni udar; utapanje, gušenje stranim predmetom u dišnom putu, zdravstveni poremećaji uslijed utjecaja visokih i niskih temperatura na organizam, naglo nastupajuće bolesti (srčani udar, moždani udar, hipoglikemija, grčevi mišića tijela, napad astme), automobilska bolest, trovanja (etilni alkohol, metilni alkohol, antifriz, ugljični monoksid, hrana).

NASTAVNE CJELINE

i nastavne teme

TRAJANJE OBUKE
u minutama

teorija

praksa

ukupno

1.

UVOD

– Zakon o sigurnosti prometa na cestama,

– obveze predavača nastavnog predmeta »Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenima u prometnoj nesreći«

– važnost prve pomoći u prevenciji nesreća i sigurnosti u prometu

– uloga i značaj Crvenog križa u osposobljavanju iz prve pomoći, kratak povijesni pregled rada Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, povijest i djelatnosti Hrvatskog Crvenog križa

20

20

2.

UVOD U PRVU POMOĆ

– definicija, ciljevi, zadaci, principi i značaj pružanja prve pomoći na mjestu nesreće

– osiguravanje mjesta nesreće, osobna sigurnost

– opći postupak na mjestu nesreće

– pozivanje stručne pomoći (hitna pomoć, policija, Državna uprava za zaštitu i spašavanje)

25

25

3.

NAČELA METODIKE I PREDAVANJA

– uvod u komunikacije

– aktivno slušanje

– uvjerljivo obraćanje

– četiri komunikacijska stila

– neverbalna komunikacija

– pravila vizualnog kontakta

– snaga prvog dojma

– kako postupiti s agresivnim sugovornikom

– podučavanje vještina u četiri koraka

45

90

135

4.

POSTUPAK S OZLIJEĐENOM OSOBOM

– utvrđivanje mehanizma nastanka ozljeda

– procjena općeg stanja ozlijeđenog

– primarni pregled (provjera vitalnih životnih funkcija i traženje teških ozljeda)

– sekundarni pregled (»od glave do pete«)

– određivanje prioriteta kod pružanja prve pomoći

– uklanjanje odjeće, obuće i zaštitnih sredstava – kada, što i kako uklanjamo

– izvlačenje ozlijeđenog iz vozila (hitno premještanje ozlijeđenog)

– važnost psihološke potpore

– transport ozlijeđene osobe

20

25

45

5.

PRUŽANJE PRVE POMOĆI OSOBI BEZ SVIJESTI

a) KOJA DIŠE

b) KOJA NE DIŠE

– kratkotrajni gubitak svijesti

– dugotrajniji gubitak svijesti

– bočni položaj

– otvaranje dišnog puta kod sumnje na ozljedu vratne kralježnice

– osnovni postupak održavanja života – oživljavanja

45

90

135

6.

KRVARENJE

– vrste krvarenja – prepoznavanje

– kontrola vanjskog krvarenja

– postupak s amputiranim dijelom tijela

– pružanje pomoći kod unutarnjeg krvarenja

– šok: prepoznavanje, postupak s ozlijeđenim

20

25

45

7.

RANE I OZLJEDE

– rane, probojne rane prsišta i trbuha

– opekline, smrzotine, kemijske ozljede

– gnječne ozljede

– zavoji (pomoću zavoja i trokutnog rupca)

15

30

45

8.

OZLJEDE KOSTIJU I ZGLOBOVA

– lomovi, uganuća i iščašenja

– imobilizacija (pomoću trokutnog rupca)

– ozljede glave i kralježnice

– pružanje pomoći kod ozljeda kralješnice

15

30

45

9.

AKCIDENTALNA STANJA, BOLESTI, TROVANJA

– udar groma, strujni udar

– utapanje

– gušenje stranim predmetom u dišnom putu

– zdravstveni poremećaji uslijed utjecaja visokih i niskih temperatura na organizam

– naglo nastupajuće bolesti (srčani udar, moždani udar, hipoglikemija, grčevi mišića tijela, napad astme)

– automobilska bolest

– trovanja (etilni alkohol, metilni alkohol, antifriz, ugljični monoksid, hrana)

45

45

90

ukupno:

250

335

585

(13 sati)

PRILOG II.

POTVRDA

o položenom ispitu za

PREDAVAČA

nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći

__________________________________________________
(ime i prezime, ime jednog roditelja)

____________________________________
(dan, mjesec, godina, mjesto rođenja)

____________________________________
(adresa prebivališta)

broj osobne iskaznice_____________ izdane od PU __________

Potpis ovlaštene osobe

Evidencijski broj: ________

žig

U Zagrebu, dana ________

PRILOG III.

Vanjski izgled iskaznice

stražnja strana prednja strana

dimenzije – otvorena iskaznica 105x142

zatvorena iskaznica 105x71

unutrašnji izgled iskaznice

2. strana 3.strana