Pravilnik o prostoru, nastavnim sredstvima, opremi i drugim uvjetima koje moraju osigurati Hrvatski crveni križ i ovlaštene zdravstvene ustanove za provođenje nastave iz predmeta "Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći"

NN 78/2009 (6.7.2009.), Pravilnik o prostoru, nastavnim sredstvima, opremi i drugim uvjetima koje moraju osigurati Hrvatski crveni križ i ovlaštene zdravstvene ustanove za provođenje nastave iz predmeta "Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći"

78 06.07.2009 Pravilnik o prostoru, nastavnim sredstvima, opremi i drugim uvjetima koje moraju osigurati Hrvatski crveni križ i ovlaštene zdravstvene ustanove za provođenje nastave iz predmeta "Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći"

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

1870

Na temelju članka 235. stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/2008) ministar zdravstva i socijalne skrbi uz suglasnost ministra unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O PROSTORU, NASTAVNIM SREDSTVIMA, OPREMI I DRUGIM UVJETIMA KOJE MORAJU OSIGURATI HRVATSKI CRVENI KRIŽ I OVLAŠTENE ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA PROVOĐENJE NASTAVE IZ PREDMETA »PRUŽANJE PRVE POMOĆI OSOBAMA OZLIJEĐENIM U PROMETNOJ NESREĆI«

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava, evidencije i načina vođenja evidencija i drugi uvjeti koje moraju osigurati Hrvatski Crveni križ i zdravstvene ustanove iz članka 200. stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama prilikom osposobljavanja kandidata za vozače iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći.

Članak 2.

Prostor za izvođenje nastave (u daljnjem tekstu: učionica) za izvođenje nastave iz predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći ne smije biti dio ugostiteljskog ili stambenog prostora, odnosno ne smije biti neposredno povezan s ugostiteljskim ili stambenim objektom.

Učionica mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1. imati vlastiti ulaz koji ne služi kao prolaz u druge prostorije,

2. imati ukupnu površinu najmanje 25 m²,

3. imati visinu najmanje 2,4 m,

4. imati radnu površinu najmanje 1,5 m² po osobi,

5. imati odgovarajući namještaj i opremu i to:

• školsku ploču ili grafoskop ili računalo s projektorom,

• dovoljan broj stolaca s naslonom i podlogom za pisanje za kandidate,

• ormar za nastavni pribor, opremu i dokumentaciju i

• radni stol za predavača.

Prostor učionice mora udovoljavati uvjetima u pogledu tehničke opremljenosti u smislu zaštite na radu, zaštite i unapređenja čovjekova okoliša, zaštite od buke s mogućnošću prozračivanja, uređaja za zagrijavanje i propisno osvjetljenje sukladno posebnim propisima kojima se uređuje tehnička opremljenost.

Pored učionice u istom građevinskom objektu mora se nalaziti sanitarni čvor s umivaonikom.

Članak 3.

Za izvođenje nastave iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći obvezno je osigurati sljedeća nastavna sredstva i pomagala:

1.

Priručnik prve pomoći Hrvatskog Crvenog križa

15 komada

2.

lutka za vježbanje osnovnog postupka održavanja života

2 komada

3.

kaciga

2 komada

4.

pokrivač

15 komada

5.

kutija prve pomoći koja je sastavni dio opreme motornog vozila

1 komplet

6.

prvi zavoj 12 cm × 5 m s jednim jastučićem 12 cm × 16 cm

15 komada

7.

prvi zavoj 8 cm × 3 m s jednim jastučićem 9 cm × 11 cm

15 komada

8.

kaliko-zavoj 4 cm × 5 m

30 komada

9.

kaliko-zavoj 8 cm × 5 m

30 komada

10.

kaliko-zavoj 12 cm × 5 m

15 komada

11.

trokutni rubac 100 cm × 100 cm × 140 cm

30 komada

12.

sterilna kompresa od gaze 5 cm × 5 cm 16 slojeva

15 komada

13.

sterilna kompresa od gaze 10 cm × 20 cm 12 slojeva

15 komada

14.

igle sigurnosnice

30 komada

15.

samo ljepljiva vrpca (flaster) 2 cm × 5 m

5 komada

16.

plastične vrećice za spremanje amputiranih dijelova tijela

5 komada

17.

škare sa zaobljenim vrhom

5 komada

18.

gumene rukavice za jednokratnu upotrebu najmanje jedan par po kandidatu

19.

poliesterska folija metalizirana aluminijem (najmanje mjere 150 cm × 200 cm × 12 cm)

5 komada

20.

zaštitna folija za davanje umjetnog
disanja

najmanje jedna za svakog kandidata

21.

aluplast za opekline 80 cm × 50 cm

15 komada

22.

vata 100 g

5 paketa

23.

priručni materijal (novine, karton za izradu ovratnika i dr.),

24.

dezinfekcijsko sredstvo za čišćenje lutke

25.

koš za odlaganje otpada

1 komad.

Članak 4.

Nastavna sredstva i pomagala iz članka 3. ovoga Pravilnika moraju se nalaziti u učionici i biti na raspolaganju predavaču.

Nastavna sredstva i pomagala moraju biti čista i uredna, a po potrebi se zamjenjuju novima.

Sva nastavna sredstva i pomagala iz stavka 1. ovoga članka moraju biti u vlasništvu Hrvatskog Crvenog križa i ovlaštene zdravstvene ustanove.

Članak 5.

Osposobljavanje kandidata iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći može provoditi Hrvatski Crveni križ i zdravstvene ustanove ako ispunjavaju sljedeće uvjete:

1. izrade godišnji plan i program osposobljavanja na temelju Nastavnog plana,

2. u skladu s godišnjim planom osiguraju potreban broj predavača iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći,

3. imaju odgovarajući prostor (u vlasništvu ili zakupu), nastavna sredstva, pomagala i opremu sukladno ovom Pravilnikom,

4. imaju ovlaštenje Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 6.

Prije započinjanja provođenja nastave iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći pravne osobe iz članka 1. ovoga Pravilnika obvezne su Ministarstvu podnijeti zahtjev za izdavanje ovlaštenja za osposobljavanje kandidata za vozače iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći.

Uz zahtjev obvezno se prilaže:

– popis predavača koji će izvoditi nastavu s dokazima o njihovoj stručnoj osposobljenosti,

– opis prostora za izvođenje nastave sukladno članku 2. ovoga Pravilnika,

– popis nastavnih sredstava i pomagala sukladno članku 3. ovoga Pravilnika,

– preslik rješenja o upisu u registar nadležnog ureda.

Članak 7.

O osposobljavanju kandidata za vozača iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći pravna osoba koja provodi osposobljavanje obvezna je voditi sljedeću evidenciju:

1. Matičnu knjigu – evidencija o osposobljenim kandidatima,

2. Dnevnik rada s imenikom – evidencija o nastavi.

Evidencija iz stavka 1. ovoga članka može se voditi ručno ili u elektronskom obliku.

Sadržaj obrazaca evidencija iz stavka 1. ovoga članka nalaze se u Prilogu I. koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Evidencija iz stavka 1. ovoga članka čuva se u arhivu pravne osobe koja provodi osposobljavanje kandidata za vozače iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći i to Matična knjiga trajno, a ostala evidencija tri godine.

Članak 8.

U slučaju prestanka rada pravne osobe koja provodi osposobljavanje kandidata iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći, matična knjiga pohranjuje se kod pravnog slijednika. Ako nema pravnog slijednika matična knjiga pohranjuje se kod Hrvatskog Crvenog križa.

Ministarstvo vodi evidenciju o društvima Hrvatskog Crvenog križa, zdravstvenim ustanovama iz članka 200. stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koje su ovlaštene osposobljavati kandidate za vozače iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače vozila na motorni pogon iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nezgodi (»Narodne novine« broj 59/1998)

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/08-04/68
Urbroj: 534-07-09-1
Zagreb, 22. svibnja 2009.

Ministar
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.

PRILOG I.

1. MATIČNA KNJIGA

HRVATSKI CRVENI KRIŽ

(društvo)

ZDRAVSTVENA USTANOVA

(naziv)

MATIČNA KNJIGA

Svezak __________________

Matični broj od _________________ do __________________

Godina od _____________________ do __________________

Ovaj svezak matične knjige počinje s matičnim brojem ________ ______________________,

a završava s matičnim brojem ________________________.

Potpis odgovorne osobe
____________________________

Matični broj

Ime, ime oca, prezime

Datum rođenja

Mjesto, općina i država rođenja

Adresa boravišta

Vrijeme pohađanja nastave

Datum izdavanja potvrde*

Primjedbe

* u slučaju prekida i ponovnog nastavka osposobljavanje i slično

2. DNEVNIK RADA S IMENIKOM
ZA PREDMET »PRUŽANJE PRVE POMOĆI OSOBAMA OZLIJEĐENIM U PROMETNOJ NESREĆI«

__________________________________________________

(Naziv pravne osobe koja provodi osposobljavanje)

Redni broj obrazovne grupe _________ / ____________ god.

od _________________ do __________________

Odgovorna osoba Predavač

______________________ _______________________

IMENIK – EVIDENCIJA O POHAĐANJU NASTAVE
IZ PREDMETA »PRUŽANJE PRVE POMOĆI OSOBAMA OZLIJEĐENIM U PROMETNOJ NESREĆI«

Red. broj

Matični broj (broj iz matične knjige)

Ime, ime oca, prezime

Zanimanje

Naziv auto škole u koju je upisan kandidat

Prisustvo na nastavi
(datum)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

REALIZACIJA NASTAVNOG PROGRAMA
IZ PREDMETA »PRUŽANJE PRVE POMOĆI OSOBAMA OZLIJEĐENIM U PROMETNOJ NESREĆI«

Datum

Nastavne cjeline i teme

Broj sati

Potpis predavača

Vrijeme održavanja nastave od sati do sati.

Vrijeme održavanja nastave od sati do sati.

Vrijeme održavanja nastave od sati do sati.