Program, oblik i način stručnog usavršavanja te provjere stručne osposobljenosti predavača i ovlaštenih ispitivača iz nastavnog predmeta Pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći

NN 78/2009 (6.7.2009.), Program, oblik i način stručnog usavršavanja te provjere stručne osposobljenosti predavača i ovlaštenih ispitivača iz nastavnog predmeta Pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći

78 06.07.2009 Program, oblik i način stručnog usavršavanja te provjere stručne osposobljenosti predavača i ovlaštenih ispitivača iz nastavnog predmeta Pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

1875

Na temelju članka 212. stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08) ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PROGRAM,

OBLIK I NAČIN STRUČNOG USAVRŠAVANJA TE PROVJERE STRUČNE OSPOSOBLJANOSTI PREDAVAČA I OVLAŠTENIH ISPITIVAČA IZ NASTAVNOG PREDMETA PRUŽANJE PRVE POMOĆI OSOBAMA OZLIJEĐENIM U PROMETNOJ NESREĆI

Članak 1.

Ovim Programom propisuju se sadržaj programa, oblik i način stručnog usavršavanja te provjere stručne osposobljenosti predavača i ovlaštenih ispitivača iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći.

Članak 2.

Predavaču nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći, s najmanje dvije godine iskustva na poslovima predavača, ministarstvo nadležno za zdravstvo izdaje dopuštenje (licencu) ovlaštenog ispitivača nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći.

Članak 3.

Predavač iz nastavnoga predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći obvezan je pristupiti provjeri stručne osposobljenosti svake četiri godine, a ovlašteni ispitivač svake dvije godine, u svrhu obnavljanja Dozvole predavača, odnosno licence ispitivača iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći.

Predavaču i ovlaštenom ispitivaču koji u roku iz stavka 1. ovoga članka ne pristupi stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti, ministarstvo nadležno za zdravstvo oduzet će Dozvolu, odnosno licencu.

Članak 4.

Stručno usavršavanje i provjeru stručne osposobljenosti predavača i ovlaštenog ispitivača iz nastavnoga predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći organizira i provodi Hrvatski Crveni križ.

Predavač i ovlašten ispitivač koji pristupa usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti obvezan je od datuma dobivanja Dozvole, odnosno licence do provjere stručne osposobljenosti biti aktivni predavač, odnosno ispitivač, za što predočava potvrdu izdanu od organizatora tečaja odnosno ispita.

Članak 5.

Stručno usavršavanje predavača i ovlaštenih ispitivača osim individualnog usavršavanja praćenjem literature iz područja vezanog uz prvu pomoć obuhvaća i:

1. seminare i stručna savjetovanja,

2. provjeru stručne osposobljenosti u Hrvatskom Crvenom križu

Članak 6.

Predavači i ovlašteni ispitivači obvezni su tijekom četverogodišnjeg, odnosno dvogodišnjeg razdoblja prisustvovati najmanje jednom seminaru ili stručnom savjetovanju koje na temu prve pomoći organizira Hrvatski Crveni križ.

Članak 7.

Predavač i ovlašteni ispitivač koji pristupa provjeri stručne osposobljenosti obvezan je prijaviti se Hrvatskom Crvenom križu, najkasnije šest mjeseci prije datuma isteka dozvole predavača, odnosno tri mjeseca prije datuma isteka licence ispitivača.

Uz prijavu iz stavka 1. ovoga članka predavač, odnosno ovlašteni ispitivač obvezni su priložiti dokaz o stručnom usavršavanju iz članka 4. i članka 5. ovoga Pravilnika.

Predavači i ovlašteni ispitivači koji imaju Dozvolu i licencu izdanu prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika obvezni su pristupiti provjeri stručne osposobljenosti u roku četiri godine računajući od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 8.

Provjera stručne osposobljenosti predavača, odnosno ispitivača traje jedan dan i sastoji se od dva dijela.

Prvi dio obuhvaća upoznavanje sa novostima i dostignućima iz područja medicine koja su u vezi sa znanjima i vještinama prve pomoći.

Drugi dio sastoji se od oglednog predavanja na zadanu temu u trajanju do deset minuta i provjere sposobnosti prenošenja praktičnih vještina.

Članak 9.

Provjeru stručne osposobljenosti provodi Povjerenstvo za provjeru stručne osposobljenosti (dalje u tekstu: Povjerenstvo) koje se sastoji od tri člana koji između sebe biraju predsjednika.

Članove Povjerenstva imenuje Glavni odbor Hrvatskog Crvenog križa.

Provjeru stručne osposobljenosti predavača i ovlaštenih ispitivača Povjerenstvo ocjenjuje s »položio« ili »nije položio«.

Predavač i ovlašteni ispitivač koji na provjeri stručne osposobljenosti dobije ocjenu »nije položio« ima pravo pristupiti ponovnoj provjeri stručne osposobljenosti u roku od 6 mjeseci.

Predavaču i ovlaštenom ispitivaču koji ne pristupi ponovnoj provjeri, odnosno koji na ponovnoj provjeri dobije ocjenu »nije položio«, ministarstvo nadležno za zdravstvo oduzet će Dozvolu predavaču, odnosno licencu ispitivaču.

O provjeri stručne osposobljenosti, Povjerenstvo vodi zapisnik kojega potpisuju svi njegovi članovi.

Članak 10.

Predavaču i ovlaštenom ispitivaču, koji na provjeri stručne osposobljenosti dobije ocjenu »položio«, predsjednik Povjerenstva svojim potpisom i žigom Hrvatskog Crvenog križa, potvrđuje stručnu osposobljenost u Dozvoli predavača nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći, na za to predviđenom mjestu.

Članak 11.

O osposobljavanju i provjeri stručne osposobljenosti predavača i ovlaštenih ispitivača iz nastavnoga predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći Hrvatski Crveni križ voditi sljedeću evidenciju:

1. matičnu knjigu,

2. dnevnik rada s imenikom,

3. evidenciju o položenom ispitu o osposobljavanju,

4. evidenciju o položenoj provjeri stručne osposobljenosti.

Članak 12.

Troškove stručnog usavršavanja i provjere stručne osposobljenosti podmiruje kandidat koji pristupa seminaru provjere stručne osposobljenosti.

Troškove stručnog usavršavanja iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje odlukom Glavni odbor Hrvatskog Crvenog križa.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/08-04/72

Urbroj: 534-07-09-1

Zagreb, 22. svibnja 2009.

Ministar
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.