Zakon o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje

NN 79/2009 (8.7.2009.), Zakon o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje

79 08.07.2009 Zakon o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje

HRVATSKI SABOR

1878

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O USKLADIŠTENJU I SKLADIŠNICI ZA ŽITARICE I INDUSTRIJSKO BILJE

Proglašavam Zakon o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 24. lipnja 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/116

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 30. lipnja 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O USKLADIŠTENJU I SKLADIŠNICI ZA ŽITARICE I INDUSTRIJSKO BILJE

1. Opće odredbe

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje uskladištenje žitarica i industrijskog bilja uz posebno ovlaštenje (u daljnjem tekstu: ovlaštenje), propisuju uvjeti za stjecanje ovlaštenja i sadržaj skladišnice izdane za uskladištene žitarice i industrijsko bilje kao jamstvenog dokumenta, uređuju prava i obveze osoba u postupku izdavanja i prometa skladišnica te uređuju druga pitanja od značaja za uskladištenje žitarica i industrijskog bilja.

Članak 2.

U smislu ovoga Zakona pojedini izrazi imaju sljedeće značenje:

1. Žitarice su pšenica, raž, pšenoraž, ječam i kukuruz ili njihovi proizvodi: brašno, krupica i slad.

2. Industrijsko bilje je suncokret, soja, uljana repica i šećerna repa ili njihovi proizvodi: ulje, šećer, sačme, pogače, repini rezanci.

3. Dorada je obavljanje potrebnih radnji na žitaricama ili industrijskom bilju, koje rezultiraju izmjenom uvjeta i/ili kvalitete bez utjecaja na njihov fizički integritet (čišćenje, pranje, sušenje i hlađenje). Doradom se ne smatraju istoimeni postupci vezani uz doradu sjemena.

4. Prerada je tehnološki postupak kojim je žitarica ili industrijsko bilje promijenilo oblik fizički ili po kakvoći te je dobiven novi proizvod.

5. Skladišnica za žitarice i industrijsko bilje (u daljnjem tekstu: skladišnica) je jamstveni dokument koji izdaje ovlašteni skladištar, a kojim se dokazuje vlasništvo i postojanje pologa u žitaricama ili industrijskom bilju kao i obveza skladištara da ga isporuči vlasniku skladišnice.

6. Ovlašteni skladištar je pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskog registrirana za djelatnost i upisana u Upisnik ovlaštenih skladištara, kojoj je izdano rješenje o ovlaštenju na temelju kojeg može izdavati skladišnicu u skladu s ovim Zakonom.

7. Vlasnik žitarica ili industrijskog bilja je fizička ili pravna osoba čije su žitarice ili industrijsko bilje predmet uskladištenja.

8. Vlasnik skladišnice je fizička ili pravna osoba koja je predala radi uskladištenja žitarice ili industrijsko bilje ovlaštenom skladištaru, kojoj je izdana skladišnica ili na koju je skladišnica prenesena u skladu s ovim Zakonom.

Članak 3.

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u provedbi ovoga Zakona vodi postupak za dodjelu rješenja o ovlaštenju, vodi Upisnik i objavljuje podatke o ovlaštenim skladištarima, prati postupke izdavanja skladišnica sukladno odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega kao i propisa o kakvoći žitarica i industrijskog bilja.

Članak 4.

(1) Ministarstvo izdaje rješenje o ovlaštenju na temelju podnesenog zahtjeva skladištara.

(2) Skladištar mora uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 5. stavka 1. i članka 6. ovoga Zakona.

(3) Rješenje o ovlaštenju se izdaje na razdoblje od najmanje jedne godine, a njime se utvrđuje ispunjavanje uvjeta skladištara za izdavanje skladišnica.

(4) Na temelju rješenja iz stavka 3. ovoga članka Ministarstvo obavlja upis u Upisnik ovlaštenih skladištara (u daljnjem tekstu: Upisnik).

(5) Ministarstvo obavlja brisanje iz Upisnika na zahtjev ovlaštenog skladištara ili ukoliko se utvrdi da ovlašteni skladištar ne ispunjava propisane uvjete za ovlaštenog skladištara.

(6) Popisi o izdanim ovlaštenjima i brisanju iz Upisnika te cijeni usluga ovlaštenih skladištara objavljuju se na web stranici Ministarstva.

(7) Protiv rješenja donesenih na temelju ovoga Zakona žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

2. Ovlašteni skladištari

Članak 5.

(1) Zahtjev za rješenje o ovlaštenju mogu podnijeti registrirane osobe za obavljanje uskladištenja žitarica i industrijskog bilja sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje:

– posjeduju silos, silo-odjeljak ili podno skladište s pripadajućom tehničkom opremom potrebnom za obavljanje tehnoloških postupaka vezanih uz žitarice ili industrijsko bilje tijekom uskladištenja – primanje, doradu, uskladištenje i otpremu,

– posjeduju minimum skladišnog prostora od 3000 t,

– posjeduju dokaz o uplaćenom depozitu ili položenom neopozivom bankovnom jamstvu u korist Sigurnosnog fonda iz članka 17. ovoga Zakona.

(2) Upisom u Upisnik ovlašteni skladištar stječe pravo izdavanja skladišnica te pravo posredovanja između vlasnika skladišnice i kreditora sukladno članku 13. ovoga Zakona.

(3) Postupak izdavanja rješenja o ovlaštenju, izmjene, otkazivanja ovlaštenja, kontrole i obveze koje imaju ovlašteni skladištari, te način i postupak upisa u Upisnik propisuje ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: ministar).

Članak 6.

(1) Ovlašteni skladištari moraju osigurati skladišni prostor pri osiguravajućem društvu za slučaj požara, poplave i potresa.

(2) Osiguranje uskladištenih žitarica ili industrijskog bilja obavlja se u skladu s propisima o osiguranju.

Članak 7.

(1) Ovlaštenje mora sadržavati sljedeće podatke:

– naziv ovlaštenog skladištara (MBS),

– sjedište,

– redni broj iz Upisnika,

– razdoblje na koje se ovlaštenje izdaje,

– vrste i količine žitarica ili industrijskog bilja za koje se ovlaštenje izdaje,

– datum izdavanja ovlaštenja.

(2) U ovlaštenje i u Upisnik unose se podaci o promjenama, oduzimanju ili otkazivanju ovlaštenja.

(3) Ovlašteni skladištar je dužan o svim nastalim promjenama u razdoblju važenja ovlaštenja izvijestiti Ministarstvo, odmah po nastanku promjene.

(4) Ovlašteni skladištar dužan je nakon dobivenog rješenja o ovlaštenju Ministarstvu dostaviti Cjenik usluge uskladištenja koji se objavljuje uz Upisnik ovlaštenih skladištara.

3. Otkazivanje, izmjene i oduzimanje ovlaštenja

Članak 8.

(1) Ovlašteni skladištar može jednostrano otkazati ovlaštenje, o čemu je dužan izvijestiti Ministarstvo.

(2) Ministarstvo po primitku obavijesti iz stavka 1. ovoga članka donosi rješenje o prestanku ovlaštenja i brisanju ovlaštenog skladištara iz Upisnika.

(3) U slučaju otkazivanja, odnosno oduzimanja ovlaštenja, ovlašteni skladištar je dužan nastaviti s obavljanjem poslova u svezi s uskladištenim žitaricama i industrijskim biljem sve do isteka važenja izdanih skladišnica ili do isteka važenja sklopljenih ugovora.

(4) Ovlašteni skladištar je dužan u roku od sedam dana od dana otkazivanja odnosno oduzimanja ovlaštenja obavijestiti sve vlasnike skladišnica o otkazivanju odnosno oduzimanju ovlaštenja.

(5) Kada jednostrano otkaže ovlaštenje, a ne postupi sukladno odredbama ovoga članka, skladištar odgovara za svu nastalu štetu u svezi s uskladištenim žitaricama i industrijskim biljem.

Članak 9.

(1) Ministarstvo može izmijeniti ovlaštenje izdano ovlaštenom skladištaru na njegov zahtjev, uz predočenje dokaza o ispunjavanju propisanih uvjeta.

(2) Ministarstvo može oduzeti ovlaštenje izdano ovlaštenom skladištaru koji ne obavlja djelatnost u skladu s odredbama ovoga Zakona, odnosno ne ispunjava daljnje uvjete propisane ovim Zakonom za stjecanje statusa ovlaštenog skladištara.

4. Skladišnica

Članak 10.

(1) Skladišnica jest jamstveni dokument koji izdaje skladištar upisan u Upisnik, a kojim se dokazuje vlasništvo i postojanje pologa u žitaricama ili industrijskom bilju, kao i obveza skladištara da ga isporuči vlasniku skladišnice.

(2) Skladištar je dužan voditi Evidenciju o izdanim skladišnicama.

(3) Način vođenja Evidencije iz stavka 2. ovoga članka propisuje ministar.

Članak 11.

(1) Skladišnica se sastoji od jednog dijela.

(2) Skladišnica mora sadržavati:

– naziv »Skladišnica za žitarice i industrijsko bilje«,

– broj skladišnice i datum izdavanja,

– naziv skladištara te redni broj iz Upisnika,

– sjedište skladištara,

– naziv ili ime vlasnika skladišnice,

– sjedište ili adresa prebivališta vlasnika skladišnice,

– vrstu, količinu, godinu proizvodnje i vrijednost žitarica ili industrijskog bilja,

– podatke o kakvoći žitarica ili industrijskog bilja,

– ovjeru ovlaštenog skladištara,

– lokaciju na kojoj su žitarice ili industrijsko bilje uskladišteni,

– podatak o visini založene vrijednosti ukoliko je ista upotrijebljena kao jamstveni dokument,

– podatke o upisu založnog prava i podatke o promjeni vlasnika skladišnice koji se upisuju ukoliko su regulirani u skladu s ovim Zakonom,

– podatke o nastalim troškovima skladištara ukoliko skladišnica prelazi na novog vlasnika.

(3) Obrazac skladišnice tiskan je u prilogu ovoga Zakona i čini njegov sastavni dio.

Članak 12.

(1) Skladištar izdaje skladišnicu na zahtjev vlasnika uskladištenih žitarica ili industrijskog bilja.

(2) Skladištar može izdavati skladišnice za vrste i količine žitarica ili industrijskog bilja u skladu s dobivenim ovlaštenjem.

(3) Vlasnik žitarica ili industrijskog bilja može zahtijevati da skladištar izda jednu skladišnicu za ukupnu količinu uskladištenih žitarica ili industrijskog bilja koju je uskladištio ili samo za dio uskladištenih žitarica ili industrijskog bilja.

(4) Ako je skladištar izdao skladišnicu za ukupnu količinu uskladištenih žitarica ili industrijskog bilja, vlasnik skladišnice može naknadno zahtijevati da se u zamjenu za već izdanu skladišnicu izda nekoliko skladišnica do ukupne količine uskladištenih žitarica ili industrijskog bilja.

(5) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, skladištar može uskratiti izdavanje skladišnice kada uskladištene žitarice ili industrijsko bilje ne udovoljavaju propisanim uvjetima kakvoće.

(6) Promjenu iz stavka 4. ovoga članka skladištar koji je skladišnicu izdao unosi u Evidenciju o izdanim skladišnicama sukladno članku 10. ovoga Zakona.

Članak 13.

(1) Vlasnik skladišnice može za ostvarivanje kredita dati u zalog uskladištene žitarice ili industrijsko bilje, na način da na skladišnicu upiše založno pravo u korist vjerovnika.

(2) Kod upisivanja založnog prava iz stavka 1. ovoga članka, vlasnik skladišnice na skladišnicu upisuje naziv i sjedište ili ime i adresu prebivališta vjerovnika, iznos potraživanja uključujući ugovorene kamate i datum dospijeća.

(3) Stranke ugovorno uređuju iznos i uvjete kredita dobivenog na temelju zaloga skladišnice.

(4) Kada vlasnik skladišnice založi skladišnicu, vjerovnik iz stavka 1. ovoga članka je dužan odmah, a najkasnije u roku od tri dana, o navedenoj promjeni izvijestiti skladištara koji je skladišnicu izdao, radi unosa promjena u Evidenciju o izdanim skladišnicama iz članka 10. ovoga Zakona.

Članak 14.

(1) Skladišnica je prenosiva na novog vlasnika.

(2) Skladišnica može biti predmet trgovanja u skladu s posebnim propisima.

(3) U slučaju iz stavka 1. i 2. ovoga članka, novi vlasnik skladišnice je dužan odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana nastanka promjene, o navedenoj promjeni izvijestiti ovlaštenog skladištara radi unosa promjena u Evidenciju o izdanim skladišnicama iz članka 11. ovoga Zakona.

Članak 15.

(1) Vlasnik skladišnice može od skladištara tražiti isporuku žitarica ili industrijskog bilja u količini naznačenoj u skladišnici ili naknadu u visini vrijednosti proizvoda naznačenoj u skladišnici.

(2) Skladišnica koja ne sadrži podatak o visini založene vrijednosti proizvoda obvezuje skladištara na isporuku žitarica ili industrijskog bilja u količini naznačenoj u skladišnici umanjenoj za obračunati kalo.

Članak 16.

(1) Vlasnik skladišnice kojemu skladištar nije isporučio žitarice ili industrijsko bilje u količini naznačenoj u skladišnici, ima pravo zahtijevati od skladištara isplatu u visini vrijednosti žitarica ili industrijskog bilja naznačenoj u skladišnici u roku od tri dana od dana dospjelosti potraživanja.

(2) Prije preuzimanja žitarica ili industrijskog bilja vlasnik skladišnice je dužan skladištaru podmiriti sve troškove nastale tijekom skladištenja, u skladu s ugovorom o skladištenju.

(3) Kod isporuke žitarica ili industrijskog bilja skladištar je dužan isporučiti ili izdvojiti količine prema izdanim skladišnicama, a tek potom može isporučiti ostatak koji pripada vlasniku žitarica ili industrijskog bilja.

Sigurnosni fond

Članak 17.

(1) Radi zaštite potraživanja vlasnika žitarica ili industrijskog bilja i vlasnika skladišnica, a radi uspostave izvora sredstava za podmirenje njihovih zakonskih potraživanja, u slučaju propusta skladištara, osniva se Sigurnosni fond za žitarice i industrijsko bilje (u daljnjem tekstu: Sigurnosni fond).

(2) Uredbu o osnivanju Sigurnosnog fonda donosi Vlada Republike Hrvatske.

(3) Uredbom iz stavka 2. ovoga članka uređuje se način osnivanja Sigurnosnog fonda, visina i način izračunavanja iznosa obveznih uplata ili položenog neopozivog bankovnog jamstva te način upravljanja i uvjeti korištenja sredstava Sigurnosnog fonda.

(4) Sudjelovanje u Sigurnosnom fondu za ovlaštene skladištare je obvezujuće.

(5) Inicijalna sredstva fonda u iznosu od 15.000.000 kuna osigurava Ministarstvo iz svog razdjela Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu.

5. Upravni i inspekcijski nadzor

Članak 18.

(1) Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavlja Ministarstvo.

(2) Inspekcijski nadzor u provođenju ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavlja poljoprivredna inspekcija u Ministarstvu, a inspekcijski nadzor provode poljoprivredni inspektori.

Članak 19.

U obavljanju inspekcijskog nadzora po ovom Zakonu poljoprivredna inspekcija u Ministarstvu:

– izvješćuje nadležna tijela o uočenim nepravilnostima i traži provođenje određenog postupka ako sama nije ovlaštena izravno postupiti,

– prikuplja podatke i obavijesti kada je to potrebno za obavljanje njihova posla,

– podnosi nadležnim tijelima zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka odnosno kaznenu prijavu,

– nadzire i ostalo propisano ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.

Članak 20.

(1) Ovlašteni skladištari koji podliježu nadzoru poljoprivredne inspekcije dužni su omogućiti obavljanje nadzora, dati potrebne podatke i obavijesti te osigurati uvjete za nesmetani rad poljoprivrednog inspektora.

(2) Ovlašteni skladištari su dužni na zahtjev poljoprivrednog inspektora u naređenom roku dostaviti ili pripremiti podatke i materijale koji su poljoprivrednom inspektoru potrebni za provedbu inspekcijskog nadzora.

Članak 21.

(1) Kontrolu kakvoće uskladištenih žitarica ili industrijskog bilja ugovorno uređuju stranke sukladno posebnim propisima.

(2) Nalaze o kontroli kakvoće žitarica ili industrijskog bilja izdaju za to ovlaštene osobe, nakon provedene analize, sukladno propisima o kakvoći žitarica i industrijskog bilja.

(3) Ministarstvo i poljoprivredna inspekcija imaju pravo uvida u nalaze iz stavka 2. ovoga članka.

6. Kaznene odredbe

Članak 22.

(1) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja u namjeri da ostvari protupravnu materijalnu korist prema odredbama ovoga Zakona pri podnošenju zahtjeva iz članka 4. ovoga Zakona podnese netočne podatke iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 23.

(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj ovlašteni skladištar ako:

– ne prijavi ili ne unese promjenu u Evidenciju o izdanim skladišnicama iz članka 10. ovoga Zakona i time nanese štetu vlasniku skladišnice,

– ne čuva Evidenciju o izdanim skladišnicama na propisani način,

– ne dopusti uvid u dokumentaciju, ne pruži potrebne podatke ili na drugi način ometa poljoprivrednu inspekciju u obavljanju inspekcijskog nadzora.

(2) Novčanom kaznom od 1.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 24.

Za prekršaj iz članka 22. ovoga Zakona uz novčanu kaznu izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja protupravno stečene materijalne koristi, te zaštitna mjera zabrane djelatnosti skladištenja uz ovlaštenje u trajanju od dvije godine.

7. Prijelazne i završne odredbe

Članak 25.

Propise na temelju ovlaštenja iz ovoga Zakona ministar će donijeti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 26.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 320-01/09-01/03

Zagreb, 24. lipnja 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r

PRILOG

Obrazac skladišnice

naziv ili ime skladištara

naziv ili ime vlasnika skladišnice

sjedište ili adresa skladištara

sjedište ili adresa prebivališta vlasnika skladišnice

Redni broj iz Upisnika: __________________

SKLADIŠNICA ZA ŽITARICE I INDUSTRIJSKO BILJE

No ____________

Datum izdavanja:_________________

PODACI O ŽITARICI I INDUSTRIJSKOM BILJU

vrsta

godina proizvodnje

količina (kg)

vrijednost (kn)

PODACI O KAKVOĆI ŽITARICA ILI INDUSTRIJSKOG BILJA

* Utvrđene vrijednosti upisuju se na temelju nalaza ovlaštene osobe, sukladno posebnom ugovoru

lokacija na kojoj su žitarice ili industrijsko bilje uskladišteni

SKLADIŠTAR

založena vrijednost proizvoda (kn)

_________________________________________

Potpis

M.P.

PODACI O ZALOŽNOM PRAVU:

Datum dospijeća potraživanja: _____________

VLASNIK SKLADIŠNICE

Iznos potraživanja (kn)

VJEROVNIK

___________________________

Naziv, sjedište ili ime i adresa

__________________________

Naziv, sjedište ili ime i adresa

___________________________________

Potpis

M.P.

Datum __________________

_________________________________

Potpis

M.P.

PODACI O PROMJENI VLASNIKA SKLADIŠNICE

DOSADAŠNJI VLASNIK SKLADIŠNICE

Izjava

NOVI VLASNIK SKLADIŠNICE

___________________________

Naziv, sjedište ili ime i adresa

Sva materijalna prava na temelju ove skladišnice prenosim na novog vlasnika skladišnice

___________________________

Naziv, sjedište ili ime i adresa

______________________________

Potpis

M.P.

Datum

____________________

_______________________________

Potpis

M.P.

___________________________

Naziv, sjedište ili ime i adresa

Sva materijalna prava na temelju ove skladišnice prenosim na novog vlasnika skladišnice

___________________________

Naziv, sjedište ili ime i adresa

______________________________

Potpis

M.P.

Datum

____________________

______________________________

Potpis

M.P.