Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu

NN 79/2009 (8.7.2009.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu

79 08.07.2009 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu

HRVATSKI SABOR

1880

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 24. lipnja 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/118

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 30. lipnja 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU

Članak 1.

U Zakonu o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04 i 38/09) u članku 11. stavku 2. iza riječi: »Zakona« dodaje se tekst koji glasi: »koje će djelatnosti obavljati dodjeljivanjem koncesije te utvrđuje pripremne radnje i postupak davanja koncesije sukladno odredbama Zakona o koncesijama«. Ostali tekst briše se.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Obavijest o namjeri davanja koncesije objavljuje izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave u »Narodnim novinama«.«

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Objavom obavijesti o namjeri davanja koncesije započinje postupak davanja koncesije.«

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 5., riječ: »dodjeljuje« zamjenjuje se riječju: »daje«.

U dosadašnjem stavku 5., koji postaje stavak 6., riječi: »do 30 godina« zamjenjuju se riječima: »na rok ne dulji od 30 godina«.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7.

Iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»(8) Na sva druga pitanja u svezi s koncesijama koja nisu uređena ovim Zakonom primjenjuje se Zakon o koncesijama.«

Članak 2.

Podnaslov ispred članka 12. mijenja se i glasi: »Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja«

Članak 12. mijenja se i glasi:

»(1) Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave«.

»(2) Kriteriji na kojima davatelj koncesije temelji odabir najpovoljnije ponude:

1. U slučaju ekonomski najpovoljnije ponude:

– kvaliteta usluge (ugled ponuditelja, jamstva),

– sposobnosti ponuditelja za dugoročnu održivost razvoja za vrijeme trajanja koncesije i za kvalitetno ostvarivanje koncesije i drugih kriterija propisanih Zakonom o koncesijama ili

2. najviša ponuđena naknada za koncesiju.

(3) Ovisno o ciljevima koji se žele postići, davatelj koncesije odlučuje koje će kriterije primijeniti, a može i odlukom iz članka 11. stavka 2. ovoga Zakona utvrditi i dodatne uvjete i mjerila kao kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja.«

Članak 3.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»(1) Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja sadrži naročito:

određenje djelatnosti za koju se daje koncesija, način, uvjete i rok trajanja koncesije, ovlaštenja davatelja koncesije, prava i obveze koncesionara uključujući i pravo gradnje i korištenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te obvezu održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, visinu naknade za koncesiju te druga pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti kako ih uređuje Zakon o koncesijama.

(2) Na temelju odluke iz stavka 1. ovoga članka sklapa se ugovor o koncesiji.«

Članak 4.

Podnaslov ispred članka 14. briše se.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»(1) Ugovor o koncesiji na temelju odluke o koncesiji s odabranim najpovoljnijim ponuditeljem sklapa izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave.

(2) Osim obveznog sadržaja, prema Zakonu o koncesijama, ugovor o koncesiji obvezno sadrži:

1. djelatnost za koju se koncesija daje,

2. rok na koji se koncesija daje,

3. visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,

4. cijenu i način naplate za pruženu uslugu,

5. prava i obveze davatelja koncesije,

6. prava i obveze koncesionara,

7. jamstva i/ili odgovarajuće instrumente osiguranja koncesionara,

8. način prestanka koncesije,

9. ugovorne kazne.«

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama.«

Klasa: 363-02/09-01/02

Zagreb, 24. lipnja 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r