Pravilnik o visini pristojbi i naknada za službene kontrole hrane životinjskog podrijetla i hrane za životinje

NN 79/2009 (8.7.2009.), Pravilnik o visini pristojbi i naknada za službene kontrole hrane životinjskog podrijetla i hrane za životinje

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1936

Na temelju članka 78. stavka 2. Zakona o hrani (»Narodne novine«, broj 46/07 i 155/08) te članka 73. stavka 8. i članka 116. stavka 7. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07 i 155/08), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O VISINI PRISTOJBI I NAKNADA ZA SLUŽBENE KONTROLE HRANE ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA I HRANE ZA ŽIVOTINJE

Područje primjene

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje:

– visina pristojbi i naknada za financiranje troškova službenih kontrola koje se provode u objektima u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla i hranom za životinje (u daljnjem tekstu: službene kontrole),

– način obračunavanja i plaćanja pristojbi i naknada za provedene službene kontrole u objektima u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla (u daljnjem tekstu: objekti) i objektima u poslovanju s hranom za životinje,

– visina te način obračunavanja i plaćanja naknada za financiranje troškova uzorkovanja uvozne pošiljke hrane životinjskog podrijetla i hrane za životinje (u daljnjem tekstu: uvozna pošiljka),

– vrijeme potrebno za obavljanje ante mortem pregleda i post mortem pregleda kao dijela službenih kontrola u klaonicama,

– učestalost službenih kontrola.

Pojmovnik

Članak 2.

Pojmovi koji se koriste u ovome Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Ante mortem pregled – pregled životinja namijenjenih klanju u skladu s odredbama Priloga I. Odjeljka I. Poglavlja II. Dijela B Pravilnika o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, broj 99/07);

2. Kontrola trgovinskih dokumenata – kontrola trgovinskih dokumenata u svrhu utvrđivanja sljedivosti hrane i hrane za životinje;

3. Mala klaonica:

– za kopitare, papkare i nojeve je klaonica koja godišnje zakolje manje od 1.000 uvjetnih grla životinja,

– za perad i lagomorfe je klaonica koja godišnje zakolje manje od 150.000 komada peradi ili lagomorfa;

4. Mali objekt za preradu mlijeka – objekt u kojem se godišnje preradi manje od 500.000 l mlijeka;

5. Mali objekt za proizvodnju mljevenog mesa, mesnih pripravaka i strojno otkoštenog mesa – objekt u kojem se godišnje preradi manje od 250 t mesa;

6. Mali objekt za rasijecanje mesa – objekt u kojem se godišnje preradi manje od 250 t mesa;

7. Mjesto prispijeća pošiljke – prvo mjesto prispijeća pošiljke na područje Republike Hrvatske, nakon graničnog prijelaza, a prije stavljanja u promet ili korištenja;

8. Nadležno tijelo – Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja;

9. Noćni rad – rad u vremenu između 22 sata uvečer i 6 sati ujutro sljedećeg dana;

10. Post mortem pregled – pregled u skladu s odredbama Priloga I. Odjeljka I. Poglavlja II. Dijela D Pravilnika o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla;

11. Serija hrane životinjskog podrijetla – podrazumijeva jedinicu hrane životinjskog podrijetla stavljenu na tržište, koja je prerađena, proizvedena ili pakirana u gotovo jednakim uvjetima;

12. Svježi proizvodi ribarstva – slatkovodne ili morske životinje (osim živih školjkaša, živih plaštenjaka, živih morskih puževa te sisavaca, gmazova i žaba) podrijetlom od ribolova ili iz uzgoja koji su podvrgnuti samo postupku hlađenja;

13. Tele – životinja vrste Bovine do 8 mjeseci starosti;

14. Težina zaklane svinje – trup životinje neposredno nakon klanja i iskrvarenja, s kožom bez dlake, glavom i repom, bez bubrega i bubrežnog sala, jezika i spolnih te drugih unutrašnjih organa, rožine papaka, očnih jabučica i ušnih kanala;

15. Težina zaklane ovce i koze – trup životinje neposredno nakon klanja i iskrvarenja, s bubrezima i bubrežnim lojem bez kože, glave, donjih dijelova nogu, repa i unutarnjih organa; U slučaju janjadi te jaradi glava i rep životinje uključeni su u težinu.

Obveznik pristojbi

Članak 3.

1) Subjekt u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla i hranom za životinje (u daljnjem tekstu: subjekt) obvezan je za provedene službene kontrole u objektima iz članka 4. ovoga Pravilnika plaćati pristojbe propisane odredbama ovoga Pravilnika.

2) Pristojbe iz stavka 1. ovoga članka subjekt uplaćuje u Državni proračun Republike Hrvatske.

3) Pristojbe iz ovoga članka koriste se za financiranje troškova službenih kontrola.

Obračunavanje pristojbi

Članak 4.

Pristojbe iz članka 3. ovoga Pravilnika obračunavaju se na sljedeći način:

1. za klaonice te objekte za obradu i rasijecanje odstrijeljene divljači,

po zaklanoj odnosno odstrijeljenoj životinji;

2. za odobrene objekte:

(a) za rasijecanje mesa, proizvodnju mesnih proizvoda, mljevenog mesa, mesnih pripravaka i strojno otkoštenog mesa,

(b) za preradu mlijeka,

(c) za preradu i pripremu proizvoda ribarstva te uskladištenje svježih proizvoda ribarstva;

(d) za preradu jaja, pakirne centre za jaja, preradu žaba i puževa, proizvodnju topljene životinjske masti i čvaraka, obrađenih želudaca, mjehura i crijeva, prerađene želatine i kolagena,

(e) koji obavljaju opće djelatnosti:

– uskladištenje hrane životinjskog podrijetla (osim svježih proizvoda ribarstva) u uvjetima kontrolirane temperature,

– samostojeći objekti za prepakiravanje hrane životinjskog podrijetla,

– veleprodaje hrane životinjskog podrijetla, ukoliko navedena djelatnost nije obuhvaćena podtočkama (a) do (d) ove točke,

(f) odobrene objekte u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji nisu navedeni u ovoj točki,

(g) objekte odobrene pod posebnim uvjetima iz članka 13. stavka 2. točaka (a) i (b) Pravilnika o vođenju Upisnika registriranih i odobrenih objekata te o postupcima registriranja i odobravanja objekata u poslovanju s hranom (»Narodne novine«, broj 125/08 i 55/09),

po količini ulazne sirovine životinjskog podrijetla odnosno hrane životinjskog podrijetla;

3. za otpremne centre i centre za pročišćavanje živih školjkaša,

jedanput godišnje;

4. za objekte:

(a) odobrene pod posebnim uvjetima iz članka 13. stavka 2. točke (c) Pravilnika o vođenju Upisnika registriranih i odobrenih objekata te o postupcima registriranja i odobravanja objekata u poslovanju s hranom,

(b) registrirane objekte u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla iz članka 5. stavka 1. točke (e) Pravilnika o vođenju Upisnika registriranih i odobrenih objekata te o postupcima registriranja i odobravanja objekata u poslovanju s hranom,

jedanput godišnje;

5. za objekte u poslovanju s hranom za životinje,

jedanput godišnje.

Računalna aplikacija

Članak 5.

1) Putem računalne aplikacije nadležnog tijela subjekt je obvezan:

– za objekte iz članka 4. točke 1. ovoga Pravilnika, 24 sata prije klanja odnosno obrade u objektu, prijaviti odnosno evidentirati vrstu i broj životinja namijenjenih klanju odnosno obradi,

– za objekte iz članka 4. točke 2. ovoga Pravilnika, najkasnije 24 sata po dopremi u objekt, prijaviti odnosno evidentirati količinu ulazne sirovine životinjskog podrijetla odnosno hrane životinjskog podrijetla;

– za objekte iz članka 4. točke 3. ovoga Pravilnika, najkasnije 24 sata po dopremi u objekt, prijaviti odnosno evidentirati količinu ulazne sirovine životinjskog podrijetla odnosno hrane životinjskog podrijetla;

– za objekte iz članka 4. točke 4. ovoga Pravilnika, najkasnije 24 sata po preradi, proizvodnji ili pakiranju, prijaviti odnosno evidentirati svaku seriju hrane životinjskog podrijetla;

– za odobrene objekte iz članka 4. točke 5. ovoga Pravilnika najkasnije do 31. prosinca tekuće godine prijaviti odnosno evidentirati vrstu i količinu proizvedene odnosno na tržište stavljene hrane za životinje, sukladno djelatnostima navedenim u članku 18. stavku 1. ovoga Pravilnika;

– za registrirane objekte iz članka 4. točke 5. ovoga Pravilnika najkasnije do 31. prosinca tekuće godine prijaviti odnosno evidentirati vrstu i količinu proizvedene i/ili na tržište stavljene i/ili prevezene i/ili uskladištene i/ili uvezene hrane za životinje, osim za djelatnosti koje su izuzete u skladu s člankom 18. stavkom 3 ovoga Pravilnika,

– za registrirane objekte iz članka 18. stavka 4. ovoga Pravilnika najkasnije do 31. prosinca tekuće godine prijaviti odnosno evidentirati vrstu i količinu proizvedene hrane za životinje.

2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka:

– u slučaju nemogućnosti pristupa računalnoj aplikaciji, subjekti mogu podatke iz stavka 1. alineje prve, druge i treće ovoga članka, 24 sata prije klanja ili obrade odnosno najkasnije 24 sata po dopremi sirovine u objekt odnosno 24 sata po uskladištenju dostaviti na odgovarajućem obrascu iz Priloga IV. ovoga Pravilnika, putem telefaksa, nadležnom tijelu – Upravi za veterinarske inspekcije, a po dostavi podaci sa obrasca upisuju se u računalnu aplikaciju;

– u slučaju objekata iz članka 4. točke 4. ovoga Pravilnika, subjekti mogu podatke iz stavka 1. alineje treće ovoga članka, najkasnije 24 sata po preradi, proizvodnji ili pakiranju serije hrane životinjskog podrijetla, dostaviti na obrascu I. iz Priloga IV. ovoga Pravilnika, putem telefaksa, nadležnom tijelu – Upravi za veterinarske inspekcije, a po dostavi podaci sa obrasca upisuju se u računalnu aplikaciju;

– u slučaju objekata iz članka 18. stavka 4. ovoga Pravilnika, subjekti mogu podatke iz stavka 1. alineje sedme dostaviti na obrascu I. iz Priloga IV. ovoga Pravilnika, nadležnom tijelu – Upravi za veterinarske inspekcije, a po dostavi podaci sa obrasca upisuju se u računalnu aplikaciju.

3) Na temelju podataka iz stavaka 1. i 2. ovoga članka putem računalne aplikacije obračunavaju se pristojbe iz članka 3. ovoga Pravilnika.

4) Subjekt je obvezan nadležnom tijelu na obrascu iz Priloga II. ovoga Pravilnika dostaviti odgovarajuće podatke, koji uključuju i podatak o osobi ovlaštenoj za pristup računalnoj aplikaciji iz stavaka 1. i 3. ovoga članka.

5) Nadležno tijelo po dostavi obrasca iz stavka 4. ovoga članka dodjeljuje subjektu korisničko ime i lozinku za pristup računalnoj aplikaciji.

Kriteriji za visinu pristojbi

Članak 6.

Visina pristojbi i naknada propisanih ovim Pravilnikom, određena je na temelju sljedećih kriterija:

– plaće osoba koje sudjeluju u službenim kontrolama,

– troškova osoba koje sudjeluju u službenim kontrolama uključujući prostor, alat, opremu, izobrazbu, putne i druge troškove,

– troškova uzorkovanja i laboratorijskih analiza.

Visina pristojbi za službene kontrole u klaonicama

Članak 7.

1) Visina pristojbi za službene kontrole u klaonicama, uzimajući u obzir vrstu životinja, po životinji, iznosi:

(a)

Goveda:

govedo

40,00 kn

tele

16,00 kn

(b)

Kopitari:

32,00 kn

(c)

Svinje – uzimajući u obzir težinu zaklane životinje:

do 25 kg

4,00 kn

25 kg i više

8,00 kn

(d)

Ovce i koze – uzimajući u obzir težinu zaklane životinje:

-

do 12 kg

1,20 kn

-

12 kg i više

2,00 kn

(e)

Perad i lagomorfi:

perad roda Gallus ili biserka

0,04 kn

patke i guske

0,08 kn

purani

0,20 kn

lagomorfi iz uzgoja

0,04 kn

(f)

Divljač uzgojena za klanje:

krupna

25,00 kn

sitna

10,00 kn

pernata

1,00 kn

(g)

Nojevi:

30,00 kn

2) U visinu pristojbi iz stavka 1. točke (a) ovoga članka uključeni su troškovi uzorkovanja na goveđu spongiformnu encefalopatiju (GSE).

3) U slučaju životinja iz stavka 1. točaka (b) i (c) ovoga članka troškovi pretrage na trihinelu podmiruju se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 8,00 kn po životinji.

4) Ukoliko je za životinje iz stavka 1. točke (f) ovoga članka propisan pregled na trihinelu, troškovi pretrage na trihinelu podmiruju se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 8,00 kn po životinji.

Visina pristojbi za službene kontrole u objektima za rasijecanje mesa, proizvodnju mesnih proizvoda, mljevenog mesa, mesnih pripravaka i strojno otkoštenog mesa

Članak 8.

1) Visina pristojbi za službene kontrole u objektima za rasijecanje mesa, proizvodnju mesnih proizvoda, mljevenog mesa, mesnih pripravaka i strojno otkoštenog mesa, uzimajući u obzir vrstu životinja, po toni mesa, iznosi:

(a)

Goveda, telad, svinje, kopitari, ovce i koze

16,00 kn

(b)

Perad i lagomorfe iz uzgoja

12,00 kn

(c)

Odstrijeljena divljač i divljač uzgojena za klanje:

mala pernata divljač i dlakava divljač

12,00 kn

bezgrebenke (noj, emu, nandu)

24,00 kn

divlje svinje i preživači

16,00 kn

2) Ukoliko je objekt istovremeno odobren kao klaonica iz članka 7. ovoga Pravilnika te objekt za rasijecanje mesa, proizvodnju mesnih proizvoda, mljevenog mesa, mesnih pripravaka i strojno otkoštenog mesa iz ovoga članka, pristojbe se naplaćuju jedino po zaklanoj životinji u skladu s člankom 7. ovoga Pravilnika.

3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, u slučaju kada se u objekt doprema ulazna sirovina iz drugih odobrenih objekata pristojba se naplaćuje kumulativno po životinji i ulaznoj sirovini u skladu s člankom 7. ovoga Pravilnika i stavkom 1. ovoga članka.

Visina pristojbi za službene kontrole u objektima za obradu i rasijecanje odstrijeljene divljači

Članak 9.

1) Visina pristojbi za službene kontrole u objektima za obradu i rasijecanje odstrijeljene divljači, uzimajući u obzir vrstu divljači, po životinji, iznosi:

(a)

Mala pernata divljač

0,04 kn

(b)

Mala dlakava divljač

0,08 kn

(c)

Bezgrebenke

4,00 kn

(d)

Kopneni sisavci:

divlja svinja

12,00 kn

divlji preživači

4,00 kn

2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ukoliko je objekt istovremeno odobren kao objekt za rasijecanje mesa, proizvodnju mesnih proizvoda, mljevenog mesa, mesnih pripravaka i strojno otkoštenog mesa iz članka 8. ovoga Pravilnika te za obradu i rasijecanje odstrijeljene divljači iz ovoga članka, pristojbe se naplaćuju u skladu s člankom 8. ovoga Pravilnika.

Visina pristojbi za službene kontrole u objektima za
preradu mlijeka

Članak 10.

Visina pristojbi za službene kontrole u objektima za preradu mlijeka, po količini ulazne sirovine, iznosi:

(a)

8,00 kn po toni za prvih 30 tona u mjesecu, i

(b)

4,00 kn za svaku sljedeću tonu.

Visina pristojbi za službene kontrole koje se primjenjuju na preradu i pripremu proizvoda ribarstva te uskladištenje svježih proizvoda ribarstva

Članak 11.

1) Visina pristojbi za službene kontrole koje se primjenjuju na preradu i pripremu proizvoda ribarstva te uskladištenje svježih proizvoda ribarstva, po količini ulazne sirovine, iznosi:

1.

Pri dopremi svježih proizvoda ribarstva u objekte za uskladištenje svježih proizvoda ribarstva namijenjenih stavljanju na tržište:

8,00 kn po toni za prvih 50 tona u mjesecu,

4,00 kn za svaku sljedeću tonu;

2.

Pri dopremi svježih proizvoda ribarstva na veletržnici ribe:

4,00 kn po toni za prvih 50 tona u mjesecu,

2,00 kn za svaku sljedeću tonu;

3.

Za preradu proizvoda ribarstva (uključujući u odobrenim plovilima) naplaćuju se 4,00 kn po toni.

2) Ukoliko visina pristojbi iz stavka 1. ovoga članka iznosi manje od 50,00 kn mjesečno, naplaćuje se 50,00 kn mjesečno po objektu.

Visina pristojbi za objekte iz članka 4. točke 2. podtočke (d) ovoga Pravilnika

Članak 12.

Visina pristojbi za službene kontrole u objektima za preradu jaja, pakirnim centrima za jaja, za preradu žaba i puževa, proizvodnju topljene životinjske masti i čvaraka, obrađenih želudaca, mjehura i crijeva, prerađene želatine i kolagena iz članka 4. točke 2. podtočke (d) ovoga Pravilnika, po toni ulazne sirovine odnosno hrane životinjskog podrijetla, iznosi 10,00 kn, ali ne manje od 50,00 kn mjesečno.

Visina pristojbi za objekte koji obavljaju opće djelatnosti

Članak 13.

1) Visina pristojbi za službene kontrole u objektima koji obavljaju opće djelatnosti iz članka 4. točke 2. podtočke (e) ovoga Pravilnika, po toni ulazne sirovine odnosno hrane životinjskog podrijetla, iznosi 10,00 kn, ali ne manje od 50,00 kn mjesečno.

2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ukoliko je objekt istovremeno odobren za jednu od djelatnosti iz članka 4. točke 1. i točke 2. podtočki (a), (b), (c) i (d) ovoga Pravilnika te za opće djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka, pristojbe se ne naplaćuju za opće djelatnosti.

Visina pristojbi za odobrene objekte u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla iz članka 4. točke 2. podtočke (f) ovoga Pravilnika

Članak 14.

Visina pristojbi za službene kontrole u odobrenim objektima u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla iz članka 4. točke 2. podtočke (f) ovoga Pravilnika, po toni ulazne sirovine odnosno hrane životinjskog podrijetla, iznosi 10,00 kn, ali ne manje od 50,00 kn mjesečno.

Visina pristojbi za objekte iz članka 4. točke 2. podtočke (g) ovoga Pravilnika

Članak 15.

Visina pristojbi za službene kontrole u objektima iz članka 4. točke 2. podtočke (g) ovoga Pravilnika, po toni ulazne sirovine odnosno hrane životinjskog podrijetla, iznosi 8,00 kn, ali ne manje od 50,00 kn mjesečno.

Visina pristojbi za otpremne centre i centre za pročišćavanje živih školjkaša

Članak 16.

Visina pristojbi za službene kontrole u otpremnim centrima i centrima za pročišćavanje živih školjkaša, po godišnjoj količini ulazne sirovine, iznosi:

do 50 tona

800,00 kn godišnje,

preko 50 tona

1.500,00 kn godišnje.

Visina pristojbi za objekte iz članka 4. točke 4. ovoga Pravilnika

Članak 17.

Visina pristojbi za službene kontrole u objektima navedenim u članku 4. točki 4. ovoga Pravilnika, po godišnjoj količini proizvedene hrane životinjskog podrijetla, iznosi:

do 3 tone

150,00 kn godišnje,

od 3 tone i više

200,00 kn godišnje.

Visina pristojbi za objekte u poslovanju s hranom za životinje

Članak 18.

1) Visina pristojbi za službene kontrole u odobrenim objektima u poslovanju s hranom za životinje iz članka 4. točke 5. ovoga Pravilnika, uzimajući u obzir vrstu djelatnosti, godišnje iznosi:

1.

Proizvodnja odobrenih dodataka hrani za životinje koji se nalaze na popisu odobrenih dodataka hrani za životinje i/ili premiksa za koje je potrebno odobravanje objekata

5.600,00 kn

2.

Stavljanje na tržište i/ili skladištenje dodataka hrani za životinje koji se nalaze na popisu odobrenih dodataka hrani za životinje i/ili premiksa za koje je potrebno odobravanje objekata

1.600,00 kn

3.

Proizvodnja nebjelančevinastih dušičnih spojeva namijenjenih hranidbi životinja

5.600,00 kn

4.

Stavljanje na tržište nebjelančevinastih dušičnih spojeva namijenjenih hranidbi životinja

1.600,00 kn

5.

Proizvodnja krmnih smjesa u odobrenim objektima s godišnjom proizvodnjom do 5 000 tona krmnih smjesa

1.600,00 kn

6.

Proizvodnja krmnih smjesa u odobrenim objektima s godišnjom proizvodnjom od 5 000 tona do 10 000 tona krmnih smjesa

3. 600,00 kn

7.

Proizvodnja krmnih smjesa u odobrenim objektima s godišnjom proizvodnjom od 10 000 tona do 30 000 tona krmnih smjesa

4. 600,00 kn

8.

Proizvodnja krmnih smjesa u odobrenim objektima s godišnjom proizvodnjom većom od 30 000 tona krmnih smjesa

5. 600,00 kn

9.

Proizvodnja ljekovite hrane za životinje

5.600,00 kn

10.

Stavljanje na tržište ljekovite hrane za životinje

1.600,00 kn

2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, subjekti koji u objektu u poslovanju s hranom za životinje obavljaju više djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka, plaćaju pristojbu određenu za djelatnost za koju je propisana najviša pristojba.

3) Ukoliko subjekt u poslovanju s hranom za životinje obavlja registrirane djelatnosti u registriranom objektu, osim registriranih djelatnosti označenih kodom R 3-1, R 3-2, P-1, S-1, R5-1, R5-2, R-6 i U1 iz Priloga 1. Dijela B) Pravilnika o registraciji i odobravanju objekata u kojima posluju subjekti u poslovanju s hranom za životinje (»Narodne novine«, broj 72/08), visina pristojbe iznosi 440,00 kn godišnje, za sve registrirane djelatnosti.

4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, ukoliko subjekt u poslovanju s hranom za životinje obavlja registrirane djelatnosti u registriranom objektu, na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, označene kodom R 5-1 i/ili R 5-2 iz Priloga 1. Dijela B) Pravilnika o registraciji i odobravanju objekata u kojima posluju subjekti u poslovanju s hranom za životinje, visina pristojbe iznosi 250,00 kn godišnje, za sve registrirane djelatnosti.

Vrijeme potrebno za obavljanje ante mortem i post mortem pregleda

Članak 19.

1) Najduže vrijeme potrebno za obavljanje ante mortem i post mortem pregleda, uzimajući u obzir vrstu životinja, propisano je Prilogom I. ovoga Pravilnika.

2) Pri određivanju vremena potrebnog za obavljanje pregleda iz stavka 1. ovoga članka, vremenu određenom Prilogom I. ovoga Pravilnika, uzimajući u obzir vrstu životinja, jednokratno se dodaje 10 minuta koje su potrebne za pripremu osoba ovlaštenih za obavljanje navedenih pregleda.

3) Osoba ovlaštena za obavljanje ante mortem i post mortem pregleda, navedene preglede može obavljati najduže 8 sati dnevno.

4) U slučaju malih klaonica, post mortem pregled mora se obaviti najkasnije u roku 6 sati od kada je prva životinja zaklana.

Izvješće o klanju

Članak 20.

1) Po završetku klanja, osoba ovlaštena za službene kontrole u objektu ispunjava i potpisuje Izvješće o klanju iz Priloga III. ovoga Pravilnika, koje potpisuje i od subjekta ovlaštena osoba.

2) Eventualne primjedbe subjekta moraju biti navedene u Izvješću o klanju iz stavka 1. ovoga članka.

3) Osoba ovlaštena za službene kontrole u objektu, najkasnije 24 sata od obavljanja propisanih pregleda, obvezna je podatke iz Izvješća o klanju iz stavka 1. ovoga članka upisati u računalnu aplikaciju iz članka 5. ovoga Pravilnika.

4) Osoba ovlaštena za službene kontrole u objektu obvezna je u navedenu računalnu aplikaciju evidentirati slučajeve odstupanja od propisanog vremena za provođenje pregleda propisanog Prilogom I. ovoga Pravilnika, a koji su utvrđeni zapisnikom.

Učestalost provođenja službenih kontrola

Članak 21.

1) Učestalost provođenja službenih kontrola u odobrenim objektima, objektima odobrenim pod posebnim uvjetima, te registriranim objektima u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla određena je Prilogom V. ovoga Pravilnika, uzimajući u obzir djelatnost objekta u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla.

2) Nadležno tijelo može odlučiti o povećanju učestalosti službenih kontrola iz ovoga članka u objektima u kojima se tijekom nadzora utvrde nesukladnosti u provedbi preventivnog postupka samokontrole razvijenog u skladu s načelima sustava HACCP-a.

Obračunavanje i plaćanje pristojbi

Članak 22.

1) Pristojbe propisane člancima 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13, 14. i 15. ovoga Pravilnika obračunavaju se i naplaćuju jedanput mjesečno, do 10. u mjesecu, za protekli mjesec, u kojem roku nadležno tijelo subjektu dostavlja račun, za svaki pojedini objekt.

2) Pristojbe propisane člancima 16., 17. i 18. ovoga Pravilnika obračunavaju se i naplaćuju jedanput godišnje, a nadležno tijelo, za proteklu godinu do 15. siječnja tekuće godine dostavlja račun za svaki pojedini objekt.

3) U slučaju iz članka 5. stavka 2. alineje prve ovoga Pravilnika, kada subjekt nije u mogućnosti pristupiti računalnoj aplikaciji, zbog razloga za koje je odgovoran, obvezan je nadležnom tijelu uplatiti po ispostavljenom računu iznos od 50,00 kn, po pojedinom upisu u računalnu aplikaciju.

4) Rok za plaćanje dostavljenog računa za pristojbe propisane odredbama ovoga Pravilnika je 15 dana od dana primitka računa.

Ovlaštene veterinarske organizacije

Članak 23.

1) Do potpune uspostave sustava provođenja službenih kontrola od strane službenih veterinara i kontrolnih tijela, pojedine poslove službenih kontrola mogu obavljati i ovlašteni veterinari ovlaštenih veterinarskih organizacija u skladu s Ugovorom o povjeravanju poslova sklopljenim s Upravom za veterinarstvo nadležnog tijela.

2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka visina naknada za:

– provedenu službenu kontrolu u odobrenim objektima, objektima odobrenim pod posebnim uvjetima, te registriranim objektima u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla iznosi 190,00 kn po utrošenom satu,

– obavljanje ante mortem pregleda i post mortem pregleda iznosi 100,00 kn po utrošenom satu.

3) Naknade propisane stavkom 2. ovoga članka ovlaštene veterinarske organizacije naplaćuju od nadležnog tijela:

– u slučaju iz stavka 2. alineje prve ovoga članka, na temelju učestalosti službenih kontrola iz članka 21. stavka 1. ovoga Pravilnika,

– u slučaju iz stavka 2. alineje druge ovoga članka na temelju vremena utrošenog za obavljanje ante mortem i post mortem pregleda u skladu s Prilogom I. ovoga Pravilnika.

4) Uz naknadu iz stavka 2. alineje prve ovoga članka ovlaštene veterinarske organizacije naplaćuju od nadležnog tijela troškove prijevoza od radnog mjesta osobe koja obavlja službenu kontrolu do objekta u kojem se provodi službena kontrola u iznosu od 2,00 kn po prijeđenom kilometru.

Uvećanje naknada

Članak 24.

Naknade propisane člankom 23. stavkom 2. alinejom drugom ovoga Pravilnika uvećavaju se za 50% ako se pregled na zahtjev stranke mora obaviti nedjeljom i u dane državnih blagdana, te u slučaju noćnog rada.

Odstupanja

Članak 25.

1) Ukoliko se ante mortem pregled i post mortem pregled obavljaju u klaonicama u kojima se djelatnost klanja ne obavlja puno radno vrijeme u trajanju od 8 sati, kao i u slučajevima kada se pregledi obavljaju po pozivu stranke, uz naknadu iz članka 23. stavka 2. alineje druge ovoga Pravilnika naplaćuju se troškovi prijevoza od radnog mjesta osobe koja obavlja navedene preglede do objekta u kojem se obavlja ante mortem i post mortem pregled životinja u iznosu od 2,00 kn po prijeđenom kilometru.

2) Ukoliko djelatnici objekta ili tehničke nesukladnosti pri provođenju ante mortem pregleda i post mortem pregleda u objektu uzrokuju kašnjenje u obavljanju pregleda u planirano vrijeme, subjektu se naplaćuje dodatna pristojba od 300,00 kn, po satu kašnjenja, koju subjekt uplaćuje u Državni proračun Republike Hrvatske.

Obračunavanje i plaćanje naknada

Članak 26.

Ovlaštene veterinarske organizacije nadležnom tijelu jedanput mjesečno, do desetog u mjesecu, za protekli mjesec, dostavljaju račun za kontrole i preglede iz članka 23. stavka 2. te troškove iz članka 24. i članka 25. stavka 1. ovoga Pravilnika, na temelju mjesečnog obračuna koji se obavlja putem računalne aplikacije iz članka 5. ovoga Pravilnika.

Uvozna pošiljka

Članak 27.

1) Postupanje sa zajedničkim veterinarskim dokumentom o ulasku (ZVDU), ako ga obavlja ovlašteni veterinar, iznosi 100,00 kn po pošiljci. Ukoliko je na ZVDU-u granični veterinarski inspektor odredio uzorkovanje pošiljke hrane životinjskog podrijetla ili hrane za životinje, a uzorkovanje obavlja ovlašteni veterinar, naplaćuje se 100,00 kn po pošiljci.

2) Uz naknadu troškova iz stavka 1. ovoga članka, naplaćuju se i troškovi prijevoza od radnog mjesta ovlaštenog veterinara do mjesta prispijeća pošiljke u skladu s člankom 23. stavkom 4. ovoga Pravilnika.

3) U slučaju iz stavka 1. i 2. ovoga članka, troškovi se podmiruju iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

4) Troškovi iz ovoga članka obračunavaju se i plaćaju u skladu s člankom 26. ovoga Pravilnika.

Nadzor

Članak 28.

1) Veterinarski inspektori provode nadzor nad postupanjem sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

2) Inspekcijski nadzor iz stavka 1. ovoga članka provodi se i pregledom računalne aplikacije iz članka 5. ovoga Pravilnika.

3) Ukoliko veterinarski inspektor utvrdi nesukladnosti glede podataka evidentiranih u računalnu aplikaciju propisanu ovim Pravilnikom ima pravo i obvezu obaviti ispravke odnosno postupiti sukladno utvrđenom činjeničnom stanju.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 29.

Prilog I. – V. tiskani su kao dodatak ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Članak 30.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o učestalosti službenih kontrola i visini naknada za službene kontrole (»Narodne novine«, broj 39/09).

Članak 31.

1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. kolovoza 2009. godine.

2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka odredbe:

– članka 5. stavaka 4. i 5. ovoga Pravilnika stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«,

– članka 5. stavka 1. alineje treće do sedme, članka 16., članka 17., članka 18. i članka 22. stavaka 2. i 3. ovoga Pravilnika stupaju na snagu 1. siječnja 2010. godine.

Klasa: 011-02/09-01/181
Urbroj: 525-11-09-2
Zagreb, 29. lipnja 2009.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

PRILOG I.

VRIJEME POTREBNO ZA OBAVLJANJE ANTE MORTEM PREGLEDA

 

 

Ante mortem pregled goveda

Ante mortem pregled svinja

Ante mortem pregled ovaca i koza

 

Rutinski pregled

Klinički pregled svih dobnih i težinskih kategorija

Rutinski pregled

Klinički pregled svih dobnih i težinskih kategorija

Rutinski pregled

Klinički pregled svih dobnih i težinskih kategorija

Dobna
kategorija

starija od 24 mjeseca

starosti do 24 mjeseci

starija od 3 mjeseca

starosti do 3 mjeseca

starija od 3 mjeseca

starosti do 3 mjeseca

Pregled

dokumentacijski

30

30

20

15

15

20

15

15

20

identifikacijski

30

30

20

15

15

20

15

15

20

fizički

30

30

800

15

10

600

15

10

500

Higijena

30

20

60

15

10

60

10

5

60

Ukupno (sekundi)

120

110

900

60

50

700

55

45

600

Ukupno (minuta)

2,00

1,83

15,00

1,00

0,83

11,67

0,92

0,75

10,00

Ante mortem pregled kopitara

Ante mortem pregled peradi i lagomorfa

Ante mortem pregled nojeva

Rutinski pregled

Klinički pregled svih dobnih i težinskih kategorija

Rutinski pregled

Klinički pregled svih dobnih i težinskih kategorija

Rutinski pregled

Klinički pregled

Dobna kategorija

stariji od 12 mjeseci

starosti do 12 mjeseci

peradi

lagomorfa

svih dobnih i težinskih kategorija

Pregled

dokumentacijski

30

30

40

0,5

2

10

15

20

identifikacijski

30

30

30

0,5

2

10

15

20

fizički

30

30

1000

0,5

2

20

15

300

Higijena

30

20

60

0

2

20

15

20

Ukupno (sekundi)

120

110

1130

1,5

8

60

60

360

Ukupno (minuta)

2,00

1,83

18,83

0,025

0,13

1,00

1,00

6,00

Trajanje ante mortem pregleda odstrijeljene slobodnoživuće divljač iznosi 0 sekundi;

Za ante mortem pregled krupne divljači uzgojene za klanja primjenjuje se vrijeme potrebno za ante mortem pregled goveda starijih od 24 mjeseci;

Za ante mortem pregled sitne divljači uzgojene za klanje primjenjuje se vrijeme potrebno za ante mortem pregled svinja starijih od 3 mjeseca;

Za ante mortem pregled pernate divljači uzgojene za klanje primjenjuje se vrijeme potrebno za ante mortem pregled peradi svih dobnih i težinskih kategorija.

VRIJEME POTREBNO ZA OBAVLJANJE POST MORTEM PREGLEDA

govedo

svinja

ovca i koza

kopitari

divljač uzgojena za klanje

perad i lagomorfi

noj

Dobna kategorija

Starija od 24 mjeseci

Od 6 mjeseci do 24 mjeseci

Od 6 tjedana do 6 mjeseci

Starije od 3 mjeseca

Starosti do 3 mjeseca

Starije od 3 mjeseca

Starosti do 3 mjeseca

Stariji od 12 mjeseci

Starosti do 12 mjeseci

Krupna

Sitna

Pernata

Sve težinske kategorije

Sve težinske kategorije

Pregled

Glava

90

60

60

20

10

20

15

60

60

90

20

15

0,5

15

Trup

60

60

50

60

50

60

Organi

120

120

60

15

15

15

10

120

60

120

10

Crijeva

30

30

20

10

15

10

10

30

20

0

10

Uzorkovanja

10

0

0

5

5

0

0

5

5

10

0

0

0

0

Označavanje životinjskih trupova

20

20

10

10

10

10

10

20

20

20

10

1

0,5

10

Čišćenje i dezinfekcija

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

1

0,01

10

Vođenje evidencija

100

100

100

120

120

90

90

120

120

100

90

1

0,5

90

Ukupno (sekundi)

440

400

310

190

180

155

145

425

345

410

130

18

1,51

145

Ukupno (minuta)

7,33

6,67

5,17

3,17

3,00

2,58

2,42

7,08

5,75

6,83

2,17

0,3

0,025

2,42

PRILOG II.

PODACI O SUBJEKTU U POSLOVANJU S HRANOM ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA

Naziv:

Adresa/sjedište:

Kontakt telefon:

MB/OIB

Podaci o objektu u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla

Naziv:

Odobreni broj/evidencijski broj objekta

Adresa/sjedište:

Kontakt telefon:

Odgovorna osoba za unos podataka u računalnu aplikaciju:

Podaci o ovlaštenoj osobi za unos podataka u računalnu aplikaciju:

Ime i prezime, OIB, e-mail, kontakt telefon.

Izjava.

Suglasan sam da račun za pristojbe primam u elektroničkom obliku na elektroničkoj adresi _______________________________.

Potpis odgovorne osobe subjekta
_____________________________

ILI

Suglasan sam da račun za pristojbe primam putem pošte na adresu _________________________________________________.

Potpis odgovorne osobe subjekta
_____________________________

PRILOG III.

IZVJEŠĆE O KLANJU

Datum prijave klanja:

Datum klanja:

OZNAKA ŽIVOTINJE

KOMADA

VRIJEME KLANjA

GLAVA

TRUP

PRSNI ORGANI

TRBUŠNI ORGANI

NALAZ NA LINIJI KLANJA

PREGLEDAO

OZNAKA

ADSPEKCIJA

PALPACIJA

INCIZIJA

UZORKOVANJE

ZADRŽANO

OZNAKA

ADSPEKCIJA

PALPACIJA

INCIZIJA

UZORKOVANJE

ZADRŽANO

OZNAKA

ADSPEKCIJA

PALPACIJA

INCIZIJA

UZORKOVANJE

ZADRŽANO

OZNAKA

ADSPEKCIJA

PALPACIJA

INCIZIJA

UZORKOVANJE

ZADRŽANO

REDNI BROJ

REDNI BROJ

REDNI BROJ

REDNI BROJ

REDNI BROJ

REDNI BROJ

REDNI BROJ

REDNI BROJ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Primjedbe:

Početak klanja:

Završetak klanja:

Odgovorna osoba subjekta

Sat i minute

Sat i minute

Osoba ovlaštena za
službenu kontrolu

PRILOG IV.

Obrazac I.

Subjekt u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla

Prijava obavljanja djelatnosti u objektu:

 

za dan

 

odobreni broj

datum

komada/tona/litara

klanje

kopitari

 

svinja

do 25 kg

 

 

od 25 kg

 

ovca i koza

do 12 kg

 

 

od 12 kg

 

perad i lagomorfi

perad roda Gallus i biserka

 

 

patke i guske

 

 

purani

 

 

lagomorfi iz uzgoja

 

divljač uzgojena za klanje

krupna

 

 

sitna

 

 

pernata

 

noj

rasijecanja mesa, proizvodnja mesnih proizvoda, mljevenog mesa, mesnih pripravaka i strojno otkoštenog mesa

govedo, tele, svinja, kopitari, ovca i koza

 

perad i lagomorfi iz uzgoja

 

odstrijeljena divljač i divljač uzgojena za klanje:

 

Obrada i rasijecanje odstrijeljene divljači

mala pernata divljač

mala dlakava divljač

 

bezgrebenke (noj, emu, nandu)

 

divlja svinja

divlji preživači

 

prerada mlijeka

 

prerada i priprema proizvoda ribarstva te uskladištenje svježih proizvoda ribarstva

 

otpremni centri te centri za pročišćavanje živih školjkaša

uskladištenje hrane životinjskog podrijetla u uvjetima kontrolirane temperature

 

samostojeći objekti za prepakiravanje hrane životinjskog podrijetla 

 

punjenje i pakiranje pčelinjih proizvoda

 

proizvodnja, prerada i stavljanje na tržište ostale hrane životinjskog podrijetla i hrane za životinje

 

ZVDU:

Broj zajedničkog veterinarskog dokumenta o uvozu

datum

U

mjesto

datum

odgovorna osoba

Prijava obavljanja djelatnosti zbog nemogućnosti pristupa računalnoj aplikaciji dostavlja se nadležnom tijelu –
Upravi za veterinarske inspekcije na broj telefaksa 01/6106-462

Obrazac II.

Subjekt u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla

Prijava obavljanja djelatnosti klanja u objektu:

 

za dan

 

odobreni broj

datum

Govedo

Tele

Broj svjedodžbe

Oznaka životinje

Datum rođenja

Broj svjedodžbe

Oznaka životinje

Datum rođenja

ZVDU:

Broj zajedničkog veterinarskog dokumenta o uvozu

datum

U

mjesto

datum

odgovorna osoba

Prijava obavljanja djelatnosti zbog nemogućnosti pristupa računalnoj aplikaciji upućuje se nadležnom tijelu –
Upravi za veterinarske inspekcije na broj telefaksa 01/6106-462

PRILOG V.

UČESTALOST SLUŽBENIH KONTROLA

VELIKA KLAONICA

Aktivnosti

Najduže trajanje

Visoki rizik

Srednji rizik

Niski rizik

Provjera načina praćenja kritičnih kontrolnih točaka (KKT) i evidencija

60 min

Jedan puta tjedno

Dva puta mjesečno

Jedan puta mjesečno

Kontrola gotovih proizvoda i uvjeta čuvanja

30 min

Provjera dobre higijenske prakse

45 min

Kontrola trgovinskih dokumenata

30 min

Provjera postupanja sukladno propisima o dobrobiti životinja

30 min

Provjera postupanja sukladno propisima o nusproizvodima i, ako je potrebno, specifičnom rizičnom materijalu (SRM)

45 min

Najduže vrijeme potrebno za obavljanje službene kontrole je 4 sata.

MALA KLAONICA

Aktivnosti

Najduže trajanje

Visoki rizik

Srednji rizik

Niski rizik

Provjera načina praćenja KKT i evidencija

30 min

Dva puta mjesečno

Jedan puta mjesečno

Četiri puta godišnje

Kontrola gotovih proizvoda i uvjeta čuvanja

15 min

Provjera dobre higijenske prakse

30 min

Kontrola trgovinskih dokumenata

15 min

Provjera postupanja sukladno propisima o dobrobiti životinja

15 min

Provjera postupanja sukladno propisima o nusproizvodima i, ako je potrebno, SRM

15 min

Najduže vrijeme potrebno za obavljanje službene kontrole je 2 sata.

VELIKI OBJEKTI ZA RASIJECANJE MESA, PROIZVODNJU MESNIH PROIZVODA, MLJEVENOG MESA, MESNIH PRIPRAVAKA I STROJNO OTKOŠTENOG MESA

Aktivnosti

Najduže trajanje

Visoki rizik

Srednji rizik

Niski rizik

Provjera sirovine

30 min

Jedan puta tjedno

Dva puta mjesečno

Jedan puta mjesečno

Provjera načina praćenja KKT i evidencija

30 min

Kontrola gotovih proizvoda i uvjeta čuvanja

30 min

Provjera dobre higijenske prakse

30 min

Kontrola trgovinskih dokumenata

30 min

Provjera identifikacijskih oznaka

15 min

Provjera postupanja sukladno propisima o nusproizvodima

15 min

Najduže vrijeme potrebno za obavljanje službene kontrole je 3 sata.

MALI OBJEKTI ZA RASIJECANJE MESA, PROIZVODNJU MESNIH PROIZVODA, MLJEVENOG MESA, MESNIH PRIPRAVAKA I STROJNO OTKOŠTENOG MESA

Aktivnosti

Najduže trajanje

Visoki rizik

Srednji rizik

Niski rizik

Provjera sirovine

15 min

Dva puta mjesečno

Jedan puta mjesečno

Četiri puta godišnje

Provjera načina praćenja KKT i evidencija

15 min

Kontrola gotovih proizvoda i uvjeta čuvanja

15 min

Provjera dobre higijenske prakse

15 min

Kontrola trgovinskih dokumenata

30 min

Provjera identifikacijskih oznaka

15 min

Provjera postupanja sukladno propisima o nusproizvodima

15 min

Najduže vrijeme potrebno za obavljanje službene kontrole je 2 sata.

VELIKI OBJEKTI ZA PRERADU MLIJEKA

Aktivnosti

Najduže trajanje

Visoki rizik

Srednji rizik

Niski rizik

Provjera sirovine

30 min

Dva puta mjesečno

Jedan puta mjesečno

Četiri puta godišnje

Provjera načina praćenja KKT i evidencija

30 min

Kontrola gotovih proizvoda i uvjeta čuvanja

30 min

Provjera dobre higijenske prakse

30 min

Kontrola trgovinskih dokumenata

30 min

Provjera identifikacijskih oznaka

15 min

Provjera postupanja sukladno propisima o nusproizvodima

15 min

Najduže vrijeme potrebno za obavljanje službene kontrole je 3 sata.

MALI OBJEKTI ZA PRERADU MLIJEKA

Aktivnosti

Najduže trajanje

Visoki rizik

Srednji rizik

Niski rizik

Provjera sirovine

15 min

Jedan puta mjesečno

Četiri puta godišnje

Dva puta godišnje

Provjera načina praćenja KKT i evidencija

30 min

Kontrola gotovih proizvoda i uvjeta čuvanja

15 min

Provjera dobre higijenske prakse

15 min

Kontrola trgovinskih dokumenata

15 min

Provjera identifikacijskih oznaka

15 min

Provjera postupanja sukladno propisima o nusproizvodima

15 min

Najduže vrijeme potrebno za obavljanje službene kontrole je 2 sata.

OBJEKTI ZA PRERADU I PRIPREMU PROIZVODA RIBARSTVA TE USKLADIŠTENJE SVJEŽIH PROIZVODA RIBARSTVA

Aktivnosti

Najduže trajanje

Visoki rizik

Srednji rizik

Niski rizik

Provjera sirovine

30 min

Dva puta mjesečno

Jedan puta mjesečno

Četiri puta godišnje

Provjera načina praćenja KKT i evidencija

30 min

Kontrola gotovih proizvoda i uvjeta čuvanja

15 min

Provjera dobre higijenske prakse

30 min

Kontrola trgovinskih dokumenata

30 min

Provjera identifikacijskih oznaka

30 min

Provjera postupanja sukladno propisima o nusproizvodima

15 min

Najduže vrijeme potrebno za obavljanje službene kontrole je 3 sata.

OBJEKTI ZA PRERADU JAJA

Aktivnosti

Najduže trajanje

Visoki rizik

Srednji rizik

Niski rizik

Provjera sirovine

15 min

Jedan puta tjedno

Dva puta mjesečno

Jedan puta mjesečno

Provjera načina praćenja KKT i evidencija

30 min

Kontrola gotovih proizvoda i uvjeta čuvanja

15 min

Provjera dobre higijenske prakse

15 min

Kontrola trgovinskih dokumenata

30 min

Provjera identifikacijskih oznaka

15 min

Najduže vrijeme potrebno za obavljanje službene kontrole je 2 sata.

PAKIRNI CENTRI ZA JAJA, PRERADU ŽABA I PUŽEVA, PROIZVODNJU TOPLJENE ŽIVOTINJSKE MASTI I ČVARAKA, OBRAĐENIH ŽELUDACA, MJEHURA I CRIJEVA, PRERAĐENE ŽELATINE I KOLAGENA;

OBJEKTI ZA USKLADIŠTENJE HRANE ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA (OSIM SVJEŽIH PROIZVODA RIBARSTVA, OBJEKTI ZA PREPAKIRAVANJE HRANE ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA; VELEPRODAJA HRANE ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA;OTPREMNI CENTRI I CENTRI ZA PROČIŠĆAVANJA ŽIVIH ŠKOLJKAŠA

Aktivnosti

Najduže trajanje

Visoki rizik

Srednji rizik

Niski rizik

Provjera sirovine

15 min

Jedan puta mjesečno

Četiri puta godišnje

Dva puta godišnje

Provjera načina praćenja KKT i evidencija

15 min

Kontrola gotovih proizvoda i uvjeta čuvanja

15 min

Provjera dobre higijenske prakse

15 min

Kontrola trgovinskih dokumenata

30 min

Provjera zdravstvenih ili identifikacijskih oznaka

15 min

Provjera postupanja sukladno propisima o nusproizvodima

15 min

Najduže vrijeme potrebno za obavljanje službene kontrole je 2 sata.

OBJEKTI ODOBRENI POD POSEBNIM UVJETIMA

Aktivnosti

Najduže trajanje

Visoki rizik

Srednji rizik

Niski rizik

Provjera sirovine

10 min

Četiri puta godišnje

Provjera načina praćenja KKT i evidencija

10 min

Kontrola gotovih proizvoda i uvjeta čuvanja

10 min

Provjera dobre higijenske prakse

10 min

Kontrola trgovinskih dokumenata

10 min

Provjera postupanja sukladno propisima o nusproizvodima

10 min

Najduže vrijeme potrebno za obavljanje službene kontrole je 1 sat.

ODOBRENI OBJEKTI ZA PUNJENJE I PAKIRANJE PČELINJIH PROIZVODA

Aktivnosti

Najduže trajanje

Visoki rizik

Srednji rizik

Niski rizik

Provjera sirovina

15 min

Jedan puta mjesečno

Četiri puta godišnje

Dva puta godišnje

Provjera načina praćenja KKT i evidencija

15 min

Kontrola gotovih proizvoda i uvjeta čuvanja

30 min

Provjera dobre higijenske prakse

30 min

Kontrola trgovinskih dokumenata

30 min

Najduže vrijeme potrebno za obavljanje službene kontrole je 2 sata.