Pravilnik o zahtjevima zdravlja životinja i javnog zdravlja za promet i uvoz određenih proizvoda

NN 81/2009 (10.7.2009.), Pravilnik o zahtjevima zdravlja životinja i javnog zdravlja za promet i uvoz određenih proizvoda

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1959

Na temelju članka 53. stavka 9. i članka 63. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07 i 155/08), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O ZAHTJEVIMA ZDRAVLJA ŽIVOTINJA I JAVNOG ZDRAVLJA ZA PROMET I UVOZ ODREĐENIH PROIZVODA[1]

Poglavlje I.
OPĆE ODREDBE

Članak 1.

1) Ovim se Pravilnikom utvrđuju zahtjevi zdravlja životinja i javnog zdravlja za promet između Republike Hrvatske i država članica Europske unije (u daljnjem tekstu: države članice) te uvoz u Republiku Hrvatsku proizvoda životinjskog podrijetla, uključujući trgovačke uzorke navedenih proizvoda, a na koje se ne primjenjuju odnosni zahtjevi propisani Dodatkom A Poglavljem I. Pravilnika o veterinarskim pregledima u prometu s državama članicama Europske unije s ciljem stvaranja jedinstvenog tržišta (»Narodne novine«, broj 139/08)[2] te u odnosu na patogene organizme propisani Pravilnikom o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u pometu s državama članicama Europske unije (»Narodne novine«, broj 147/08)[3].

2) Ovaj Pravilnik ne dovodi u pitanje druge odredbe o zdravlju životinja i ograničenja koja se odnose na stavljanje u promet ili uvoz proizvoda određenih propisima navedenim u stavku 1. ovoga članka, temeljena na propisima o javnom zdravlju.

Članak 2.

1) U smislu ovoga Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

(a) Promet – promet u skladu s člankom 2. točkom 2. Pravilnika o veterinarskim pregledima u prometu s državama članicama Europske unije s ciljem stvaranja jedinstvenog tržišta[4];

(b) Trgovački uzorak – uzorak koji nema komercijalnu vrijednost, uzet u ime vlasnika ili odgovorne osobe objekta u poslovanju s hranom, i reprezentativan je za određeni proizvod životinjskog podrijetla koji se proizvodi u objektu ili čija se proizvodnja razmatra i uzet je u svrhu daljnjeg ispitivanja, te mora upućivati na vrstu proizvoda, njegov sastav i vrstu životinje od koje je potječe;

(c) Osobito opasne zarazne bolesti – bolesti navedene u Pravilniku o načinu prijave bolesti životinja (»Narodne novine«, broj 31/09)[5];

(d) Patogeni organizmi – svaka kultura mikroorganizama ili njihov proizvod prisutan bilo samostalno ili u obliku kombinacije ili kulture mikroorganizama koji su u stanju uzrokovati bolest u živim organizmima (osim ljudi) te svaki izmijenjeni proizvod takvih organizama koji može nositi ili prenositi životinjski patogeni organizam, ili tkivo, stanična kultura, izlučevine ili ekskreti kojima ili pomoću kojih se životinjska patogena tvar može nositi ili prenositi. Ovaj pojam ne odnosi se na imunološke veterinarsko-medicinske proizvode odobrene u skladu s Pravilnikom o veterinarsko-medicinskim proizvodima (»Narodne novine«, broj 30/09)[6];

(e) Prerađena životinjska bjelančevina namijenjena prehrani ljudi – prerađeni proizvodi u skladu s Pravilnikom o higijeni hrane (»Narodne novine«, broj 99/07), Pravilnikom o higijeni hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, broj 99/07) i Pravilnikom o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, broj 99/07)[7];

(f) Nadležno tijelo – Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja;

(g) Treća zemlja – zemlja koja nije država članica Europske unije (u daljnjem tekstu: država članica).

2) Osim pojmova iz stavka 1. ovoga članka, primjenjuju se pojmovi iz članka 2. Pravilnika o veterinarskim pregledima u prometu s državama članicama Europske unije s ciljem stvaranja jedinstvenog tržišta[8], Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u pometu s državama članicama Europske unije[9] i Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 132/08)[10].

Članak 3.

Nadležno tijelo osigurava da:

– se proizvodi životinjskog podrijetla iz članka 1. ovoga Pravilnika mogu staviti u promet i uvoziti ukoliko promet odnosno uvoz navedenih proizvoda nije zabranjen odnosno ograničen zbog razloga koji se odnose na zdravlje životinja ili javno zdravlje propisanih ovim Pravilnikom ili posebnim propisima*, te osobito, da se poduzimaju mjere zaštite;

– svaki proizvod životinjskog podrijetla namijenjen prehrani ljudi koji se prvi put stavlja u promet, može biti na tržištu ili se uvoziti samo ukoliko je naveden u ovom Pravilniku ili drugim odgovarajućim propisima, zbog sprječavanja širenja osobito opasnih zaraznih bolesti koje mogu biti posljedica prometa tim proizvodima, ne samo za vrstu od koje proizvod potječe, već i za druge vrste koje mogu biti nositelji bolesti, postati žarište bolesti ili predstavljati opasnost za zdravlje ljudi;

– se drugi proizvodi životinjskog podrijetla navedeni u Pravilniku o higijeni hrane, Pravilniku o higijeni hrane životinjskog podrijetla i Pravilniku o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla[11] ne mogu staviti u promet ili uvoziti iz trećih zemalja ukoliko ne udovoljavaju zahtjevima propisanim navedenim pravilnicima i odgovarajućim zahtjevima propisanim ovim Pravilnikom.

Poglavlje II.
ODREDBE KOJE SE PRIMJENJUJU U PROMETU

Članak 4.

Radi provedbe članka 4. stavka 1. Pravilnika o veterinarskim pregledima u prometu s državama članicama Europske unije s ciljem stvaranja jedinstvenog tržišta[12] te članka 4. stavka 1. točke (a) Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u pometu s državama članicama Europske unije[13], i ne dovodeći u pitanje odredbe članka 9. stavka 3. i članka 10. ovoga Pravilnika, proizvodi životinjskog porijekla iz članka 3. alineje druge i treće te Dodatka ovoga Pravilnika mogu se stavljati u promet ukoliko udovoljavaju sljedećim zahtjevima:

1. propisanim člankom 5. ovoga Pravilnika i posebnim zahtjevima propisanim Dodatkom ovoga Pravilnika u odnosu na zdravlje životinja;

2. moraju biti iz objekata koji:

(a) udovoljavaju posebnim zahtjevima iz Dodatka ovoga Pravilnika u odnosu na proizvode koji se proizvode u objektu; i

– udovoljavaju posebnim zahtjevima glede proizvodnje propisanih ovim Pravilnikom;

– uspostavljaju, provode i održavaju trajni postupak odnosno postupke temeljene na načelima sustava analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka (sustav HACCP);

– ovisno o proizvodima, uzimaju uzorke za analizu u laboratoriju ovlaštenom od strane nadležnog tijela za potrebe provjere sukladnosti sa standardima utvrđenim ovim Pravilnikom;

– vode evidencije, bilo u pisanom ili drugom obliku, o podacima dobivenima u skladu s alinejama prvom do trećom ove podtočke, te navedene podatke daju na uvid nadležnom tijelu. Rezultati provjera i ispitivanja čuvaju se u razdoblju od najmanje dvije godine;

– osiguravaju označavanje proizvoda;

– ukoliko rezultat laboratorijskog ispitivanja ili drugi podaci ukazuju na prisutnost osobito opasne zarazne bolesti ili opasnost za javno zdravlje u objektu, obaviještava se nadležno tijelo,

– stavljaju u promet samo proizvode koje prate trgovački dokumenti u kojima je naznačena vrsta proizvoda, naziv i, ukoliko je primjereno, broj odobrenja objekta;

(b) su pod nadzorom nadležnog tijela kako bi se osiguralo da subjekt u poslovanju s hranom i odgovorna osoba objekta u poslovanju s hranom postupaju u skladu s odredbama ovoga Pravilnika;

(c) su registrirani odnosno odobreni od strane nadležnog tijela na temelju udovoljavanja objekta zahtjevima propisanim odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 5.

1) Nadležno tijelo poduzima potrebne mjere radi osiguravanja da se proizvodi životinjskog porijekla iz Dodatka ovoga Pravilnika ne ne stavljaju u promet s gospodarstava smještenih na području na kojem se primjenjuju ograničenja zbog pojave bolesti na koju su vrste od kojih proizvod potječe prijemljive, ili iz objekata ili sa područja, sa kojih bi premještanje ili promet predstavljali rizik za zdravlje životinja, osim ukoliko su proizvodi toplinski prerađeni u skladu s posebnim propisima.*

2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, premještanje određenih proizvoda može odobriti Europska komisija, uzimajući u obzir mjere zaštite.

Članak 6.

Nadležno tijelo osigurava stavljanje u promet patogenih organizama u skladu s odgovarajućim posebnim propisima.

Članak 7.

1) Odrebe o pregledima propisane Pravilnikom o veterinarskim pregledima u prometu s državama članicama Europske unije s ciljem stvaranja jedinstvenog tržišta[14] te u odnosu na patogene organizme propisane Pravilnikom o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u pometu s državama članicama Europske unije[15] primjenjuju se na proizvode navedene u ovom Pravilniku, osobito u odnosu na organizaciju i naknadnu kontrolu obavljanja pregleda proizvoda navedenih u ovom Pravilniku.

2) Na proizvode navedene u ovom Pravilniku primjenjuje se odredbe članka 10. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u pometu s državama članicama Europske unije[16].

3) Odredbe članka 12. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u pometu s državama članicama Europske unije[17] primjenjuju se i na objekte koji stavljaju u promet proizvode životinjskog podrijetla navedene u ovome Pravilniku.

4) Ne dovodeći u pitanje odredbe propisane odredbama ovoga Pravilnika, nadležno tijelo provodi odgovarajuće preglede ukoliko sumnja u postupanje protivno odredbama ovoga Pravilnika.

5) Nadležno tijelo poduzima odgovarajuće mjere u slučaju postupanja protivno odredbama ovoga Pravilnika, osobito ukoliko utvrdi da izrađeni certrifikati ili dokumentacija nisu sukladni stvarnom stanju proizvoda iz Dodatka ovoga Pravilnika ili da proizvodi ne udovoljavaju zahtjevima propisanim ovim Pravilnikom ili na proizvodima nisu obavljeni propisani pregledi.

Poglavlje III.
ODREDBE KOJE SE PRIMJENJUJU NA UVOZ

Članak 8.

Zahtjevi koji se primjenjuju na uvoz proizvoda navedenih u ovom Pravilniku moraju osigurati najmanje jamstva iz Poglavlja II. ovoga Pravilnika, uključujući jamstva iz članka 6. ovoga Pravilnika i iz članka 3. alineje druge i treće ovoga Pravilnika.

Članak 9.

1) Za potrebe provedbe članka 8. ovoga Pravilnika primjenjuju se odredbe propisane ovim člankom.

2) Dozvoljen je uvoz proizvoda iz Dodatka te iz članka 3. alineje druge i treće ovoga Pravilnika ukoliko udovoljavaju sljedećim zahtjevima:

(a) moraju potjecati iz treće zemlje ili dijela treće zemlje koja je navedena na popisu koji sastavlja i ažurira Europska komisija, osim ako nije drugačije određeno u Dodatku ovoga Pravilnika;

(b) moraju biti iz objekata koji je na popisu u skladu s točkom (a) ovoga stavka, osim ako nije drugačije određeno u Dodatku ovoga Pravilnika;

(c) u slučajevima iz Dodatka, te članka 3. alineje druge i treće ovoga Pravilnika, proizvode mora pratiti certifikat o zdravlju životinja ili javnom zdravlju u skladu s propisanim obrascem kojim se potvrđuje da proizvodi udovoljavaju dodatnim uvjetima ili pružaju jednakovrijedna jamstva u skladu sa stavkom 3. ovoga članka i potječu iz objekata koji osiguravaju navedena jamstva, te da je certifikat potpisan od strane službenog veterinara ili, ukoliko je primjereno, od drugog nadležnog tijela priznatog od strane Europske komisije.

3) Posebni zahtjevi za zaštitu od tropskih bolesti ili bolesti prenosivih na čovjeka određeni su odgovarajućim posebnim propisima. Postupak obrade ili mjere koje se poduzimaju radi sprječavanja ponovne zaraze životinjskih crijeva, jaja i proizvoda iz jaja utvrđeni su odgovarajućim posebnim propisima.

Članak 10.

Posebni zahtjevi za zdravlje životinja koji se primjenjuju u slučaju uvoza te vrstu i sadržaj prateće dokumentacije za proizvode iz Dodatka namijenjene eksperimentalnim laboratorijima određeni su odgovarajućim posebnim propisima.

Članak 11.

1) Za potrebe ovoga Pravilnika primjenjuju se odredbe i načela utvrđeni Pravilnikom o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske[18] i Pravilnikom o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola živih životinja u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 154/08)[19], osobito u odnosu na ustrojstvo nadležnog tijela i nadzor koji provodi nadležno tijelo te mjere zaštite.

2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, za određene proizvoda životinjskog podrijetla mogu se utvrditi odstupanja za fizički pregled iz članka 8. stavka 2. Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske[20] u skladu s odgovarajućim posebnim propisima.

Članak 12.

1) Uvoz trgovačkih uzoraka proizvoda životinjskog podrijetla navedenih u Dodataku ovoga Pravilnika iz trećih zemalja dozvoljen je ukoliko uvoz navedenih uzoraka odobri nadležno tijelo.

2) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka mora pratiti pošiljku i sadržava sve podatke o uvjetima pod kojima se pošiljka može uvesti, uključujući svako izuzeće od pregleda propisanog Pravilnikom o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske[21].

3) Ukoliko se pošiljka dopremi u zemlju, za naknadno premještanje u jednu od država članica, nadležno tijelo osigurava da pošiljku prati propisano odobrenje. Premještanje se obavlja u skladu s odredbama članka 11. stavka 2. Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske[22].

4) Ukoliko nadležno tijelo izda propisano odobrenje odgovornost da pošiljka udovoljava uvjetima navedenim u odobrenju, uključujući odgovornost za uvoz na područje Republike Hrvatske ili država članica snosi nadležno tijelo.

Poglavlje IV.
ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Dodatkom su propisani posebni zahtjevi za proizvode koji mogu predstavljati stvarnu opasnost od širenja osobito opasnih zaraznih bolesti ili stvarnu opasnost za zdravlje ljudi.

Članak 14.

1) Dozvoljeno je unošenje proizvoda životinjskog podrijetla navedenih u članku 3. alineji drugoj i trećoj te Dodatku ovoga Pravilnika na područje Republike Hrvatske, a koji su proizvedeni na području države članice i koji su u provozu preko područja treće zemlje, ako ih prati certifikat o zdravlju životinja ili javnom zdravlju koji udovoljava zahtjevima propisanim ovim Pravilnikom.

2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka nadležno tijelo obavještava Europsku komisiju i države članice.

Članak 15.

Nadležno tijelo obaviještava Europsku komisiji o provedbi odredaba ovoga Pravilnika.

Članak 16.

Poseban propis iz Poglavlja 3. Odjeljka V. točke (c) bit će donesen do 30. lipnja 2009. godine

Članak 17.

Dodatak je tiskan u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije.

Klasa: 011-02/09-01/182

Urbroj: 525-11-2-0542/09-2

Zagreb, 30. lipnja 2009.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

DODATAK

POSEBNI ZAHTJEVI ZDRAVLJA ŽIVOTINJA

Poglavlje 1.
ŽIVOTINJSKA CRIJEVA NAMIJENJENA PREHRANI LJUDI

a Promet

Životinjska crijeva pri stavljanju u prometu mora pratiti dokument u kojem je naveden objekt podrijetla koji mora biti:

– odobren od nadležnog tijela, za soljenje i sušenje crijeva te soljenje i sušenje crijeva koja se naknadno mogu koristiti u druge svrhe,

– u drugim slučajevima, objekt mora biti odobren u skladu s Pravilnikom o higijeni hrane, Pravilnikom o higijeni hrane životinjskog podrijetla i Pravilnikom o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla[23], uz uvjet da se crijeva prevoze na način da se onemogući onečišćenje.

B Uvoz

Životinjska crijeva pri uvozu mora pratiti certifikat iz članka 9. stavka 2. točke (c) ovoga Pravilnika, izdan i potpisan od strane službenog veterinara države izvoza u kojem se navodi da:

– crijeva potječu iz objekta odobrenog od strane nadležnog tijela države izvoza,

– su crijeva očišćena, ostrugana i zatim, ili soljena ili bijeljena (ili su nakon struganja umjesto soljenja ili bijeljenja osušena),

– su nakon obrade iz alineje druge ovoga Dijela poduzete djelotvorne mjere za sprječavanje ponovnog onečišćenja crijeva.

Poglavlje 2.
KOSTI I PROIZVODI OD KOSTIJU (OSIM KOŠTANOG BRAŠNA), ROGOVI I PROIZVODI OD ROGOVA (OSIM BRAŠNA OD ROGOVA) TE KOPITA I PROIZVODI OD KOPITA (OSIM BRAŠNA OD KOPITA) NAMIJENJENI PREHRANI LJUDI

Proizvodi iz ovoga Poglavlja pri stavljanju u promet i uvozu moraju udovoljavati sljedećim uvjetima:

1. Kosti, rogovi i kopita pri stavljanju u promet moraju udovoljavati zahtjevima zdravlja životinja propisanim Pravilnikom o higijeni hrane, Pravilnikom o higijeni hrane životinjskog podrijetla i Pravilnikom o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla24;

2. Proizvodi od kostiju, proizvodi od rogova i proizvodi od kopita pri stavljanju u promet moraju udovoljavati zahtjevima zdravlja životinja propisanim Pravilnikom o higijeni hrane, Pravilnikom o higijeni hrane životinjskog podrijetla i Pravilnikom o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla[24]25;

3. Kosti, proizvodi od kostiju, rogovi, proizvodi od rogova, kopita i proizvodi od kopita pri uvozu moraju udovoljavati zahtjevima zdravlja životinja propisanim Pravilnikom o higijeni hrane, Pravilnikom o higijeni hrane životinjskog podrijetla i Pravilnikom o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla26.

Poglavlje 3.
PRERAĐENE ŽIVOTINJSKE BJELANČEVINE NAMIJENJENE PREHRANI LJUDI

I. Ne dovodeći u pitanje ograničenja vezana za transmisivnu spongiformnu encefalopatiju (TSE) ili ograničenja u odnosu na hranjenje preživača bjelančevinama podrijetlom od preživača, prerađene životinjske bjelančevine pri stavljanju u promet i uvozu:

A. Kod izdavanja dokumenta ili certifikata, u prometu, moraju udovoljavati zahtjevima propisanim Pravilnikom o higijeni hrane, Pravilnikom o higijeni hrane životinjskog podrijetla i Pravilnikom o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla27.

B. Uvoz:

1. certifikat iz članka 9. stavka 2. točke (c) ovoga Pravilnika mora biti potpisan od službenog veterinara države izvoza kojim potvrđuje da:

(a) proizvodi udovoljavaju zahtjevima propisanim Pravilnikom o higijeni hrane, Pravilnikom o higijeni hrane životinjskog podrijetla i Pravilnikom o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla28;

(b) su nakon obrade poduzete mjere opreza radi onemogućavanja onečišćenje proizvoda;

(c) su uzeti uzorci koji su ispitani na prisustvo bakterija roda salmonella prilikom otpreme pošiljke iz zemlje podrijetla;

(d) su rezultati navedenih ispitivanja negativni;

2. nakon dokumentacijskog pregleda, koji uključuje pregled certifikata iz točke 1. ovoga Dijela, nadležno tijelo na graničnoj veterinarskoj postaji ne dovodeći u pitanje Odjeljak II. ovoga Poglavlja uzorkuje:

– svaku pošiljku proizvoda dopremljenih u rasutom stanju,

– nasumičnim odabirom, proizvode u pošiljci, upakirane u objektu;

3. U cilju odobravanja stavljanja u promet pošiljaka prerađenih životinjskih bjelančevina, mora se dokazati da su rezultati obavljenog uzorkovanja u skladu točkom 1. podtočkom (c) ovoga Dijela negativni, ukoliko je potrebno, nakon provedene reprerada (resterilizacije).

C. Odgovarajućim posebnim propisima utvrđeni su zahtjevi glede toplinske prerade bjelančevina životinjskog podrijetla kojom se sa sigurnošću uništavaju uzročnici transmisivne spongiformne encefalopatije (TSE) i grebeža ovaca.

Mesno brašno i koštano brašno stavlja se u promet i uvozi u skladu s člankom 5. stavkom 2. Pravilnika o veterinarskim pregledima u prometu s državama članicama Europske unije s ciljem stvaranja jedinstvenog tržišta[25]29 i člankom 11. stavkom 2. Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske[26]30.

II. Nadležno tijelo može nasumično uzorkovati pošiljke u rasutom stanju podrijetlom iz trećih zemalja iz kojih je posljednjih šest uzastopnih uzoraka pošiljaka dalo negativan rezultat. Ukoliko je tijekom jednog od navedenih pregleda rezultat uzorkovanja bio pozitivan, obaviještava se nadležno tijelo zemlje podrijetla radi poduzimanja odgovarajućih mjera. O poduzetim mjerama obaviještava se nadležno tijelo. U slučaju ponovnog pozitivnog rezultata, moraju se obaviti daljnja ispitivanja na svim pošiljkama iz istoga izvora sve dok se ne udovolji zahtjevima propisanim prvom rečenicom ovoga Odjeljka.

III. Nadležno tijelo vodi evidenciju rezultata uzorkovanja obavljenog na svim pošiljkama, ukoliko su uzorkovanju podvrgnute.

IV. U skladu s člankom 3. stavkom 3. Pravilnika o veterinarskim pregledima u prometu s državama članicama Europske unije s ciljem stvaranja jedinstvenog tržišta[27]31, prekrcaj pošiljaka dozvoljen je samo u lukama koje imaju odobrenje i pod uvjetom da je između država postignut bilateralni sporazum koji dopušta odgodu pregleda dok pošiljke ne pristignu u graničnu veterinarsku postaju države odredišta.

V. Ukoliko je pošiljka pozitivna na salmonellu, pošiljka se: ili

(a) ponovo izvozi,

(b) ne koristi se ni kao hrana za životinje, već u neku drugu svrhu. U navedenom slučaju pošiljka može napustiti luku ili skladište samo uz uvjet da nije ugrađena u hranu za životinje;

(c) ponovno prerađuje u objektu koji ima odobrenje u skladu s posebnim propisom[28]32, ili u bilo kojem drugom objektu koji ima odobrenje za dezinfekciju. Premještanje iz luke ili skladišta odobrava nadležno tijelo i pošiljka se ne smije staviti u promet prije nego što se obradi i ispita na salmonellu od strane nadležnog tijela u skladu s Dodatkom II. Poglavljem III. posebnog propisa[29]33 te se utvrdi se negativan rezultat.

Poglavlje 4.
KRV I PROIZVODI OD KRVI PAPKARA, KOPITARA I PERADI (S IZUZETKOM SERUMA KOPITARA)

I. Svježa krv i proizvodi od krvi namijenjeni prehrani ljudi

A. Promet

1. Svježa krv papkara, kopitara i peradi namijenjenih prehrani ljudi mora udovoljiti uvjetima zdravlja životinja koji se primjenju pri stavljanju u promet svježeg mesa u skladu s Pravilnikom o higijeni hrane, Pravilnikom o higijeni hrane životinjskog podrijetla i Pravilnikom o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla[30]34-37.

2 Proizvodi od krvi pri stavljanju u promet moraju udovoljiti uvjetima zdravlja životinja iz Poglavlja 6. ovoga Dodatka.

B. Uvoz

Uvoz svježe krvi domaćih papkara i kopitara namijenjenih prehrani ljudi zabranjen je u skladu s Pravilnikom o higijeni hrane, Pravilnikom o higijeni hrane životinjskog podrijetla i Pravilnikom o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla35.

Svježa krv domaće peradi namijenjena prehrani ljudi pri uvozu mora udovoljavati uvjetima zdravlja životinja propisanim Pravilnikom o higijeni hrane, Pravilnikom o higijeni hrane životinjskog podrijetla i Pravilnikom o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla36.

Svježa krv divljači iz uzgoja namijenjena prehrani ljudi pri uvozu mora udovoljavati uvjetima zdravlja životinja propisanim Poglavljem 6. ovoga Dodatka.

2. Proizvodi od krvi namijenjeni prehrani ljudi pri uvozu moraju udovoljavati uvjetima zdravlja životinja koji se primjenju na mesne proizvode propisanim Pravilnikom o higijeni hrane, Pravilnikom o higijeni hrane životinjskog podrijetla i Pravilnikom o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla37 i ovim Pravilnikom, ne dovodeći u pitanje određeno Poglavljem 3. ovoga Dodatka, a koja se odnose na proizvode prerađenih životinjskih bjelančevina na osnovi krvi.

Poglavlje 5.
MAST I OTOPLJENE MASNOĆE NAMIJENJENE PREHRANI LJUDI

1. Nadležno tijelo odobrava uvoz masti i otopljenih masnoća iz trećih zemalja sa popisa u skladu s posebnim propisom[31]38, a iz kojih je dozvoljen uvoz svježeg mesa pojedine vrste.

2. Ukoliko je u razdoblju od 12 mjeseci prije poduzetog izvoza u državi izvoza iz točke 1. ovoga Poglavlja izbila osobito ozbiljna zarazna bolest, svaku pošiljku masti ili otopljene masnoće mora pratiti certifikat iz članka 9. stavka 2. ovoga Pravilnika kojim se potvrđuje:

A. Da su svinjska mast ili otopljene masnoće podvrgnute jednom od sljedećih postupaka toplinske prerade:

– temperaturi od najmanje 70 °C u trajanju od najmanje 30 minuta, ili

– temperaturi od najmanje 90 °C u trajanju od najmanje 15 minuta, ili

– najmanjoj temperaturi od 80 °C u sustavu kontinuiranog topljenja.

B. Ako je mast od otopljenih masnoća upakirana mora biti upakirana u nove spremnike i moraju biti poduzete sve mjere zaštite radi spriječavanje njezinog onečišćenja.

C. Ako je proizvod namijenjen za prijevoz u rasutom stanju, cijevi, crpke i spremnik te bilo koji drugi kontejnerski spremnik za rasuti teret ili kamion-cisterna za robu u rasutom stanju koji se koristio u prijevozu proizvoda iz objekta bilo izravno na brod ili u lučke spremnike ili odmah u druge objekte, moraju bili pregledani i mora biti utvrđeno da su čisti prije upotrebe.

Poglavlje 6.
MESO LAGOMORFA I MESO DIVLJAČI IZ UZGOJA

Meso lagomorfa i meso divljači iz uzgoja se može uvoziti ukoliko:

(a) dolazi iz trećih zemalja:

– za krznaše iz uzgoja, koje su na popisu zemalja iz kojih je dozvoljen uvoz svježeg mesa navedenih vrsta u skladu s Pravilnikom o higijeni hrane, Pravilnikom o higijeni hrane životinjskog podrijetla i Pravilnikom o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla[32]39,

– za pernatu divljač iz uzgoja, koje su na popisu zemalja iz kojih je dozvoljen uvoz svježeg mesa peradi u skladu s Pravilnikom o higijeni hrane, Pravilnikom o higijeni hrane životinjskog podrijetla i Pravilnikom o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla40,

– za lagomorfe, koje su na popisu zemalja iz kojih je dozvoljen uvoz;

(b) udovoljava najmanje zahtjevima propisanim Poglavljem II. ili III. ovoga Pravilnika i odredbama Pravilnika o higijeni hrane, Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetla i Pravilnika o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla41;

(c) potječe iz objekata koji pružaju jamstva iz točke (b) ovoga Poglavlja i iz objekata odobrenih od nadležnog tijela treće zemlje;

(d) svaku proizvodnu seriju mesa prati certifikat iz članka 9. stavka 2. točke (c) ovoga Pravilnika.

[1]1 Pravilnikom se preuzimaju odredbe Direktive Vijeća 92/118/EEZ od 17. prosinca 1992. koja utvrđuje zahtjeve za zdravlje životinja i javno zdravlje za trgovinu i uvoz u Zajednicu proizvoda koji nisu predmet navedenih zahtjeva utvrđenih u posebnim propisima Zajednice iz Dodatka A Dijela I. Direktive 89/662/EEZ, te u odnosu na patogene tvari iz Direktive 90/425/EEZ

[2]2 Dodatkom A Poglavljem I. Pravilnika o veterinarskim pregledima u prometu s državama članicama Europske unije s ciljem stvaranja jedinstvenog tržišta (»Narodne novine«, broj 139/08) preuzete su odredbe Dodatka A Poglavlja I. Direktive Vijeća 89/662/EEZ od 11. prosinca 1989. o veterinarskim pregledima u trgovini unutar Zajednice s ciljem provođenja unutarnjeg tržišta

[3]3 Pravilnikom o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u pometu s državama članicama Europske unije (»Narodne novine«, broj 147/08) preuzete su odredbe Direktive Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim pregledima, koji se primjenjuju u unutarnjem prometu Zajednice, na određene životinje i proizvode s ciljem uspostavljanja jedinstvenog tržišta

[4]4 Člankom 2. točkom 2. Pravilnika o veterinarskim pregledima u prometu s državama članicama Europske unije s ciljem stvaranja jedinstvenog tržišta (»Narodne novine«, broj 139/08) preuzete su odredbe članka 2. točke 2. Direktive Vijeća 89/662/EEZ od 11. prosinca 1989. o veterinarskim pregledima u trgovini unutar Zajednice s ciljem provođenja unutarnjeg tržišta

[5]5 Pravilnikom o načinu prijave bolesti životinja (»Narodne novine«, broj 31/09) preuzete su odredbe Direktive Vijeća 82/894/EEZ od 21. prosinca 1982. o prijavi bolesti životinja u Zajednici

[6]6 Pravilnikom o veterinarsko-medicinskim proizvodima (»Narodne novine«, broj 30/09) preuzete su odredbe Direktive Europskog parlamenta i Vijeća 2001/82/EZ od 6. studenoga 2001. o kodeksu Zajednice koji se odnosi na veterinarsko-medicinske proizvode

[7]7 Pravilnikom o higijeni hrane (»Narodne novine«, broj 99/07), Pravilnikom o higijeni hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, broj 99/07) i Pravilnikom o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, broj 99/07) preuzete su odredbe Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 852/2004 od 29. travnja 2004. o higijeni hrane, Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 853/2004 od 29. travnja 2004. kojom se utvrđuju posebna pravila higijene hrane životinjskog podrijetla te Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 854/2004 od 29. travnja 2004. kojom se utvrđuju posebna pravila za organizaciju službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi

[8]8 Člankom 2. Pravilnika o veterinarskim pregledima u prometu s državama članicama Europske unije s ciljem stvaranja jedinstvenog tržišta (»Narodne novine«, broj 139/08) preuzete su odredbe članka 2. Direktive Vijeća 89/662/EEZ od 11. prosinca 1989. o veterinarskim pregledima u trgovini unutar Zajednice s ciljem provođenja unutarnjeg tržišta

[9]9 Člankom 2. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u pometu s državama članicama Europske unije (»Narodne novine«, broj 147/08) preuzete su odredbe članka 2. Direktive Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim pregledima, koji se primjenjuju u unutarnjem prometu Zajednice, na određene životinje i proizvode s ciljem uspostavljanja jedinstvenog tržišta

[10]10 Pravilnikom o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 132/08) preuzete su odredbe Direktive 97/78/EZ od 18. prosinca 1997. kojom se utvrđuje način obavljanja veterinarskih pregleda proizvoda koji ulaze u Zajednicu iz trećih zemalja

* Nacionalno zakonodavstvo kojim se prenosi zakonodavstvo Europske unije i zakonodavstvo Europske unije koje će se primjenjivati izravno po pristupanju EU

[11]11 Pravilnikom o higijeni hrane (»Narodne novine«, broj 99/07), Pravilnikom o higijeni hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, broj 99/07) i Pravilnikom o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, broj 99/07) preuzete su odredbe Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 852/2004 od 29. travnja 2004. o higijeni hrane, Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 853/2004 od 29. travnja 2004. kojom se utvrđuju posebna pravila higijene hrane životinjskog podrijetla te Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 854/2004 od 29. travnja 2004. kojom se utvrđuju posebna pravila za organizaciju službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi

[12]12 Člankom 4. stavkom 1. Pravilnika o veterinarskim pregledima u prometu s državama članicama Europske unije s ciljem stvaranja jedinstvenog tržišta (»Narodne novine«, broj 139/08) preuzete su odredbe članka 4. stavka 1. Direktive Vijeća 89/662/EEZ od 11. prosinca 1989. o veterinarskima pregledima u trgovini unutar Zajednice s ciljem provođenja unutarnjeg tržišta

[13]13 Člankom 4. stavkom 1. točkom (a) Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u pometu s državama članicama Europske unije (»Narodne novine«, broj 147/08) preuzete su odredbe članka 4. stavka 1. točke (a) Direktive Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim pregledima, koji se primjenjuju u unutarnjem prometu Zajednice, na određene životinje i proizvode s ciljem uspostavljanja jedinstvenog tržišta

[14]* Nacionalno zakonodavstvo kojim se prenosi zakonodavstvo Europske unije i zakonodavstvo Europske unije koje će se primjenjivati izravno po pristupanju EU

14 Pravilnikom o veterinarskim pregledima u prometu s državama članicama Europske unije s ciljem stvaranja jedinstvenog tržišta (»Narodne novine«, broj 139/08) preuzete su odredbe Direktive Vijeća 89/662/EEZ od 11. prosinca 1989. o veterinarskim pregledima u trgovini unutar Zajednice s ciljem provođenja unutarnjeg tržišta

[15]15 Pravilnikom o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u pometu s državama članicama Europske unije (»Narodne novine«, broj 147/08) preuzete su odredbe Direktive Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim pregledima, koji se primjenjuju u unutarnjem prometu Zajednice, na određene životinje i proizvode s ciljem uspostavljanja jedinstvenog tržišta

[16]16 Člankom 10. stavkom 1. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u pometu s državama članicama Europske unije (»Narodne novine«, broj 147/08) preuzete su odredbe članka 10. stavka 1. Direktive Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim pregledima, koji se primjenjuju u unutarnjem prometu Zajednice, na određene životinje i proizvode s ciljem uspostavljanja jedinstvenog tržišta

[17]17 Člankom 12. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u pometu s državama članicama Europske unije (»Narodne novine«, broj 147/08) preuzete su odredbe članka 12. Direktive Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim pregledima, koji se primjenjuju u unutarnjem prometu Zajednice, na određene životinje i proizvode s ciljem uspostavljanja jedinstvenog tržišta

[18]18 Pravilnikom o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 132/08) preuzete su odredbe Direktive 97/78/EZ od 18. prosinca 1997. kojom se utvrđuje način obavljanja veterinarskih pregleda proizvoda koji ulaze u Zajednicu iz trećih zemalja

[19]19 Pravilnikom o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola živih životinja u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 154/08) preuzete su odredbe Direktive Vijeća 91/496/EEZ od 15. srpnja 1991. o načelima kojima se regulira organizacija veterinarske kontrole životinja koje ulaze u Zajednicu iz trećih zemalja i kojom se izmjenjuju i dopunjuju Direktive 89/662/EEZ, 90/425/EEZ i 90/675/EEZ

[20]20 Člankom 8. stavkom 2. Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 132/08) preuzete su odredbe članka 8. stavka 2. Direktive 97/78/EZ od 18. prosinca 1997. kojom se utvrđuje način obavljanja veterinarskih pregleda proizvoda koji ulaze u Zajednicu iz trećih zemalja

[21]21 Pravilnikom o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 132/08) preuzete su odredbe Direktive 97/78/EZ od 18. prosinca 1997. kojom se utvrđuje način obavljanja veterinarskih pregleda proizvoda koji ulaze u Zajednicu iz trećih zemalja

[22]22 Člankom 11. stavkom 2. Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 132/08) preuzete su odredbe članka 11. stavka 2. Direktive 97/78/EZ od 18. prosinca 1997. kojom se utvrđuje način obavljanja veterinarskih pregleda proizvoda koji ulaze u Zajednicu iz trećih zemalja

[23]23, 24 Pravilnikom o higijeni hrane (»Narodne novine«, broj 99/07), Pravilnikom o higijeni hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, broj 99/07) i Pravilnikom o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, broj 99/07) preuzete su odredbe Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 852/2004 od 29. travnja 2004. o higijeni hrane, Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 853/2004 od 29. travnja 2004. kojom se utvrđuju posebna pravila higijene hrane životinjskog podrijetla te Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 854/2004 od 29. travnja 2004. kojom se utvrđuju posebna pravila za organizaciju službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi

[24]25-28 Pravilnikom o higijeni hrane (»Narodne novine«, broj 99/07), Pravilnikom o higijeni hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, broj 99/07) i Pravilnikom o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, broj 99/07) preuzete su odredbe Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 852/2004 od 29. travnja 2004. o higijeni hrane, Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 853/2004 od 29. travnja 2004. kojom se utvrđuju posebna pravila higijene hrane životinjskog podrijetla te Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 854/2004 od 29. travnja 2004. kojom se utvrđuju posebna pravila za organizaciju službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi

[25]29 Člankom 5. stavkom 2. Pravilnikom o veterinarskim pregledima u prometu s državama članicama Europske unije s ciljem stvaranja jedinstvenog tržišta (»Narodne novine«, broj 139/08) preuzete su odredbe članka 5. stavka 2. Direktive Vijeća 89/662/EEZ od 11. prosinca 1989. o veterinarskim pregledima u trgovini unutar Zajednice s ciljem provođenja unutarnjeg tržišta

[26]30 Člankom 11. stavkom 2. Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 132/08) preuzete su odredbe članka 11. stavka 2. Direktive 97/78/EZ od 18. prosinca 1997. kojom se utvrđuje način obavljanja veterinarskih pregleda proizvoda koji ulaze u Zajednicu iz trećih zemalja

[27]31 Člankom 3. stavkom 3. Pravilnika o veterinarskim pregledima u prometu s državama članicama Europske unije s ciljem stvaranja jedinstvenog tržišta (»Narodne novine«, broj 139/08) preuzete su odredbe članka 3. stavka 3. Direktive Vijeća 89/662/EEZ od 11. prosinca 1989. o veterinarskim pregledima u trgovini unutar Zajednice s ciljem provođenja unutarnjeg tržišta

[28]32 Posebnim propisom preuzet će se odredbe Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 1774/2002 od 3. listopada 2002. kojom se utvrđuju zdravstvena pravila koja se odnose na nusproizvode životinjskog podrijetla koji nisu namijenjeni prehrani ljudi

[29]33 Posebnim propisom preuzet će se odredbe Dodatka II. Poglavlja III. Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 1774/2002 od 3. listopada 2002. kojom se utvrđuju zdravstvena pravila koja se odnose na nusproizvode životinjskog podrijetla koji nisu namijenjeni prehrani ljudi

[30]34-37 Pravilnikom o higijeni hrane (»Narodne novine«, broj 99/07), Pravilnikom o higijeni hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, broj 99/07) i Pravilnikom o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, broj 99/07) preuzete su odredbe Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 852/2004 od 29. travnja 2004. o higijeni hrane, Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 853/2004 od 29. travnja 2004. kojom se utvrđuju posebna pravila higijene hrane životinjskog podrijetla te Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 854/2004 od 29. travnja 2004. kojom se utvrđuju posebna pravila za organizaciju službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi

[31]38 Odluka Vijeća 79/542/EEZ od 21. prosinca 1976. kojom se izrađuje lista trćih zemalja iz kojih je u države članice dozvoljen uzoz goveđeg, svinjskog i svježeg mesa, izravno će se primjenjivati danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije

[32]39-41 Pravilnikom o higijeni hrane (»Narodne novine«, broj 99/07), Pravilnikom o higijeni hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, broj 99/07) i Pravilnikom o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, broj 99/07) preuzete su odredbe Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 852/2004 od 29. travnja 2004. o higijeni hrane, Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 853/2004 od 29. travnja 2004. kojom se utvrđuju posebna pravila higijene hrane životinjskog podrijetla te Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 854/2004 od 29. travnja 2004. kojom se utvrđuju posebna pravila za organizaciju službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi