Pravilnik o obračunu, načinu i rokovima uplate redovitog doprinosa članova Fonda za zaštitu ulagatelja

NN 81/2009 (10.7.2009.), Pravilnik o obračunu, načinu i rokovima uplate redovitog doprinosa članova Fonda za zaštitu ulagatelja

81 10.07.2009 Pravilnik o obračunu, načinu i rokovima uplate redovitog doprinosa članova Fonda za zaštitu ulagatelja

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1982

Na temelju članka 237. stavka 4. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 88/08 i 146/08 – ispravak), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija), na sjednici održanoj 18. lipnja 2009. godine, uz prethodnu suglasnost Ministra financija, donijela je

PRAVILNIK

O OBRAČUNU, NAČINU I ROKOVIMA UPLATE REDOVITOG DOPRINOSA ČLANOVA FONDA ZA ZAŠTITU ULAGATELJA

Opća odredba

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se obračun, način i rokovi uplate redovitog doprinosa Članova Fonda za zaštitu ulagatelja, koji su Članovi dužni uplaćivati u Fond za zaštitu ulagatelja temeljem članka 237. stavka 1. Zakona o tržištu kapitala.

Pojmovi

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Zakon je Zakon o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 88/08 i 146/08 – ispravak).

2. Fond je Fond za zaštitu ulagatelja, čije je formiranje i upravljanje propisano odredbama članaka 222. do 246. Zakona.

3. Član Fonda je član fonda kako je definiran člankom 223. Zakona.

4. Operater Fonda je društvo koje je od Agencije dobilo odobrenje za formiranje i upravljanje Fondom ili Agencija ako djeluje kao Operater Fonda.

5. Aktivni klijent je klijent Člana Fonda za čiji račun je u proteklom tromjesečju Član Fonda izvršio barem jednu transakciju s jednim ili više financijskih instrumenata. Tromjesečja se računaju kalendarski s početkom koji odgovara početku kalendarske godine.

6. Osnovica je prihod koji je Član Fonda ostvario u proteklom tromjesečju pružajući određenu investicijsku uslugu ili obavljajući investicijsku aktivnost iz članka 5. Zakona, sukladno ovom Pravilniku. Tromjesečja se računaju kalendarski s početkom koji odgovara početku kalendarske godine.

Obračun redovitog doprinosa

Članak 3.

(1) Način obračuna i visina redovitog doprinosa propisani Pravilnikom temelje se na vrsti, opsegu i složenosti investicijskih usluga i aktivnosti i pomoćnih aktivnosti iz članka 5. Zakona, koje Član Fonda pruža i obavlja.

(2) Redoviti doprinos Člana Fonda čini zbroj dva zasebna dijela: dio koji se obračunava prema Osnovici i dio koji se obračunava prema broju Aktivnih klijenata.

Dio redovitog doprinosa koji se obračunava prema Osnovici

Članak 4.

(1) Dio redovitog doprinosa koji se obračunava prema Osnovici, obračunat će se, za svaku pojedinu investicijsku uslugu i aktivnost propisanu člankom 5. stavkom 1. točkama 1., 2., 4., 6. i 7. Zakona, te za pomoćne usluge i aktivnosti propisane člankom 5. stavkom 2. točkom 1. Zakona, primjenom stopa propisanih stavcima 2., 3. i 4. ovog članka, na način da se za svaku uslugu Osnovica pomnoži stopom propisanom navedenim stavcima ovog članka.

(2) Za pomoćne usluge propisane člankom 5. stavkom 2. točkom 1. Zakona primjenjuje se stopa od 2% od iznosa Osnovice.

(3) Za investicijsku uslugu propisanu člankom 5. stavkom 1. točkom 4. Zakona primjenjuje se stopa od 1,5% od iznosa Osnovice.

(4) Za svaku od investicijskih usluga i aktivnosti propisanih člankom 5. stavkom 1. točkama 1., 2., 6. i 7. Zakona primjenjuje se stopa od 1% od iznosa Osnovice.

(5) Dio redovitog doprinosa koji se obračunava prema Osnovici, za svakog Člana Fonda čini zbroj pojedinačnih obračuna, dobivenih primjenom odredaba ovog Članka, za svaku investicijsku uslugu i aktivnost iz stavka 1. ovog članka, za koje ima odobrenje Agencije.

Dio redovitog doprinosa koji se obračunava prema broju Aktivnih klijenata

Članak 5.

Za svakog pojedinog Aktivnog klijenta u pojedinom tromjesečju, Član Fonda dužan je uplatiti iznos od 5 kuna.

Dostava podataka

Članak 6.

Za potrebe izračuna redovitog doprinosa, Članovi Fonda dužni su Operateru Fonda dostavljati podatke o broju Aktivnih klijenata, na način i u rokovima koje će Operater Fonda propisati svojim pravilima, dok podatke o ostvarenim prihodima za svako tromjesečje Operateru Fonda dostavlja Agencija.

Umanjenje redovitog doprinosa ili iznimka kod obračuna redovitog doprinosa

Članak 7.

Iznimno od odredbi članaka 4. i 5. ovog Pravilnika, u prvih 6 tromjesečja od dana formiranja Fonda, redoviti doprinos Člana Fonda čini zbroj dijela koja se obračunava prema Osnovici i dijela koji se obračunava prema broju Aktivnih klijenata, umanjen za 50% iznosa.

Pravila Operatera Fonda

Članak 8.

Operater Fonda može svojim pravilima, uz prethodno odobrenje Agencije, umanjiti stope propisane člankom 4. ovog Pravilnika, kao i iznos koji se uplaćuje za Aktivnog klijenta propisan člankom 5. ovog Pravilnika, u slučaju kada je to opravdano s obzirom na prihode Članova Fonda, ako time neće omesti redovno funkcioniranje i svrhu Fonda.

Rokovi uplate

Članak 9.

(1) Obračun redovitog doprinosa Člana Fonda, obavlja se po proteku tromjesečja za koji se redoviti doprinos obračunava.

(2) Prvo tromjesečje za koje će se obračunavati redoviti doprinos je razdoblje od 1. 7. do 30. 9. 2009.

(3) Iznos redovitog doprinosa Člana Fonda uplaćuje se u Fond najkasnije u roku od 10 dana od zaprimanja izračuna obveze za redoviti doprinos koji svakom Članu dostavlja Operater Fonda.

(4) Operater Fonda Članovima Fonda dostavlja izračun obveze redovitog doprinosa u roku od 10 dana od proteka roka za dostavu nadzornih izvještaja za pojedino tromjesečje za koje se uplaćuje redoviti doprinos, propisanog pravilnikom iz članka 115. stavka 3. Zakona.

Način uplate

Članak 10.

Način i rokove uplate redovitog doprinosa Članova Fonda detaljnije će propisati Operater Fonda pravilima.

Stupanje na snagu

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-04/44

Urbroj: 326-01-09-06

Zagreb, 18. lipnja 2009.

Zamjenik predsjednika Uprave
Ivan Vrljić, v. r.