Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju

NN 82/2009 (13.7.2009.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju

HRVATSKI SABOR

1987

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 3. srpnja 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/128
Urbroj: 71-05-03/1-09-2
Zagreb, 9. srpnja 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU

Članak 1.

U Zakonu o osiguranju (»Narodne novine», br. 151/05. i 87/08.) u članku 1. stavku 1. iza riječi: »zastupanja« dodaju se riječi: »u osiguranju«.

U stavku 2. iza riječi: »udruga (pool) osiguranja« slovo: »i« zamjenjuje se riječju: »odnosno«.

U stavku 3. iza riječi: »društava za reosiguranje« riječi: »društava za osiguranje« brišu se.

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. iza riječi: »životnom osiguranju« riječi: »odnosno reosiguranju« brišu se.

U stavku 3. točki 3. riječ: »dodatna« zamjenjuje se riječju »dopunska«.

U stavku 4. točki 5. riječ: »naknada« zamjenjuje se riječju: »kamata«.

Članak 3.

U članku 3.a stavak 3. briše se.

Članak 4.

U članku 4. stavku 1. slovo: »i« zamjenjuje se riječju: »ili«, a riječ: »pojasa« zamjenjuje se riječju: »prostora«.

U stavku 3. riječ: »poslove« zamjenjuje se riječju: »poslova«.

Iza stavka 4. dodaju se stavci 5., 6. i 7. koji glase:

»(5) Država članica podružnice je država članica u kojoj se nalazi podružnica koja je preuzela obvezu pokrivanja rizika.

(6) Država članica preuzimanja obveze pokrivanja rizika je država članica u kojoj ugovaratelj osiguranja ima uobičajeno boravište ukoliko se radi o fizičkoj osobi, odnosno gdje mu je poslovni nastan ako se radi o pravnoj osobi.

(7) Država članica pružanja usluge je država članica preuzimanja obveze pokrivanja rizika, ako je ta obveza koju pokriva društvo za osiguranje ili podružnica iz druge države članice.«.

Članak 5.

U članku 5. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Strano društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje je pravna osoba sa sjedištem izvan područja Republike Hrvatske ili države članice koje je dobilo dozvolu nadzornog tijela Republike Hrvatske za obavljanje poslova osiguranja odnosno poslova reosiguranja na području Republike Hrvatske, odnosno dozvolu nadležnoga nadzornog tijela države članice za obavljanje poslova osiguranja odnosno poslova reosiguranja na području države članice, ili dobilo dozvolu za obavljanje poslova osiguranja odnosno poslova reosiguranja u vrstama različitim od onih vrsta za koje je prethodno dobilo dozvolu.«.

Članak 6.

U članku 12. stavku 2. i 3. iza riječi: »posredovanja« dodaju se riječi: »u osiguranju i reosiguranju«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Nadležno nadzorno tijelo iz stavka 2. ovoga članka jest i Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.«.

Članak 7.

U članku 15. stavku 1. iza riječi: »osiguranje« dodaju se riječi: »i društvo za reosiguranje«.

U stavku 3. riječi: »koje obavlja poslove reosiguranja« brišu se.

Članak 8.

U članku 19. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječ: »može« zamjenjuje se riječju: »smije«.

Točka 4. briše se.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Temeljni kapital društva za reosiguranje ne smije biti manji od iznosa 22.500.000,00 kuna.«

Dosadašnji stavak 2., koji postaje stavak 3., mijenja se i glasi:

»(3) Sredstva temeljnog kapitala društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje ne smiju potjecati iz zajmova ili kredita niti biti opterećena na bilo koji način.«

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4., 5., 6. i 7. koji glase:

»(4) Iznosi temeljnog kapitala iz stavka 6. i 7. ovoga članka kontroliraju se godišnje od dana prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju kako bi se uzele u obzir promjene u europskom indeksu potrošačkih cijena koji obuhvaća sve države članice kako to objavljuje Eurostat. Iznosi se prilagođavaju automatski na način da se osnovni iznos temeljnog kapitala povećava postotkom promjene u indeksu potrošačkih cijena, koji je nastao u tijeku razdoblja od dana stupanja na snagu ove odredbe i datuma kontrole odnosno jednom godišnje, zaokruženim na iznos višekratnika od 750.000 kuna. Ako je promjena postotaka od zadnje prilagodbe manja od 5 %, prilagodbu nije potrebno provoditi.

(5) Komisija godišnje obavještava Europski parlament i Vijeće o kontroli i prilagođenim iznosima navedenim u stavku 4. ovoga članka.

(6) Danom prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju temeljni kapital dioničkog društva za osiguranje ne smije biti manji od:

1. iznosa 17.500.000,00 kuna ako društvo obavlja poslove osiguranja samo iz pojedine vrste neživotnih osiguranja,

2. iznosa 26.250.000,00 kuna ako društvo obavlja poslove osiguranja iz svih vrsta neživotnih osiguranja ili pojedine vrste osiguranja iz članka 3. stavka 2. točke 10. do 15. ovoga Zakona,

3. iznosa 26.250.000,00 kuna ako društvo obavlja poslove životnih osiguranja.

(7) Danom prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju temeljni kapital društva za reosiguranje ne smije biti manji od iznosa 26.250.000,00 kuna.«.

Članak 9.

U članku 21. stavku 4. točke 1., 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»1. kreditna institucija, društvo za osiguranje, društvo za reosiguranje, investicijsko društvo, društvo za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom,

2. vladajuće društvo kreditne institucije, društva za osiguranje, društva za reosiguranje, investicijskog društva, društva za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom iz točke 1. ovoga stavka,

3. osoba kojom upravlja ista osoba odnosno osobe koje upravljaju kreditnom institucijom, društvom za osiguranje, društvom za reosiguranje, investicijskim društvom, društvom za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom iz točke 1. ovoga stavka.«.

Članak 10.

U članku 22. stavku 1. riječ: »mora« zamjenjuje se riječju: »treba«.

U stavku 6. riječ: »podrazumijeva« briše se.

Članak 11.

U članku 23. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Radi osiguranja poslovanja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje, sukladno članku 17. ovoga Zakona te očuvanja financijske stabilnosti društva kojem će se pripojiti drugo društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje, potrebno je voditi računa i o sljedećim uvjetima:

1. o poslovnom ugledu društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje kojem će se pripojiti drugo društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje,

2. o poslovnom ugledu i iskustvu osoba koje će upravljati društvom za osiguranje odnosno društvom za reosiguranje kojem će se pripojiti drugo društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje,

3. o financijskoj stabilnosti društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje kojem će se pripojiti drugo društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje,

4. hoće li društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje kojem će se pripojiti drugo društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje biti u mogućnosti nastaviti poslovati sukladno ovom Zakonu, posebno hoće li grupa osiguravatelja čijim članom postane društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje imati strukturu koja će ostaviti mogućnost provođenja efikasnog nadzora, efikasne razmjene podataka između nadležnih nadzornih tijela i odrediti raspodjelu nadležnosti između nadležnih nadzornih tijela,

5. spriječiti eventualno pranje novca, odnosno financiranje terorizma navedenim pripajanjem društava za osiguranje odnosno društava za reosiguranje.«.

Članak 12.

U članku 23.a stavku 1. u uvodnoj rečenici riječ: »kvalificirani« briše se, a iza riječi: »stjecatelj« dodaju se riječi: »kvalificiranog udjela«.

U točki b) riječ: »društvo« zamjenjuje se riječju: »društva«.

Članak 13.

U članku 24. stavku 2. iza riječi: »imatelj« dodaju se riječi:« kvalificiranog udjela«.

Članak 14.

U članku 25. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Najmanje jedan član uprave mora poznavati hrvatski jezik dovoljno da bi mogao obavljati tu funkciju.«.

Članak 15.

U članku 25.a stavci 5. i 6. mijenjaju se i glase:

»(5) Najmanje jedan izvršni direktor mora poznavati hrvatski jezik dovoljno da bi mogao obavljati tu funkciju.

»(6) Na izbor i imenovanje članova upravnog odbora osim odredbe stavka 2. ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuju i odredbe članka 32. i 33. ovoga Zakona.«.

Iza stavka 6. dodaju se stavci 7. i 8. koji glase:

»(7) Na izbor i imenovanje izvršnih direktora osim odredbe stavka 3., 4. i 5. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se odredbe ovoga Zakona koje se odnose na izbor i imenovanje članova uprave društva za osiguranje.

(8) Na upravni odbor na odgovarajući način primjenjuju se odredbe ovoga Zakona koje se odnose na nadzorni odbor društva za osiguranje, a na izvršne direktore na odgovarajući način primjenjuju se odredbe ovoga Zakona koje se odnose na upravu društva za osiguranje.«.

Članak 16.

U članku 28. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Nadzorno tijelo može odlučiti da kandidat za člana uprave u postupku odlučivanja o odobrenju mora predstaviti program vođenja poslova društva za osiguranje. Prilikom donošenja odluke za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka nadzorno tijelo mora uzeti u obzir i poslovni ugled i financijsku stabilnost trgovačkog društva u kojem je kandidat za člana uprave dioničkog društva za osiguranje radio, te poslovni ugled i iskustvo kandidata.«.

Članak 17.

U članku 31. stavku 1. točki 3. na kraju rečenice točka se zamjenjuje zarezom i dodaje se točka 4. koja glasi:

»4. su ostvareni uvjeti iz članka 166. ovoga Zakona, u rješenju o imenovanju posebne uprave.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ako je članu uprave oduzeto odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave ili mu je odobrenje prestalo vrijediti zbog isteka ugovora o radu te ako je nadzorno tijelo odredilo dodatne mjere u svrhu realizacije pravila o upravljanju rizicima iz članka 162. stavka 3. ovoga Zakona, nadzorni odbor društva za osiguranje dužan je odmah razriješiti tog člana uprave i podnijeti zahtjev iz članka 28. stavka 2. ovoga Zakona za novoga člana uprave.«.

Članak 18.

U članku 32. stavku 1. iza riječi: »imenovana osoba« riječi: »koja je« brišu se.

Članak 19.

U članku 33. stavku 1. točki 3. riječ: »koja« briše se.

U točki 4. riječ: »kojoj« zamjenjuje se riječju: »joj«.

Članak 20.

U članku 35. stavku 1. točki 2. iza riječi: »Zakona« riječ: »osiguranja« briše se.

U stavku 3. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. prestanku funkcije člana uprave društva za osiguranje.«.

Članak 21.

U članku 38. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Na odlučivanje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova osiguranja društvu za uzajamno osiguranje na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 60., 61. i 65. ovoga Zakona, a na prestanak važenja dozvole odredbe članka 62. ovoga Zakona.«.

Članak 22.

U članku 45. stavku 2. riječ: »potraživanjima« zamjenjuje se riječju: »tražbinama«.

Članak 23.

U članku 50. stavku 1. točki 2. riječ: »dobrovoljna« zamjenjuje se riječju: »redovita«.

U točki 3. riječ: »prisilne« zamjenjuje se riječju: »dobrovoljne«.

Članak 24.

U članku 59. stavku 1. točka 4. mijenja se i glasi:

»4. za dioničare – pravne osobe koji su imatelji kvalificiranih udjela (strane pravne osobe isprave prilažu u ovjerenom prijevodu):

– izvod iz sudskog registra, odnosno drugoga odgovarajućeg registra,

– dioničko društvo treba priložiti i izvadak dioničara iz registra dionica, odnosno ovjereni prijepis javnobilježničke isprave o popisu prisutnih na posljednjoj skupštini ako dionice glase na ime donosioca,

– društvo s ograničenom odgovornošću treba priložiti izvadak iz knjige poslovnih udjela,

– financijske izvještaje za posljednje dvije poslovne godine,

– popis osoba koje su povezane s imateljima kvalificiranih udjela te opisom načina povezanosti, «.

Članak 25.

U članku 63. stavku 1. točki 1. riječ: »temelje« zamjenjuje se riječju: »temeljne«.

Članak 26.

U članku 66. stavku 2. točka 3. iza riječi: »protiv« dodaje se riječ: »sigurnosti«.

Iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»(8) Ovlaštenom aktuaru koji teže krši pravila aktuarske struke nadzorno tijelo može privremeno oduzeti ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara na vrijeme od godinu dana do tri godine.«.

Članak 27.

U članku 67. stavku 2. iza riječi: »uprave društva« dodaje se zarez i riječi: »člana upravnog odbora, odnosno izvršnog direktora«.

U stavku 4. riječ: »tri« zamjenjuje se riječju: »dva«.

Članak 28.

U članku 68. stavku 1. točki 2. na kraju rečenice točka se zamjenjuje zarezom i dodaje točka 3. koja glasi:

»3. provjeriti oblikuju li se tehničke pričuve osiguranja tako da omogućuju trajno ispunjavanje svih obveza društva za osiguranje iz ugovora o osiguranju.«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Uprava mora imenovanom ovlaštenom aktuaru staviti na raspolaganje sve podatke koji su mu potrebni za obavljanje poslova iz stavka 1. i 2. ovoga članka.«.

U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 4., iza riječi: »o saznanjima« dodaje se riječ: »imenovanog«.

Dosadašnji stavci 4. do 7. postaju stavci 5. do 8.

Članak 29.

U članku 69. stavku 1. iza riječi: »odrediti« riječ: »imenovati« briše se.

U stavku 2. iza riječi: »ne odredi« riječ: »imenuje« briše se, a brojka: »60« zamjenjuje se brojkom: »30«.

Članak 30.

U članku 71. točki 2. iza riječi: »matematičke pričuve« riječi: »za pokriće« brišu se.

Članak 31.

U članku 73. stavku 3. riječ: »Ugovor« zamjenjuje se riječju: »Ugovorom«.

Članak 32.

U članku 75. stavku 1. riječ: »pravnom« briše se.

Članak 33.

Članak 76. mijenja se i glasi:

»(1) Društvo za osiguranje može poslove osiguranja za koje je steklo dozvolu nadzornog tijela obavljati na području države članice preko podružnice odnosno neposredno ako ispunjava uvjete određene propisima države članice pružanja usluge odnosno države članice preuzimanja obveze, odnosno uvjete iz članka 77. i članka 78. ovoga Zakona.

(2) Smatra se da društvo za osiguranje obavlja poslove osiguranja u državi članici pružanja usluge odnosno državi članici preuzimanja obveze ako sklapa ugovore o osiguranju koji pokrivaju rizike u države članici pružanja usluge odnosno državi članici preuzimanja obveze.«.

Članak 34.

U članku 77. stavci 1., 2., 3., 4. i 6. mijenjaju se i glase:

»(1) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje koje namjerava osnovati podružnicu na teritoriju druge države članice dužno je o državi članici pružanja usluge odnosno državi članici preuzimanja obveze obavijestiti nadzorno tijelo.

(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati sljedeće podatke:

1. ime države članice pružanja usluge odnosno države članice preuzimanja obveze na čijem teritoriju namjerava osnovati podružnicu,

2. vrste rizika koje namjerava osiguravati, odnosno reosiguravati,

3. poslovni plan izrađen u skladu s člankom 63. ovoga Zakona uz koji treba priložiti potvrdu ovlaštenog aktuara o tome je li društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje sposobno osigurati adekvatnost kapitala s obzirom na vrste osiguranja i opseg poslova koji će podružnica obavljati,

4. adresu podružnice u državi članici pružanja usluge odnosno državi članici preuzimanja obveze za koju se mogu dobiti dokumenti i na koju ih je moguće dostaviti,

5. imena odgovornih osoba u podružnici koje su ovlaštene za zastupanje društva i njihove stručne kvalifikacije, na koje se na odgovarajući način primjenjuju odredbe članka 25. do 29. i 31. ovoga Zakona.

(3) Nadzorno tijelo će, pod uvjetom da iz primljene obavijesti iz stavka 2. ovoga članka ne utvrdi postojanje osnovane sumnje u adekvatnost administrativne strukture ili financijskog stanja društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje ili u ugled i stručnu osposobljenost ili iskustvo odgovornih osoba u podružnici, u roku od tri mjeseca od dana primljene obavijesti iz stavka 2. ovoga članka, dostaviti primljene podatke nadležnom nadzornom tijelu države članice pružanja usluge odnosno države članice preuzimanja obveze u kojoj društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje namjerava osnovati podružnicu i o tome obavijestiti društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje.

(4) Zajedno s obavijesti iz stavka 3. ovoga članka nadzorno tijelo mora nadležnom nadzornom tijelu države članice pružanja usluge odnosno države članice preuzimanja obveze dostaviti i:

1. izjavu da društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje ispunjava propisanu razinu adekvatnosti kapitala,

2. podatke o vrstama osiguranja za koje društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje ima dozvolu za obavljanje poslova osiguranja, odnosno poslova reosiguranja.«

»(6) Prije nego što podružnica društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje počne obavljati poslove osiguranja, odnosno reosiguranja, nadležno nadzorno tijelo države članice pružanja usluge odnosno države članice preuzimanja obveze će u roku od dva mjeseca od dobivanja podataka iz stavka 2. i 4. ovoga članka obavijestiti nadzorno tijelo o uvjetima pod kojima treba u javnom interesu obavljati poslovanje u toj državi.«.

Članak 35.

U članku 78. stavku 1. ispred riječi: »reosiguranja« dodaje se riječ: »poslovi« u odgovarajućem padežu.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) U roku od jednog mjeseca od primljene obavijesti iz stavka 1. ovoga članka nadzorno tijelo dužno je nadležnom nadzornom tijelu države članice pružanja usluge odnosno države članice preuzimanja obveze u kojoj društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje namjerava obavljati poslove osiguranja, odnosno poslove reosiguranja dostaviti obavijest iz stavka 1. ovoga članka i:

1. izjavu da društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje ispunjava propisanu razinu adekvatnosti kapitala,

2. podatke o vrstama osiguranja za koje društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje ima dozvolu za obavljanje poslova osiguranja, odnosno poslova reosiguranja,

3. vrste rizika koje društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje namjerava osiguravati, odnosno reosiguravati u državi članici pružanja usluge odnosno državi članici preuzimanja obveze.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Ako nadzorno tijelo podatke iz stavka 2. ovoga članka ne dostavi nadležnom nadzornom tijelu u propisanom roku, dužno je donijeti rješenje kojim odbija dostaviti podatke nadležnom nadzornom tijelu države članice pružanja usluge odnosno države članice preuzimanja obveze. Protiv tog rješenja društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje ima pravo pokrenuti upravni spor.«.

Članak 36.

Naslov iznad članka 79. briše se.

U članku 79. stavci 1., 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(1) Nadzor nad financijskim poslovanjem društva za osiguranje, uključujući i poslovanje koje provodi ili u podružnici ili na temelju slobode pružanja usluga u isključivoj je nadležnosti matične države članice. Ako nadležno nadzorno tijelo preuzimanja obveze pokrivanja rizika ima razloga smatrati da aktivnosti društva za osiguranje mogu utjecati na njegovu financijsku stabilnost, o tome će informirati nadležno nadzorno tijelo matične države članice društva za osiguranje.

(2) Država članica podružnice omogućit će, u slučaju kad društvo za osiguranje posjeduje dozvolu za obavljanje poslova osiguranja preko podružnice u drugoj državi članici, da nadzorno tijelo druge države članice nakon što je obavijestilo nadležno nadzorno tijelo države članice pružanja usluge odnosno države članice preuzimanja obveze, samostalno provođenje nadzora ili provođenje nadzora putem osoba koje je imenovalo u tu svrhu, ili izravnu provjeru podataka potrebnih za provođenje nadzora financijskog poslovanja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje. Nadzorno tijelo države članice pružanja usluge odnosno države članice preuzimanja obveze može sudjelovati u predmetnoj provjeri.

(3) Ako društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje obavlja poslove osiguranja odnosno reosiguranja u državi članici nakon izdavanja upozorenja nadležnoga nadzornog tijela države članice o kršenju propisa države članice pružanja usluge odnosno države članice preuzimanja obveze, nadzorno tijelo provest će mjere nadzora sukladno ovom Zakonu.«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Ako nadzorno tijelo društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje oduzme dozvolu za obavljanje poslova osiguranja odnosno poslova reosiguranja mora o tome neodgodivo obavijestiti nadležno nadzorno tijelo država članica pružanja usluge odnosno država članica preuzimanja obveze.«.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Nadzor financijskog poslovanja iz stavka 2. ovoga članka uključuje provjeru cjelokupnog poslovanja društva za osiguranje, solventnosti, formiranja tehničkih pričuva, formiranje matematičke pričuve, imovine za pokriće tehničkih pričuva i matematičke pričuve prema pravilima i praksi matične države članice u skladu s usvojenim propisima.«.

Članak 37.

U članku 80. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Nadzorno tijelo će nadležnom nadzornom tijelu države članice pružanja usluge odnosno države članice preuzimanja obveze, na njegov zahtjev, dostaviti podatke navedene u izvješću iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 38.

Naslov Glave III.7. mijenja se i glasi:

»SLOBODNO OBAVLJANJE POSLOVA OSIGURANJA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE, ODNOSNO POSLOVA REOSIGURANJA DRUŠTVA ZA REOSIGURANJE DRŽAVE ČLANICE«.

Članak 39.

U članku 82. stavku 2. brojka: »3.« zamjenjuje se brojkom: »13.«.

Članak 40.

U članku 83. stavku 8. brojka: »9.« zamjenjuje se brojkom: »7.«.

Članak 41.

Naslov iznad članka 84. mijenja se i glasi: »Nadzor nad obavljanjem poslova osiguranja društava za osiguranje, odnosno poslova reosiguranja društava za reosiguranje države članice«.

U članku 84. stavku 3. riječi: »na temelju odredbi članka 158.a do 158.h ovoga Zakona« brišu se.

U stavku 5. riječi: »nadležno je za obavljanje provjere« zamjenjuje se riječima: »može obaviti provjeru«.

Članak 42.

U članku 85. stavku 1. riječi: »donijet će odluku« zamjenjuju se riječima: »može donijeti rješenje«.

U stavku 2. riječ: »odlukom« zamjenjuje se riječju: »rješenjem«, riječ: »odluci« zamjenjuje se riječju: »rješenju« a iza riječi: »nadležno nadzorno tijelo te« dodaje se riječ: »matične«.

U stavku 4. i 5. iza riječi: »nadležno nadzorno tijelo« dodaje se riječ: »matične«.

Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Odredbe ovoga članka na odgovarajući način primijenit će se i na podružnicu društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje države članice, koja na području Republike Hrvatske obavlja poslove osiguranja, ako krši odredbe članka 82. stavka 2. ovoga Zakona.«.

Članak 43.

U članku 87. stavku 6. riječ: »(WTO)« briše se.

Članak 44.

U članku 92. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Društvo za osiguranje mora imati razrađene politike i procedure za identificiranje, mjerenje i praćenje rizika kojima je izloženo u svojem poslovanju.«.

Članak 45.

U članku 96. stavku 3. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. vrijednost matematičke pričuve koja u izračunu ne uzima u obzir stvarni trošak odnosno dio stvarnog troška pribave osiguranja umanjena za vrijednost matematičke pričuve koja u izračunu uzima u obzir stvarni trošak pribave osiguranja. Stvarni troškovi pribave osiguranja u izračunu matematičke pričuve ne smiju prelaziti 3.5% od osigurane svote. Negativne vrijednosti u izračunu matematiče pričuve se postavljaju na nulu,«.

Članak 46.

U članku 98. stavku 4. točkama 1. i 2. riječ: »tehničke« briše se.

Članak 47.

Naslov iznad članka 99. mijenja se glasi: »Granica solventnosti društva za osiguranje koje obavlja poslove neživotnih osiguranja i društva za reosiguranje«.

U članku 99. stavku 1. riječi: »osiguranje koje obavlja poslove reosiguranja« zamjenjuju se riječju: »reosiguranje«.

U stavku 6. u uvodnoj rečenici riječi: »su ispunjeni sljedeći uvjeti« brišu se.

U točki a) iza riječi: »izračunavaju« riječ: »se« briše se.

U točki b) iza riječi: »oblikuje« riječ: »se« briše se.

U točki e) iza riječi: »predviđena« riječ: »je« briše se.

Članak 48.

U članku 100. stavku 3. podstavak 4. briše se.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka jamstveni kapital društva za reosiguranje ne smije biti manji od iznosa 22.500.000,00 kuna.«

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 5., riječ: »stavka 3.« zamjenjuje se riječima: »stavka 7. i 8.«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Iza dosadašnjeg stavka 5., koji postaje stavak 6., dodaju se stavci 7. i 8. koji glase:

»(7) Danom prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju jamstveni kapital dioničkog društva za osiguranje ne smije biti manji od:

1. iznosa 17.500.000,00 kuna ako društvo obavlja poslove osiguranja samo iz pojedine vrste neživotnih osiguranja,

2. iznosa 26.250.000,00 kuna ako društvo obavlja poslove osiguranja iz svih vrsta neživotnih osiguranja ili pojedine vrste osiguranja iz članka 3. stavka 2. točke 10. do 15. ovoga Zakona,

3. iznosa 26.250.000,00 kuna ako društvo obavlja poslove životnih osiguranja.

(8) Danom prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju jamstveni kapital društva za reosiguranje ne smije biti manji od iznosa 26.250.000,00 kuna.«.

Članak 49.

U članku 102. stavku 1. iza riječi: »izvorima« dodaje se riječ: »sredstava«.

U stavku 2. točki 1. riječ: »otjecanja« zamjenjuje se riječju: »odljeva», a riječ: »pritjecanja« zamjenjuje riječju: »priljeva«.

Članak 50.

U članku 103. stavku 1. točki 7. riječ: »lokalizaciju« zamjenjuje se riječju: »alokaciju«.

Točka 9. mijenja se i glasi:

»9. bilancu i račun dobiti i gubitka.«

Članak 51.

U članku 104. stavku 1. točkama 3. i 4. riječi: »iz članka 134. stavka 2. točke 10. ovoga Zakona« brišu se.

Članak 52.

U članku 105. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ako kapital društva za osiguranje zbog povećane granice solventnosti ili drugih razloga nije dostatan, uprava društva za osiguranje dužna je neodgodivo poduzeti mjere radi dostizanja potrebne visine kapitala za koje je nadležna, odnosno dužna je izraditi prijedlog mjera za koja su nadležna druga tijela društva za osiguranje.«.

Članak 53.

U članku 106. stavku 1. točki 4. brojka: »93.« zamjenjuje se brojkom: »94.«.

Iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»(8) Nadzorno tijelo može zabraniti slobodno raspolaganje imovinom u slučaju kad je financijska situacija u društvu za osiguranje ugrožena.«.

Članak 54.

U članku 107. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Matematičke pričuve osiguranja dužno je oblikovati društvo za osiguranje koje obavlja životna osiguranja, odnosno osiguranja kod kojih se kumuliraju sredstva štednje ili sredstva za pokriće rizika u kasnijim godinama osiguranja s višegodišnjim trajanjem na koja se primjenjuju tablice vjerojatnosti i izračuni kao i na životna osiguranja.«.

Članak 55.

U članku 111. stavku 2. točki 2. riječi: »bilo samostalno bilo zajedno« zamjenjuju se riječima: »samostalno ili zajedno«.

Članak 56.

Članak 114. mijenja se i glasi:

»(1) Imovina za pokriće tehničke pričuve je imovina društva za osiguranje namijenjena pokriću budućih obveza iz osiguranja koja sklapa društvo za osiguranje te eventualnih gubitaka zbog rizika koji proizlaze iz poslova osiguranja koje obavlja društvo za osiguranje te s obzirom na koje je društvo za osiguranje dužno oblikovati tehničke pričuve osiguranja.

(2) Kod izbora ulaganja imovine za pokriće tehničke pričuve društvo za osiguranje dužno je uzimati u obzir vrstu poslova osiguranja koje obavlja s time da je zajamčena sigurnost, isplativost i tržišnost ulaganja te odgovarajuća raznovrsnost i disperzija ulaganja.

(3) Kod izbora ulaganja imovine za pokriće tehničke pričuve uz uvjete iz stavka 2. ovoga članka društvo za reosiguranje mora primjereno odgovoriti na promjenjive gospodarske okolnosti, posebice kretanja na financijskim tržištima, tržištima nekretnina ili velike katastrofe.

(4) Traženo pokriće tehničke pričuve osim matematičke pričuve obuhvaća pričuve za prijenosne premije, pričuve za bonuse i popuste, pričuve šteta, pričuve za kolebanje šteta i druge tehničke pričuve osiguranja.«.

Članak 57.

U članku 115. stavku 1. točkama 5., 6., 7. i 8. riječ: »organiziranom« zamjenjuje se riječju: »uređenom«.

U stavku 2. podstavku 3. riječ: »organiziranim« zamjenjuje se riječju: »uređenim«.

Članak 58.

U članku 116. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Ulaganja imovine za pokriće tehničke pričuve, osim matematičke pričuve, ne smiju prelaziti sljedeća ograničenja:

1. ulaganja u vrijednosne papire iz članka 115. stavka 1. točke 3., 4. i 5. ovoga Zakona zajedno ne smiju prelaziti 35% traženog pokrića tehničke pričuve,

2. ulaganja u obveznice i druge dužničke vrijednosne papire iz članka 115. stavka 1. točke 6. ovoga Zakona istog izdavatelja ne smiju prelaziti 1%, a zajedno 5% traženog pokrića tehničke pričuve,

3. ulaganja u dionice iz članka 115. stavka 1. točke 7. ovoga Zakona zajedno ne smiju prelaziti 25% traženog pokrića tehničke pričuve,

4. uganja u dionice iz članka 115. stavka 1. točke 8. ovoga Zakona i udjele iz članka 115. stavka 1. točke 9. ovoga Zakona istog izdavatelja ne smiju prelaziti 1%, a zajedno 5% traženog pokrića tehničke pričuve,

5. ulaganja u udjele i dionice investicijskih fondova iz članka 115. stavka 1. točke 10. ovoga Zakona zajedno ne smiju prelaziti 40% traženog pokrića tehničke pričuve,

6. ulaganja u zajmove iz članka 115. stavka 1. točke 11. ovoga Zakona jednom zajmoprimcu ne smiju prelaziti 2%, a zajedno ne smiju prelaziti 20% traženog pokrića tehničke pričuve,

7. ulaganja u zajmove iz članka 115. stavka 1. točke 13. i 14. ovoga Zakona jednom zajmoprimcu ne smiju prelaziti 2%, a zajedno ne smiju prelaziti 20% traženog pokrića tehničke pričuve,

8. ulaganja iz članka 115. stavka 1. točke 15. ovoga Zakona, u jednu odnosno više nekretnina koje su međusobno povezane tako da predstavljaju jednu cjelinu ne smiju prelaziti 10%, a zajedno ne smiju prelaziti 30% traženog pokrića tehničke pričuve,

9. ulaganja u zajmove i depozite iz članka 115. stavka 1. točke 12. i 16. ovoga Zakona u istu banku ili više povezanih banaka ne smiju prelaziti 5%, a zajedno ne smiju prelaziti 30% traženog pokrića tehničke pričuve,

10. ulaganja u sredstva iz članka 115. stavka 1. točke 17. ovoga Zakona zajedno ne smiju prelaziti 3% traženog pokrića tehničke pričuve,

11. ulaganja iz članka 115. stavka 1. točke 5. do 10. ovoga Zakona istog izdavatelja i iz članka 115. stavka 1. točke 11. do 14. ovoga Zakona jednom zajmoprimcu zajedno ne smiju prelaziti 5% traženog pokrića tehničke pričuve. Iznimno, ako ukupna ulaganja iz članka 115. stavka 1. točke 5. do 14. ovoga Zakona iznose manje od 40% traženog pokrića tehničke pričuve tada ulaganja jednom izdavatelju odnosno jednom zajmoprimcu zajedno ne smiju prelaziti 10% traženog pokrića tehničke pričuve.

(3) Ulaganja iz članka 115. stavka 2. ovoga Zakona zajedno ne smiju prelaziti 15% traženog pokrića tehničke pričuve osim matematičke pričuve.«.

Članak 59.

U članku 117. stavku 1. riječi: »imovine za pokriće tehničkih pričuva« brišu se.

U stavku 2. riječi: »ulaganju imovine za pokriće tehničkih pričuva« zamjenjuju se riječju: »ulaganjima«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, društvo za osiguranje mora ulaganja uskladiti sa svojim obvezama na temelju ugovora o osiguranju čija je visina ovisna o promjeni tečajeva stranih valuta najmanje do 80%. Ukupna imovina u svim valutama mora biti najmanje jednaka ukupnim obvezama u svim valutama.«.

Članak 60.

U članku 122. stavku 1. točkama 5. i 6. riječ: »organiziranom« zamjenjuje se riječju: »uređenom«.

U stavku 2. podstavku 3. riječ: »organiziranim« zamjenjuje se riječju: »uređenim«.

Članak 61.

U članku 123. stavci 2. i 3. mijenjaju se glase:

»(2) Ulaganja imovine za pokriće matematičke pričuve ne smiju prelaziti sljedeća ograničenja:

1. ulaganja u vrijednosne papire iz članka 122. stavka 1. točke 1. i 2. ovoga Zakona moraju iznositi najmanje 50% traženog pokrića matematičke pričuve,

2. ulaganja u vrijednosne papire iz članka 122. stavka 1. točke 3., 4. i 5. ovoga Zakona zajedno ne smiju prelaziti 35% traženog pokrića matematičke pričuve,

3. ulaganja u dionice iz članka 122. stavka 1. točke 6. ovoga Zakona zajedno ne smiju prelaziti 25% traženog pokrića matematičke pričuve,

4. ulaganja u udjele i dionice investicijskih fondova iz članka 122. stavka 1. točke 7. ovoga Zakona zajedno ne smiju prelaziti 40% traženog pokrića matematičke pričuve,

5. ulaganja u predujmove i zajmove iz članka 122. stavka 1. točke 8. ovoga Zakona zajedno ne smiju prelaziti 30% traženog pokrića matematičke pričuve,

6. ulaganja u zajmove i depozite iz članka 122. stavka 1. točke 9. i 13. ovoga Zakona u istu banku ili više povezanih banaka ne smiju prelaziti 5%, a zajedno ne smiju prelaziti 30% traženog pokrića matematičke pričuve,

7. ulaganja u zajmove iz članka 122. stavka 1. točke 10. i 11. ovoga Zakona jednom zajmoprimcu ne smiju prelaziti 2%, a zajedno ne smiju prelaziti 20% traženog pokrića matematičke pričuve,

8. ulaganja iz članka 122. stavka 1. točke 12. ovoga Zakona, u jednu odnosno više nekretnina koje su međusobno povezane tako da čine jednu cjelinu ne smiju prelaziti 10%, a zajedno ne smiju prelaziti 30% traženog pokrića matematičke pričuve,

9. ulaganja u sredstva iz članka 122. stavka 1. točke 14. ovoga Zakona zajedno ne smiju prelaziti 3% traženog pokrića matematičke pričuve,

10. ulaganja iz članka 122. stavka 1. točke 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 13. ovoga Zakona istom izdavatelju odnosno istom zajmoprimcu zajedno ne smiju prelaziti 5% traženog pokrića matematičke pričuve. Iznimno, ako ukupna ulaganja iz članka 122. stavka 1. točke 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 13. ovoga Zakona iznose manje od 40% traženog pokrića matematičke pričuve tada ulaganja istom izdavatelju odnosno istom zajmoprimcu zajedno ne smiju prelaziti 10% traženog pokrića matematičke pričuve.

(3) Ulaganja iz članka 122. stavka 2. ovoga Zakona zajedno ne smiju prelaziti 15% traženog pokrića matematičke pričuve.«.

Članak 62.

U naslovu iznad članka 124. riječ: »osiguranik« briše se.

Članak 63.

U članku 125. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) U slučaju životnih osiguranja, te u slučaju osiguranja za koja se primjenjuju slične tablice vjerojatnosti i izračuni kao za životna osiguranja, ovrha nad imovinom za pokriće matematičke pričuve ograničena je na onaj dio imovine za pokriće matematičke pričuve:

1. čija je vrijednost u jednakom omjeru s traženim pokrićem u vezi s osiguranjem iz kojeg proizlazi tražbina kao omjer sveukupne vrijednosti imovine za pokriće matematičke pričuve i traženog pokrića za sva osiguranja koje je sklopilo društvo za osiguranje u vezi s kojom je oblikovana imovina za pokriće matematičke pričuve i

2. čija vrijednost nije veća od traženog pokrića u vezi s osiguranjem iz kojeg proizlazi tražbina.«.

Članak 64.

U članku 126. riječi: »za životna osiguranja« zamjenjuju se riječima: »matematičke pričuve«.

Članak 65.

U članku 131. stavku 3. riječ: »pojasa« zamjenjuje se riječju: »prostora«.

Članak 66.

U naslovu iznad članka 132. riječ: »pojasa« zamjenjuje se riječju: »prostora«.

U članku 132. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Suosiguranje u okviru Europske unije i Europskoga gospodarskog prostora jest osiguranje koje ispunjava sljedeće uvjete:

1. dva ili više društava za osiguranje pokriva rizik u okviru jednoga jedinog ugovora uz plaćanje ukupne premije za isto razdoblje (suosiguravatelj), svaki za svoj dio, pri čemu je jedan od osiguravatelja vodeći osiguravatelj,

2. preuzimanje rizika koji se nalazi unutar Europske unije ili Europskoga gospodarskog prostora,

3. vodeći osiguravatelj jest osiguravatelj koji ima sjedište na području države članice Europske unije ili Europskoga gospodarskog prostora te je stekao odobrenje za obavljanje poslova osiguranja u skupini osiguranja na koju se odnosi pokriće rizika,

4. barem jedan od osiguravatelja upisan je u ugovoru preko sjedišta društva za osiguranje ili podružnice osnovane u državi članici Europske unije ili Europskoga gospodarskog prostora koja nije država vodećeg osiguravatelja,

5. vodeći osiguravatelj u cijelosti preuzima vodeću ulogu u postupku suosiguranja i određuje uvjete osiguranja, uključujući i premiju te izdaje policu.

(2) Suosiguranje u okviru Europske unije i Europskoga gospodarskog prostora dopušteno je u slučaju ugovora o osiguranju odnosno ugovora o reosiguranju iz vrsta navedenih u članku 3. stavku 2. točki 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13. i 16. ovoga Zakona.«.

U stavku 5. riječi: »sadrži opasnost« zamjenjuju se riječima: »preuzima rizik«.

Članak 67.

U članku 134. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Nadzorno tijelo nadležno je za prikupljanje i obradu podataka o činjenicama i okolnostima koje su bitne za obavljanje poslova iz nadležnosti nadzornog tijela određenih ovim Zakonom.«

U stavku 3. riječ: »smije« zamjenjuje se riječju: »mora«.

Iza točke 4. dodaje se točka 5. koja glasi:

»5. nadležnom nadzornom tijelu i drugim tijelima ovlaštenima za provođenje nadzora nad drugim subjektima nadzora s ciljem pojednostavnjenja obavljanja nadzora.«.

Članak 68.

U članku 135. brojka: »9.« zamjenjuje se brojkom: »5.«.

Članak 69.

U članku 138. stavku 2. točki 3. iza riječi: »novca« dodaju se riječi: »i financiranja terorizma«.

Članak 70.

U članku 139. u stavku 1. riječi: »osiguranja« zamjenjuju se riječima: »ugovora o osiguranju«.

Članak 71.

U članku 150. stavku 2. riječ: »rizikom« zamjenjuje se riječju: »rizicima«.

Članak 72.

U članku 151. stavku 2. iza riječi: »koncerna osiguravatelja,« dodaju se riječi: »osiguravateljnog holdinga te mješovitog osiguravateljnog holdinga«.

Članak 73.

U članku 152. stavak 3. mijenja se glasi:

»(3) Revizorska društva također su dužna obavijestiti nadzorno tijelo o svakoj činjenici iz stavka 2. ovoga članka za koju saznaju tijekom obavljanja revizije u društvu koje ima usku povezanost u smislu članka 10. stavka 10. ovoga Zakona.«

Članak 74.

Naslov iznad članka 153. mijenja se i glasi: »Obveza davanja informacija društva za osiguranje«.

U članku 153. stavku 1. riječ: »izručiti« zamjenjuje se riječima: »dati na raspolaganje«.

Članak 75.

U članku 154. stavku 1. točki 7. riječi: »kojom upravlja društvo za osiguranje« brišu se.

Članak 76.

U članku 156. stavku 6. iza riječi: »nadzire« dodaje se riječ: »nadzorno«.

Članak 77.

U članku 158.b stavku 2. riječ: »izručiti« zamjenjuju se riječima: »staviti na raspolaganje«.

Članak 78.

U članku 158.d stavku 4. riječi: »sukladno s namjerom pojedinog nadzora« brišu se.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Nakon obavljenog pregleda poslovanja društva za osiguranje ovlaštene osobe nadzornog tijela sastavljaju nalaz o obavljenom nadzoru i dostavljaju ga društvu za osiguranje na očitovanje.«.

Članak 79.

U članku 158.e stavku 2. riječ: »namjeru« zamjenjuje se riječju: »svrhu«.

U stavcima 3. i 4. riječ: »obuhvaćati« zamjenjuje se riječju: »sadržavati«.

Članak 80.

U članku 158.g stavku 2. riječ: »izručiti« zamjenjuje se riječima: »staviti na raspolaganje«.

U stavku 3. brojka: »1.« zamjenjuje se brojkom: »2.«.

Članak 81.

Članak 159. mijenja se i glasi:

»Mjere nadzora nad društvom za osiguranje, prema ovom Zakonu, jesu sljedeće:

1. rješenje o otklanjanju nezakonitosti i nepravilnosti,

2. određivanje dodatnih mjera,

3. oduzimanje dozvole za obavljanje poslova osiguranja,

4. imenovanje posebne uprave,

5. podnošenje optužnog prijedloga, odnosno izdavanje prekršajnog naloga,

6. podnošenje prijedloga za pokretanje stečajnog postupka.«.

Članak 82.

Naslov iznad članka 160. briše se.

U članku 160. stavku 1. uvodna rečenica mijenja se i glasi:

»Nadzorno tijelo donosi rješenje kojim nalaže društvu za osiguranje otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti ako u postupku nadzora nad društvom za osiguranje utvrdi:«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Protiv rješenja nadzornog tijela žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u roku od 30 dana od dana primitka rješenja.«.

Članak 83.

Naslov iznad članka 160.a i članak 160.a brišu se.

Članak 84.

Članak 160.b mijenja se i glasi:

»Ako nadzorno tijelo utvrdi nezakonitosti i nepravilnosti u vođenju poslovnih knjiga, odnosno administrativnih i drugih evidencija koje je društvo za osiguranje dužno voditi, odnosno utvrdi li veće nezakonitosti i nepravilnosti u poslovanju društva za osiguranje, može društvu za osiguranje rješenjem naložiti dostavu izvješća s pozitivnim mišljenjem ovlaštenog revizora o tome da su utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene.«.

Članak 85.

U članku 161. stavku 2. riječ: »odluke« zamjenjuje se riječju: »rješenja«.

Članak 86.

U članku 162. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. naložiti upravi društva za osiguranje i nadzornom odboru sazivanje skupštine društva za osiguranje te predlaganje odgovarajućih odluka,«.

Točka 7. mijenja se i glasi:

»7. zabraniti odnosno ograničiti društvu za osiguranje raspolaganje imovinom,«.

U stavku 3. riječi: »i imenuje novog člana, odnosno novog člana uprave« brišu se.

Članak 87.

Članak 164. mijenja se i glasi:

»(1) Odredbom o oduzimanju dozvole za obavljanje poslova osiguranja nadzorno tijelo može ujedno donijeti i odluku da oduzimanje dozvole neće provesti ako društvo za osiguranje u roku koji odredi nadzorno tijelo, a koji ne smije biti kraći od šest mjeseci, neće počiniti nove nezakonitosti i nepravilnosti zbog kojih se oduzima dozvola za obavljanje poslova osiguranja.

(2) Kada nadzorno tijelo odredi mjeru uvjetnog oduzimanja dozvole za obavljanje poslova osiguranja, ono može odrediti da će oduzimanje dozvole provesti i u slučaju ako društvo za osiguranje u određenom roku ne otkloni nezakonitosti i nepravilnosti odnosno provede dodatne mjere zbog kojih je određena mjera uvjetnog oduzimanja dozvole. Rok za ispunjavanje ovih obveza, u granicama probnog razdoblja, odredit će nadzorno tijelo.«.

Članak 88.

Članak 165. mijenja se i glasi:

»Nadzorno tijelo opozvat će uvjetno oduzimanje dozvole za obavljanje poslova osiguranja i oduzet će dozvolu za obavljanje poslova osiguranja u slučaju kada društvo za osiguranje za vrijeme probnog razdoblja počini nove nezakonitosti i nepravilnosti zbog kojih se oduzima dozvola, odnosno ako ne ispuni dodatne uvjete iz članka 164. stavka 2. ovoga Zakona.«.

Članak 89.

U članku 166. stavku 1. riječ: »odluku« zamjenjuje se riječju: »rješenje«.

U stavku 2. riječi: »Odlukom o posebnoj upravi« zamjenjuju se riječima: »Rješenjem o imenovanju posebne uprave«.

Članak 90.

U članku 167. riječi: »Odlukom o posebnoj upravi« zamjenjuju se riječima: »Rješenjem o imenovanju posebne uprave«.

Članak 91.

U članku 168. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Nadzorno tijelo donosi rješenje o imenovanju posebne uprave koje se upisuje u sudski registar.«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Prijedlog za upis podataka iz stavka 1. ovoga članka posebna uprava mora uložiti u roku od tri dana nakon primitka odluke. Prijedlogu mora biti priloženo rješenje nadzornog tijela o imenovanju posebne uprave.«.

Članak 92.

U članku 169. stavku 2. iza riječi: »opozvati« dodaje se riječ: »imenovanje«.

Stavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»(3) Posebni upravitelj preuzima obveze člana uprave društva za osiguranje osim ako nadzorno tijelo uputama iz stavka 2. ovoga članka ne odredi drugačije.

(4) Danom donošenja rješenja o imenovanju posebne uprave prestaju sve nadležnosti i ovlasti članova uprave i nadzornog odbora društva za osiguranje kao i nadležnosti glavne skupštine, osim nadležnosti iz članka 172. i članka 173. stavka 4. ovoga Zakona.«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Rješenjem o imenovanju posebne uprave istovremeno se oduzima odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave osobama koje su obavljale funkciju člana uprave društva za osiguranje do imenovanja posebne uprave.«.

Članak 93.

U članku 170. stavku 1. riječi: »Dosadašnji članovi uprave dužni« zamjenjuju se riječima: »Osobe koje su obavljale funkciju člana uprave društva za osiguranje do imenovanja posebne uprave dužne«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su na zahtjev posebne uprave, odnosno pojedinog posebnog upravitelja dati sva objašnjenja, odnosno dodatna izvješća o poslovanju društva za osiguranje.«.

Članak 94.

U članku 174. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Nadzorno tijelo obavlja dodatni nadzor nad poslovanjem društava i subjekata povezanih sa društvom za osiguranje odnosno društvom za reosiguranje, društava koja imaju udjele u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje i društava koja su povezana sa društvom koje ima udjele u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje u Republici Hrvatskoj, državi članici ili stranoj zemlji, a čije je sjedište u Republici Hrvatskoj.«.

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Nadležno nadzorno tijelo države članice može obaviti dodatni nadzor društava i subjekata povezanih sa društvom za osiguranje odnosno društvom za reosiguranje, društava koja imaju udjele u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje i društava koja su povezana sa društvom koje ima udjele u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje u Republici Hrvatskoj, a čije je sjedište u državi članici.

(5) Nadležno nadzorno tijelo iz članka 12. stavka 4. ovoga Zakona može provoditi dodatni nadzor nad društvom za osiguranje iz strane zemlje, društvom za reosiguranje iz strane zemlje, koncernom osiguravatelja iz strane zemlje, osigurateljnim holdingom iz strane zemlje te mješovitim osigurateljnim holdingom iz strane zemlje.«.

Članak 95.

U članku 176. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Financijski koncern je pravna osoba:

1. koja nije društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje,

2. o kojoj ovisi najmanje jedno društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje,

3. čija je glavna djelatnost stjecanje ili vlasništvo kvalificiranih udjela, odnosno pružanje ostalih financijskih usluga.«.

Članak 96.

U članku 177. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Nadzorno tijelo će pri obavljanju dodatnog nadzora imati pristup svim informacijama bitnim za obavljanje nadzora društva za osiguranje ili društva za reosiguranje. Nadzorno tijelo, informacije potrebne za obavljanje nadzora, može tražiti od povezanih društava za osiguranje, odnosno društava za reosiguranje, društava koja imaju udjele u društvu za osiguranje, odnosno društvu za reosiguranje i povezanih društava koja imaju udjele u društvu za osiguranje, odnosno društvu za reosiguranje, u slučaju da je nadzorno tijelo te informacije zahtijevalo od vladajućeg društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje, a ono ih nije dostavilo.«.

Članak 97.

Članak 178. mijenja se i glasi:

»(1) Radi osiguravanja nadzora u vezi toga da li se poslovi u grupi osiguravatelja odvijaju pod normalnim tržišnim uvjetima društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje u grupi osiguravatelja dužno je izvještavati nadzorno tijelo o sklopljenim značajnijim poslovima u grupi, odnosno poslovima između društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje i sljedećih osoba:

1. povezanih društava s društvom za osiguranje odnosno društvom za reosiguranje,

2. društava koja imaju udjele u društvima za osiguranje odnosno društvima za reosiguranje,

3. povezanih društava s društvima koja imaju udjele u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje,

4. fizičkih osoba koje imaju udjele u:

– društvima za osiguranje odnosno društvima za reosiguranje, odnosno u bilo kojem njihovom povezanom društvu,

– društvima koja imaju udjele u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje,

– povezanim društvima s društvima koja imaju udjele u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje.

(2) Značajnijim se poslovima iz stavka 1. ovoga članka smatraju osobito:

1. zajmovi,

2. garancije i drugi poslovi zbog kojih nastaju izvanbilančne obveze,

3. stavke koje se koriste pri izračunu granice solventnosti,

4. ulaganja,

5. poslovi reosiguranja i retrocesije,

6. sporazumi o dijeljenju troškova.

(3) Nadzorno tijelo može radi provjere točnosti podataka o poslovima u grupi osiguravatelja obaviti i pregled poslovanja osoba iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Ako postoje pravne zapreke za razmjenu traženih informacija u provođenju dodatnog nadzora grupe osiguravatelja, nadzorno tijelo neće uzeti u obzir pravne osobe iz članka 174. ovoga Zakona sa sjedištem u stranoj zemlji.

(5) Nadzorno tijelo može samostalno ili putem posrednika imenovanog za tu svrhu, provoditi izravni nadzor podataka navedenih u članku 177. stavku 3. ovoga Zakona kod društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje koje je subjekt dodatnog nadzora, podružnice tog društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje, matičnog društva tog društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje te podružnice matičnog društva tog društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje.

(6) U posebnim slučajevima nadzorno tijelo zatražit će od nadležnog nadzornog tijela druge države članice provjeru važnih podataka vezanih uz društvo koje je subjekt dodatnog nadzora iz stavka 5. ovoga članka čije je sjedište u državni članici. Nadzorno tijelo može sudjelovati u provjeri.«.

Članak 98.

Iza članka 178. dodaje se članak 178.a i naslov iznad njega koji glase:

»Uprava koncerna osiguratelja odnosno osigurateljnog holdinga

Članak 178.a

(1) Osobe koje upravljaju poslovanjem koncerna osiguratelja odnosno osiguravateljnog holdinga moraju imati dovoljno dobar ugled i dostatno iskustvo za obavljanje svojih dužnosti.

(2) Nadzorno tijelo može propisati uvjete koje moraju ispunjavati osobe navedene u stavku 1. ovoga članka.«.

Članak 99.

U članku 198. točki 1. iza riječi: »osiguranja« dodaju se riječi: »odnosno reosiguranja«.

Točka 2. mijenja se i glasi:

»2. djelatnost posredovanja u osiguranju i reosiguranju odnosno zastupanja u osiguranju bez dozvole nadzornog tijela za obavljanje navedenih poslova.«.

Članak 100.

U članku 199. stavcima 1. i 2. iza riječi: »posredovanja« dodaju se riječi: »u osiguranju i reosiguranju«.

Članak 101.

U članku 205. stavcima 1. i 2. riječ: »odluku« zamjenjuje se riječju: »rješenje«.

Članak 102.

U članku 206. stavku 1. riječi: »odluke o prestanku podružnice« zamjenjuju se riječima: »rješenja o oduzimanju dozvole podružnici«.

U stavku 3. riječ: »odluke« zamjenjuje se riječju: »rješenja«.

Članak 103.

U članku 207. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Nadzorno tijelo dužno je o izdanom rješenju o oduzimanju dozvole za obavljanje poslova osiguranja društvu za osiguranje neodgodivo obavijestiti nadležno nadzorno tijelo države članice u kojoj je podružnica tog društva za osiguranje.«.

Članak 104.

Članak 208. mijenja se i glasi:

»Rješenje kojim je oduzeta dozvola za obavljanje poslova osiguranja društvu za osiguranje države članice koja ima podružnicu u Republici Hrvatskoj, a koju izdaje nadležno nadzorno tijelo države članice i koja ima jednak pravni učinak kao rješenje o oduzimanju dozvole za obavljanje poslova osiguranja društvu za osiguranje prema ovom Zakonu, bez posebnog postupka priznanja i izvršenja ima neposredni učinak na području Republike Hrvatske i u državi članici.«.

Članak 105.

U naslovu iznad članka 209. riječ: »pojasa« zamjenjuje se riječju: »prostora«.

Članak 209. mijenja se i glasi:

»Rješenje o oduzimanju dozvole za obavljanje poslova osiguranja društvu za osiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje ima podružnicu u drugoj državi članici nadzorno tijelo dužno je objaviti u »Narodnim novinama« Republike Hrvatske, a sažetak rješenja dužno je objaviti u Službenom listu Europske unije i Europskog gospodarskog prostora. Na isti način dužno je postupiti nadležno nadzorno tijelo države članice u slučaju oduzimanja dozvole za obavljanje poslova osiguranja društvu za osiguranje koje ima sjedište u toj državi članici a podružnicu u Republici Hrvatskoj.«.

Članak 106.

U članku 210. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka obvezno mora sadržavati:

– ime i naslov tijela koje će voditi postupak prisilne likvidacije i tijela kojem je potrebno poslati prijavu tražbina,

– rok za prijavu tražbina i pravne posljedice ako ih vjerovnik ne prijavi,

– prava i dužnosti vjerovnika u postupku prisilne likvidacije, prije svega, jesu li vjerovnici s privilegiranim tražbinama i vjerovnici čije su tražbine osigurane stvarnim pravima dužni podnijeti prijavu,

– učinke početka postupka prisilne likvidacije na ugovore o osiguranju, posebno na datum prestanka njihove valjanosti i posljedicama na prava i dužnosti osiguranika odnosno osiguravatelja.«.

Članak 107.

U članku 212. stavku 2. riječ: »pojas« zamjenjuje se riječju: »prostora«.

Članak 108.

U članku 213. stavku 1. riječ: »Odlukom« zamjenjuje se riječju: »Rješenjem«.

Članak 109.

U članku 214. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Danom donošenja rješenja o oduzimanju dozvole za obavljanje poslova osiguranja prestaju sve nadležnosti i ovlasti članova uprave i članova nadzornog odbora društva za osiguranje te ovlasti glavne skupštine, izuzev ovlasti podnošenja tužbe Upravnom sudu protiv rješenja nadzornog tijela iz članka 205. ovoga Zakona.«.

Članak 110.

U članku 247. uvodna rečenica mijenja se i glasi:

»Odredbe ove Glave ne primjenjuju se na osobe koje obavljaju poslove u smislu zastupanja u osiguranju odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju, ali ne za društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:«.

Točka 4. mijenja se i glasi:

»4. osnovna djelatnost nije zastupanje u osiguranju odnosno posredovanje u osiguranju i reosiguranju,«.

Članak 111.

Naslov Glave XVI.3. mijenja se i glasi:

»OVLAŠTENJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZASTUPANJA U OSIGURANJU ODNOSNO POSREDOVANJA U OSIGURANJU I REOSIGURANJU«.

Članak 112.

Naslov Glave XVI.4. mijenja se i glasi:

»OBAVLJANJE DJELATNOSTI ZASTUPANJA U OSIGURANJU, ODNOSNO POSREDOVANJA U OSIGURANJU I REOSIGURANJU«.

Članak 113.

U članku 250. stavku 3. iza riječi: »posredovanja u osiguranju« dodaju se riječi: »i reosiguranju«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Poslove zastupanja u osiguranju u banci, Financijskoj agenciji i HP-Hrvatska pošta d.d., koje su dobile dozvolu iz stavka 4. ovoga članka mogu obavljati samo osobe koje imaju ovlaštenje nadzornog tijela za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju izdanog sukladno članku 248. ovoga Zakona.«.

Članak 114.

Naslov i oznaka Glave XVI.4 brišu se.

Članak 115.

Naslov i oznaka Glave XVI.4.A. brišu se.

Članak 116.

U članku 251. stavku 2. riječ: »zastupnja« zamjenjuje se riječju: »zastupanja«.

Članak 117.

Naslov i oznaka Glave XVI.4.B. brišu se.

Članak 118.

U članku 252. stavku 4. točki 4. iza riječi: »izvještavanja« dodaju se riječi: »nadzornog tijela«.

U stavku 5. točke 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»3. početkom stečajnog postupka,

4. donošenjem odluke o prestanku poslovanja društva za zastupanje u osiguranju.«.

Članak 119.

U članku 254. stavku 4. točki 4. iza riječi: »izvještavanja« dodaju se riječi: »nadzornog tijela«.

U stavku 5. točke 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»3. početkom stečajnog postupka,

4. donošenjem odluke o prestanku poslovanja društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju.«.

U stavku 6. iza riječi: »prestala« dodaje se riječ: »važiti«.

Članak 120.

Članak 255. mijenja se i glasi:

»(1) Društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju koje pripoji drugo društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju mora prije upisa odluke o pripajanju u sudski registar od nadzornog tijela dobiti odobrenje za pripajanje.

(2) Društva za zastupanje u osiguranju odnosno društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju koja se spajaju moraju prije upisa odluke o spajanju u sudski registar od nadzornog tijela dobiti odobrenje za spajanje, te dozvolu za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju za novonastalo društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju.

(3) Danom upisa novonastalog društva za zastupanje u osiguranju odnosno društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju u sudski registar prestaju postojati društva za zastupanje u osiguranju odnosno društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju koja se spajaju, a njihove dozvole za obavljanje poslova za zastupanje u osiguranju, odnosno posredovanje u osiguranju i reosiguranju prestaju vrijediti.«.

Članak 121.

U članku 256. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Zastupnik u osiguranju odnosno posrednik u osiguranju i reosiguranju dužan je prije zaključivanja ugovora o osiguranju odnosno ugovora o reosiguranju, kao i pri izmjenama i dopunama odnosno obnavljanju ugovora dati ugovaratelju osiguranja odnosno ugovaratelju reosiguranja sljedeće podatke:

1. ime i prezime te adresu,

2. registar u kojem je prijavljen i način njegove provjere,

3. društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju u kojem radi,

4. nazive društava za osiguranje, odnosno društava za reosiguranje s kojima ima sklopljen ugovor,

5. podatak o izvansudskom postupku rješavanja sporova između osiguranika, odnosno ugovaratelja osiguranja, odnosno ugovaratelja reosiguranja, odnosno potrošača i društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje, odnosno ponuditelja usluga osiguranja, odnosno ponuditelja usluga reosiguranja, odnosno o internom postupku rješavanja pritužbi osiguranika iz članka 273. ovoga Zakona.

(2) Posrednik u osiguranju i reosiguranju dužan je analizu iz članka 244. stavka 2. točke 1. ovoga Zakona izraditi na temelju primjereno velikog broja ugovora o osiguranju odnosno ugovora o reosiguranju dostupnih na tržištu, koji mu omogućavaju davanje preporuka sukladno stručnim kriterijima, kako bi ugovaratelj osiguranja odnosno reosiguranja sklapanjem takva ugovora ostvario svoje potrebe i zahtjeve.«.

Članak 122.

U članku 257. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Podaci iz članka 256. ovoga Zakona daju se ugovaratelju osiguranja odnosno ugovaratelju reosiguranja:

1. u pisanom obliku ili na drugom trajnom mediju koji je dostupan ugovaratelju osiguranja odnosno ugovaratelju reosiguranja,

2. na način razumljiv ugovaratelju osiguranja odnosno ugovaratelju reosiguranja,

3. na hrvatskom jeziku, ako nije drugačije dogovoreno.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, podaci se mogu dati usmeno na zahtjev ugovaratelja osiguranja odnosno ugovaratelja reosiguranja ili u slučaju kada je pokriće rizika potrebno odmah.«

U stavku 3. ispred riječi: »reosiguranju« dodaju se riječi: »ugovora o«.

Članak 123.

U članku 259. stavku 2. iza riječi: »ugovarateljem osiguranja odnosno« dodaju se riječi: »s ugovarateljem«.

Stavci 3., 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»(3) Društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju odnosno posrednik u osiguranju i reosiguranju pravo na proviziju stječe početkom važenja ugovora o osiguranju odnosno ugovora o reosiguranju.

(4) Ako je ugovorom s ugovarateljem osiguranja odnosno s ugovarateljem reosiguranja iz stavka 2. ovoga članka izričito pisano ugovoreno da društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju odnosno posrednik u osiguranju i reosiguranju ima pravo na proviziju ili bilo kakvu drugu naplatu, nema pravo od osiguravatelja zahtijevati proviziju ili bilo kakvu drugu naplatu po istom ugovoru o osiguranju odnosno ugovoru o reosiguranju u kojima je posredovao.

(5) Društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju odnosno posrednik u osiguranju i reosiguranju ne smije se naknadno dogovoriti o promjeni načina obračuna odnosno o visini provizije za sklopljene ugovore o osiguranju odnosno ugovore o reosiguranju u kojima je posredovao.«.

Članak 124.

Članak 260. mijenja se i glasi:

»Društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju dužno je nadzorno tijelo izvještavati i o sljedećem:

1. o promjeni podataka koji se upisuju u sudski registar,

2. o strukturi i opsegu poslova zastupanja u osiguranju odnosno poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju prema društvima za osiguranje odnosno društvima za reosiguranje koje je obavilo u pojedinoj godini,

3. o ispunjavanju obveza iz članka 237. odnosno članka 243. ovoga Zakona.«.

Članak 125.

U članku 262. stavku 1. ispred riječi: »posredovanje« dodaju se riječi: »društvima za«.

Članak 126.

U naslovu iznad članka 264. ispred riječi: »posredovanje« dodaju se riječi: »društva za«.

Članak 264. mijenja se i glasi:

»(1) Društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju države članice je pravna osoba sa sjedištem u državi članici koja je dobila dozvolu nadležnog nadzornog tijela za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju odnosno poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju.

(2) Društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju države članice djelatnost zastupanja u osiguranju odnosno djelatnost posredovanja u osiguranju i reosiguranju na području Republike Hrvatske može obavljati neposredno ili preko podružnice.

(3) Na društva za zastupanje u osiguranju odnosno društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se odredbe članaka 233. do 250., članka 256. i članka 260. ovoga Zakona glede poslova koje društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju obavlja na području Republike Hrvatske.«.

Članak 127.

U naslovu iznad članka 265. ispred riječi: »posredovanja« dodaje se riječ: »djelatnosti«.

Članak 265. mijenja se i glasi:

»(1) Društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju na području države članice može obavljati djelatnost zastupanja u osiguranju odnosno djelatnost posredovanja u osiguranju i reosiguranju za koju je dobilo dozvolu nadzornog tijela, neposredno ili preko podružnice, ako ispunjava uvjete određene propisima te države članice.

(2) Društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju koje namjerava započeti s obavljanjem djelatnosti zastupanja u osiguranju odnosno djelatnosti posredovanja u osiguranju i reosiguranju u državi članici dužno je o tome obavijestiti nadzorno tijelo.

(3) Nadzorno tijelo dužno je obavijest iz stavka 2. ovoga članka u roku od mjesec dana proslijediti nadležnom nadzornom tijelu države članice, ako je ono to zatražilo, te o tome obavijestiti društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju.

(4) Društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju može započeti obavljati djelatnost zastupanja u osiguranju odnosno djelatnost posredovanja u osiguranju i reosiguranju u drugoj državi članici istekom mjesec dana od dana primitka obavijesti nadzornog tijela navedene u stavku 3. ovoga članka. Društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju može odmah započeti obavljati djelatnost zastupanja u osiguranju odnosno djelatnost posredovanja u osiguranju i reosiguranju ako nadležno nadzorno tijelo države članice nije zatražilo obavijest iz stavka 2. ovoga članka.

(5) Odredbe ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju na obavljanje poslova zastupnika u osiguranju odnosno posrednika u osiguranju i reosiguranju u državi članici.«.

Članak 128.

U naslovu iznad članka 266. ispred riječi: »posredovanja« dodaje se riječ: »djelatnosti«.

Članak 129.

U članku 267. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Pod pojmom potrošač u smislu odredaba ovoga Zakona podrazumijeva se svaka fizička osoba koja ima prava i obveze po ugovoru o osiguranju iz članka 3. ovoga Zakona te korisnik usluga posredovanja u osiguranju i reosiguranju i zastupanja u osiguranju.«.

U stavku 2. riječ: »propisuje« zamjenjuje se riječju: »može propisati«.

Članak 130.

U naslovu Glave XVIII. iznad članka 270. slovo: »I« briše se.

Članak 131.

U članku 272. stavku 1. podstavak 3. briše se.

Dosadašnje podstavci 4. do 7. postaju podstavci 3. do 6.

Članak 132.

U članku 275. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Odredbe ove Glave na odgovarajući se način primjenjuju na društva za zastupanje u osiguranju, odnosno društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju.«.

Članak 133.

U članku 283. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječ: »društva« zamjenjuje se riječju: »društvo«.

Točka 7. mijenja se i glasi:

»7. ako nema razrađene politike i procedure za identificiranje, mjerenje i praćenje rizika kojima je izloženo u svojem poslovanju sukladno odredbi članka 92. stavka 4. ovoga Zakona,«.

Članak 134.

U članku 284. stavku 1. točka 8. mijenja se i glasi:

»8. protivno članku 258. ovoga Zakona omogući da poslove zastupanja u osiguranju odnosno poslove posredovanja u osiguranju i reosiguranju obavljaju druge osobe osim osoba iz članka 250. i 253. ovoga Zakona.«.

Članak 135.

U članku 286. stavku 1. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. pripoji drugo društvo za zastupanje u osiguranju odnosno spoji se s drugim društvom za zastupanje u osiguranju protivno odredbi članka 255. stavka 1. odnosno 2. ovoga Zakona,«.

U stavku 5. iza riječi: »osiguranju« briše se točka i dodaju riječi: »odnosno odgovorna osoba obrta za zastupanje u osiguranju. «.

Članak 136.

U članku 287. stavku 1. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. pripoji drugo društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju odnosno spoji se s drugim društvom za posredovanje u osiguranju i reosiguranju protivno odredbi članka 255. stavka 1. i 2. ovoga Zakona,«.

U točki 5. ispred riječi: »reosiguranju« dodaju se riječi: »ugovore o«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 25.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj posrednik u osiguranju i reosiguranju koji:

1. ne izvršava obveze sukladno odredbama članka 244. ovoga Zakona,

2. pri obavljanju poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju postupa protivno odredbi članka 245. stavka 1. ovoga Zakona,

3. obavljajući poslove pripreme za sklapanje ugovora o osiguranju odnosno ugovora o reosiguranju ne obavijesti društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje o svim potrebnim rizicima sukladno odredbi članka 245. stavka 2. ovoga Zakona,

4. posreduje kod sklapanja ugovora o osiguranju odnosno ugovora o reosiguranju protivno odredbi članka 269. ovoga Zakona,

5. nema ovlaštenje nadzornog tijela za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju sukladno članku 249. stavku 1. ovoga Zakona,

6. ugovaratelju osiguranja odnosno ugovaratelju reosiguranja ne dostavi ili dostavi pogrešne informacije iz članka 256. stavka 1. ovoga Zakona odnosno navedene informacije dostavi u obliku protivnom odredbama članka 257. ovoga Zakona,

7. ne načini analizu sukladno odredbi članka 256. stavka 2. ovoga Zakona,

8. zahtijeva plaćanje odnosno izvrši naplatu provizije ili bilo kakvu drugu naplatu od ugovaratelja osiguranja, ugovaratelja reosiguranja odnosno osiguranika protivno odredbi članka 259. stavka 2. ovoga Zakona,

9. naknadno dogovori promjenu načina obračuna odnosno visinu provizije za sklopljene ugovore o osiguranju odnosno ugovore o reosiguranju u kojima je posredovao protivno odredbi članka 259. stavka 4. ovoga Zakona.«.

Članak 137.

U članku 288. stavku 1. iza riječi: »prekršaj« dodaju se riječi: »osiguravateljni holding, mješoviti osiguravateljni holding, mješoviti financijski holding,«.

U stavku 2. iza riječi: »koncerna osiguravatelja« dodaju se riječi: »osiguravateljnog holdinga, mješovitog osiguravateljnog holdinga, mješovitog financijskog holdinga«.

Članak 138.

U članku 289. stavku 1. točki 2. riječ: »osiguranja« zamjenjuje se riječju: »reosiguranja«.

Članak 139.

U članku 292. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. ne sazove Glavnu skupštinu društva za osiguranje sukladno odredbi članka 172. stavka 1. ovoga Zakona, odnosno ne objavi saziv Glavne skupštine radi odlučivanja o povećanju temeljnog kapitala najkasnije u roku osam dana nakon primitka naloga nadzornog tijela sukladno odredbi članka 172. stavka 2. ovoga Zakona.«.

Članak 140.

U članku 293. stavku 2. riječ: »društvo« zamjenjuje se riječju: »društva«.

Članak 141.

U članku 293.b stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. neposrednim opažanjem ili obavljenim nadzorom njegovih ovlaštenih službenih osoba pri obavljanju inspekcijskog ili drugog nadzora iz njihove nadležnosti, koje su o tome sačinile službenu bilješku, zapisnik, odnosno nalaz, ili«.

Članak 142.

U članku 295. iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»(8) Do 1. siječnja 2010. za potrebe članka 115. stavka 1. točke 15. alineje 1. i članka 122. stavka 1. točke 12. alineje 1. ovoga Zakona, vlasništvo na nekretnini smatra se upisanim u zemljišnoj knjizi u Republici Hrvatskoj u korist društva za osiguranje ako je za tu nekretninu društvo za osiguranje valjano pokrenulo zemljišnoknjižni postupak radi upisa prava vlasništva u korist toga društva, ako je to društvo u posjedu predmetne nekretnine, te ako nije pokrenut sudski ili drugi postupak kojim se osporava vlasništvo tome društvu.«.

Članak 143.

U članku 305. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Od dana prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju počet će se primjenjivati odredbe članka 3. stavka 4. točke 5., članka 6. stavka 1. točke 3., članka 12. stavka 4., članka 19. stavaka 4. do 7., članka 21. stavka 4., 5. i 8., članka 23.a, članka 70. stavka 5. točke 3. i 5., članka 72. stavka 3. do 10., članka 76. do 80., članka 82. do 85., članka 99. stavka 9., članka 131. stavka 3., članka 132., članka 135., članka 136., članka 174. stavaka 3. do 5., članka 175. stavka 3., članka 176. stavka 7., članka 178. stavaka 4. do 6., članka 202. stavka 4. do 6., članka 206. do 212., članka 250. stavka 1. točke 3., članka 253. stavka 1. točke 2., članka 264. do 266. i članka 276. do 282. ovoga Zakona.«.

U stavku 2. iza riječi: »odredbe« dodaju se riječi: »članka 19. stavka 1. i 2.,», a iza riječi: »točke 8.« dodaje se zarez i riječi: »članka 100. stavka 3. i 4.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 144.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Hrvatskog sabora da utvrdi i izradi pročišćeni tekst Zakona o osiguranju.

Posrednici u osiguranju i reosiguranju

Članak 145.

(1) Društvo za posredovanje u osiguranju koje na dan stupanja na snagu ovoga Zakona ima dozvolu za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju smatra se da ima dozvolu za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju.

(2) Osoba koja na dan stupanja na snagu ovoga Zakona ima ovlaštenje za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju smatra se da ima ovlaštenje za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju.

Donošenje propisa

Članak 146.

(1) Nadzorno tijelo dužno je donijeti propise na temelju ovlasti iz ovoga Zakona u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Do dana stupanja na snagu propisa iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se podzakonski propisi doneseni na temelju Zakona o osiguranju (»Narodne novine«, br. 151/05. i 87/08.) ako nisu u suprotnosti s ovim Zakonom.

Stupanje na snagu

Članak 147.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama.«

Klasa: 453-02/09-01/03

Zagreb, 3. srpnja 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v.r.